Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 9k
Pondelok, 16. decembra 2019 - Štrasburg

11. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) iných inštitúcií

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1936/2001, (EÚ) 2017/2107 a (EÚ) 2019/833 a zrušuje nariadenie (EÚ) 2016/1627 (COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI

2) parlamentných výborov

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Gambijskou republikou a protokolu o vykonávaní uvedenej dohody o partnerstve (08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)) - výbor PECH - Spravodajkyňa: Carmen Avram (A9-0026/2019)

- Správa o činnosti európskej ombudsmanky - výročná správa za rok 2018 (2019/2134(INI)) - výbor PETI - Spravodajca: Peter Jahr (A9-0032/2019)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb v mene Únie (11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE)) - výbor TRAN - Spravodajca: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

- ***I Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o finančnú disciplínu od rozpočtového roka 2021, a nariadenie (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o pružnosť medzi piliermi vzhľadom na kalendárny rok 2020 (COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)) - výbor AGRI - Spravodajca: Norbert Lins (A9-0042/2019)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o uplatňovaní určitých ustanovení rozhodnutia Rady 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, rozhodnutia Rady 2008/616/SVV o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, ako aj prílohy k uvedenému rozhodnutiu, a rámcového rozhodnutia Rady 2009/905/SVV o akreditácii poskytovateľov forenzných služieb vykonávajúcich laboratórne činnosti (08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Roberta Metsola (A9-0043/2019)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Lichtenštajnským kniežatstvom o uplatňovaní určitých ustanovení rozhodnutia Rady 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, rozhodnutia Rady 2008/616/SVV o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, ako aj prílohy k uvedenému rozhodnutiu, a rámcového rozhodnutia Rady 2009/905/SVV o akreditácii poskytovateľov forenzných služieb vykonávajúcich laboratórne činnosti (08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Roberta Metsola (A9-0044/2019)

- ***I Správa o rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu (COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)) - výbor INTA - Spravodajkyňa: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

- * Správa o odporúčaní Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v záujme boja proti podvodom v oblasti DPH (COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

- * Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o zavedenie určitých požiadaviek na poskytovateľov platobných služieb (COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

- Správa o odporúčaní Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Šalamúnových ostrovov k Dočasnej dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane (09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: Bernd Lange (A9-0050/2019)

Posledná úprava: 22. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia