Index 
Jegyzőkönyv
PDF 268kWORD 75k
2019. december 16., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az ülés megnyitása
 3.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 4.A Parlament tagjai
 5.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 6.Helyesbítések (az eljárási szabályzat 241. cikke)
 7.Tárgyalások a Tanács első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 72. cikke)
 8.Végrehajtási jogi aktusok és intézkedések (az eljárási szabályzat 112. cikkének (4) bekezdése és 111. cikkének (6) bekezdése)
 9.Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 145. cikke)
 10.A rendes jogalkotási eljárással összhangban elfogadott jogi aktusok aláírása (az eljárási szabályzat 79. cikke)
 11.Dokumentumok benyújtása
 12.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 13.Ügyrend
 14.Megemlékezés az 1989. decemberi román forradalom 30. évfordulójáról (vita)
 15.Kötelezettségek a pénzforgalmi szolgáltatók számára * – A héacsalás elleni küzdelem érdekében folytatott közigazgatási együttműködés megerősítésére irányuló intézkedések * (vita)
 16.Jelölések az Európai Központi Bank igazgatósági tagságára (vita)
 17.Méltányos adózás a digitalizált és globalizált gazdaságban – BEPS 2.0 (vita)
 18.A Jordániának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás ***I (vita)
 19.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 20.A következő ülésnap napirendje
 21.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI elnök

1. Az ülésszak folytatása

A 2019. december 11-én, szerdán megszakított ülésszak folytatódik.


2. Az ülés megnyitása

Az ülést 17.11-kor nyitják meg.


3. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


4. A Parlament tagjai

Az Egyesült Királyság illetékes hatósága bejelentette, hogy Alyn Smitht 2019. december 13-i hatállyal a brit parlament tagjává választották.

A Parlament tudomásul veszi, hogy az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány értelmében ez a tisztség összeférhetetlen az Európai Parlament képviselői tisztével, és megállapítja, hogy a képviselői hely 2019. december 13-i hatállyal megüresedik.


5. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az S&D képviselőcsoport a bizottságok és küldöttségek összetételét módosító alábbi határozatokat juttatta el az elnöknek:

EMPL bizottság: Nicolas Schmit helyett Marc Angel

A Maghreb-országokkal és az Arab Maghreb Unióval fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség, beleértve az EU–Marokkó, az EU–Tunézia és az EU– Algéria parlamenti vegyes bizottságokat is: Nicolas Schmit helyett Marc Angel

A határozatok a mai naptól hatályosak.


6. Helyesbítések (az eljárási szabályzat 241. cikke)

Az ENVI és az INTA bizottság az alábbi helyesbítéseket nyújtotta be az Európai Parlament által elfogadott szövegekhez:

—   Helyesbítés P8_TA(2017)0107(COR02) az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 117., 2017.5.5., 1. o.) (az Európai Parlament által 2017. április 5-én a fent említett rendelet elfogadására tekintettel második olvasatban elfogadott álláspont P8_TA(2017)0107) (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD)) – ENVI bizottság;

—   Helyesbítés P8_TA(2017)0108(COR02) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/746 európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 117., 2017.5.5., 176. o.) (az Európai Parlament által 2017. április 5-én a fent említett rendelet elfogadására tekintettel második olvasatban elfogadott álláspont P8_TA(2017)0108) (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)) – ENVI bizottság;

—   Helyesbítés P8_TA(2019)0022(COR01) az Unió WTO engedményes listájában szereplő vámkontingenseknek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése miatt szükséges arányos felosztásáról és a 32/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2019. január 30-i (EU) 2019/216 európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 38., 2019.2.8., 1. o.) (az Európai Parlament által 2019. január 16-án a fent említett rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott álláspont P8_TA(2019)0022) (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)) – INTA bizottság.

Az eljárási szabályzat 241. cikkének (4) bekezdése értelmében ezeket a helyesbítéseket elfogadottnak kell tekinteni, ha a bejelentésüktől számított huszonnégy órán belül sem valamelyik képviselőcsoport, sem legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátásukra.


7. Tárgyalások a Tanács első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 72. cikke)

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 72. cikkével összhangban az ITRE és a TRAN bizottság úgy határozott, hogy intézményközi tárgyalásokat kezd a Parlament első olvasatban elfogadott alábbi álláspontja alapján:

—   Az Európai Parlament 2019. április 17-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, valamint az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) – álláspont első olvasatban P8_TA(2019)0420.


8. Végrehajtási jogi aktusok és intézkedések (az eljárási szabályzat 112. cikkének (4) bekezdése és 111. cikkének (6) bekezdése)

Az eljárási szabályzat 112. cikke (4) bekezdésének és 111. cikke (6) bekezdésének megfelelően a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnöke értesítette a Parlament elnökét, hogy az alábbi ajánlás ellen nem érkezett kifogás:

—   Az ECON bizottság ajánlása az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 7 és az IFRS 9 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard módosításai tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelettervezettel szembeni kifogás mellőzéséről (D064618/01 - 2019/2912(RPS)) (B9-0229/2019)

Amennyiben a plenáris ülésen történő bejelentést követő huszonnégy órán belül sem képviselőcsoport, sem legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem emel kifogást az ajánlás ellen, akkor az ajánlást elfogadottnak kell tekinteni. Ellenkező esetben szavazásra kell bocsátani.


9. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 145. cikke)

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 145. cikkének (2) bekezdésével összhangban az EMPL bizottság konzultáció folytatását kérelmezte az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal az európai tisztességes minimumjövedelemről.

A konzultációra irányuló kérelmet elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha valamely képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő a bejelentést követő 24 órán belül kéri, hogy bocsássák szavazásra.


10. A rendes jogalkotási eljárással összhangban elfogadott jogi aktusok aláírása (az eljárási szabályzat 79. cikke)

Az elnök közli, hogy 2019. december 18-án, szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogi aktusokat írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról szóló 1092/2010/EU rendelet módosításáról (00077/2019/LEX - C9-0200/2019 - 2017/0232(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK irányelv (Szolvencia II.), a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv és a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv módosításáról (00076/2019/LEX - C9-0199/2019 - 2017/0231(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendelet, az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról szóló 1094/2010/EU rendelet, az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról szóló 1095/2010/EU rendelet, a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről szóló (EU) 2016/1011 rendelet, valamint a pénzátutalásokat kísérő adatokról szóló (EU) 2015/847 rendelet módosításáról (00075/2019/LEX - C9-0190/2019 - 2017/0230(COD)).


11. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) más intézmények

- Javaslat az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves gazdálkodási terv létrehozásáról, az 1936/2001/EK, az (EU) 2017/2107 és az (EU) 2019/833 rendelet módosításáról, valamint az (EU) 2016/1627 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

PECH

vélemény:

ENVI

2) a parlamenti bizottságok

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Gambiai Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás és a partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: Carmen Avram (A9-0026/2019)

- Jelentés az európai ombudsman tevékenységéről – 2018-as éves jelentés (2019/2134(INI)) - PETI bizottság - Előadó: Peter Jahr (A9-0032/2019)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya közötti, a légi közlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE)) - TRAN bizottság - Előadó: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

- ***I Jelentés az 1306/2013/EU rendeletnek a 2021-es pénzügyi évtől kezdődően érvényesítendő pénzügyi fegyelem tekintetében történő módosításáról és az 1307/2013/EU rendeletnek a 2020-as naptári évi, pillérek közötti rugalmasság tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)) - AGRI bizottság - Előadó: Norbert Lins (A9-0042/2019)

- *** Ajánlás az Európai Unió, valamint a Svájci Államszövetség között létrejött, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete, valamint a laboratóriumi tevékenységet végző igazságügyi szakértők akkreditálásáról szóló 2009/905/IB tanácsi kerethatározat egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Roberta Metsola (A9-0043/2019)

- *** Ajánlás az Európai Unió, valamint a Liechtensteini Hercegség között létrejött, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete, valamint a laboratóriumi tevékenységet végző igazságügyi szakértők akkreditálásáról szóló 2009/905/IB tanácsi kerethatározat egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Roberta Metsola (A9-0044/2019)

- ***I Jelentés a Jordán Hásimita Királyságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

- * Jelentés a Tanácsnak az Európai Központi Bank igazgatósági tagságára történő jelölésre vonatkozó ajánlásáról (13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)) - ECON bizottság - Előadó: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

- * Jelentés a 904/2010/EU rendeletnek a héacsalás elleni küzdelem érdekében folytatott közigazgatási együttműködés megerősítésére irányuló intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

- * Jelentés a 2006/112/EK irányelvnek a pénzforgalmi szolgáltatók számára egyes kötelezettségek bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

- Jelentés az Európai Központi Bank igazgatósági tagságára történő jelölésre vonatkozó tanácsi ajánlásról (12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)) - ECON bizottság - Előadó: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

- *** Ajánlás a Salamon-szigeteknek az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok közötti átmeneti partnerségi megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről (09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Bernd Lange (A9-0050/2019)


12. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

Az alábbi, vitával egybekötött szóbeli választ igénylő kérdéseket vették fel a napirendbe (az eljárási szabályzat 136. cikke):

—   O-000040/2019 felteszi: Irene Tinagli, az ECON bizottság nevében, a Bizottsághoz: Méltányos adózás a digitalizált és globalizált gazdaságban – BEPS 2.0 (B9-0060/2019);

—   O-000041/2019 felteszi: Monika Hohlmeier, a CONT bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az EU pénzügyi érdekeinek védelmét érintő összeférhetetlenség és korrupció a tagállamokban (B9-0061/2019);

—   O-000042/2019/rev.5 felteszi: Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, és Joanna Kopcińska, az ENVI bizottság nevében, és Kateřina Konečná, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A digitális átalakulás az egészségügyben és az ellátásban (B9-0062/2019).


13. Ügyrend

A 2019. decemberi II. ülés végleges napirendtervezetét (PE 645.170/PDOJ) kiosztották.

A képviselőcsoportokkal folytatott konzultációt követően az elnök a következő módosítást javasolja (az eljárási szabályzat 158. cikke):

Csütörtök

A Bizottság „Jogállamiság Máltán, a Daphne Caruana Galizia meggyilkolásával kapcsolatban közelmúltban napvilágot látott információk tükrében” című nyilatkozatáról tartandó szavazást (a végleges napirendtervezet 46. pontja) előrehozzák a szerdai szavazások órájára.

Ennek következtében a határidők a következőképpen módosulnak:

Állásfoglalási indítványok: 2019. december 16., hétfő, 19:00
Módosítások állásfoglalási indítványokhoz és közös állásfoglalási indítványok: 2019. december 17., kedd, 12:00
Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz: 2019. december 17., kedd, 13:00
Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek: 2019. december 17., kedd, 19:00

A Parlament jóváhagyja a javaslatot.

Az elnökhöz ezenkívül az alábbi módosítási kérelmeket juttatták el:

Kedd

A Verts/ALE képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy a Bizottságnak a 2020 utáni uniós fogyatékosságügyi stratégiáról szóló nyilatkozatáról tartandó vitát (a végleges napirendtervezet 55. pontja) állásfoglalási indítványok benyújtásával zárják, amelyekről egy későbbi ülésen szavazzanak.

Felszólal: Katrin Langensiepen, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

Az S&D képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy a reggeli napirendbe második pontként illesszenek be egy vitát a Tanácsnak és a Bizottságnak a COP25 eredményeiről szóló nyilatkozatáról.

Felszólal Simona Bonafè, az S&D képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet, Esther de Lange, aki azt javasolja, hogy a vitára kedden délután vagy szerdán délután kerüljön sor, és Simona Bonafè, aki egyetért a kedd délutánra vonatkozó javaslattal.

A Parlament jóváhagyja a módosított kérelmet.

Szerda

Az ECR képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy a délutáni napirendbe ötödik pontként illesszék be a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozatát az Iránban a közelmúltban zajló tüntetések elleni erőszakos fellépésről. A vitát állásfoglalási indítványok benyújtásával zárnák, amelyekről csütörtökön szavaznának.

Felszólal Anna Fotyga, az ECR képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet, Simona Bonafè, aki javasolja, hogy a vitát a következő ülésen tartsák, és Anna Fotyga, aki fenntartja az ECR képviselőcsoport kérését.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (207 mellette, 154 ellene, 28 tartózkodás).

A következő határidőket tűzik ki:

Állásfoglalási indítványok: 2019. december 17., kedd, 12:00
Módosítások állásfoglalási indítványokhoz és közös állásfoglalási indítványok: 2019. december 18., szerda, 12:00
Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz: 2019. december 18., szerda, 13:00
Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek: 2019. december 18., szerda, 19:00

Az ügyrendet megállapítják.

°
° ° °

Felszólal Nicolaus Fest és Marco Zanni.


ELNÖKÖL:
Dita CHARANZOVÁ alelnök

14. Megemlékezés az 1989. decemberi román forradalom 30. évfordulójáról (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Megemlékezés az 1989. decemberi román forradalom 30. évfordulójáról (2019/2989(RSP))

Adina-Ioana Vălean (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Traian Băsescu, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Cristian Terheş, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dacian Cioloş, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Reinhard Bütikofer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nicola Procaccini, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Siegfried Mureşan, Adrian-Dragoş Benea, Vlad-Marius Botoş, Gál Kinga, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Alexander Alexandrov Yordanov, Bogusław Liberadzki, Dan-Ştefan Motreanu, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomislav Sokol, Carmen Avram, Vincze Loránt, Tudor Ciuhodaru és Maria Grapini.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Eugen Tomac, Robert Hajšel, Clare Daly, Iuliu Winkler és Julie Ward.

Felszólal: Adina-Ioana Vălean.

Az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.12.19-i jegyzőkönyv, 6.4. pont .


15. Kötelezettségek a pénzforgalmi szolgáltatók számára * – A héacsalás elleni küzdelem érdekében folytatott közigazgatási együttműködés megerősítésére irányuló intézkedések * (vita)

Jelentés a 2006/112/EK irányelvnek a pénzforgalmi szolgáltatók számára egyes kötelezettségek bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0812 - C8-0015/2019- 2018/0412(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

Jelentés a 904/2010/EU rendeletnek a héacsalás elleni küzdelem érdekében folytatott közigazgatási együttműködés megerősítésére irányuló intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0813 - C8-0016/2019- 2018/0413(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

Lídia Pereira előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Paolo Gentiloni (a Bizottság tagja).

Felszólal Othmar Karas, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Molnár Csaba, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ondřej Kovařík, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gunnar Beck, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Eugen Jurzyca, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Henrik Overgaard Nielsen, független, Pablo Arias Echeverría, Marek Belka, Bogdan Rzońca, Emmanuel Maurel, Ivan Vilibor Sinčić, Ivan Štefanec, Zbigniew Kuźmiuk és Barbara Thaler.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Grapini, Vlad-Marius Botoş és Tudor Ciuhodaru.

Felszólal Paolo Gentiloni és Lídia Pereira.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.12.17-i jegyzőkönyv, 4.7. pont és 2019.12.17-i jegyzőkönyv, 4.8. pont .


16. Jelölések az Európai Központi Bank igazgatósági tagságára (vita)

Jelentés a Tanácsnak az Európai Központi Bank igazgatósági tagságára történő jelölésre vonatkozó ajánlásáról [12451/2019 - C9-0149/2019- 2019/0817(NLE)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

Jelentés a Tanácsnak az Európai Központi Bank igazgatósági tagságára történő jelölésre vonatkozó ajánlásáról [13651/2019 - C9-0173/2019- 2019/0818(NLE)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

Irene Tinagli előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Paolo Gentiloni (a Bizottság tagja).

Felszólal Markus Ferber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jonás Fernández, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Luis Garicano, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, és Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ewa KOPACZ alelnök

Felszólal Antonio Maria Rinaldi, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Johan Van Overtveldt, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, José Gusmão, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Stefan Berger, Pedro Marques, Ernest Urtasun, Herve Juvin, Matt Carthy, Fabio Massimo Castaldo, független, Paul Tang, Roman Haider, Evelyn Regner, Gunnar Beck és Maximilian Krah.

Felszólal Paolo Gentiloni.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.12.17-i jegyzőkönyv, 4.10. pont és 2019.12.17-i jegyzőkönyv, 4.11. pont .


17. Méltányos adózás a digitalizált és globalizált gazdaságban – BEPS 2.0 (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000040/2019), felteszi: Irene Tinagli, az ECON bizottság nevében, a Bizottsághoz: Méltányos adózás a digitalizált és globalizált gazdaságban – BEPS 2.0 (B9-0060/2019)

Irene Tinagli kifejti a kérdést.

Paolo Gentiloni (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal Markus Ferber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jonás Fernández, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Luis Garicano, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gunnar Beck, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Bogdan Rzońca, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, José Gusmão, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Lefteris Nikolaou-Alavanos, független, Győri Enikő, Paul Tang, Dragoş Pîslaru, Ernest Urtasun, Matt Carthy, Pilar del Castillo Vera, Aurore Lalucq, Henrike Hahn, João Ferreira, Barbara Thaler, Marek Belka, Evelyn Regner és Margarida Marques.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Tudor Ciuhodaru.

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Billy Kelleher.

Felszólal: Paolo Gentiloni.

Az eljárási szabályzat 136. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.12.18-i jegyzőkönyv, 13.7. pont .

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


18. A Jordániának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás ***I (vita)

Jelentés a Jordán Hásimita Királyságnak nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2019)0411 - C9-0116/2019- 2019/0192(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

Luisa Regimenti előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Paolo Gentiloni (a Bizottság tagja).

Felszólal David McAllister, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jérémy Decerle, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, és Thierry Mariani, a(z) ID képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Tudor Ciuhodaru.

Felszólal Paolo Gentiloni és Luisa Regimenti.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.12.17-i jegyzőkönyv, 4.2. pont .


19. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 172. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Bocskor Andrea, Tudor Ciuhodaru, Phil Bennion, Nico Semsrott, Maxette Pirbakas, Hermann Tertsch, Kateřina Konečná, Milan Zver, Ibán García Del Blanco, Jane Brophy, Francisco Guerreiro, Christine Anderson, Radan Kanev, César Luena, Billy Kelleher, Kostas Papadakis, Sunčana Glavak, Javi López, Peter Pollák, Inma Rodríguez-Piñero, Susanna Ceccardi, Matthew Patten, Irena Joveva, Tomislav Sokol és Cristian Terheş.


20. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 645.170/OJMA).


21. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.03-kor berekesztik.

Klaus Welle

Katarina Barley

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Deli Andor, Delli Karima, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Farage Nigel, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão Marques Maria Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Longworth John, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lundgren Peter, McAllister David, McGuinness Mairead, McLeod Aileen, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rooken Rob, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Igazoltan távol lévők:

Andrieu Eric, Bentele Hildegard, Heinäluoma Eero, Millán Mon Francisco José, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary

Utolsó frissítés: 2020. február 26.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat