Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 9k
Esmaspäev, 16. detsember 2019 - Strasbourg

11. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) teised institutsioonid:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Atlandi ookeani idaosa ja Vahemere hariliku tuuni varude majandamise mitmeaastane kava ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1936/2001, (EL) 2017/2107 ja (EL) 2019/833 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 2016/1627 (COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

ENVI

2) parlamendikomisjonid:

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Gambia Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja nimetatud partnerluslepingu rakendamise protokolli sõlmimise kohta (08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)) – PECH-komisjon - Raportöör: Carmen Avram (A9-0026/2019)

- Raport Euroopa Ombudsmani 2018. aasta tegevusaruande kohta (2019/2134(INI)) – PETI-komisjon - Raportöör: Peter Jahr (A9-0032/2019)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise lennuteenuste teatavaid aspekte käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta (11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE)) – TRAN-komisjon - Raportöör: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1306/2013 seoses 2021. eelarveaastast kohaldatava finantsdistsipliiniga ja määrust (EL) nr 1307/2013 seoses sammastevahelise paindlikkusega 2020. kalendriaastal (COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)) – AGRI- komisjon - Raportöör: Norbert Lins (A9-0042/2019)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu, mis käsitleb nõukogu otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega), nõukogu otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) ja selle lisa ning nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK (laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimise kohta) teatavate sätete kohaldamist, sõlmimise kohta (08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE)) – LIBE- komisjon - Raportöör: Roberta Metsola (A9-0043/2019)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise lepingu (mis käsitleb nõukogu otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega), nõukogu otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega, ja selle lisa) ja nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK (mis käsitleb laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimist) teatavate sätete kohaldamist) sõlmimise kohta (08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Roberta Metsola (A9-0044/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Jordaania Hašimiidi Kuningriigile (COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)) – INTA-komisjon - Raportöör: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

- * Raport, mis käsitleb nõukogu soovitust Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta (13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)) – ECON-komisjon - Raportöör: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 904/2010 seoses meetmetega halduskoostöö tugevdamiseks, et võidelda käibemaksupettuste vastu (COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)) – ECON-komisjon - Raportöör: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ makseteenuse pakkujatele teatavate nõuete kehtestamise osas (COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)) – ECON-komisjon - Raportöör: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

- Raport, mis käsitleb nõukogu soovitust Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta (12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)) – ECON-komisjon - Raportöör: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Saalomoni saarte ühinemise kohta ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepinguga (09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE)) – INTA-komisjon - Raportöör: Bernd Lange (A9-0050/2019)

Viimane päevakajastamine: 22. märts 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika