Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 1k
Maandag 16 december 2019 - Straatsburg

8. Uitvoeringshandelingen en -maatregelen (artikel 112, lid 4, onder d), van het Reglement en artikel 111, lid 6)

De voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters heeft overeenkomstig artikel 112, lid 4, en artikel 111, lid 6, van het Reglement aan de Voorzitter van het Parlement meegedeeld dat er geen bezwaren zijn aangetekend tegen de:

—   aanbeveling van de commissie ECON om geen bezwaar te maken tegen het ontwerp van verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Accounting Standard 39 en International Financial Reporting Standards 7 en 9 betreft (D064618/01 – 2019/2912(RPS)) (B9-0229/2019)

Indien binnen een termijn van vierentwintig uur na de mededeling in het Parlement geen bezwaar wordt gemaakt door een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken, wordt deze aanbeveling geacht te zijn goedgekeurd. Gebeurt dit wel, dan wordt de aanbeveling in stemming gebracht.

Laatst bijgewerkt op: 26 februari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid