Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 2k
Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

8. Εκτελεστικές πράξεις και εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 παράγραφος 4 στοιχείο δ) του Κανονισμού και άρθρο 111 παράγραφος 6)

Σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφος 4 και το άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος της Διάσκεψης των προέδρων των επιτροπών γνωστοποίησε στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι καμία αντίρρηση δεν διατυπώθηκε σε σχέση με τη:

—   σύσταση της επιτροπής ECON περί μη διατύπωσης αντίρρησης στο σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 7 και 9 (D064618/01 - 2019/2912(RPS)) (B9-0229/2019)

Εάν καμία αντίρρηση δεν διατυπωθεί από πολιτική ομάδα ή από βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο εντός προθεσμίας 24 ωρών μετά την ανακοίνωση στην Ολομέλεια, η σύσταση λογίζεται εγκριθείσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα τεθεί σε ψηφοφορία.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου