Показалец 
Протокол
XML 146kPDF 286kWORD 79k
Понеделник, 16 декември 2019 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Състав на Парламента
 5.Състав на комисиите и делегациите
 6.Поправки (член 241 от Правилника за дейността)
 7.Преговори преди първото четене в Съвета (член 72 от Правилника за дейността)
 8.Актове и мерки за изпълнение (член 112, параграф 4, буква г) от Правилника за дейността и член 111, параграф 6)
 9.Искане за консултации с Европейския икономически и социален комитет (член 145 от Правилника за дейността)
 10.Подписване на актове, приети по обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността)
 11.Внесени документи
 12.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 13.Ред на работа
 14.Отбелязване на 30-ата годишнина от румънската революция през декември 1989 г. (разискване)
 15.Изисквания за доставчиците на платежни услуги * - Мерки за засилване на административното сътрудничество с цел борба с измамите с ДДС * (разискване)
 16.Назначаване на членове на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (разискване)
 17.Справедливо данъчно облагане в дигитализираната и глобализирана икономика: BEPS 2.0 (разискване)
 18.Макрофинансова помощ за Йордания ***I (разискване)
 19.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Председател

1. Възобновяване на сесията

Сесията, прекъсната в сряда, 11 декември 2019 г., беше възобновена.


2. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 17.11 ч.


3. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


4. Състав на Парламента

Компетентният орган на Обединеното кралство съобщи, че Alyn Smith е избран за член на британския парламент, считано от 13 декември 2019 г.

Парламентът отбелязва, че в съответствие с Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори тази длъжност е несъвместима с функциите на член на ЕП и отбелязва освобождаването на неговото място, считано от 13 декември 2019 г.


5. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата S&D следните решения за промени в състава на комисиите и делегациите:

комисия EMPL: Marc Angel на мястото на Nicolas Schmit

Делегация за връзки с държавите от Магреба и Съюза на арабския Магреб, включително смесените парламентарни комисии ЕС-Мароко, ЕС-Тунис и ЕС-Алжир: Marc Angel на мястото на Nicolas Schmit

Тези решения влизат в сила днес.


6. Поправки (член 241 от Правилника за дейността)

Комисиите ENVI и INTA предадоха следните поправки към текстове, приети от Европейския парламент:

—   Поправка P8_TA(2017)0107(COR02) на Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017г. за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на директиви90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО на Съвета (ОВ L 117, 5.5.2017г., стр. 1) (на позицията на Европейския парламент, приета на второ четене на 5 април 2017г., с оглед на приемането на гореспоменатия регламент P8_TA(2017)0107) (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD)) - комисия ENVI;

—   Поправка P8_TA(2017)0108(COR02) на Регламент (ЕС) 2017/746 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017г. за медицинските изделия за инвитро диагностика и за отмяна на Директива 98/79/ЕО и Решение 2010/227/ЕС на Комисията (ОВ L 117, 5.5.2017г., стр. 176) (на позицията на Европейския парламент, приета на второ четене на 5 април 2017г., с оглед на приемането на гореспоменатия регламент P8_TA(2017)0108) (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)) - комисия ENVI;

—   Поправка P8_TA(2019)0022(COR01) на Регламент (ЕС) 2019/216 на Европейския парламент и на Съвета от 30 януари 2019г. за пропорционално разпределяне на тарифните квоти, включени в списъка на Съюза в рамките на СТО, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, и за изменение на Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета (ОВ L 38, 8.2.2019г., стр. 1) (на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 януари 2019 г., с оглед на приемането на гореспоменатия регламент P8_TA(2019)0022) (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)) - комисия INTA.

Съгласно член 241, параграф 4 от Правилника за дейността, тези поправки се считат за приети, освен ако в 24-часов срок политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, поискат поставянето им на гласуване.


7. Преговори преди първото четене в Съвета (член 72 от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че съгласно член 72 от Правилника за дейността комисиите ITRE и TRAN решиха да започнат междуинституционални преговори въз основа на следната позиция на Парламента, приета на първо четене:

—   законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2019 г. относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1316/2013 и Регламент (ЕС) № 283/2014 (COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0420.


8. Актове и мерки за изпълнение (член 112, параграф 4, буква г) от Правилника за дейността и член 111, параграф 6)

В съответствие с член 112, параграф 4 и член 111, параграф 6 от Правилника за дейността, председателят на Съвета на председателите на комисии съобщи на председателя на Парламента, че не са повдигнати никакви възражения срещу:

—   препоръката на комисията ECON да не се представят възражения срещу предложението за Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 39 и Международни стандарти за финансово отчитане 7 и 9 (D064618/01 - 2019/2912(RPS)) (B9-0229/2019)

Ако политическа група или определен брой членове на ЕП, достигащи най-малко ниския праг, не повдигнат възражения в срок от 24 часа след обявяването на решението в пленарна зала, тази препоръка ще се счита за приета. В противен случай, тя ще бъде поставена на гласуване.


9. Искане за консултации с Европейския икономически и социален комитет (член 145 от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че е получил, съгласно член 145, параграф 2 от Правилника за дейността, искане от комисията EMPL за провеждане на консултации с Европейския икономически и социален комитет относно въвеждането на достойни минимални заплати в цяла Европа.

Това искане за консултации се счита за одобрено, освен ако политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, поискат в рамките на 24 часа искането да се постави на гласуване.


10. Подписване на актове, приети по обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда, 18 декември 2019 г., следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (00077/2019/LEX - C9-0200/2019 - 2017/0232(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II), Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (00076/2019/LEX - C9-0199/2019 - 2017/0231(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), Регламент (ЕС) № 1094/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), Регламент (ΕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) 2016/1011 относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове и Регламент (ЕС) 2015/847 относно информацията, придружаваща преводите на средства (00075/2019/LEX - C9-0190/2019 - 2017/0230(COD)).


11. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от други институции

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за управление на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, за изменение на регламенти (ЕО) № 1936/2001, (ЕС) 2017/2107 и (ЕС) 2019/833 и за отмяна на Регламент (ЕС) 2016/1627 (COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

ENVI

2) от парламентарни комисии

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Гамбия и на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство (08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)) - PECH - Докладчик: Carmen Avram (A9-0026/2019)

- Доклад относно дейностите на Европейския омбудсман – годишен доклад за 2018 г. (2019/2134(INI)) - PETI - Докладчик: Peter Jahr (A9-0032/2019)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумение между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE)) - TRAN - Докладчик: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 по отношение на финансовата дисциплина, считано от финансовата 2021 година, и на Регламент (ЕС) № 1307/2013 по отношение на гъвкавостта между стълбовете, що се отнася до календарната 2020 година (COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)) - AGRI - Докладчик: Norbert Lins (A9-0042/2019)

- *** Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключването на Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на приложението към него, както и на Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности (08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE)) - LIBE - Докладчик: Roberta Metsola (A9-0043/2019)

- *** Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключването на Споразумение между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на приложението към него, както и на Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности (08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE)) - LIBE - Докладчик: Roberta Metsola (A9-0044/2019)

- ***I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания (COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)) - INTA - Докладчик: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

- Доклад относно препоръката на Съвета за назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)) - ECON - Докладчик: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

- * Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 904/2010 по отношение на мерки за засилване на административното сътрудничество с цел борба с измамите с ДДС (COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)) - ECON - Докладчик: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

- * Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на въвеждането на определени изисквания за доставчиците на платежни услуги (COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)) - ECON - Докладчик: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

- Доклад относно препоръката на Съвета за назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)) - ECON - Докладчик: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

- *** Препоръка относно предложението за решение на Съвета за присъединяване на Соломоновите острови към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна (09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE)) - INTA - Докладчик: Bernd Lange (A9-0050/2019)


12. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Следните въпроси с искане за устен отговор, последван от разискване, бяха включени в дневния ред (член 136 от Правилника за дейността):

—   O-000040/2019, зададен от Irene Tinagli, от името на комисията ECON, към Комисията: Справедливо данъчно облагане в дигитализираната и глобализирана икономика – BEPS 2.0 (B9-0060/2019);

—   O-000041/2019, зададен от Monika Hohlmeier, от името на комисията CONT, към Комисията: Конфликт на интереси и корупция, засягащи защитата на финансовите интереси на ЕС в държавите членки (B9-0061/2019);

—   O-000042/2019/rev.5, зададен от Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti и Joanna Kopcińska, от името на комисията ENVI, и Kateřina Konečná, от името на комисията ENVI, към Комисията: Цифрова трансформация в областта на здравеопазването и грижите (B9-0062/2019).


13. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания от втората сесия през декември 2019 г. (PE 645.170/PDOJ) беше раздаден.

След консултация с политическите групи, председателят предложи следната промяна (член 158 от Правилника за дейността):

Четвъртък

Гласуването на декларацията на Комисията относно върховенството на закона в Малта след последните разкрития около убийството на Дафне Каруана Галиция (точка 46 от проекта на дневен ред) ще бъде преместено за времето за гласуване в сряда.

Следователно сроковете за внасяне на документите ще бъдат променени, както следва:

Предложения за резолюция: понеделник, 16 декември 2019 г., в 19 ч.
Изменения по предложенията за резолюция и предложения за общи резолюции: вторник, 17 декември 2019 г., в 12 ч.
Изменения по предложенията за общи резолюции: вторник, 17 декември 2019 г., в 13 ч.
Искания за отделно гласуване и искания за разделно гласуване: вторник, 17 декември 2019 г., в 19 ч.

Парламентът изразява своето съгласие с предложението.

Освен това, до председателя бяха отправени следните искания за промени:

Вторник

Искане на групата Verts/ALE за приключване на разискването по декларацията на Комисията относно стратегията на ЕС за хората с увреждания за периода след 2020 г. (точка 55 от проекта на дневен ред) чрез внасяне на предложения за резолюция, които да бъдат гласувани на следваща месечна сесия.

Изказа се Katrin Langensiepen, от името на групата Verts/ALE, която обоснова искането.

Парламентът одобрява искането.

Искане на групата S&D за добавяне, като втора точка от дневния ред за сутринта, на разискване по декларациите на Съвета и на Комисията относно резултатите от COP25.

Изказаха се Simona Bonafè, от името на групата S&D, която обоснова искането, Esther de Lange, която предложи разискването да бъде проведено във вторник следобед или в сряда следобед, и Simona Bonafè, която се съгласи с предложението за вторник следобед.

Парламентът одобри така измененото искане.

Сряда

Искане на групата ECR за добавяне, като пета точка от дневния ред за следобед, на декларация на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност относно жестоките репресии срещу неотдавнашните манифестации в Иран. Разискването ще приключи с внасянето на предложения за резолюция, които ще бъдат поставени на гласуване в четвъртък.

Изказаха се Anna Fotyga, от името на групата ECR, която обоснова искането, Simona Bonafè, която предложи разискването да бъде проведено през следващата месечна сесия, и Anna Fotyga, която подкрепи искането на групата ECR.

С електронно гласуване (207 гласа „за“, 154 гласа „против“, 28 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.

Бяха определени следните срокове за внасяне на документите:

Предложения за резолюция: вторник, 17 декември 2019 г., в 12 ч.
Изменения по предложенията за резолюция и предложения за общи резолюции: сряда, 18 декември 2019 г., в 12 ч.
Изменения по предложенията за общи резолюции: сряда, 18 декември 2019 г., в 13 ч.
Искания за отделно гласуване и искания за разделно гласуване: сряда, 18 декември 2019 г., в 19 ч.

С това редът на работа е определен.

°
° ° °

Изказаха се Nicolaus Fest и Marco Zanni.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dita CHARANZOVÁ
Заместник-председател

14. Отбелязване на 30-ата годишнина от румънската революция през декември 1989 г. (разискване)

Изявление на Комисията: Отбелязване на 30-ата годишнина от румънската революция през декември 1989 г. (2019/2989(RSP))

Adina-Ioana Vălean (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Traian Băsescu, от името на групата PPE, Cristian Terheş, от името на групата S&D, Dacian Cioloş, от името на групата Renew, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Nicola Procaccini, от името на групата ECR, Siegfried Mureşan, Adrian-Dragoş Benea, Vlad-Marius Botoş, Kinga Gál, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Александър Александров Йорданов, Bogusław Liberadzki, Dan-Ştefan Motreanu, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomislav Sokol, Carmen Avram, Loránt Vincze, Tudor Ciuhodaru и Maria Grapini.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Eugen Tomac, Robert Hajšel, Clare Daly, Iuliu Winkler и Julie Ward.

Изказа се Adina-Ioana Vălean.

Предложенията за резолюция, които ще бъдат внесени в съответствие с член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени по-късно.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.4 от протокола от 19.12.2019 г.


15. Изисквания за доставчиците на платежни услуги * - Мерки за засилване на административното сътрудничество с цел борба с измамите с ДДС * (разискване)

Доклад относно предложението за Директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на въвеждането на определени изисквания за доставчиците на платежни услуги [COM(2018)0812 - C8-0015/2019- 2018/0412(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 904/2010 по отношение на мерки за засилване на административното сътрудничество с цел борба с измамите с ДДС [COM(2018)0813 - C8-0016/2019- 2018/0413(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

Lídia Pereira представя докладите.

Изказа се Paolo Gentiloni (член на Комисията).

Изказаха се Othmar Karas, от името на групата PPE, Csaba Molnár, от името на групата S&D, Ondřej Kovařík, от името на групата Renew, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Gunnar Beck, от името на групата ID, Eugen Jurzyca, от името на групата ECR, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Henrik Overgaard Nielsen, независим член на ЕП, Pablo Arias Echeverría, Marek Belka, Bogdan Rzońca, Emmanuel Maurel, Ivan Vilibor Sinčić, Ivan Štefanec, Zbigniew Kuźmiuk и Barbara Thaler.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Grapini, Vlad-Marius Botoş и Tudor Ciuhodaru.

Изказаха се Paolo Gentiloni и Lídia Pereira.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.7 от протокола от 17.12.2019 г и точка 4.8 от протокола от 17.12.2019 г.


16. Назначаване на членове на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (разискване)

Доклад относно препоръката на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка [12451/2019 - C9-0149/2019- 2019/0817(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

Доклад относно препоръката на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка [13651/2019 - C9-0173/2019- 2019/0818(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

Irene Tinagli представи докладите.

Изказа се Paolo Gentiloni (член на Комисията).

Изказаха се Markus Ferber, от името на групата PPE, Jonás Fernández, от името на групата S&D, Luis Garicano, от името на групата Renew, и Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ewa KOPACZ
Заместник-председател

Изказаха се Antonio Maria Rinaldi, от името на групата ID, Johan Van Overtveldt, от името на групата ECR, José Gusmão, от името на групата GUE/NGL, Stefan Berger, Pedro Marques, Ernest Urtasun, Herve Juvin, Matt Carthy, Fabio Massimo Castaldo, независим член на ЕП, Paul Tang, Roman Haider, Evelyn Regner, Gunnar Beck и Maximilian Krah.

Изказа се Paolo Gentiloni.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.10 от протокола от 17.12.2019 г и точка 4.11 от протокола от 17.12.2019 г.


17. Справедливо данъчно облагане в дигитализираната и глобализирана икономика: BEPS 2.0 (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000040/2019), зададен от Irene Tinagli, от името на комисията ECON, към Комисията: Справедливо данъчно облагане в дигитализираната и глобализирана икономика – BEPS 2.0 (B9-0060/2019)

Irene Tinagli разви въпроса.

Paolo Gentiloni (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се Markus Ferber, от името на групата PPE, Jonás Fernández, от името на групата S&D, Luis Garicano, от името на групата Renew, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Gunnar Beck, от името на групата ID, Bogdan Rzońca, от името на групата ECR, José Gusmão, от името на групата GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos, независим член на ЕП, Enikő Győri, Paul Tang, Dragoş Pîslaru, Ernest Urtasun, Matt Carthy, Pilar del Castillo Vera, Aurore Lalucq, Henrike Hahn, João Ferreira, Barbara Thaler, Marek Belka, Evelyn Regner и Margarida Marques.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Tudor Ciuhodaru.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Billy Kelleher.

Изказа се Paolo Gentiloni.

Предложенията за резолюция, които ще бъдат внесени в съответствие с член 136, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени по-късно.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.7 от протокола от 18.12.2019 г.

(Заседанието беше прекъснато за няколко минути.)


18. Макрофинансова помощ за Йордания ***I (разискване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания [COM(2019)0411 - C9-0116/2019- 2019/0192(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

Luisa Regimenti представи доклада.

Изказа се Paolo Gentiloni (член на Комисията).

Изказаха се David McAllister, от името на групата PPE, Jérémy Decerle, от името на групата Renew, и Thierry Mariani, от името на групата ID.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Tudor Ciuhodaru.

Изказаха се Paolo Gentiloni и Luisa Regimenti.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.2 от протокола от 17.12.2019 г.


19. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да насочат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 172 от Правилника за дейността:

Andrea Bocskor, Tudor Ciuhodaru, Phil Bennion, Nico Semsrott, Maxette Pirbakas, Hermann Tertsch, Kateřina Konečná, Milan Zver, Ibán García Del Blanco, Jane Brophy, Francisco Guerreiro, Christine Anderson, Радан Кънев, César Luena, Billy Kelleher, Kostas Papadakis, Sunčana Glavak, Javi López, Peter Pollák, Inma Rodríguez-Piñero, Susanna Ceccardi, Matthew Patten, Irena Joveva, Tomislav Sokol и Cristian Terheş.


20. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 645.170/OJMA).


21. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.03 ч.

Klaus Welle

Katarina Barley

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adamowicz Magdalena, Адемов Асим, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Александров Йорданов Александър, Alfonsi François, Алиева-Вели Атидже, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Deli Andor, Delli Karima, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Джамбазки Ангел, Edtstadler Karoline, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Farage Nigel, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Howarth John, Христов Иво, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Кънев Радан, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Ковачев Андрей, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Кючюк Илхан, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão Marques Maria Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Longworth John, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lundgren Peter, McAllister David, McGuinness Mairead, McLeod Aileen, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Майдел Ева, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Михайлова Искра, Mikser Sven, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Новаков Андрей, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Пенкова Цветелина, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Радев Емил, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rooken Rob, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Слабаков  Андрей, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Станишев Сергей, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Витанов Петър, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Йончева Елена, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Извинени:

Andrieu Eric, Bentele Hildegard, Heinäluoma Eero, Millán Mon Francisco José, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary

Последно осъвременяване: 26 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност