Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 9k
Pirmadienis, 2019 m. gruodžio 16 d. - Strasbūras

11. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) kitų institucijų

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas daugiametis rytų Atlanto ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių valdymo planas, iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1936/2001, (ES) 2017/2107 bei (ES) 2019/833 ir panaikinamas Reglamentas (ES) 2016/1627 (COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

Nuomonė :

ENVI

2) Parlamento komitetų:

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Gambijos Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir Protokolo dėl to Partnerystės susitarimo įgyvendinimo sudarymo projekto (08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)) - PECH komitetas - Pranešėja: Carmen Avram (A9-0026/2019)

- Pranešimas dėl metinio pranešimo apie Europos ombudsmeno 2018 m. veiklą (2019/2134(INI)) - PETI komitetas - Pranešėjas: Peter Jahr (A9-0032/2019)

- *** Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų sudarymo Sąjungos vardu projekto (11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl finansinės drausmės nuo 2021 finansinių metų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 ir dėl lankstaus lėšų pervedimo tarp ramsčių 2020 kalendoriniais metais iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013 (COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Norbert Lins (A9-0042/2019)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl tam tikrų Tarybos sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, Tarybos sprendimo 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo bei jo priedo ir Tarybos pamatinio sprendimo 2009/905/TVR dėl kriminalistinių laboratorinių tyrimų paslaugų teikėjų akreditacijos nuostatų taikymo sudarymo projekto (08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Roberta Metsola (A9-0043/2019)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo dėl tam tikrų Tarybos sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, Tarybos sprendimo 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo bei jo priedo ir Tarybos pamatinio sprendimo 2009/905/TVR dėl kriminalistinių laboratorinių tyrimų paslaugų teikėjų akreditacijos nuostatų taikymo sudarymo projekto (08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Roberta Metsola (A9-0044/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Jordanijos Hašimitų Karalystei suteikiama papildoma makrofinansinė parama (COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)) - INTA komitetas - Pranešėja: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

- * Pranešimas dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimo (13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)) - ECON komitetas - Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 904/2010 nuostatos dėl priemonių, kuriomis stiprinamas administracinis bendradarbiavimas kovojant su sukčiavimu PVM (COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėja: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl tam tikrų reikalavimų mokėjimo paslaugų teikėjams nustatymo iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB (COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėja: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

- Pranešimas dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimo (12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)) - ECON komitetas - Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Saliamono Salų prisijungimo prie Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo projekto (09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Bernd Lange (A9-0050/2019)

Atnaujinta: 2021 m. gegužės 4 d.Teisinė informacija - Privatumo politika