Index 
Notulen
PDF 263kWORD 76k
Maandag 16 december 2019 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Samenstelling Parlement
 5.Samenstelling commissies en delegaties
 6.Rectificaties (artikel 241 van het Reglement)
 7.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van de Raad (artikel 72 van het Reglement)
 8.Uitvoeringshandelingen en -maatregelen (artikel 112, lid 4, onder d), van het Reglement en artikel 111, lid 6)
 9.Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité (artikel 145 van het Reglement)
 10.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement)
 11.Ingekomen stukken
 12.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 13.Regeling van de werkzaamheden
 14.Herdenking van de Roemeense revolutie die dertig jaar geleden plaatsvond, in december 1989 (debat)
 15.Voorschriften voor betalingsdienstaanbieders * - Maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking om btw-fraude te bestrijden * (debat)
 16.Benoemingen van leden van de directie van de Europese Centrale Bank (debat)
 17.Eerlijke belastingheffing in een gedigitaliseerde en geglobaliseerde economie — BEPS 2.0 (debat)
 18.Macrofinanciële bijstand aan Jordanië ***I (debat)
 19.Redevoeringen van één minuut over kwesties van politiek belang
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De onderbroken zitting van woensdag 11 december 2019 wordt hervat.


2. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 17.11 uur geopend.


3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


4. Samenstelling Parlement

De bevoegde instantie van het Verenigd Koninkrijk heeft meegedeeld dat Alyn Smith met ingang van 13 december 2019 is verkozen tot lid van het Britse parlement.

Het Parlement neemt ter kennis dat deze functie overeenkomstig de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement, en constateert dat deze zetel met ingang van 13 december 2019 vacant is.


5. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de S&D-Fractie de volgende besluiten tot wijziging van de samenstelling van commissies en delegaties ontvangen:

commissie EMPL: Marc Angel in plaats van Nicolas Schmit

Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb (inclusief Libië), met inbegrip van de gemengde parlementaire commissies EU-Marokko, EU-Tunesië en EU-Algerije: Marc Angel in plaats van Nicolas Schmit

Deze besluiten worden vandaag van kracht.


6. Rectificaties (artikel 241 van het Reglement)

De commissie ENVI en de commissie INTA hebben kennis gegeven van de volgende rectificaties op de door het Europees Parlement aangenomen teksten:

—   Rectificatie P8_TA(2017)0107(COR02) op Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009 en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad (PB L 117 van 5.5.2017, blz. 1) (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in tweede lezing op 5 april 2017 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening P8_TA(2017)0107) (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD)) - commissie ENVI;

—   Rectificatie P8_TA(2017)0108(COR02) op Verordening (EU) 2017/746 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie (PB L 117 van 5.5.2017, blz. 176) (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in tweede lezing op 5 april 2017 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening P8_TA(2017)0108) (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)) - commissie ENVI;

—   Rectificatie P8_TA(2019)0022(COR01) op Verordening (EU) 2019/216 van het Europees Parlement en de Raad van 30 januari 2019 inzake de verdeling van de in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad (PB L 38 van 8.2.2019, blz. 1) (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 16 januari 2019 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening P8_TA(2019)0022) (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)) - commissie INTA.

Overeenkomstig artikel 241, lid 4, van het Reglement worden deze rectificaties geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken uiterlijk vierentwintig uur na de bekendmaking verzoeken ze in stemming te brengen.


7. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van de Raad (artikel 72 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat de commissie ITRE en de commissie TRAN besloten hebben interinstitutionele onderhandelingen te beginnen overeenkomstig artikel 72 van het Reglement, op basis van het volgende standpunt van het Parlement in eerste lezing:

—   wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 april 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de Connecting Europe Facility en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014 (COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA(2019)0420.


8. Uitvoeringshandelingen en -maatregelen (artikel 112, lid 4, onder d), van het Reglement en artikel 111, lid 6)

De voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters heeft overeenkomstig artikel 112, lid 4, en artikel 111, lid 6, van het Reglement aan de Voorzitter van het Parlement meegedeeld dat er geen bezwaren zijn aangetekend tegen de:

—   aanbeveling van de commissie ECON om geen bezwaar te maken tegen het ontwerp van verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Accounting Standard 39 en International Financial Reporting Standards 7 en 9 betreft (D064618/01 – 2019/2912(RPS)) (B9-0229/2019)

Indien binnen een termijn van vierentwintig uur na de mededeling in het Parlement geen bezwaar wordt gemaakt door een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken, wordt deze aanbeveling geacht te zijn goedgekeurd. Gebeurt dit wel, dan wordt de aanbeveling in stemming gebracht.


9. Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité (artikel 145 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat hij overeenkomstig artikel 145, lid 2, van het Reglement, van de commissie EMPL een verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité over fatsoenlijke minimumlonen in heel Europa heeft ontvangen.

Dit raadplegingsverzoek zal geacht worden te zijn goedgekeurd tenzij een fractie of een aantal leden ten minste de lage drempel bereikt en binnen een termijn van 24 uur een verzoek indient om het bovenstaande verzoek in stemming te brengen.


10. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee woensdag 18 december 2019, samen met de voorzitter van de Raad onderstaande, volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1092/2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's (00077/2019/LEX - C9-0200/2019 - 2017/0232(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, en van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering (00076/2019/LEX - C9-0199/2019 - 2017/0231(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit); Verordening (EU) nr. 1094/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen); Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten); Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten; Verordening (EU) 2016/1011 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten; en Verordening (EU) 2015/847 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (00075/2019/LEX - C9-0190/2019 - 2017/0230(COD)).


11. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van andere instellingen

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarig beheersplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1936/2001, (EU) 2017/2107 en (EU) 2019/833 en tot intrekking van Verordening (EU) 2016/1627 (COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

PECH

advies :

ENVI

2) van de parlementaire commissies

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Gambia en van het protocol inzake de uitvoering van die partnerschapsovereenkomst (08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)) - commissie PECH - Rapporteur: Carmen Avram (A9-0026/2019)

- Verslag over de activiteiten van de Europese Ombudsman – jaarverslag 2018 (2019/2134(INI)) - commissie PETI - Rapporteur: Peter Jahr (A9-0032/2019)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Volksrepubliek China inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE)) - commissie TRAN - Rapporteur: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1306/2013 wat de financiële discipline vanaf het begrotingsjaar 2021 betreft en van Verordening (EU) nr. 1307/2013wat de flexbiliteit tussen de pijlers voor het kalenderjaar 2020 betreft (COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)) - commissie AGRI - Rapporteur: Norbert Lins (A9-0042/2019)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de toepassing van sommige bepalingen van Besluit 2008/615/JBZ van de Raad inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, van Besluit 2008/616/JBZ van de Raad betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, en de bijlage daarbij, en van Kaderbesluit 2009/905/JBZ van de Raad over de accreditatie van aanbieders van forensische diensten die laboratoriumactiviteiten verrichten (08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE)) - commissie LIBE - Rapporteur: Roberta Metsola (A9-0043/2019)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toepassing van sommige bepalingen van Besluit 2008/615/JBZ van de Raad inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, van Besluit 2008/616/JBZ van de Raad betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, en de bijlage daarbij, en van Kaderbesluit 2009/905/JBZ van de Raad over de accreditatie van aanbieders van forensische diensten die laboratoriumactiviteiten verrichten (08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE)) - commissie LIBE - Rapporteur: Roberta Metsola (A9-0044/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië (COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)) - commissie INTA - Rapporteur: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

- Verslag over de aanbeveling van de Raad voor de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank (13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)) - commissie ECON - Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 904/2010 wat betreft maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking om btw-fraude te bestrijden (COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)) - commissie ECON - Rapporteur: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

- * Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de invoering van bepaalde voorschriften voor betalingsdienstaanbieders (COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)) - commissie ECON - Rapporteur: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

- Verslag over de aanbeveling van de Raad voor de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank (12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)) - commissie ECON - Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Salomonseilanden tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds (09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE)) - commissie INTA - Rapporteur: Bernd Lange (A9-0050/2019)


12. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat zijn ingeschreven op de agenda (artikel 136 van het Reglement):

—   O-000040/2019 van Irene Tinagli, namens de commissie ECON, aan de Commissie: Eerlijke belastingheffing in een gedigitaliseerde en geglobaliseerde economie — BEPS 2.0 (B9-0060/2019);

—   O-000041/2019 van Monika Hohlmeier, namens de commissie CONT, aan de Commissie: De gevolgen van belangenconflicten en corruptie voor de bescherming van de financiële belangen van de EU in de lidstaten (B9-0061/2019);

—   O-000042/2019/rev.5 van Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti en Joanna Kopcińska, namens de commissie ENVI, en Kateřina Konečná, namens de commissie ENVI, aan de Commissie: Digitale transformatie van gezondheid en zorg (B9-0062/2019).


13. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van december II 2019 (PE 645.170/PDOJ) is rondgedeeld.

Na raadpleging van de fracties stelt de Voorzitter de volgende wijziging voor (artikel 158 van het Reglement):

Donderdag

De stemming over de verklaring van de Commissie over de rechtsstaat in Malta, na de recente onthullingen over de moord op Daphne Caruana Galizia (punt 46 PDOJ), wordt verplaatst naar de stemming van woensdag.

Bijgevolg worden de indieningstermijnen als volgt gewijzigd:

Ontwerpresoluties: maandag 16 december 2019, 19.00 uur.
Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties: dinsdag 17 december 2019, 12.00 uur.
Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties: dinsdag 17 december 2019, 13.00 uur.
Verzoeken om stemming in onderdelen en verzoeken om afzonderlijke stemmingen: dinsdag 17 december 2019, 19.00 uur.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel.

Daarnaast heeft de Voorzitter de volgende verzoeken tot wijziging ontvangen:

Dinsdag

Verzoek van de Verts/ALE-Fractie om het debat over de verklaring van de Commissie inzake de EU-strategie inzake handicaps na 2020 (punt 55 PDOJ) af te sluiten met de indiening van ontwerpresoluties, die tijdens een volgende vergaderperiode in stemming worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Katrin Langensiepen, namens de Verts/ALE-Fractie, die het verzoek toelicht.

Het Parlement willigt het verzoek in.

Verzoek van de S&D-Fractie om een debat over de verklaringen van de Raad en de Commissie inzake de resultaten van de COP25 als tweede punt op de agenda voor de ochtend te plaatsen.

Het woord wordt gevoerd door Simona Bonafè, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelicht, Esther de Lange, die voorstelt om het debat op dinsdag- of woensdagmiddag te houden, en Simona Bonafè, die instemt met dinsdagmiddag.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het aldus gewijzigde verzoek.

Woensdag

Verzoek van de ECR-Fractie om een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de gewelddadige onderdrukking van de recente protesten in Iran als vijfde punt op de agenda voor de middag te plaatsen en dit debat af te sluiten met de indiening van ontwerpresoluties, waarover vervolgens op donderdag wordt gestemd.

Het woord wordt gevoerd door Anna Fotyga, namens de ECR-Fractie, die het verzoek toelicht, Simona Bonafè, die voorstelt om het debat tijdens de volgende zittingsperiode te houden, en Anna Fotyga, die het verzoek van de ECR-Fractie handhaaft.

Bij ES (207 voor, 154 tegen, 28 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

De volgende indieningstermijnen worden vastgesteld:

Ontwerpresoluties: dinsdag 17 december 2019, 12.00 uur.
Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties: woensdag 18 december 2019, 12.00 uur.
Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties: woensdag 18 december 2019, 13.00 uur.
Verzoeken om stemming in onderdelen en verzoeken om afzonderlijke stemmingen: woensdag 18 december 2019, 19.00 uur.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Nicolaus Fest en Marco Zanni.


VOORZITTER: Dita CHARANZOVÁ
Ondervoorzitter

14. Herdenking van de Roemeense revolutie die dertig jaar geleden plaatsvond, in december 1989 (debat)

Verklaring van de Commissie: Herdenking van de Roemeense revolutie die dertig jaar geleden plaatsvond, in december 1989 (2019/2989(RSP))

Adina-Ioana Vălean (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Traian Băsescu, namens de PPE-Fractie, Cristian Terheş, namens de S&D-Fractie, Dacian Cioloş, namens de Renew-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Nicola Procaccini, namens de ECR-Fractie, Siegfried Mureşan, Adrian-Dragoş Benea, Vlad-Marius Botoş, Kinga Gál, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Alexander Alexandrov Yordanov, Bogusław Liberadzki, Dan-Ştefan Motreanu, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomislav Sokol, Carmen Avram, Loránt Vincze, Tudor Ciuhodaru en Maria Grapini.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eugen Tomac, Robert Hajšel, Clare Daly, Iuliu Winkler en Julie Ward.

Het woord wordt gevoerd door Adina-Ioana Vălean.

De overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement in te dienen ontwerpresoluties worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.4 van de notulen van 19.12.2019.


15. Voorschriften voor betalingsdienstaanbieders * - Maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking om btw-fraude te bestrijden * (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de invoering van bepaalde voorschriften voor betalingsdienstaanbieders [COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS)] - commissie ECON. Rapporteur: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 904/2010 wat betreft maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking om btw-fraude te bestrijden [COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS)] - commissie ECON. Rapporteur: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

Lídia Pereira leidt de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Paolo Gentiloni (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Othmar Karas, namens de PPE-Fractie, Csaba Molnár, namens de S&D-Fractie, Ondřej Kovařík, namens de Renew-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Gunnar Beck, namens de ID-Fractie, Eugen Jurzyca, namens de ECR-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Henrik Overgaard Nielsen, niet-fractiegebonden lid, Pablo Arias Echeverría, Marek Belka, Bogdan Rzońca, Emmanuel Maurel, Ivan Vilibor Sinčić, Ivan Štefanec, Zbigniew Kuźmiuk en Barbara Thaler.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Grapini, Vlad-Marius Botoş en Tudor Ciuhodaru.

Het woord wordt gevoerd door Paolo Gentiloni en Lídia Pereira.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.7 van de notulen van 17.12.2019 en punt 4.8 van de notulen van 17.12.2019.


16. Benoemingen van leden van de directie van de Europese Centrale Bank (debat)

Verslag over de aanbeveling van de Raad inzake de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank [12451/2019 – C9-0149/2019 – 2019/0817(NLE)] - commissie ECON. Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

Verslag over de aanbeveling van de Raad inzake de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank [13651/2019 – C9-0173/2019 – 2019/0818(NLE)] - commissie ECON. Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

Irene Tinagli leidt de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Paolo Gentiloni (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Markus Ferber, namens de PPE-Fractie, Jonás Fernández, namens de S&D-Fractie, Luis Garicano, namens de Renew-Fractie, en Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie.

VOORZITTER: Ewa KOPACZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Antonio Maria Rinaldi, namens de ID-Fractie, Johan Van Overtveldt, namens de ECR-Fractie, José Gusmão, namens de GUE/NGL-Fractie, Stefan Berger, Pedro Marques, Ernest Urtasun, Herve Juvin, Matt Carthy, Fabio Massimo Castaldo, niet-fractiegebonden lid, Paul Tang, Roman Haider, Evelyn Regner, Gunnar Beck en Maximilian Krah.

Het woord wordt gevoerd door Paolo Gentiloni.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.10 van de notulen van 17.12.2019 en punt 4.11 van de notulen van 17.12.2019.


17. Eerlijke belastingheffing in een gedigitaliseerde en geglobaliseerde economie — BEPS 2.0 (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000040/2019) van Irene Tinagli, namens de commissie ECON, aan de Commissie: Eerlijke belastingheffing in een gedigitaliseerde en geglobaliseerde economie — BEPS 2.0 (B9-0060/2019)

Irene Tinagli licht de vraag toe.

Paolo Gentiloni (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Markus Ferber, namens de PPE-Fractie, Jonás Fernández, namens de S&D-Fractie, Luis Garicano, namens de Renew-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Gunnar Beck, namens de ID-Fractie, Bogdan Rzońca, namens de ECR-Fractie, José Gusmão, namens de GUE/NGL-Fractie, Lefteris Nikolaou-Alavanos, niet-fractiegebonden lid, Enikő Győri, Paul Tang, Dragoş Pîslaru, Ernest Urtasun, Matt Carthy, Pilar del Castillo Vera, Aurore Lalucq, Henrike Hahn, João Ferreira, Barbara Thaler, Marek Belka, Evelyn Regner en Margarida Marques.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Tudor Ciuhodaru.

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Billy Kelleher.

Het woord wordt gevoerd door Paolo Gentiloni.

De overeenkomstig artikel 136, lid 5, van het Reglement in te dienen ontwerpresoluties worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.7 van de notulen van 18.12.2019.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.)


18. Macrofinanciële bijstand aan Jordanië ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië [COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD)] - commissie INTA. Rapporteur: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

Luisa Regimenti leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Paolo Gentiloni (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door David McAllister, namens de PPE-Fractie, Jérémy Decerle, namens de Renew-Fractie, en Thierry Mariani, namens de ID-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Tudor Ciuhodaru.

Het woord wordt gevoerd door Paolo Gentiloni en Luisa Regimenti.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.2 van de notulen van 17.12.2019.


19. Redevoeringen van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 172 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Andrea Bocskor, Tudor Ciuhodaru, Phil Bennion, Nico Semsrott, Maxette Pirbakas, Hermann Tertsch, Kateřina Konečná, Milan Zver, Ibán García Del Blanco, Jane Brophy, Francisco Guerreiro, Christine Anderson, Radan Kanev, César Luena, Billy Kelleher, Kostas Papadakis, Sunčana Glavak, Javi López, Peter Pollák, Inma Rodríguez-Piñero, Susanna Ceccardi, Matthew Patten, Irena Joveva, Tomislav Sokol en Cristian Terheş.


20. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 645.170/OJMA).


21. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.03 uur gesloten.

Klaus Welle

Katarina Barley

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Deli Andor, Delli Karima, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Farage Nigel, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão Marques Maria Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Longworth John, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lundgren Peter, McAllister David, McGuinness Mairead, McLeod Aileen, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rooken Rob, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Verontschuldigd:

Andrieu Eric, Bentele Hildegard, Heinäluoma Eero, Millán Mon Francisco José, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary

Laatst bijgewerkt op: 26 februari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid