Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 9k
Pirmdiena, 2019. gada 16. decembris - Strasbūra

11. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Citas iestādes

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido zilās tunzivs daudzgadu pārvaldības plānu, kas piemērojams Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā, groza Regulas (EK) Nr. 1936/2001, (ES)2017/2107 un (ES)2019/833 un atceļ Regulu (ES)2016/1627 (COM(2019)0619 - C9-0188/2019 – 2019/0272(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 145. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

ENVI

2. Parlamenta komitejas

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Gambijas Republiku un Protokolu par minētā partnerattiecību nolīguma īstenošanu (08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)) - PECH komiteja - Referente: Carmen Avram (A9-0026/2019).

- Ziņojums par gada ziņojumu par Eiropas Ombuda darbību 2018. gadā (2019/2134(INI)) - PETI komiteja - Referents: Peter Jahr (A9-0032/2019).

- *** Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem (11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE)) - TRAN komiteja - Referents: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz finanšu disciplīnu no 2021. finanšu gada groza Regulu (ES) Nr. 1306/2013 un attiecībā uz elastīgumu starp pīlāriem 2020. kalendārajā gadā groza Regulu (ES) Nr. 1307/2013 (COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)) - AGRI komiteja - Referents: Norbert Lins (A9-0042/2019).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju attiecībā uz dažu noteikumu piemērošanu, kas noteikti Padomes Lēmumā 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, Padomes Lēmumā 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši – apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, un tā pielikumā, un Padomes Pamatlēmumā 2009/905/TI par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības (08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Roberta Metsola (A9-0043/2019).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Lihtenšteinas Firstisti attiecībā uz dažu noteikumu piemērošanu, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, Padomes Lēmumā 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši -– apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, un tā pielikumā, un Padomes Pamatlēmumā 2009/905/TI par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības (08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Roberta Metsola (A9-0044/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par turpmāku makrofinansiālo palīdzību Jordānijas Hāšimītu Karalistei (COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)) - INTA komiteja - Referente: Luisa Regimenti (A9-0045/2019).

- * Ziņojums par Padomes ieteikumu attiecībā uz Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšanu amatā (13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)) - ECON komiteja - Referente: Irene Tinagli (A9-0046/2019).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 904/2010 attiecībā uz pasākumiem administratīvās sadarbības stiprināšanai, lai apkarotu ar PVN saistītu krāpšanu (COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)) - ECON komiteja - Referente: Lídia Pereira (A9-0047/2019).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz konkrētu prasību ieviešanu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem (COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)) - ECON komiteja - Referente: Lídia Pereira (A9-0048/2019).

- Ziņojums par Padomes ieteikumu attiecībā uz Eiropas Centrālās bankas valdes locekļa iecelšanu (12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)) - ECON komiteja - Referente: Irene Tinagli (A9-0049/2019).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par Zālamana Salu pievienošanos Partnerattiecību pagaidu nolīgumam starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses (09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE)) - INTA komiteja - Referents: Bernd Lange (A9-0050/2019).

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 22. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika