Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 252kWORD 75k
Maanantai 16. joulukuuta 2019 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 6.Oikaisut (työjärjestyksen 241 artikla)
 7.Neuvottelut ennen neuvoston ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 72 artikla)
 8.Täytäntöönpanosäädökset ja -toimenpiteet (työjärjestyksen 112 artiklan 4 kohdan d alakohta ja 111 artiklan 6 kohta)
 9.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 145 artikla)
 10.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 79 artikla)
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 13.Käsittelyjärjestys
 14.Joulukuussa 1989 tapahtuneen Romanian vallankumouksen 30-vuotispäivä (keskustelu)
 15.Maksupalveluntarjoajia koskevat vaatimukset * - Hallinnollisen yhteistyön lujittamiseen tähtäävät toimenpiteet alv-petosten torjumiseksi * (keskustelu)
 16.Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenten nimittäminen (keskustelu)
 17.Globaalin digitaalitalouden oikeudenmukainen verotus: BEPS 2.0 (keskustelu)
 18.Makrotaloudellinen rahoitusapu Jordanialle ***I (keskustelu)
 19.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies David Maria SASSOLI

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Keskiviikkona 11. joulukuuta 2019 keskeytetty istuntokausi avattiin uudelleen.


2. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 17.11.


3. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


4. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltainen Yhdistyneen kuningaskunnan viranomainen on ilmoittanut, että Alyn Smith on valittu Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin jäseneksi 13. joulukuuta 2019 alkaen.

Parlamentti pani merkille, että tämä tehtävä on Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen mukaisesti ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa, ja parlamentti totesi edustajantoimen vapautuneen 13. joulukuuta 2019 alkaen.


5. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut S&D-ryhmältä seuraavat päätökset valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanon muuttamisesta:

EMPL-valiokunta: Nicolas Schmitin tilalle Marc Angel

suhteista Maghreb-maihin ja Maghrebin arabiunioniin, mukaan lukien EU:n ja Marokon, EU:n ja Tunisian ja EU:n ja Algerian parlamentaariset sekavaliokunnat, vastaava valtuuskunta: Nicolas Schmitin tilalle Marc Angel

Päätökset tulevat voimaan tänään.


6. Oikaisut (työjärjestyksen 241 artikla)

ENVI- ja INTA-valiokunnat ovat välittäneet seuraavat oikaisut Euroopan parlamentin hyväksymiin teksteihin:

—   Oikaisu P8_TA(2017)0107(COR02) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2017/745, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2017, lääkinnällisistä laitteista, direktiivin 2001/83/EY, asetuksen (EY) N:o 178/2002 ja asetuksen (EY) N:o 1223/2009 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 90/385/ETY ja 93/42/ETY kumoamisesta (EUVL L 117, 5.5.2017, s. 1) (toisessa käsittelyssä 5. huhtikuuta 2017 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun asetuksen antamiseksi, P8_TA(2017)0107) (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD)) - ENVI-valiokunta

—   Oikaisu P8_TA(2017)0108(COR02) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2017/746, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2017, in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista sekä direktiivin 98/79/EY ja komission päätöksen 2010/227/EU kumoamisesta (EUVL L 117, 5.5.2017, s. 176) (toisessa käsittelyssä 5. huhtikuuta 2017 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun asetuksen antamiseksi, P8_TA(2017)0108) (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)) - ENVI-valiokunta

—   Oikaisu P8_TA(2019)0022(COR01) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2019/216, annettu 30 päivänä tammikuuta 2019, unionin WTO-luetteloon sisältyvien tariffikiintiöiden jakamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 muuttamisesta (EUVL L 38, 8.2.2019, s. 1) (ensimmäisessä käsittelyssä 16. tammikuuta 2019 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun asetuksen antamiseksi, P8_TA(2019)0022) (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)) - INTA-valiokunta.

Työjärjestyksen 241 artiklan 4 kohdan mukaisesti nämä oikaisut katsotaan hyväksytyiksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä pyydä 24 tunnin kuluessa, että asiasta äänestetään.


7. Neuvottelut ennen neuvoston ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 72 artikla)

Puhemies ilmoitti, että työjärjestyksen 72 artiklan mukaisesti ITRE- ja TRAN-valiokunnat ovat päättäneet aloittaa toimielinten väliset neuvottelut parlamentin seuraavan ensimmäisen käsittelyn kannan pohjalta:

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma, 17. huhtikuuta 2019, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa -välineestä ja asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 kumoamisesta (COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta P8_TA(2019)0420.


8. Täytäntöönpanosäädökset ja -toimenpiteet (työjärjestyksen 112 artiklan 4 kohdan d alakohta ja 111 artiklan 6 kohta)

Työjärjestyksen 112 artiklan 4 kohdan ja 111 artiklan 6 kohdan mukaisesti valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut parlamentin puhemiehelle, että seuraavaa suositusta ei ollut vastustettu:

—   ECON-valiokunnan suositus olla vastustamatta ehdotusta komission asetukseksi tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien IAS 39, IFRS 7 ja IFRS 9 osalta (D064618/01 - 2019/2912(RPS)) (B9-0229/2019)

Jos poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä ei vastusta suositusta 24 tunnin kuluessa siitä, kun asiasta ilmoitettiin täysistunnossa, se katsotaan hyväksytyksi. Muussa tapauksessa suosituksesta äänestetään.


9. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 145 artikla)

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa työjärjestyksen 145 artiklan 2 kohdan mukaisesti EMPL-valiokunnan pyynnön kuulla Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa koko Euroopassa käyttöön otettavista riittävistä vähimmäispalkoista.

Kuulemispyyntö katsotaan hyväksytyksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä pyydä 24 tunnin kuluessa ilmoituksesta, että asiasta äänestetään.


10. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 79 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 18. joulukuuta 2019 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1092/2010 muuttamisesta (00077/2019/LEX - C9-0200/2019 - 2017/0232(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun direktiivin 2009/138/EY (Solvenssi II), rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU sekä rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 muuttamisesta (00076/2019/LEX - C9-0199/2019 - 2017/0231(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1094/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010, rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä annetun asetuksen (EU) 2016/1011 ja varainsiirtojen mukana toimitettavista tiedoista annetun asetuksen (EU) 2015/847 muuttamisesta (00075/2019/LEX - C9-0190/2019 - 2017/0230(COD)).


11. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) muilta toimielimiltä:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tonnikalan monivuotisen hoitosuunnitelman vahvistamisesta Itä-Atlantilla ja Välimerellä, asetusten (EY) N:o 1936/2001, (EU) 2017/2107 ja (EU) 2019/833 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) 2016/1627 kumoamisesta (COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

ENVI

2) parlamentin valiokunnilta:

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Gambian tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja kyseisen kumppanuussopimuksen täytäntöönpanosta tehdyn pöytäkirjan tekemisestä (08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Carmen Avram (A9-0026/2019)

- Mietintö Euroopan oikeusasiamiehen toiminnasta – vuosikertomus 2018 (2019/2134(INI)) - PETI-valiokunta - Esittelijä: Peter Jahr (A9-0032/2019)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1306/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse rahoituskurista varainhoitovuodesta 2021 alkaen sekä asetuksen (EU) N:o 1307/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pilareiden välisestä joustavuudesta kalenterivuoden 2020 osalta (COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Norbert Lins (A9-0042/2019)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/616/YOS ja sen liitteen sekä laboratoriotoimintaa harjoittavien rikosteknisten palvelujen tarjoajien akkreditoinnista tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/905/YOS tiettyjen säännösten soveltamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä (08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Roberta Metsola (A9-0043/2019)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/616/YOS ja sen liitteen sekä laboratoriotoimintaa harjoittavien rikosteknisten palvelujen tarjoajien akkreditoinnista tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/905/YOS tiettyjen säännösten soveltamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä (08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Roberta Metsola (A9-0044/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Jordanian hašemiittiselle kuningaskunnalle (COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

- * Mietintö neuvoston suosituksesta Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä (13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 904/2010 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse hallinnollisen yhteistyön lujittamiseen tähtäävistä toimenpiteistä alv-petosten torjumiseksi (COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tiettyjen maksupalveluntarjoajia koskevien vaatimusten käyttöön ottamiseksi (COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

- Mietintö neuvoston suosituksesta Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä (12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Salomonsaarten liittymisestä Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden väliseen väliaikaiseen kumppanuussopimukseen (09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Bernd Lange (A9-0050/2019)


12. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan, on otettu esityslistalle (työjärjestyksen 136 artikla):

—   O-000040/2019 Irene Tinagli ECON-valiokunnan puolesta komissiolle: Globaalin digitaalitalouden oikeudenmukainen verotus: BEPS 2.0 (B9-0060/2019)

—   O-000041/2019 Monika Hohlmeier CONT-valiokunnan puolesta komissiolle: Eturistiriitojen ja korruption vaikutus EU:n taloudellisten etujen suojaamiseen jäsenvaltioissa (B9-0061/2019)

—   O-000042/2019/rev.5 Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti ja Joanna Kopcińska ENVI-valiokunnan puolesta ja Kateřina Konečná ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Terveys- ja hoitoalan digitalisaatiokehitys (B9-0062/2019).


13. Käsittelyjärjestys

Joulukuun II 2019 istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 645.170/PDOJ) on jaettu.

Puhemies ehdotti poliittisia ryhmiä kuultuaan seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 158 artikla):

Torstai

Äänestys komission julkilausumasta, joka koskee oikeusvaltioperiaatteen toteutumista Maltalla Daphne Caruana Galizian murhasta äskettäin selvinneiden seikkojen valossa (PDOJ:n kohta 46), siirretään keskiviikon äänestyksiin.

Määräaikoja muutetaan sen seurauksena seuraavasti:

Päätöslauselmaesitykset: maanantaina 16. joulukuuta 2019 klo 19.00.
Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin ja yhteiset päätöslauselmaesitykset: tiistaina 17. joulukuuta 2019 klo 12.00.
Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin: tiistaina 17. joulukuuta 2019 klo 13.00.
Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt: tiistaina 17. joulukuuta 2019 klo 19.00.

Parlamentti hyväksyi tämän ehdotuksen.

Lisäksi puhemies oli vastaanottanut seuraavat muutospyynnöt:

Tiistai

Verts/ALE-ryhmä pyysi, että komission julkilausumasta, joka koskee Euroopan vammaisstrategiaa vuoden 2020 jälkeen (PDOJ:n kohta 55), käydyn keskustelun päätteeksi jätetään päätöslauselmaesityksiä, joista toimitetaan äänestys myöhemmin järjestettävällä istuntojaksolla.

Katrin Langensiepen käytti puheenvuoron Verts/ALE-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

S&D-ryhmä pyysi, että aamun esityslistan toiseksi kohdaksi lisätään keskustelu COP 25 -kokouksen tuloksia koskevista neuvoston ja komission julkilausumista.

Puheenvuorot: S&D-ryhmän puolesta Simona Bonafè, joka perusteli pyynnön, Esther de Lange, joka ehdotti, että keskustelu käytäisiin tiistaina iltapäivällä tai keskiviikkona iltapäivällä, ja Simona Bonafè, joka kannatti tiistai-iltapäivää.

Parlamentti hyväksyi pyynnön muutettuna.

Keskiviikko

ECR-ryhmä pyysi, että iltapäivän esityslistan viidenneksi kohdaksi lisätään komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma Iranin viimeaikaisten mielenosoitusten väkivaltaisesta tukahduttamisesta. Keskustelun päätteeksi jätettäisiin päätöslauselmaesityksiä, joista äänestettäisiin torstaina.

Puheenvuorot: ECR-ryhmän puolesta Anna Fotyga, joka perusteli pyynnön, Simona Bonafè, joka ehdotti, että keskustelu käytäisiin seuraavalla istuntojaksolla, ja Anna Fotyga, joka piti kiinni ECR-ryhmän pyynnöstä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (207 puolesta, 154 vastaan, 28 tyhjää).

Vahvistettiin seuraavat määräajat:

Päätöslauselmaesitykset: tiistaina 17. joulukuuta 2019 klo 12.00.
Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin ja yhteiset päätöslauselmaesitykset: keskiviikkona 18. joulukuuta 2019 klo 12.00.
Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin: keskiviikkona 18. joulukuuta 2019 klo 13.00.
Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt: keskiviikkona 18. joulukuuta 2019 klo 19.00.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

°
° ° °

Puheenvuorot: Nicolaus Fest ja Marco Zanni.


Puhetta johti
varapuhemies Dita CHARANZOVÁ

14. Joulukuussa 1989 tapahtuneen Romanian vallankumouksen 30-vuotispäivä (keskustelu)

Komission julkilausuma: Joulukuussa 1989 tapahtuneen Romanian vallankumouksen 30-vuotispäivä (2019/2989(RSP))

Adina-Ioana Vălean (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Traian Băsescu PPE-ryhmän puolesta, Cristian Terheş S&D-ryhmän puolesta, Dacian Cioloş Renew-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nicola Procaccini ECR-ryhmän puolesta, Siegfried Mureşan, Adrian-Dragoş Benea, Vlad-Marius Botoş, Kinga Gál, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Alexander Alexandrov Yordanov, Bogusław Liberadzki, Dan-Ştefan Motreanu, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomislav Sokol, Carmen Avram, Loránt Vincze, Tudor Ciuhodaru ja Maria Grapini.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Eugen Tomac, Robert Hajšel, Clare Daly, Iuliu Winkler ja Julie Ward.

Adina-Ioana Vălean käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.12.2019, kohta 6.4.


15. Maksupalveluntarjoajia koskevat vaatimukset * - Hallinnollisen yhteistyön lujittamiseen tähtäävät toimenpiteet alv-petosten torjumiseksi * (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tiettyjen maksupalveluntarjoajia koskevien vaatimusten käyttöön ottamiseksi [COM(2018)0812 - C8-0015/2019- 2018/0412(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 904/2010 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse hallinnollisen yhteistyön lujittamiseen tähtäävistä toimenpiteistä alv-petosten torjumiseksi [COM(2018)0813 - C8-0016/2019- 2018/0413(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

Lídia Pereira esitteli mietinnöt.

Paolo Gentiloni (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Othmar Karas PPE-ryhmän puolesta, Csaba Molnár S&D-ryhmän puolesta, Ondřej Kovařík Renew-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gunnar Beck ID-ryhmän puolesta, Eugen Jurzyca ECR-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Henrik Overgaard Nielsen, Pablo Arias Echeverría, Marek Belka, Bogdan Rzońca, Emmanuel Maurel, Ivan Vilibor Sinčić, Ivan Štefanec, Zbigniew Kuźmiuk ja Barbara Thaler.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Maria Grapini, Vlad-Marius Botoş ja Tudor Ciuhodaru.

Puheenvuorot: Paolo Gentiloni ja Lídia Pereira.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2019, kohta 4.7 ja istunnon pöytäkirja 17.12.2019, kohta 4.8.


16. Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenten nimittäminen (keskustelu)

Mietintö neuvoston suosituksesta Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä [12451/2019 - C9-0149/2019- 2019/0817(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

Mietintö neuvoston suosituksesta Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä [13651/2019 - C9-0173/2019- 2019/0818(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

Irene Tinagli esitteli mietinnöt.

Paolo Gentiloni (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Markus Ferber PPE-ryhmän puolesta, Jonás Fernández S&D-ryhmän puolesta, Luis Garicano Renew-ryhmän puolesta ja Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ewa KOPACZ

Puheenvuorot: Antonio Maria Rinaldi ID-ryhmän puolesta, Johan Van Overtveldt ECR-ryhmän puolesta, José Gusmão GUE/NGL-ryhmän puolesta, Stefan Berger, Pedro Marques, Ernest Urtasun, Herve Juvin, Matt Carthy, sitoutumaton Fabio Massimo Castaldo, Paul Tang, Roman Haider, Evelyn Regner, Gunnar Beck ja Maximilian Krah.

Puheenvuoro: Paolo Gentiloni.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2019, kohta 4.10 ja istunnon pöytäkirja 17.12.2019, kohta 4.11.


17. Globaalin digitaalitalouden oikeudenmukainen verotus: BEPS 2.0 (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000040/2019) – Irene Tinagli ECON-valiokunnan puolesta komissiolle: Globaalin digitaalitalouden oikeudenmukainen verotus: BEPS 2.0 (B9-0060/2019)

Irene Tinagli esitteli kysymyksen.

Paolo Gentiloni (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Markus Ferber PPE-ryhmän puolesta, Jonás Fernández S&D-ryhmän puolesta, Luis Garicano Renew-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gunnar Beck ID-ryhmän puolesta, Bogdan Rzońca ECR-ryhmän puolesta, José Gusmão GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lefteris Nikolaou-Alavanos, Enikő Győri, Paul Tang, Dragoș Pîslaru, Ernest Urtasun, Matt Carthy, Pilar del Castillo Vera, Aurore Lalucq, Henrike Hahn, João Ferreira, Barbara Thaler, Marek Belka, Evelyn Regner ja Margarida Marques.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Tudor Ciuhodaru.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Billy Kelleher.

Paolo Gentiloni käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.12.2019, kohta 13.7.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


18. Makrotaloudellinen rahoitusapu Jordanialle ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Jordanian hašemiittiselle kuningaskunnalle [COM(2019)0411 - C9-0116/2019- 2019/0192(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

Luisa Regimenti esitteli mietinnön.

Paolo Gentiloni (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: David McAllister PPE-ryhmän puolesta, Jérémy Decerle Renew-ryhmän puolesta ja Thierry Mariani ID-ryhmän puolesta.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Tudor Ciuhodaru.

Puheenvuorot: Paolo Gentiloni ja Luisa Regimenti.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2019, kohta 4.2.


19. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Seuraavat jäsenet, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan, käyttivät työjärjestyksen 172 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron:

Andrea Bocskor, Tudor Ciuhodaru, Phil Bennion, Nico Semsrott, Maxette Pirbakas, Hermann Tertsch, Kateřina Konečná, Milan Zver, Ibán García Del Blanco, Jane Brophy, Francisco Guerreiro, Christine Anderson, Radan Kanev, César Luena, Billy Kelleher, Kostas Papadakis, Sunčana Glavak, Javi López, Peter Pollák, Inma Rodríguez-Piñero, Susanna Ceccardi, Matthew Patten, Irena Joveva, Tomislav Sokol ja Cristian Terheş.


20. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 645.170/OJMA).


21. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.03.

Klaus Welle

Katarina Barley

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Deli Andor, Delli Karima, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Farage Nigel, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Longworth John, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lundgren Peter, McAllister David, McGuinness Mairead, McLeod Aileen, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rooken Rob, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Estyneet:

Andrieu Eric, Bentele Hildegard, Heinäluoma Eero, Millán Mon Francisco José, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary

Päivitetty viimeksi: 22. maaliskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö