Seznam 
Zápis
XML 129kPDF 264kWORD 75k
Pondělí, 16. prosince 2019 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 4.Složení Parlamentu
 5.Členství ve výborech a v delegacích
 6.Opravy (článek 241 jednacího řádu)
 7.Jednání předcházející prvnímu čtení v Radě (článek 72 jednacího řádu)
 8.Akty v přenesené pravomoci a prováděcí opatření (čl. 112 odst. 4 písm. d) a čl. 111 odst. 6 jednacího řádu)
 9.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (článek 145 jednacího řádu)
 10.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 79 jednacího řádu)
 11.Předložení dokumentů
 12.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 13.Plán práce
 14.Připomínka 30. výročí rumunské revoluce, k níž došlo v prosinci 1989 (rozprava)
 15.Požadavky na poskytovatele platebních služeb * – Opatření k posílení správní spolupráce za účelem boje proti podvodům v oblasti DPH * (rozprava)
 16.Jmenování členů Výkonné rady Evropské centrální banky (rozprava)
 17.Spravedlivé zdanění v digitalizované a globalizované ekonomice – BEPS 2.0 (rozprava)
 18.Makrofinanční pomoc Jordánsku ***I (rozprava)
 19.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

1. Pokračování zasedání

Zasedání, které bylo přerušeno ve středu 11. prosince 2019, pokračuje.


2. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:11.


3. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


4. Složení Parlamentu

Příslušné orgány Spojeného království oznámily, že Alyn Smith byl zvolen poslancem britského parlamentu s platností od 13. prosince 2019.

Parlament vzal na vědomí, že podle aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách je tato funkce neslučitelná s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu, a oznámil uvolnění jeho mandátu s platností od 13. prosince 2019.


5. Členství ve výborech a v delegacích

Předseda obdržel od skupiny S&D tato rozhodnutí, kterými se mění složení výborů a delegací:

výbor EMPL: Marc Angel, kterým je nahrazen Nicolas Schmit

delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií, včetně Smíšených parlamentních výborů EU-Maroko, EU-Tunisko a EU-Alžírsko: Marc Angel, kterým je nahrazen Nicolas Schmit

Tato rozhodnutí nabývají účinnost dnešním dnem.


6. Opravy (článek 241 jednacího řádu)

Výbory ENVI a INTA předaly následující opravy k textům přijatým Evropským parlamentem:

—   oprava P8_TA(2017)0107(COR02) k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (Úř. věst. L 117, 5.5.2017, s. 1) (postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 5. dubna 2017 k přijetí výše uvedeného nařízení P8_TA(2017)0107) (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD)) - výbor ENVI;

—   oprava P8_TA(2017)0108(COR02) k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU (Úř. věst. L 117, 5.5.2017, s. 176) (postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 5. dubna 2017 k přijetí výše uvedeného nařízení P8_TA(2017)0108) (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)) - výbor ENVI;

—   oprava P8_TA(2019)0022(COR01) k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/216 ze dne 30. ledna 2019 o rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a o změně nařízení Rady (ES) č. 32/2000 (Úř. věst. L 38, 8.2.2019, s. 1) (postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. ledna 2019 k přijetí výše uvedeného nařízení P8_TA(2019)0022) (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)) - výbor INTA.

Pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty, aby se o těchto opravách hlasovalo, považují se podle čl. 241 odst. 4 jednacího řádu za schválené.


7. Jednání předcházející prvnímu čtení v Radě (článek 72 jednacího řádu)

Předseda oznámil v souladu s článkem 72 jednacího řádu rozhodnutí výborů ITRE a TRAN zahájit interinstitucionální jednání na základě tohoto postoje Parlamentu v prvním čtení:

—   legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014 (COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) – postoj v prvním čtení P8_TA(2019)0420.


8. Akty v přenesené pravomoci a prováděcí opatření (čl. 112 odst. 4 písm. d) a čl. 111 odst. 6 jednacího řádu)

Předseda Konference předsedů výborů v souladu s čl. 112 odst. 4 a čl. 111 odst. 6 jednacího řádu informoval předsedu Parlamentu, že nebyla vznesena žádná námitka vůči:

—   doporučení výboru ECON nevyslovit námitku proti návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard IAS 39 a mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS 7 a IFRS 9 (D064618/01 - 2019/2912(RPS)) (B9-0229/2019)

Pokud se do dvaceti čtyř hodin po oznámení v plénu politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nevysloví proti doporučení, považuje se toto doporučení za schválené. V opačném případě se o něm hlasuje.


9. Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (článek 145 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že v souladu s čl. 145 odst. 2 jednacího řádu obdržel žádost výboru EMPL o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem o důstojných minimálních mzdách v celé Evropě.

Tato žádost o konzultaci se považuje za schválenou, pokud politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nepožádají do 24 hodin od oznámení o to, aby se o žádosti hlasovalo.


10. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 79 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 18. prosince 2019 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1092/2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika (00077/2019/LEX - C9-0200/2019 - 2017/0232(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II), směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (00076/2019/LEX - C9-0199/2019 - 2017/0231(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), nařízení (EU) č. 1094/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) 2016/1011 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a nařízení (EU) 2015/847 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků (00075/2019/LEX - C9-0190/2019 - 2017/0230(COD)).


11. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) jinými orgány

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, mění nařízení (ES) č. 1936/2001, (EU) 2017/2107 a (EU) 2019/833 a zrušuje nařízení (EU) 2016/1627 (COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI

2) parlamentními výbory

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a protokolu o provádění této dohody o partnerství (08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)) - výbor PECH - Zpravodajka: Carmen Avram (A9-0026/2019)

- Zpráva o výroční zprávě týkající se činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2018 (2019/2134(INI)) - výbor PETI - Zpravodaj: Peter Jahr (A9-0032/2019)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky o některých aspektech leteckých služeb jménem Unie (11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde o finanční kázeň počínaje rozpočtovým rokem 2021, a nařízení (EU) č. 1307/2013, pokud jde o flexibilitu mezi pilíři ve vztahu ke kalendářnímu roku 2020 (COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Norbert Lins (A9-0042/2019)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti (08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Roberta Metsola (A9-0043/2019)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Lichtenštejnským knížectvím o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti (08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Roberta Metsola (A9-0044/2019)

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Jordánskému hášimovskému království (COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)) - výbor INTA - Zpravodajka: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

- Zpráva o doporučení Rady ke jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky (13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)) - výbor ECON - Zpravodajka: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

- * Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o opatření k posílení správní spolupráce za účelem boje proti podvodům v oblasti DPH (COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)) - výbor ECON - Zpravodajka: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

- * Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení určitých požadavků na poskytovatele platebních služeb (COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)) - výbor ECON - Zpravodajka: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

- Zpráva o doporučení Rady ke jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky (12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)) - výbor ECON - Zpravodajka: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Šalamounových ostrovů k prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé (09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Bernd Lange (A9-0050/2019)


12. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Na pořad jednání byly zařazeny tyto otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 136 jednacího řádu):

—   O-000040/2019, kterou pokládá Irene Tinagli za výbor ECON Komisi: Spravedlivé zdanění v digitalizované a globalizované ekonomice – BEPS 2.0 (B9-0060/2019);

—   O-000041/2019, kterou pokládá Monika Hohlmeier za výbor CONT Komisi: Střet zájmů a korupce dotýkající se ochrany finančních zájmů Evropské unie v členských státech (B9-0061/2019);

—   O-000042/2019/rev.5, kterou pokládají Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti a Joanna Kopcińska za výbor ENVI a Kateřina Konečná za výbor ENVI Komisi: Digitální transformace zdravotnictví a péče (B9-0062/2019).


13. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního druhého prosincového plenárního zasedání (PE 645.170/PDOJ).

Předseda po konzultaci s politickými skupinami navrhl tuto změnu (článek 158 jednacího řádu):

Čtvrtek

Hlasování o prohlášení Komise o právním státě na Maltě po nedávných odhaleních v souvislosti s vraždou Daphne Caruanové Galiziové (bod 46 PDOJ) je přesunuto na středu.

Lhůty pro předložení byly tudíž změněny takto:

Návrhy usnesení: pondělí 16. prosince 2019 v 19:00.
Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení a společné návrhy usnesení: úterý 17. prosince 2019 v 12:00.
Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení: úterý 17. prosince 2019 v 13:00.
Žádosti o oddělená a dílčí hlasování: úterý 17. prosince 2019 v 19:00.

Parlament tento návrh schválil.

Předseda mimo jiné obdržel tyto žádosti o změny:

Úterý

Žádost skupiny Verts/ALE, aby byly na závěr rozpravy o prohlášení Komise o strategii EU pro pomoc osobám se zdravotním postižením na období po roce 2020 (bod 55 PDOJ) předloženy návrhy usnesení, o kterých by se hlasovalo na jednom z nadcházejících dílčích zasedání.

Vystoupila Katrin Langensiepen za skupinu Verts/ALE s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil.

Žádost skupiny S&D, aby byla na dopolední pořad jednání zařazena jako druhý bod rozprava o prohlášeních Rady a Komise o výsledcích konference COP25.

Vystoupili: Simona Bonafè za skupinu S&D s odůvodněním žádosti, Esther de Lange, která navrhla, aby se rozprava konala v úterý nebo ve středu odpoledne, a Simona Bonafè, která souhlasila s tím, aby se rozprava konala v úterý odpoledne.

Parlament pozměněnou žádost schválil.

Středa

Žádost skupiny ECR, aby bylo na odpolední pořad jednání zařazeno jako pátý bod prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o násilných zákrocích při nedávných protestech v Íránu. Na závěr rozpravy by byly předloženy návrhy usensení, o kterých by se hlasovalo ve čtvrtek.

Vystoupili: Anna Fotyga za skupinu ECR s odůvodněním žádosti, Simona Bonafè, která navrhla, aby se rozprava konala na nadcházejícím dílčím zasedání, a Anna Fotyga, která potvrdila původní žádost skupiny ECR.

Parlament žádost schválil EH (pro: 207, proti: 154, zdrželo se: 28).

Lhůty pro předložení byly stanoveny takto:

Návrhy usnesení: úterý 17. prosince 2019 v 12:00.
Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení a společné návrhy usnesení: středa 18. prosince 2019 v 12:00.
Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení: středa 18. prosince 2019 v 13:00.
Źádosti o oddělená a dílčí hlasování: středa 18. prosince 2019 v 19:00.

Plán práce byl tímto schválen.

°
° ° °

Vystoupili: Nicolaus Fest a Marco Zanni.


PŘEDSEDNICTVÍ: Dita CHARANZOVÁ
místopředsedkyně

14. Připomínka 30. výročí rumunské revoluce, k níž došlo v prosinci 1989 (rozprava)

Prohlášení Komise: Připomínka 30. výročí rumunské revoluce, k níž došlo v prosinci 1989 (2019/2989(RSP))

Adina-Ioana Vălean (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Traian Băsescu za skupinu PPE, Cristian Terheş za skupinu S&D, Dacian Cioloş za skupinu Renew, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Nicola Procaccini za skupinu ECR, Siegfried Mureşan, Adrian-Dragoş Benea, Vlad-Marius Botoş, Kinga Gál, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Alexander Alexandrov Yordanov, Bogusław Liberadzki, Dan-Ştefan Motreanu, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomislav Sokol, Carmen Avram, Loránt Vincze, Tudor Ciuhodaru a Maria Grapini.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Eugen Tomac, Robert Hajšel, Clare Daly, Iuliu Winkler a Julie Ward.

Vystoupila Adina-Ioana Vălean.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 132 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.4 zápisu ze dne 19.12.2019.


15. Požadavky na poskytovatele platebních služeb * – Opatření k posílení správní spolupráce za účelem boje proti podvodům v oblasti DPH * (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení určitých požadavků na poskytovatele platebních služeb [COM(2018)0812 - C8-0015/2019- 2018/0412(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o opatření k posílení správní spolupráce za účelem boje proti podvodům v oblasti DPH [COM(2018)0813 - C8-0016/2019- 2018/0413(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

Lídia Pereira uvedla zprávy.

Vystoupil Paolo Gentiloni (člen Komise).

Vystoupili: Othmar Karas za skupinu PPE, Csaba Molnár za skupinu S&D, Ondřej Kovařík za skupinu Renew, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Gunnar Beck za skupinu ID, Eugen Jurzyca za skupinu ECR, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Henrik Overgaard Nielsen – nezařazený poslanec, Pablo Arias Echeverría, Marek Belka, Bogdan Rzońca, Emmanuel Maurel, Ivan Vilibor Sinčić, Ivan Štefanec, Zbigniew Kuźmiuk a Barbara Thaler.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Grapini, Vlad-Marius Botoş a Tudor Ciuhodaru.

Vystoupili: Paolo Gentiloni a Lídia Pereira.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.7 zápisu ze dne 17.12.2019 a bod 4.8 zápisu ze dne 17.12.2019.


16. Jmenování členů Výkonné rady Evropské centrální banky (rozprava)

Zpráva k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky [12451/2019 - C9-0149/2019- 2019/0817(NLE)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

Zpráva o doporučení Rady ke jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky [13651/2019 - C9-0173/2019- 2019/0818(NLE)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

Irene Tinagli uvedla zprávy.

Vystoupil Paolo Gentiloni (člen Komise).

Vystoupili: Markus Ferber za skupinu PPE, Jonás Fernández za skupinu S&D, Luis Garicano za skupinu Renew, a Sven Giegold za skupinu Verts/ALE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ewa KOPACZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Antonio Maria Rinaldi za skupinu ID, Johan Van Overtveldt za skupinu ECR, José Gusmão za skupinu GUE/NGL, Stefan Berger, Pedro Marques, Ernest Urtasun, Herve Juvin, Matt Carthy, Fabio Massimo Castaldo – nezařazený poslanec, Paul Tang, Roman Haider, Evelyn Regner, Gunnar Beck a Maximilian Krah.

Vystoupil Paolo Gentiloni.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.10 zápisu ze dne 17.12.2019 a bod 4.11 zápisu ze dne 17.12.2019.


17. Spravedlivé zdanění v digitalizované a globalizované ekonomice – BEPS 2.0 (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000040/2019), kterou pokládá Irene Tinagli za výbor ECON Komisi: Spravedlivé zdanění v digitalizované a globalizované ekonomice – BEPS 2.0 (B9-0060/2019)

Irene Tinagli rozvinula otázku.

Paolo Gentiloni (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Markus Ferber za skupinu PPE, Jonás Fernández za skupinu S&D, Luis Garicano za skupinu Renew, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, Gunnar Beck za skupinu ID, Bogdan Rzońca za skupinu ECR, José Gusmão za skupinu GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos – nezařazený poslanec, Enikő Győri, Paul Tang, Dragoş Pîslaru, Ernest Urtasun, Matt Carthy, Pilar del Castillo Vera, Aurore Lalucq, Henrike Hahn, João Ferreira, Barbara Thaler, Marek Belka, Evelyn Regner a Margarida Marques.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Tudor Ciuhodaru.

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Billy Kelleher.

Vystoupil Paolo Gentiloni.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 136 odst. 5 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.7 zápisu ze dne 18.12.2019.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)


18. Makrofinanční pomoc Jordánsku ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Jordánskému hášimovskému království [COM(2019)0411 - C9-0116/2019- 2019/0192(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

Luisa Regimenti uvedla zprávu.

Vystoupil Paolo Gentiloni (člen Komise).

Vystoupili: David McAllister za skupinu PPE, Jérémy Decerle za skupinu Renew, a Thierry Mariani za skupinu ID.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Tudor Ciuhodaru.

Vystoupili: Paolo Gentiloni a Luisa Regimenti.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.2 zápisu ze dne 17.12.2019.


19. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament zejména na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 172 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Andrea Bocskor, Tudor Ciuhodaru, Phil Bennion, Nico Semsrott, Maxette Pirbakas, Hermann Tertsch, Kateřina Konečná, Milan Zver, Ibán García Del Blanco, Jane Brophy, Francisco Guerreiro, Christine Anderson, Radan Kanev, César Luena, Billy Kelleher, Kostas Papadakis, Sunčana Glavak, Javi López, Peter Pollák, Inma Rodríguez-Piñero, Susanna Ceccardi, Matthew Patten, Irena Joveva, Tomislav Sokol a Cristian Terheş.


20. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 645.170/OJMA).


21. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 22:03.

Klaus Welle

Katarina Barley

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Deli Andor, Delli Karima, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Farage Nigel, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão Marques Maria Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Longworth John, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lundgren Peter, McAllister David, McGuinness Mairead, McLeod Aileen, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rooken Rob, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Omluven/a:

Andrieu Eric, Bentele Hildegard, Heinäluoma Eero, Millán Mon Francisco José, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary

Poslední aktualizace: 26. února 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí