Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 1k
Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

7. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου (άρθρο 72 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Κανονισμού, οι επιτροπές ITRE και TRAN αποφάσισαν να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις στη βάση της εξής θέσης του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση:

—   νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014 (COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) – θέση σε πρώτη ανάγνωση P8_TA(2019)0420.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου