Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 4k
Pondelok, 16. decembra 2019 - Štrasburg

6. Korigendum (článok 241 rokovacieho poriadku)

Výbory ENVI a INTA predložili tieto korigendá k textom prijatým Európskym parlamentom:

—   Korigendum P8_TA(2017)0107(COR02) k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach, zmene smernice 2001/83/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002 a nariadenia (ES) č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (Ú. v. EÚ L 117, 5.5.2017, s. 1) (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 5. apríla 2017 na účely prijatia vyššie uvedeného nariadenia P8_TA(2017)0107) (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD)) - výbor ENVI;

—   Korigendum P8_TA(2017)0108(COR02) k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/746 z 5. apríla 2017 o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a o zrušení smernice 98/79/ES a rozhodnutia Komisie 2010/227/EÚ (Ú. v. EÚ L 117, 5.5.2017, s. 176) (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 5. apríla 2017 na účely prijatia vyššie uvedeného nariadenia P8_TA(2017)0108) (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)) - výbor ENVI;

—   Korigendum P8_TA(2019)0022(COR01) k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/216 z 30. januára 2019 o proporčnom rozdelení colných kvót uvedených v listine WTO pre Úniu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie a o zmene nariadenia Rady (ES) č. 32/2000 (Ú. v. EÚ L 38, 8.2.2019, s. 1) (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. januára 2019 na účely prijatia vyššie uvedeného nariadenia P8_TA(2019)0022) (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)) - výbor INTA.

V súlade s článkom 241 ods. 4 rokovacieho poriadku sa tieto korigendá považujú za schválené, pokiaľ do 24 hodín nepredloží politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, žiadosť, aby sa o nich hlasovalo.

Posledná úprava: 22. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia