Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 16 december 2019 - Straatsburg

11. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van andere instellingen

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarig beheersplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1936/2001, (EU) 2017/2107 en (EU) 2019/833 en tot intrekking van Verordening (EU) 2016/1627 (COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

PECH

advies :

ENVI

2) van de parlementaire commissies

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Gambia en van het protocol inzake de uitvoering van die partnerschapsovereenkomst (08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)) - commissie PECH - Rapporteur: Carmen Avram (A9-0026/2019)

- Verslag over de activiteiten van de Europese Ombudsman – jaarverslag 2018 (2019/2134(INI)) - commissie PETI - Rapporteur: Peter Jahr (A9-0032/2019)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Volksrepubliek China inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE)) - commissie TRAN - Rapporteur: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1306/2013 wat de financiële discipline vanaf het begrotingsjaar 2021 betreft en van Verordening (EU) nr. 1307/2013wat de flexbiliteit tussen de pijlers voor het kalenderjaar 2020 betreft (COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)) - commissie AGRI - Rapporteur: Norbert Lins (A9-0042/2019)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de toepassing van sommige bepalingen van Besluit 2008/615/JBZ van de Raad inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, van Besluit 2008/616/JBZ van de Raad betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, en de bijlage daarbij, en van Kaderbesluit 2009/905/JBZ van de Raad over de accreditatie van aanbieders van forensische diensten die laboratoriumactiviteiten verrichten (08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE)) - commissie LIBE - Rapporteur: Roberta Metsola (A9-0043/2019)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toepassing van sommige bepalingen van Besluit 2008/615/JBZ van de Raad inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, van Besluit 2008/616/JBZ van de Raad betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, en de bijlage daarbij, en van Kaderbesluit 2009/905/JBZ van de Raad over de accreditatie van aanbieders van forensische diensten die laboratoriumactiviteiten verrichten (08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE)) - commissie LIBE - Rapporteur: Roberta Metsola (A9-0044/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië (COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)) - commissie INTA - Rapporteur: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

- Verslag over de aanbeveling van de Raad voor de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank (13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)) - commissie ECON - Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 904/2010 wat betreft maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking om btw-fraude te bestrijden (COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)) - commissie ECON - Rapporteur: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

- * Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de invoering van bepaalde voorschriften voor betalingsdienstaanbieders (COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)) - commissie ECON - Rapporteur: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

- Verslag over de aanbeveling van de Raad voor de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank (12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)) - commissie ECON - Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Salomonseilanden tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds (09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE)) - commissie INTA - Rapporteur: Bernd Lange (A9-0050/2019)

Laatst bijgewerkt op: 26 februari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid