Rodyklė 
Protokolas
XML 129kPDF 259kWORD 77k
Pirmadienis, 2019 m. gruodžio 16 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 4.Parlamento sudėtis
 5.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 6.Klaidų ištaisymai (Darbo tvarkos taisyklių 241 straipsnis)
 7.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Taryboje (Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnis)
 8.Įgyvendinimo aktai ir priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 4 dalies d punktas, Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalis)
 9.Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos (Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnis)
 10.Teisės aktų, priimtų pagal įprastą teisėkūros procedūrą, pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 79 straipsnis)
 11.Gauti dokumentai
 12.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 13.Darbų programa
 14.1989 m. gruodžio mėn. Rumunijos revoliucijos 30-ųjų metinių minėjimas (diskusijos)
 15.Reikalavimai mokėjimo paslaugų teikėjams * - Priemonės, kuriomis stiprinamas administracinis bendradarbiavimas kovojant su sukčiavimu PVM * (diskusijos)
 16.Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos narių skyrimas (diskusijos)
 17.Sąžiningas apmokestinimas skaitmeninėje globalizuotoje ekonomikoje. BEPS 2.0 (diskusijos)
 18.Makrofinansinė parama Jordanijai ***I (diskusijos)
 19.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 20.Kito posėdžio darbotvarkė
 21.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Atnaujinta 2019 m. gruodžio 11 d., trečiadienį, atidėta sesija.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 17.11 val.


3. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


4. Parlamento sudėtis

Kompetentinga Jungtinės Karalystės institucija pranešė, kad nuo 2019 m. gruodžio 13 d. Alyn Smith išrinktas Jungtinės Karalystės parlamento nariu.

Parlamentas pažymi, kad pagal Aktą dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise ši funkcija nesuderinama su Europos Parlamento nario funkcija, ir konstatuoja, kad nuo 2019 m. gruodžio 13 d. jo vieta yra laisva.


5. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas iš S&D frakcijos gavo šiuos sprendimus dėl komitetų ir delegacijų sudėties pakeitimo:

EMPL komitetas: Marc Angel vietoj Nicolas Schmit

Delegacija ryšiams su Magrebo šalimis ir Arabų Magrebo Sąjunga, įskaitant ES ir Maroko, ES ir Tuniso bei ES ir Alžyro jungtinius parlamentinius komitetus: Marc Angel vietoj Nicolas Schmit

Šie sprendimai įsigalioja šiandien.


6. Klaidų ištaisymai (Darbo tvarkos taisyklių 241 straipsnis)

ENVI ir INTA komitetai perdavė šiuos Europos Parlamento priimtų tekstų klaidų ištaisymus:

—   2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009, ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB klaidų ištaisymas P8_TA(2017)0107(COR02) (OL L 117, 2017 5 5, p. 1) (Europos Parlamento pozicija, priimta 2017 m. balandžio 5 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą reglamentą P8_TA(2017)0107) (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD)) - ENVI komitetas;

—   2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių, kuriuo panaikinama Direktyva 98/79/EB ir Komisijos sprendimas 2010/227/ES klaidų ištaisymas P8_TA(2017)0108(COR02) (OL L 117, 2017 5 5, p. 176) (Europos Parlamento pozicija, priimta 2017 m. balandžio 5 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą reglamentą P8_TA(2017)0108) (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)) - ENVI komitetas;

—   2019 m. sausio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/216 dėl tarifinių kvotų, nustatytų Sąjungai skirtame PPO sąraše, paskirstymo po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 32/2000 klaidų štaisymas P8_TA(2019)0022(COR01) (OL L 38, 2019 2 8, p. 1) (Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. sausio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą reglamentą P8_TA(2019)0022) (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)) - INTA komitetas.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 241 straipsnio 4 dalį šie klaidų ištaisymai laikomi patvirtintais, išskyrus atvejus, kai ne vėliau kaip per dvidešimt keturias valandas nuo jų paskelbimo frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius paprašo dėl jų balsuoti.


7. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Taryboje (Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnį ITRE ir TRAN komitetai nusprendė pradėti tarpinstitucines derybas remdamiesi šia Parlamento per pirmąjį svarstymą priimta pozicija:

—   2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės, kuriuo panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) – pozicija per pirmąjį svarstymą P8_TA(2019)0420.


8. Įgyvendinimo aktai ir priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 4 dalies d punktas, Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalis)

Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 4 dalimi ir 11 straipsnio 6 dalimi, Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas pranešė Parlamento pirmininkui, kad nebuvo pareikšta jokių prieštaravimų dėl šio akto:

—   ECON komiteto rekomendacija neprieštarauti Komisijos reglamento, kuriuo dėl 39-ojo tarptautinio apskaitos standarto ir 7-ojo ir 9-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, projektui (D064618/01 - 2019/2912(RPS)) (B9-0229/2019)

Jei frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius per dvidešimt keturias valandas po jos paskelbimo plenariniame posėdyje nepareikš prieštaravimų, ši rekomendacija bus laikoma priimta. Priešingu atveju dėl jos bus balsuojama.


9. Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos (Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad gavo pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 2 dalį pateiktą EMPL komiteto prašymą kreiptis į Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos, kad pastarasis pateiktų nuomonę dėl deramų minimalių atlyginimų visoje Europoje.

Šis prašymas bus laikomas priimtu, nebent per dvidešimt keturias valandas po paskelbimo frakcija arba ne mažiau kaip apatinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius paprašys balsuoti dėl jo.


10. Teisės aktų, priimtų pagal įprastą teisėkūros procedūrą, pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 79 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku 2019 m. gruodžio 18 d., trečiadienį, pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (00077/2019/LEX - C9-0200/2019 - 2017/0232(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II), Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų ir Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos (00076/2019/LEX - C9-0199/2019 - 2017/0231(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), Reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) 2016/1011 dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, ir Reglamentas (ES) 2015/847 dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas (00075/2019/LEX - C9-0190/2019 - 2017/0230(COD)).


11. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) kitų institucijų

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas daugiametis rytų Atlanto ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių valdymo planas, iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1936/2001, (ES) 2017/2107 bei (ES) 2019/833 ir panaikinamas Reglamentas (ES) 2016/1627 (COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

Nuomonė :

ENVI

2) Parlamento komitetų:

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Gambijos Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir Protokolo dėl to Partnerystės susitarimo įgyvendinimo sudarymo projekto (08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)) - PECH komitetas - Pranešėja: Carmen Avram (A9-0026/2019)

- Pranešimas dėl metinio pranešimo apie Europos ombudsmeno 2018 m. veiklą (2019/2134(INI)) - PETI komitetas - Pranešėjas: Peter Jahr (A9-0032/2019)

- *** Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų sudarymo Sąjungos vardu projekto (11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl finansinės drausmės nuo 2021 finansinių metų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 ir dėl lankstaus lėšų pervedimo tarp ramsčių 2020 kalendoriniais metais iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013 (COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Norbert Lins (A9-0042/2019)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl tam tikrų Tarybos sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, Tarybos sprendimo 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo bei jo priedo ir Tarybos pamatinio sprendimo 2009/905/TVR dėl kriminalistinių laboratorinių tyrimų paslaugų teikėjų akreditacijos nuostatų taikymo sudarymo projekto (08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Roberta Metsola (A9-0043/2019)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo dėl tam tikrų Tarybos sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, Tarybos sprendimo 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo bei jo priedo ir Tarybos pamatinio sprendimo 2009/905/TVR dėl kriminalistinių laboratorinių tyrimų paslaugų teikėjų akreditacijos nuostatų taikymo sudarymo projekto (08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Roberta Metsola (A9-0044/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Jordanijos Hašimitų Karalystei suteikiama papildoma makrofinansinė parama (COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)) - INTA komitetas - Pranešėja: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

- * Pranešimas dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimo (13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)) - ECON komitetas - Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 904/2010 nuostatos dėl priemonių, kuriomis stiprinamas administracinis bendradarbiavimas kovojant su sukčiavimu PVM (COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėja: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl tam tikrų reikalavimų mokėjimo paslaugų teikėjams nustatymo iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB (COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėja: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

- Pranešimas dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimo (12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)) - ECON komitetas - Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Saliamono Salų prisijungimo prie Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo projekto (09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Bernd Lange (A9-0050/2019)


12. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Į darbotvarkę įtraukti šie klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama (Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis):

—   O-000040/2019, kurį pateikė Irene Tinagli, ECON komiteto vardu, Komisijai: Sąžiningas apmokestinimas skaimenizuotoje ir globalizuotoje ekonomikoje. BEPS 2.0 (B9-0060/2019);

—   O-000041/2019, kurį pateikė Monika Hohlmeier, CONT komiteto vardu, Komisijai: Dėl Interesų konflikto ir korupcijos, darančių poveikį ES finansinių interesų apsaugai valstybėse narėse (B9-0061/2019);

—   O-000042/2019/rev.5, kurį pateikė Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti ir Joanna Kopcińska, ENVI komiteto vardu, ir Kateřina Konečná, ENVI komiteto vardu, Komisijai: Skaitmeninės transformacijos poveikis sveikatai ir slaugai (B9-0062/2019).


13. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis 2019 m. gruodžio mėnesio antrosios sesijos plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 645.170/PDOJ).

Pasikonsultavęs su politinėsmis frakcijomis Pirmininkas pasiūlė šį pakeitimą (Darbo tvarkos taisyklių 158 straipsnis):

Ketvirtadienis

Balsavimas dėl Komisijos pareiškimo „Teisinės valstybės padėtis Maltoje po neseniai atskleistų faktų apie Daphnės Caruanos Galizios nužudymą“ (galutinio darbotvarkės projekto 46 punktas) būtų perkeltas į trečiadienio balsavimui skirtą laiką.

Todėl atitinkamai būtų pakeisti pateikimo terminai:

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: 2019 m. gruodžio 16 d., pirmadienis, 19.00 val.
Pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų: 2019 m. gruodžio 17 d., antradienis, 12.00 val.
Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijos pakeitimai: 2019 m. gruodžio 17 d., antradienis, 13.00 val.
Prašymai dėl atskirų balsavimų ir balsavimų dalimis: 2019 m. gruodžio 17 d., antradienis, 19.00 val.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui.

Be to, į Pirmininką buvo kreiptasi su šiais prašymais dėl pakeitimų:

Antradienis

Verts/ALE frakcijos prašymas, kuriuo siekiama užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo „ES strategija dėl negalios po 2020 m.“ (galutinio darbotvarkės projekto 55 punktas) pateikiant pasiūlymus dėl rezoliucijų, dėl kurių būtų balsuojama kitos sesijos metu.

Kalbėjo Katrin Langensiepen, Verts/ALE frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą.

Parlamentas pritarė prašymui.

S&D frakcijos prašymas, kuriuo siekiama antru punktu į rytinę darbotvarkės dalį įtraukti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų dėl COP25 rezultatų.

Kalbėjo Simona Bonafè, S&D frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą, Esther de Lange, ji pasiūlė, kad diskusijos vyktų antradienio popietę arba trečiadienio popietę, ir Simona Bonafè, ji sutiko su antradienio popietės pasiūymu.

Parlamentas patvirtino pakeistą prašymą.

Trečiadienis

ECR frakcijos prašymas, kuriuo siekiama penktu punktų į popietinę darbotvarkės dalį įtraukti Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą dėl smurtinių neseniai Irane vykusių protestų numalšinimo. Diskusijos būtų užbaigtos pateikiant pasiūlymus dėl rezoliucijos, dėl kurių būtų balsuojama ketvirtadienį.

Kalbėjo Anna Fotyga, ECR frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą, Simona Bonafè, ji pasiūlė, kad diskusijos vykto kitos sesijos metu, ir Anna Fotyga, ji pakartojo pradinį ECR frakcijos pasiūymą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (207 balsavo už, 154 – prieš, 28 susilaikė) pritarė prašymui.

Nustatyti tokie pateikimo terminai:

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: 2019 m. gruodžio 17 d., antradienis, 12.00 val.
Pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų: 2019 m. gruodžio 18 d., trečiadienis, 12.00 val.
Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijos pakeitimai: 2019 m. gruodžio 18 d., trečiadienis, 13.00 val.
Prašymai dėl atskirų balsavimų ir balsavimų dalimis: 2019 m. gruodžio 18 d., trečiadienis, 19.00 val.

Darbų programa patvirtinta.

°
° ° °

Kalbėjo Nicolaus Fest ir Marco Zanni.


PIRMININKAVO: Dita CHARANZOVÁ
Pirmininko pavaduotoja

14. 1989 m. gruodžio mėn. Rumunijos revoliucijos 30-ųjų metinių minėjimas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: 1989 m. gruodžio mėn. Rumunijos revoliucijos 30-ųjų metinių minėjimas (2019/2989(RSP))

Adina-Ioana Vălean (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Traian Băsescu PPE frakcijos vardu, Cristian Terheş S&D frakcijos vardu, Dacian Cioloş Renew frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu, Nicola Procaccini ECR frakcijos vardu, Siegfried Mureşan, Adrian-Dragoş Benea, Vlad-Marius Botoş, Kinga Gál (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Alexander Alexandrov Yordanov), Bogusław Liberadzki, Dan-Ştefan Motreanu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomislav Sokol), Carmen Avram, Loránt Vincze, Tudor Ciuhodaru ir Maria Grapini.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Eugen Tomac, Robert Hajšel, Clare Daly, Iuliu Winkler ir Julie Ward.

Kalbėjo Adina-Ioana Vălean.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 12 19 protokolo 6.4 punktas


15. Reikalavimai mokėjimo paslaugų teikėjams * - Priemonės, kuriomis stiprinamas administracinis bendradarbiavimas kovojant su sukčiavimu PVM * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl tam tikrų reikalavimų mokėjimo paslaugų teikėjams nustatymo iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB [COM(2018)0812 - C8-0015/2019- 2018/0412(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 904/2010 nuostatos dėl priemonių, kuriomis stiprinamas administracinis bendradarbiavimas kovojant su sukčiavimu PVM [COM(2018)0813 - C8-0016/2019- 2018/0413(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

Lídia Pereira pristatė pranešimus.

Kalbėjo Paolo Gentiloni (Komisijos narys).

Kalbėjo Othmar Karas PPE frakcijos vardu, Csaba Molnár S&D frakcijos vardu, Ondřej Kovařík Renew frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Gunnar Beck ID frakcijos vardu, Eugen Jurzyca ECR frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Henrik Overgaard Nielsen, Pablo Arias Echeverría, Marek Belka, Bogdan Rzońca, Emmanuel Maurel, Ivan Vilibor Sinčić, Ivan Štefanec, Zbigniew Kuźmiuk ir Barbara Thaler.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Grapini, Vlad-Marius Botoş ir Tudor Ciuhodaru.

Kalbėjo Paolo Gentiloni ir Lídia Pereira.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 12 17 protokolo 4.7 punktas ir 2019 12 17 protokolo 4.8 punktas


16. Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos narių skyrimas (diskusijos)

Pranešimas dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimo [12451/2019 - C9-0149/2019- 2019/0817(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

Pranešimas dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimo [13651/2019 - C9-0173/2019- 2019/0818(NLE)] – Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

Irene Tinagli pristatė pranešimus.

Kalbėjo Paolo Gentiloni (Komisijos narys).

Kalbėjo Markus Ferber PPE frakcijos vardu, Jonás Fernández S&D frakcijos vardu, Luis Garicano Renew frakcijos vardu, ir Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ewa KOPACZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Antonio Maria Rinaldi ID frakcijos vardu, Johan Van Overtveldt ECR frakcijos vardu, José Gusmão GUE/NGL frakcijos vardu, Stefan Berger, Pedro Marques, Ernest Urtasun, Herve Juvin, Matt Carthy, Fabio Massimo Castaldo, nepriklausomas Parlamento narys, Paul Tang, Roman Haider, Evelyn Regner, Gunnar Beck ir Maximilian Krah.

Kalbėjo Paolo Gentiloni.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 12 17 protokolo 4.10 punktas ir 2019 12 17 protokolo 4.11 punktas


17. Sąžiningas apmokestinimas skaitmeninėje globalizuotoje ekonomikoje. BEPS 2.0 (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000040/2019) kurį pateikė Irene Tinagli, ECON komiteto vardu, Komisijai: Sąžiningas apmokestinimas skaimenizuotoje ir globalizuotoje ekonomikoje. BEPS 2.0 (B9-0060/2019)

Irene Tinagli pateikė klausimą.

Paolo Gentiloni (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo Markus Ferber PPE frakcijos vardu, Jonás Fernández S&D frakcijos vardu, Luis Garicano Renew frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Gunnar Beck ID frakcijos vardu, Bogdan Rzońca ECR frakcijos vardu, José Gusmão GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Lefteris Nikolaou-Alavanos, Enikő Győri, Paul Tang, Dragoș Pîslaru, Ernest Urtasun, Matt Carthy, Pilar del Castillo Vera, Aurore Lalucq, Henrike Hahn, João Ferreira, Barbara Thaler, Marek Belka, Evelyn Regner ir Margarida Marques.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Tudor Ciuhodaru.

PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Billy Kelleher.

Kalbėjo Paolo Gentiloni.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 5 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 12 18 protokolo 13.7 punktas

(Posėdis trumpam sustabdytas.)


18. Makrofinansinė parama Jordanijai ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Jordanijos Hašimitų Karalystei suteikiama papildoma makrofinansinė parama [COM(2019)0411 - C9-0116/2019- 2019/0192(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

Luisa Regimenti pristatė pranešimą.

Kalbėjo Paolo Gentiloni (Komisijos narys).

Kalbėjo David McAllister PPE frakcijos vardu, Jérémy Decerle Renew frakcijos vardu, ir Thierry Mariani ID frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Tudor Ciuhodaru.

Kalbėjo Paolo Gentiloni ir Luisa Regimenti.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 12 17 protokolo 4.2 punktas


19. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Andrea Bocskor, Tudor Ciuhodaru, Phil Bennion, Nico Semsrott, Maxette Pirbakas, Hermann Tertsch, Kateřina Konečná, Milan Zver, Ibán García Del Blanco, Jane Brophy, Francisco Guerreiro, Christine Anderson, Radan Kanev, César Luena, Billy Kelleher, Kostas Papadakis, Sunčana Glavak, Javi López, Peter Pollák, Inma Rodríguez-Piñero, Susanna Ceccardi, Matthew Patten, Irena Joveva, Tomislav Sokol ir Cristian Terheş.


20. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 645.170/OJMA).


21. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.03 val.

Klaus Welle

Katarina Barley

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Deli Andor, Delli Karima, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Farage Nigel, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Longworth John, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lundgren Peter, McAllister David, McGuinness Mairead, McLeod Aileen, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rooken Rob, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Leista nedalyvauti:

Andrieu Eric, Bentele Hildegard, Heinäluoma Eero, Millán Mon Francisco José, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary

Atnaujinta: 2021 m. gegužės 4 d.Teisinė informacija - Privatumo politika