Indekss 
Protokols
XML 129kPDF 253kWORD 75k
Pirmdiena, 2019. gada 16. decembris - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 4.Parlamenta sastāvs
 5.Komiteju un delegāciju sastāvs
 6.Kļūdu labojumi (Reglamenta 241. pants)
 7.Sarunas pirms Padomes pirmā lasījuma (Reglamenta 72. pants)
 8.Īstenošanas akti un pasākumi (Reglamenta 112.panta 4. punkta d) apakšpunkts un 111. panta 6. punkts)
 9.Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (Reglamenta 145. pants)
 10.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 79. pants)
 11.Dokumentu iesniegšana
 12.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 13.Darba kārtība
 14.Rumānijas 1989. gada decembra revolūcijas 30. gadadienas atcere (debates)
 15.Prasības maksājumu pakalpojumu sniedzējiem * - Pasākumi administratīvās sadarbības stiprināšanai, lai apkarotu ar PVN saistītu krāpšanu * (debates)
 16.Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļu iecelšana amatā (debates)
 17.Taisnīga nodokļu politika digitalizētā un globalizētā ekonomikā: BEPS 2.0 (debates)
 18.Makrofinansiālā palīdzība Jordānijai ***I (debates)
 19.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Tika atsākta 2019. gada 11. decembrī pārtrauktā sesija.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.11.


3. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


4. Parlamenta sastāvs

Apvienotās Karalistes kompetentā iestāde ir paziņojusi, ka kopš 2019. gada 13. decembra Alyn Smith ir Apvienotās Karalistes parlamenta deputāts.

Parlaments pieņēma zināšanai, ka saskaņā ar Aktu par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās šis amats nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta amatu, un konstatēja, ka šī deputāta vieta ir atbrīvojusies, sākot ar 2019. gada 13. decembri.


5. Komiteju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītājs ir saņēmis S&D grupas lēmumus, ar kuriem tiek izdarītas šādas izmaiņas komiteju un delegāciju sastāvā:

EMPL komiteja: Marc Angel aizstāj Nicolas Schmit;

Delegācija attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību (ieskaitot Lībiju), tostarp ES un Marokas, ES un Tunisijas un ES un Alžīrijas apvienotajās parlamentārajās komitejās: Marc Angel aizstāj Nicolas Schmit.

Šie lēmumi stājas spēkā šajā dienā.


6. Kļūdu labojumi (Reglamenta 241. pants)

ENVI komiteja un INTA komiteja ir iesniegušas turpmāk minētos kļūdu labojumus Eiropas Parlamenta pieņemtos tekstos:

—   Kļūdu labojums P8_TA(2017)0107(COR02) Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 5. aprīļa Regulā (ES) 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 un atceļ Padomes Direktīvas 90/385/EEK un 93/42/EEK (OV L 117, 5.5.2017., 1. lpp.) (Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta otrajā lasījumā 2017. gada 5. aprīlī, lai pieņemtu iepriekš minēto regulu, P8_TA(2017)0107) (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD)) - ENVI komiteja;

—   Kļūdu labojums P8_TA(2017)0108(COR02) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2017/746 par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm un ar ko atceļ Direktīvu 98/79/EK un Komisijas Lēmumu 2010/227/ES (OV L 117, 5.5.2017., 176. lpp.) (Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 5. aprīlī, lai pieņemtu iepriekš minēto regulu, P8_TA(2017)0108) (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)) - ENVI komiteja;

—   Kļūdu labojums P8_TA(2019)0022(COR01) Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 30. janvāra Regulā (ES) 2019/216 par Savienības PTO sarakstā iekļauto tarifa kvotu sadalījumu pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības un ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 32/2000 (OV L 38, 8.2.2019., 1.lpp.) (Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 16. janvārī, lai pieņemtu iepriekš minēto regulu, P8_TA(2019)0022) (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)) - INTA komiteja.

Saskaņā ar Reglamenta 241. panta 4. punktu šos kļūdu labojumus uzskata par apstiprinātiem, ja 24 stundu laikā kāda no politiskajām grupām vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, nav pieprasījuši par tiem balsot.


7. Sarunas pirms Padomes pirmā lasījuma (Reglamenta 72. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka saskaņā ar Reglamenta 72. pantu ITRE komiteja un TRAN komiteja ir nolēmušas sākt iestāžu sarunas, balstoties uz šo Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā:

—   Eiropas Parlamenta 2019. gada 17. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un atceļ Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) Nr. 283/2014 (COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) – nostāja pirmajā lasījumā P8_TA(2019)0420.


8. Īstenošanas akti un pasākumi (Reglamenta 112.panta 4. punkta d) apakšpunkts un 111. panta 6. punkts)

Saskaņā ar Reglamenta 112. panta 4. punktu un 111. panta 6. punktu Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs ir paziņojis Parlamenta priekšsēdētājam, ka nav izvirzīti nekādi iebildumi pret šo dokumentu:

—   ECON komitejas ieteikums par iebildumu neizteikšanu pret projektu Komisijas regulai, ar kuru attiecībā uz 39. starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) un 7. un 9. starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (D064618/01 - 2019/2912(RPS)) (B9-0229/2019).

Minēto ieteikumu uzskatīs par apstiprinātu, ja 24 stundu laikā pret to neizteiks iebildumus neviena politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu. Pretējā gadījumā to nodos balsošanai.


9. Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (Reglamenta 145. pants)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka saskaņā ar Reglamenta 145. panta 2. punktu ir saņēmis EMPL komitejas pieprasījumu apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par pienācīgu minimālo algu visā Eiropā.

Minēto pieprasījumu uzskatīs par apstiprinātu, ja 24 stundu laikā neviena politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, nepieprasīs to izvirzīt balsošanai.


10. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 79. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2019. gada 18. decembrī, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1092/2010 par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu (00077/2019/LEX - C9-0200/2019 - 2017/0232(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II), Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai (00076/2019/LEX - C9-0199/2019 - 2017/0231(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), Regulu (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem, Regulu (ES) 2016/1011 par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un Regulu (ES) 2015/847 par līdzekļu pārvedumiem pievienoto informāciju (00075/2019/LEX - C9-0190/2019 - 2017/0230(COD)).


11. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Citas iestādes

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido zilās tunzivs daudzgadu pārvaldības plānu, kas piemērojams Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā, groza Regulas (EK) Nr. 1936/2001, (ES)2017/2107 un (ES)2019/833 un atceļ Regulu (ES)2016/1627 (COM(2019)0619 - C9-0188/2019 – 2019/0272(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 145. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

ENVI

2. Parlamenta komitejas

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Gambijas Republiku un Protokolu par minētā partnerattiecību nolīguma īstenošanu (08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)) - PECH komiteja - Referente: Carmen Avram (A9-0026/2019).

- Ziņojums par gada ziņojumu par Eiropas Ombuda darbību 2018. gadā (2019/2134(INI)) - PETI komiteja - Referents: Peter Jahr (A9-0032/2019).

- *** Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem (11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE)) - TRAN komiteja - Referents: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz finanšu disciplīnu no 2021. finanšu gada groza Regulu (ES) Nr. 1306/2013 un attiecībā uz elastīgumu starp pīlāriem 2020. kalendārajā gadā groza Regulu (ES) Nr. 1307/2013 (COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)) - AGRI komiteja - Referents: Norbert Lins (A9-0042/2019).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju attiecībā uz dažu noteikumu piemērošanu, kas noteikti Padomes Lēmumā 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, Padomes Lēmumā 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši – apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, un tā pielikumā, un Padomes Pamatlēmumā 2009/905/TI par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības (08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Roberta Metsola (A9-0043/2019).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Lihtenšteinas Firstisti attiecībā uz dažu noteikumu piemērošanu, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, Padomes Lēmumā 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši -– apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, un tā pielikumā, un Padomes Pamatlēmumā 2009/905/TI par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības (08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Roberta Metsola (A9-0044/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par turpmāku makrofinansiālo palīdzību Jordānijas Hāšimītu Karalistei (COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)) - INTA komiteja - Referente: Luisa Regimenti (A9-0045/2019).

- * Ziņojums par Padomes ieteikumu attiecībā uz Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšanu amatā (13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)) - ECON komiteja - Referente: Irene Tinagli (A9-0046/2019).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 904/2010 attiecībā uz pasākumiem administratīvās sadarbības stiprināšanai, lai apkarotu ar PVN saistītu krāpšanu (COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)) - ECON komiteja - Referente: Lídia Pereira (A9-0047/2019).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz konkrētu prasību ieviešanu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem (COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)) - ECON komiteja - Referente: Lídia Pereira (A9-0048/2019).

- Ziņojums par Padomes ieteikumu attiecībā uz Eiropas Centrālās bankas valdes locekļa iecelšanu (12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)) - ECON komiteja - Referente: Irene Tinagli (A9-0049/2019).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par Zālamana Salu pievienošanos Partnerattiecību pagaidu nolīgumam starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses (09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE)) - INTA komiteja - Referents: Bernd Lange (A9-0050/2019).


12. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Darba kārtībā tika iekļauti šādi jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates (Reglamenta 136. pants):

—   O-000040/2019, kuru uzdeva Irene Tinagli ECON komitejas vārdā Komisijai: Taisnīga nodokļu politika digitalizētā un globalizētā ekonomikā: BEPS 2.0 (B9-0060/2019);

—   O-000041/2019, kuru uzdeva Monika Hohlmeier CONT komitejas vārdā Komisijai: Interešu konflikts un korupcija, kas skar ES finanšu interešu aizsardzību dalībvalstīs (B9-0061/2019);

—   O-000042/2019/rev.5, kuru uzdeva Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti un Joanna Kopcińska ENVI komitejas vārdā un Kateřina Konečná ENVI komitejas vārdā Komisijai: Veselības aizsardzības un aprūpes digitālā pārveide (B9-0062/2019).


13. Darba kārtība

Bija izdalīts 2019. gada decembra II sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 645.170/PDOJ).

Pēc apspriešanās ar politiskajām grupām sēdes vadītājs ierosināja turpmāk minēto grozījumu (Reglamenta 158. pants).

Ceturtdiena

Balsojums par Komisijas paziņojumu “Tiesiskums Maltā pēc nesenajiem atklājumiem par Daphne Caruana Galizia slepkavību” (GDKP 46. punkts) tiks pārcelts uz trešdienas balsošanas laiku.

Līdz ar to iesniegšanas termiņi tika grozīti šādi:

rezolūcijas priekšlikums: pirmdien, 2019. gada 16. decembrī, plkst. 19;
rezolūcijas priekšlikumu un kopīgā rezolūcijas priekšlikuma grozījumi: otrdien, 2019. gada 17. decembrī, plkst. 12;
kopīgo rezolūcijas priekšlikumu grozījumi: otrdien, 2019. gada 17. decembrī, plkst. 13;
pieprasījumi balsot atsevišķi un balsot pa daļām: otrdien, 2019. gada 17. decembrī, plkst. 19.

Parlaments piekrita šim ierosinājumam.

Sēdes vadītājs tika informēts arī par šādiem grozījumiem.

Otrdiena

Verts/ALE grupas pieprasījums debašu par Komisijas paziņojumu “ES stratēģija invaliditātes jomā pēc 2020. gada“ (GDKP 55. punkts) noslēgumā iesniegt rezolūciju priekšlikumus, balsošana par kuriem notiktu kādā no nākamajām sesijām.

Uzstājas: Katrin Langensiepen Verts/ALE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

S&D grupas pieprasījums kā otro punktu priekšpusdienas darba kārtībā iekļaut debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem par COP 25 rezultātiem.

Uzstājās Simona Bonafè S&D grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, Esther de Lange, kura ierosināja debates rīkot otrdienas pēcpusdienā vai trešdienas pēcpusdienā, un Simona Bonafè, kura piekrita otrdienas pēcpusdienai.

Parlaments apstiprināja grozīto priekšlikumu.

Trešdiena

ECR grupas pieprasījums kā piekto punktu pēcpusdienas darba kārtībā iekļaut Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu par neseno protestu vardarbīgo apspiešanu Irānā. Debašu noslēgumā tiktu iesniegti rezolūcijas priekšlikumi, balsošana par kuriem notiktu ceturtdien.

Uzstājās Anna Fotyga ECR grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, Simona Bonafè, kura ierosināja debates rīkot nākamajā sesijā, un Anna Fotyga, kura atbalstīja ECR grupas pieprasījumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (207 par, 154 pret, 28 atturas).

Tika noteikti šādi iesniegšanas termiņi:

rezolūcijas priekšlikums: otrdien, 2019. gada 17. decembrī, plkst. 12;
rezolūcijas priekšlikumu un kopīgā rezolūcijas priekšlikuma grozījumi: trešdien, 2019. gada 18. decembrī, plkst. 12;
kopīgo rezolūcijas priekšlikumu grozījumi: trešdien, 2019. gada 18. decembrī, plkst. 13;
pieprasījumi balsot atsevišķi un balsot pa daļām: trešdien, 2019. gada 18. decembrī, plkst. 19.

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.

°
° ° °

Uzstājās Nicolaus Fest un Marco Zanni.


SĒDI VADA: Dita CHARANZOVÁ
Priekšsēdētāja vietniece

14. Rumānijas 1989. gada decembra revolūcijas 30. gadadienas atcere (debates)

Komisijas paziņojums: Rumānijas 1989. gada decembra revolūcijas 30. gadadienas atcere (2019/2989(RSP)).

Adina-Ioana Vălean (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Traian Băsescu PPE grupas vārdā, Cristian Terheş S&D grupas vārdā, Dacian Cioloş Renew grupas vārdā, Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā, Nicola Procaccini ECR grupas vārdā, Siegfried Mureşan, Adrian-Dragoş Benea, Vlad-Marius Botoş, Kinga Gál, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Alexander Alexandrov Yordanov, Bogusław Liberadzki, Dan-Ştefan Motreanu, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tomislav Sokol, Carmen Avram, Loránt Vincze, Tudor Ciuhodaru un Maria Grapini.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Eugen Tomac, Robert Hajšel, Clare Daly, Iuliu Winkler un Julie Ward.

Uzstājās Adina-Ioana Vălean.

Par rezolūciju priekšlikumiem, kas iesniedzami saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu, tiks paziņots vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 19.12.2019. protokola 6.4. punkts.


15. Prasības maksājumu pakalpojumu sniedzējiem * - Pasākumi administratīvās sadarbības stiprināšanai, lai apkarotu ar PVN saistītu krāpšanu * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz konkrētu prasību ieviešanu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem [COM(2018)0812 - C8-0015/2019- 2018/0412(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Lídia Pereira (A9-0048/2019).

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 904/2010 attiecībā uz pasākumiem administratīvās sadarbības stiprināšanai, lai apkarotu ar PVN saistītu krāpšanu [COM(2018)0813 - C8-0016/2019- 2018/0413(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Lídia Pereira (A9-0047/2019).

Lídia Pereira iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Paolo Gentiloni (Komisijas loceklis).

Uzstājās Othmar Karas PPE grupas vārdā, Csaba Molnár S&D grupas vārdā, Ondřej Kovařík Renew grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Gunnar Beck ID grupas vārdā, Eugen Jurzyca ECR grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, Henrik Overgaard Nielsen, pie grupām nepiederošs deputāts, Pablo Arias Echeverría, Marek Belka, Bogdan Rzońca, Emmanuel Maurel, Ivan Vilibor Sinčić, Ivan Štefanec, Zbigniew Kuźmiuk un Barbara Thaler.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Grapini, Vlad-Marius Botoş un Tudor Ciuhodaru.

Uzstājās Paolo Gentiloni un Lídia Pereira.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.12.2019. protokola 4.7. punkts un 17.12.2019. protokola 4.8. punkts.


16. Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļu iecelšana amatā (debates)

Ziņojums par Padomes ieteikumu attiecībā uz Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšanu amatā [12451/2019 - C9-0149/2019- 2019/0817(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Irene Tinagli (A9-0049/2019).

Ziņojums par Padomes ieteikumu attiecībā uz Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšanu amatā [13651/2019 - C9-0173/2019- 2019/0818(NLE)] – Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Irene Tinagli (A9-0046/2019).

Irene Tinagli iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Paolo Gentiloni (Komisijas loceklis).

Uzstājās Markus Ferber PPE grupas vārdā, Jonás Fernández S&D grupas vārdā, Luis Garicano Renew grupas vārdā un Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ewa KOPACZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Antonio Maria Rinaldi ID grupas vārdā, Johan Van Overtveldt ECR grupas vārdā, José Gusmão GUE/NGL grupas vārdā, Stefan Berger, Pedro Marques, Ernest Urtasun, Herve Juvin, Matt Carthy, Fabio Massimo Castaldo, pie grupām nepiederošs deputāts, Paul Tang, Roman Haider, Evelyn Regner, Gunnar Beck un Maximilian Krah.

Uzstājās Paolo Gentiloni.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.12.2019. protokola 4.10. punkts un 17.12.2019. protokola 4.11. punkts.


17. Taisnīga nodokļu politika digitalizētā un globalizētā ekonomikā: BEPS 2.0 (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000040/2019) un kuru uzdeva Irene Tinagli ECON komitejas vārdā Komisijai: Taisnīga nodokļu politika digitalizētā un globalizētā ekonomikā: BEPS 2.0 (B9-0060/2019).

Irene Tinagli izvērsa jautājumu.

Paolo Gentiloni (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Markus Ferber PPE grupas vārdā, Jonás Fernández S&D grupas vārdā, Luis Garicano Renew grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Gunnar Beck ID grupas vārdā, Bogdan Rzońca ECR grupas vārdā, José Gusmão GUE/NGL grupas vārdā, Lefteris Nikolaou-Alavanos, pie grupām nepiederošs deputāts, Enikő Győri, Paul Tang, Dragoș Pîslaru, Ernest Urtasun, Matt Carthy, Pilar del Castillo Vera, Aurore Lalucq, Henrike Hahn, João Ferreira, Barbara Thaler, Marek Belka, Evelyn Regner un Margarida Marques.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Tudor Ciuhodaru.

SĒDI VADA: Othmar KARAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Billy Kelleher.

Uzstājās Paolo Gentiloni.

Par rezolūciju priekšlikumiem, kas iesniedzami saskaņā ar Reglamenta 136. panta 5. punktu, tiks paziņots vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.12.2019. protokola 13.7. punkts.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)


18. Makrofinansiālā palīdzība Jordānijai ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par turpmāku makrofinansiālo palīdzību Jordānijas Hāšimītu Karalistei [COM(2019)0411 - C9-0116/2019- 2019/0192(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Luisa Regimenti (A9-0045/2019).

Luisa Regimenti iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Paolo Gentiloni (Komisijas loceklis).

Uzstājās David McAllister PPE grupas vārdā, Jérémy Decerle Renew grupas vārdā un Thierry Mariani ID grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Tudor Ciuhodaru.

Uzstājās Paolo Gentiloni un Luisa Regimenti.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.12.2019. protokola 4.2. punkts.


19. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 172. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Andrea Bocskor, Tudor Ciuhodaru, Phil Bennion, Nico Semsrott, Maxette Pirbakas, Hermann Tertsch, Kateřina Konečná, Milan Zver, Ibán García Del Blanco, Jane Brophy, Francisco Guerreiro, Christine Anderson, Radan Kanev, César Luena, Billy Kelleher, Kostas Papadakis, Sunčana Glavak, Javi López, Peter Pollák, Inma Rodríguez-Piñero, Susanna Ceccardi, Matthew Patten, Irena Joveva, Tomislav Sokol un Cristian Terheş.


20. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 645.170/OJMA).


21. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.03.

Klaus Welle

Katarina Barley

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Deli Andor, Delli Karima, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Farage Nigel, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Longworth John, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lundgren Peter, McAllister David, McGuinness Mairead, McLeod Aileen, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rooken Rob, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Attaisnoti nepiedalās:

Andrieu Eric, Bentele Hildegard, Heinäluoma Eero, Millán Mon Francisco José, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 22. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika