Indeks 
Protokol
PDF 265kWORD 75k
Mandag den 16. december 2019 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Parlamentets sammensætning
 5.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 6.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 241)
 7.Forhandlinger forud for Rådets førstebehandling (forretningsordenens artikel 72)
 8.Gennemførelsesretsakter og gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 112, stk. 4, litra d), og artikel 111, stk. 6)
 9.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 145)
 10.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 79)
 11.Modtagne dokumenter
 12.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 13.Arbejdsplan
 14.Højtideligholdelse af 30-året for den rumænske revolution i december 1989 (forhandling)
 15.Krav til betalingstjenesteudbydere * - Foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde med henblik på bekæmpelse af momssvig * (forhandling)
 16.Udnævnelser af medlemmer af Den Europæiske Centralbanks direktion (forhandling)
 17.Retfærdig beskatning i en digitaliseret og globaliseret økonomi – BEPS 2.0 (forhandling)
 18.Makroøkonomisk bistand til Jordan ***I (forhandling)
 19.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: David Maria SASSOLI
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden erklærede sessionen, som blev afbrudt onsdag den 11. december 2019, for genoptaget.


2. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 17.11.


3. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


4. Parlamentets sammensætning

Det Forenede Kongeriges kompetente myndigheder havde meddelt, at Alyn Smith var blevet valgt til medlem af det britiske parlament med virkning fra den 13. december 2019.

Parlamentet tog til efterretning, at dette hverv i overensstemmelse med akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet var uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, og konstaterede, at mandatet var ledigt med virkning fra den 13. december 2019.


5. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra S&D-Gruppen modtaget følgende afgørelser om ændring af udvalgenes og delegationernes sammensætning:

EMPL: Marc Angel i stedet for Nicolas Schmit

Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union, herunder de Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Marokko, EU-Tunesien og EU-Algeriet: Marc Angel i stedet for Nicolas Schmit

Afgørelserne finder anvendelse fra dags dato.


6. Berigtigelser (forretningsordenens artikel 241)

Udvalgene ENVI og INTA havde fremsendt følgende berigtigelser til tekster vedtaget af Europa-Parlamentet:

—   Berigtigelse P8_TA(2017)0107(COR02) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr, om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 og om ophævelse af Rådets direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF (EUT L 117 af 5.5.2017, s. 1) (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 5. april 2017 med henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning P8_TA(2017)0107) (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD)) - ENVI

—   Berigtigelse P8_TA(2017)0108(COR02) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/746 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik og om ophævelse af direktiv 98/79/EF og Kommissionens afgørelse 2010/227/EU (EUT L 117 af 5.5.2017, s. 176)(Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 5. april 2017 med henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning P8_TA(2017)0108) (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)) - ENVI

—   Berigtigelse P8_TA(2019)0022(COR01) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/216 af 30. januar 2019 om fordelingen af toldkontingenter opført på Unionens WTO-liste efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 (EUT L 38 af 8.2.2019, s. 1)(Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. januar 2019 med henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning P8_TA(2019)0022) (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)) - INTA.

I henhold til forretningsordenens artikel 241, stk. 4, anses disse berigtigelser for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at de sættes under afstemning.


7. Forhandlinger forud for Rådets førstebehandling (forretningsordenens artikel 72)

Formanden meddelte, at ITRE og TRAN i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 72 havde vedtaget at indlede interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af følgende holdning ved førstebehandling vedtaget af Parlamentet:

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014 (COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) – holdning ved førstebehandling P8_TA(2019)0420.


8. Gennemførelsesretsakter og gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 112, stk. 4, litra d), og artikel 111, stk. 6)

I overenssstemmelse med forretningsordenens artikel 112, stk. 4, og artikel 111, stk. 6, havde formanden for Udvalgsformandskonferencen meddelt formanden for Parlamentet, at der ikke var gjort indsigelse mod:

—   ECONs henstilling om ikke at modsætte sig udkast til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 39 og IFRS 7 og 9 (D064618/01 - 2019/2912(RPS)) (B9-0229/2019)

Såfremt en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, inden for en frist på 24 timer efter meddelelsen på plenarmødet ikke gør indsigelse, vil den blive anset for vedtaget. I modsat fald vil den blive sat under afstemning.


9. Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 145)

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 2, havde modtaget en anmodning fra EMPL om at høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om anstændige minimumslønninger overalt i Europa.

Denne anmodning om høring anses for at være blevet godtaget, medmindre en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, inden for 24 timer anmoder om, at den sættes under afstemning.


10. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 79)

Formanden meddelte, at han onsdag den 18. december 2019 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1092/2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici (00077/2019/LEX - C9-0200/2019 - 2017/0232(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter og af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme (00076/2019/LEX - C9-0199/2019 - 2017/0231(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), forordning (EU) nr. 1094/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) 2016/1011 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og forordning (EU) 2015/847 om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler (00075/2019/LEX - C9-0190/2019 - 2017/0230(COD)).


11. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra andre institutioner

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en flerårig forvaltningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet, om ændring af forordning (EF) nr. 1936/2001, forordning (EU) 2017/2107 og forordning (EU) 2019/833 og om ophævelse af forordning (EU) 2016/1627 (COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

ENVI

2) fra udvalgene

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Gambia og af protokollen om gennemførelse af nævnte partnerskabsaftale (08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)) - PECH - Ordfører: Carmen Avram (A9-0026/2019)

- Betænkning om Den Europæiske Ombudsmands virksomhed - årsberetning 2018 (2019/2134(INI)) - PETI - Ordfører: Peter Jahr (A9-0032/2019)

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering om visse aspekter af lufttrafik (11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE)) - TRAN - Ordfører: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår finansiel disciplin fra og med regnskabsåret 2021 og af forordning (EU) nr. 1307/2013 for så vidt angår fleksibiliteten mellem søjlerne i regnskabsåret 2020 (COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)) - AGRI - Ordfører: Norbert Lins (A9-0042/2019)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om anvendelse af visse bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, i Rådets afgørelse 2008/616/RIA om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, samt bilaget hertil, og i Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA om akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter (08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE)) - LIBE - Ordfører: Roberta Metsola (A9-0043/2019)

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Liechtenstein om anvendelse af visse bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, i Rådets afgørelse 2008/616/RIA om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, samt bilaget hertil, og i Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA om akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter (08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE)) - LIBE - Ordfører: Roberta Metsola (A9-0044/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om supplerende makroøkonomisk bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan (COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)) - INTA - Ordfører: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

- Betænkning om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion (13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)) - ECON - Ordfører: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde med henblik på bekæmpelse af momssvig (COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)) - ECON - Ordfører: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

- * Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår gennemførelsen af visse krav til betalingstjenesteudbydere (COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)) - ECON - Ordfører: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

- Betænkning om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion (12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)) - ECON - Ordfører: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om Salomonøernes tiltrædelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side (09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE)) - INTA - Ordfører: Bernd Lange (A9-0050/2019)


12. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling var blevet opført på dagsordenen (forretningsordenens artikel 136):

—   O-000040/2019 af Irene Tinagli for ECON til Kommissionen: Retfærdig beskatning i en digitaliseret og globaliseret økonomi – BEPS 2.0 (B9-0060/2019);

—   O-000041/2019 af Monika Hohlmeier for CONT til Kommissionen: Interessekonflikter og korruption, der påvirker beskyttelsen af EU's finansielle interesser i medlemsstaterne (B9-0061/2019);

—   O-000042/2019/rev.5 af Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti og Joanna Kopcińska for ENVI og Kateřina Konečná for ENVI til Kommissionen: Digital omstilling af sundhed og pleje (B9-0062/2019).


13. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden december II 2019 (PE 645.170/PDOJ) var blevet omdelt.

Efter at have hørt de politiske grupper foreslog formanden følgende ændring (forretningsordenens artikel 158):

Torsdag

Afstemningen om Kommissionens redegørelse om ”Retsstatsprincippet i Malta efter de seneste afsløringer i forbindelse med mordet på Daphne Caruana Galizia” (punkt 46 i PDOJ) ville blive flyttet til afstemningstiden om onsdagen.

Som følge heraf ville fristerne for indgivelse blive ændret som følger:

Forslag til beslutning: mandag den 16. december 2019 kl. 19.00.
Ændringsforslag til beslutningsforslag og fælles beslutningsforslag: tirsdag den 17. december 2019 kl. 12.00.
Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag: tirsdag den 17. december 2019 kl. 13.00.
Anmodninger om ”særskilt” eller ”delt” afstemning: tirsdag den 17. december 2019 kl. 19.00.

Parlamentet godkendte dette forslag.

Derudover havde formanden modtaget følgende anmodninger om ændringer:

Tirsdag

Anmodning fra Verts/ALE-Gruppen om at afslutte forhandlingen om Kommissionens redegørelse om ”EU's handicapstrategi efter 2020” (punkt 55 i PDOJ) med indgivelse af forslag til beslutning, som ville blive sat under afstemning i en senere mødeperiode.

Taler: Katrin Langensiepen, for Verts/ALE-Gruppen, der begrundede anmodningen.

Parlamentet godtog anmodningen.

Anmodning fra S&D-Gruppen om som andet punkt på dagsordenen om formiddagen at tilføje en forhandling om Rådets og Kommissionens redegørelser om resultaterne af COP25.

Talere: Simona Bonafè, for S&D-Gruppen, der begrundede anmodningen, Esther de Lange, der foreslog at afholde forhandlingen tirsdag eftermiddag eller onsdag eftermiddag, og Simona Bonafè, der accepterede tirsdag eftermiddag.

Parlamentet godtog anmodningen som ændret.

Onsdag

Anmodning fra ECR-Gruppen om som femte punkt på dagsordenen om eftermiddaggen at tilføje en redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om ”Voldelig nedkæmpelse af de seneste protester i Iran”. Forhandlingen ville blive afsluttet med indgivelse af forslag til beslutning, som ville blive sat under afstemning torsdag.

Talere: Anna Fotyga, for ECR-Gruppen, der begrundede anmodningen, Simona Bonafè, der forslog at afholde forhandlingen under den kommende mødeperiode, og Anna Fotyga, der fastholdt anmodningen fra ECR-Gruppen.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (207 for, 154 imod, 28 hverken/eller).

Der blev fastsag følgende frister for indgivelse:

Forslag til beslutning: tirsdag den17. december 2019 kl. 12.00.
Ændringsforslag til beslutningsforslag og fælles beslutningsforslag: onsdag den 18. december 2019 kl. 12.00.
Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag: onsdag den 18. december 2019 kl. 13.00.
Anmodninger om ”særskilt” eller ”delt” afstemning: onsdag den 18. december 2019 kl. 19.00.

Arbejdsplanen fastsattes således.

°
° ° °

Talere: Nicolaus Fest og Marco Zanni.


FORSÆDE: Dita CHARANZOVÁ
næstformand

14. Højtideligholdelse af 30-året for den rumænske revolution i december 1989 (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Højtideligholdelse af 30-året for den rumænske revolution i december 1989 (2019/2989(RSP))

Adina-Ioana Vălean (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Traian Băsescu for PPE-Gruppen, Cristian Terheş for S&D-Gruppen, Dacian Cioloş for Renew-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Nicola Procaccini for ECR-Gruppen, Siegfried Mureşan, Adrian-Dragoş Benea, Vlad-Marius Botoş, Kinga Gál, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Alexander Alexandrov Yordanov, Bogusław Liberadzki, Dan-Ştefan Motreanu, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tomislav Sokol, Carmen Avram, Loránt Vincze, Tudor Ciuhodaru og Maria Grapini.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Eugen Tomac, Robert Hajšel, Clare Daly, Iuliu Winkler og Julie Ward.

Taler: Adina-Ioana Vălean.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 132, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.4 i protokollen af 19.12.2019.


15. Krav til betalingstjenesteudbydere * - Foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde med henblik på bekæmpelse af momssvig * (forhandling)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår gennemførelsen af visse krav til betalingstjenesteudbydere [COM(2018)0812 - C8-0015/2019- 2018/0412(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde med henblik på bekæmpelse af momssvig [COM(2018)0813 - C8-0016/2019- 2018/0413(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

Lídia Pereira forelagde betænkningerne.

Taler: Paolo Gentiloni (medlem af Kommissionen).

Talere: Othmar Karas for PPE-Gruppen, Csaba Molnár for S&D-Gruppen, Ondřej Kovařík for Renew-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Gunnar Beck for ID-Gruppen, Eugen Jurzyca for ECR-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, Henrik Overgaard Nielsen, løsgænger, Pablo Arias Echeverría, Marek Belka, Bogdan Rzońca, Emmanuel Maurel, Ivan Vilibor Sinčić, Ivan Štefanec, Zbigniew Kuźmiuk og Barbara Thaler.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Grapini, Vlad-Marius Botoş og Tudor Ciuhodaru.

Talere: Paolo Gentiloni og Lídia Pereira.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.7 i protokollen af 17.12.2019 og punkt 4.8 i protokollen af 17.12.2019.


16. Udnævnelser af medlemmer af Den Europæiske Centralbanks direktion (forhandling)

Betænkning om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion [12451/2019 - C9-0149/2019- 2019/0817(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

Betænkning om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion [13651/2019 - C9-0173/2019- 2019/0818(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

Irene Tinagli forelagde betænkningerne.

Taler: Paolo Gentiloni (medlem af Kommissionen).

Talere: Markus Ferber for PPE-Gruppen, Jonás Fernández for S&D-Gruppen, Luis Garicano for Renew-Gruppen og Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen.

FORSÆDE: Ewa KOPACZ
næstformand

Talere: Antonio Maria Rinaldi for ID-Gruppen, Johan Van Overtveldt for ECR-Gruppen, José Gusmão for GUE/NGL-Gruppen, Stefan Berger, Pedro Marques, Ernest Urtasun, Herve Juvin, Matt Carthy, Fabio Massimo Castaldo, løsgænger, Paul Tang, Roman Haider, Evelyn Regner, Gunnar Beck og Maximilian Krah.

Taler: Paolo Gentiloni.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.10 i protokollen af 17.12.2019 og punkt 4.11 i protokollen af 17.12.2019.


17. Retfærdig beskatning i en digitaliseret og globaliseret økonomi – BEPS 2.0 (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000040/2019) af Irene Tinagli for ECON til Kommissionen: Retfærdig beskatning i en digitaliseret og globaliseret økonomi – BEPS 2.0 (B9-0060/2019)

Irene Tinagli begrundede spørgsmålet.

Paolo Gentiloni (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Markus Ferber for PPE-Gruppen, Jonás Fernández for S&D-Gruppen, Luis Garicano for Renew-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Gunnar Beck for ID-Gruppen, Bogdan Rzońca for ECR-Gruppen, José Gusmão for GUE/NGL-Gruppen, Lefteris Nikolaou-Alavanos, løsgænger, Enikő Győri, Paul Tang, Dragoş Pîslaru, Ernest Urtasun, Matt Carthy, Pilar del Castillo Vera, Aurore Lalucq, Henrike Hahn, João Ferreira, Barbara Thaler, Marek Belka, Evelyn Regner og Margarida Marques.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Tudor Ciuhodaru.

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Billy Kelleher.

Taler: Paolo Gentiloni.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 136, stk. 5.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.7 i protokollen af 18.12.2019.

(Mødet udsat i nogle minutter)


18. Makroøkonomisk bistand til Jordan ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om supplerende makroøkonomisk bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan [COM(2019)0411 - C9-0116/2019- 2019/0192(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

Luisa Regimenti forelagde betænkningen.

Taler: Paolo Gentiloni (medlem af Kommissionen).

Talere: David McAllister for PPE-Gruppen, Jérémy Decerle for Renew-Gruppen og Thierry Mariani for ID-Gruppen.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Tudor Ciuhodaru.

Talere: Paolo Gentiloni og Luisa Regimenti.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.2 i protokollen af 17.12.2019.


19. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 172:

Andrea Bocskor, Tudor Ciuhodaru, Phil Bennion, Nico Semsrott, Maxette Pirbakas, Hermann Tertsch, Kateřina Konečná, Milan Zver, Ibán García Del Blanco, Jane Brophy, Francisco Guerreiro, Christine Anderson, Radan Kanev, César Luena, Billy Kelleher, Kostas Papadakis, Sunčana Glavak, Javi López, Peter Pollák, Inma Rodríguez-Piñero, Susanna Ceccardi, Matthew Patten, Irena Joveva, Tomislav Sokol og Cristian Terheş.


20. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 645.170/OJMA).


21. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.03.

Klaus Welle

Katarina Barley

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Deli Andor, Delli Karima, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Farage Nigel, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão Marques Maria Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Longworth John, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lundgren Peter, McAllister David, McGuinness Mairead, McLeod Aileen, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rooken Rob, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Fritaget:

Andrieu Eric, Bentele Hildegard, Heinäluoma Eero, Millán Mon Francisco José, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary

Seneste opdatering: 26. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik