Indeks 
Protokół
XML 128kPDF 260kWORD 75k
Poniedziałek, 16 grudnia 2019 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Skład Parlamentu
 5.Skład komisji i delegacji
 6.Sprostowania (art. 241 Regulaminu)
 7.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Radzie (art. 72 Regulaminu)
 8.Akty i środki wykonawcze (art. 112 ust. 4 lit. d) Regulaminu oraz art. 111 ust. 6)
 9.Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 145 Regulaminu)
 10.Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)
 11.Składanie dokumentów
 12.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 13.Porządek obrad
 14.Obchody 30. rocznicy rumuńskiej rewolucji z grudnia 1989 r. (debata)
 15.Wymogi dla dostawców usług płatniczych * - Środki zwiększające współpracę administracyjną w celu zwalczania oszustw związanych z VAT * (debata)
 16.Mianowanie członków Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (debata)
 17.Sprawiedliwe opodatkowanie w zglobalizowanej gospodarce cyfrowej – BEPS 2.0 (debata)
 18.Pomoc makrofinansowa dla Jordanii ***I (debata)
 19.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Sesja zawieszona w środę 11 grudnia 2019 r. została wznowiona.


2. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 17.11.


3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


4. Skład Parlamentu

Właściwy organ brytyjski poinformował, że Alyn Smith został z dniem 13 grudnia 2019 r. wybrany na członka parlamentu brytyjskiego.

Parlament odnotował, że – zgodnie z Aktem dotyczącym wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich – funkcja ta jest niepołączalna z mandatem posła do PE, i ogłosił wakat z dniem 13 grudnia 2019 r.


5. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy S&D następujące decyzje zmieniające skład komisji i delegacji:

komisja EMPL: Marc Angel zamiast Nicolasa Schmita

Delegacja do spraw stosunków z państwami Magrebu i Arabską Unią Magrebu, w tym mieszane komisje parlamentarne UE-Maroko, UE-Tunezja i UE-Algieria: Marc Angel zamiast Nicolasa Schmita

Decyzje te wchodzą w życie z dniem dzisiejszym.


6. Sprostowania (art. 241 Regulaminu)

Komisje ENVI i INTA przedstawiły następujące sprostowania do dokumentów przyjętych przez Parlament Europejski:

—   Sprostowanie P8_TA(2017)0107(COR02) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz.U. L 117 z 5.5.2017, s. 1) (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu dnia 5 kwietnia 2017 r. w celu przyjęcia wspomnianego wyżej rozporządzenia P8_TA(2017)0107) (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD)) - komisja ENVI;

—   Sprostowanie P8_TA(2017)0108(COR02) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (Dz.U. L 117 z 5.5.2017, s. 176) (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu dnia 5 kwietnia 2017 r. w celu przyjęcia wspomnianego wyżej rozporządzenia P8_TA(2017)0108) (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)) - komisja ENVI;

—   Sprostowanie P8_TA(2019)0022(COR01) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/216 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 (Dz.U. L 38 z 8.2.2019, s. 1) (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 16 stycznia 2019 r. w celu przyjęcia wspomnianego wyżej rozporządzenia P8_TA(2019)0022) (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)) - komisja INTA.

Zgodnie z art. 241 ust. 4 Regulaminu sprostowania te uznaje się za zatwierdzone, chyba że w terminie 24 godzin grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg złożą wniosek o poddanie ich pod głosowanie.


7. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Radzie (art. 72 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 72 Regulaminu komisje ITRE i TRAN podjęły decyzję o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie następującego stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu:

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę” i uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 (COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA(2019)0420.


8. Akty i środki wykonawcze (art. 112 ust. 4 lit. d) Regulaminu oraz art. 111 ust. 6)

Zgodnie z art. 112 ust. 4 oraz art. 111 ust. 6 Regulaminu przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji poinformował przewodniczącego Parlamentu, że nie zgłoszono żadnego sprzeciwu wobec:

—   zalecenia komisji ECON w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 39 oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 7 i 9 (D064618/01 - 2019/2912(RPS)) (B9-0229/2019)

Jeżeli grupa polityczna lub posłowie, których liczba osiąga co najmniej niski próg, nie zgłosili sprzeciwu w terminie 24 godzin po ogłoszeniu zalecenia na posiedzeniu plenarnym, zalecenie to uznaje się za przyjęte. W przeciwnym razie poddaje się je pod głosowanie.


9. Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 145 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że otrzymał od komisji EMPL - zgodnie z art. 145 ust. 2 Regulaminu - wniosek dotyczący zasięgnięcia opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie godnego dochodu minimalnego w Europie.

Ten wniosek o zasięgnięcie opinii zostanie uznany za zatwierdzony, chyba że w ciągu 24 godzin od jego ogłoszenia grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg złożą wniosek o przeprowadzenie w tej sprawie głosowania.


10. Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę 18 grudnia 2019 r. do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1092/2010 w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (00077/2019/LEX - C9-0200/2019 - 2017/0232(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II), dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (00076/2019/LEX - C9-0199/2019 - 2017/0231(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), rozporządzenie (UE) nr 1094/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych, rozporządzenie (UE) 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych oraz rozporządzenie (UE) 2015/847 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (00075/2019/LEX - C9-0190/2019 - 2017/0230(COD)).


11. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez inne instytucje

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wieloletni plan zarządzania zasobami tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku iwMorzu Śródziemnym oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1936/2001, (UE) 2017/2107 i (UE) 2019/833 oraz uchylającego rozporządzenie (UE) 2016/1627 (COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

ENVI

2) przez komisje parlamentarne

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Gambii i protokołu wykonawczego do tej Umowy o partnerstwie (08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)) - komisja PECH - Sprawozdawczyni: Carmen Avram (A9-0026/2019)

- Sprawozdanie w sprawie działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich – sprawozdanie roczne za 2018 r. (2019/2134(INI)) - komisja PETI - Sprawozdawca: Peter Jahr (A9-0032/2019)

- *** Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie niektórych aspektów przewozów lotniczych (11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do dyscypliny finansowej począwszy od roku budżetowego 2021 oraz rozporządzenie (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do elastyczności między filarami w odniesieniu do roku kalendarzowego 2020 (COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Norbert Lins (A9-0042/2019)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, oraz załącznika do tej decyzji, a także decyzji ramowej Rady 2009/905/WSiSW w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne (08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Roberta Metsola (A9-0043/2019)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji, oraz decyzji ramowej Rady 2009/905/WSiSW w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne (08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Roberta Metsola (A9-0044/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Jordańskiemu Królestwu Haszymidzkiemu (COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

- * Sprawozdanie w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania na stanowisko członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do środków zwiększających współpracę administracyjną w celu zwalczania oszustw związanych z VAT (COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do wprowadzenia pewnych wymogów dla dostawców usług płatniczych (COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

- Sprawozdanie w sprawie zalecenia Rady dotyczącego powołania na stanowisko członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przystąpienia Wysp Salomona do Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej (09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Bernd Lange (A9-0050/2019)


12. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Do porządku obrad wpisano następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty (art. 136 Regulaminu):

—   O-000040/2019, które skierowała Irene Tinagli w imieniu komisji ECON do Komisji: Sprawiedliwe opodatkowanie w zglobalizowanej gospodarce cyfrowej – BEPS 2.0 (B9-0060/2019);

—   O-000041/2019, które skierowała Monika Hohlmeier w imieniu komisji CONT do Komisji: Konflikt interesów i korupcja wpływające na ochronę interesów finansowych UE w państwach członkowskich (B9-0061/2019);

—   O-000042/2019/rev.5, które skierowali Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti i Joanna Kopcińska w imieniu komisji ENVI i Kateřina Konečná w imieniu komisji ENVI do Komisji: Transformacja cyfrowa opieki zdrowotnej i społecznej (B9-0062/2019).


13. Porządek obrad

Rozdano ostateczny projekt porządku obrad posiedzenia plenarnego w czasie drugiej sesji grudniowej w 2019 r. (PE 645.170/PDOJ).

Po konsultacjach z grupami politycznymi przewodniczący zaproponował następującą zmianę (art. 158 Regulaminu):

Czwartek

Głosowanie nad oświadczeniem Komisji w sprawie praworządności na Malcie po ujawnieniu najnowszych informacji w sprawie morderstwa Daphne Caruany Galizii (pkt 46 PDOJ) zostanie przesunięte na czas głosowania w środę.

W związku z tym czas składania dokumentów ulega następującej zmianie:

Projekty rezolucji: poniedziałek 16 grudnia 2019 r. o godz. 19.00.
Poprawki do projektów rezolucji i wspólne projekty rezolucji: wtorek 17 grudnia 2019 r. o godz. 12.00.
Poprawki do wspólnych projektów rezolucji: wtorek 17 grudnia 2019 r. o godz. 13.00.
Wnioski o głosowanie odrębne i wnioski o głosowanie podzielone: wtorek 17 grudnia 2019 r. o godz. 19.00.

Parlament wyraził zgodę co do tego wniosku.

Ponadto przewodniczący otrzymał następujące wnioski dotyczące zmian:

Wtorek

Wniosek grupy Verts/ALE dotyczący zamknięcia debaty nad oświadczeniem Komisji w sprawie strategii UE w sprawie niepełnosprawności na okres po roku 2020 (pkt 55 PDOJ) przez przedłożenie projektów rezolucji, które zostaną poddane pod głosowanie podczas kolejnej sesji.

Głos zabrała Katrin Langensiepen w imieniu grupy Verts/ALE, aby uzasadnić wniosek.

Parlament przyjął wniosek.

Wniosek grupy S&D w sprawie dodania jako drugiego punktu porządku obrad rano debaty nad oświadczeniami Rady i Komisji w sprawie wyników COP25.

Głos zabrały Simona Bonafè w imieniu grupy S&D, która uzasadniła wniosek, Esther de Lange, która zaproponowała, aby debata odbyła się we wtorek po południu lub w środę po południu, i Simona Bonafè, która wyraziła zgodę na wtorek po południu.

Parlament wyraził zgodę co do zmienionego wniosku.

Środa

Wniosek grupy ECR w sprawie dodania jako piątego punktu porządku obrad po południu oświadczenia wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie brutalnych represji niedawnych manifestacji w Iranie. Debatę zakończyłoby przedłożenie projektów rezolucji, które zostałyby poddane pod głosowanie w czwartek.

Głos zabrały Anna Fotyga w imieniu grupy ECR, która uzasadniła wniosek, Simona Bonafè, która zaproponowała, aby debata odbyła się w trakcie następnej sesji plenarnej, i Anna Fotyga, która podtrzymała wniosek grupy ECR.

W GE (przy 207 głosach za, 154 głosach przeciw i 28 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Ustalono następujące terminy składania dokumentów:

Projekty rezolucji: wtorek 17 grudnia 2019 r. o godz. 12.00.
Poprawki do projektów rezolucji i wspólne projekty rezolucji : środa 18 grudnia 2019 r. o godz. 12.00.
Poprawki do wspólnych projektów rezolucji: środa 18 grudnia 2019 r. o godz. 13.00.
Wnioski o głosowanie odrębne i wnioski o głosowanie podzielone : środa 18 grudnia 2019 r. o godz. 19.00.

Niniejszym ustalono porządek obrad.

°
° ° °

Głos zabrali Nicolaus Fest i Marco Zanni.


PRZEWODNICTWO: Dita CHARANZOVÁ
Wiceprzewodnicząca

14. Obchody 30. rocznicy rumuńskiej rewolucji z grudnia 1989 r. (debata)

Oświadczenie Komisji: Obchody 30. rocznicy rumuńskiej rewolucji z grudnia 1989 r. (2019/2989(RSP))

Adina-Ioana Vălean (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali Traian Băsescu w imieniu grupy PPE, Cristian Terheş w imieniu grupy S&D, Dacian Cioloş w imieniu grupy Renew, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Nicola Procaccini w imieniu grupy ECR, Siegfried Mureşan, Adrian-Dragoş Benea, Vlad-Marius Botoş, Kinga Gál, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Alexandra Alexandrova Yordanova, Bogusław Liberadzki, Dan-Ştefan Motreanu, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomislava Sokola, Carmen Avram, Loránt Vincze, Tudor Ciuhodaru i Maria Grapini.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Eugen Tomac, Robert Hajšel, Clare Daly, Iuliu Winkler i Julie Ward.

Głos zabrała Adina-Ioana Vălean.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu zostaną ogłoszone w późniejszym czasie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.4 protokołu z dnia 19.12.2019.


15. Wymogi dla dostawców usług płatniczych * - Środki zwiększające współpracę administracyjną w celu zwalczania oszustw związanych z VAT * (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do wprowadzenia pewnych wymogów dla dostawców usług płatniczych [COM(2018)0812 - C8-0015/2019- 2018/0412(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do środków zwiększających współpracę administracyjną w celu zwalczania oszustw związanych z VAT [COM(2018)0813 - C8-0016/2019- 2018/0413(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

Lídia Pereira przedstawiła sprawozdania.

Głos zabrał Paolo Gentiloni (członek Komisji).

Głos zabrali Othmar Karas w imieniu grupy PPE, Csaba Molnár w imieniu grupy S&D, Ondřej Kovařík w imieniu grupy Renew, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Gunnar Beck w imieniu grupy ID, Eugen Jurzyca w imieniu grupy ECR, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Henrik Overgaard Nielsen (niezrzeszony), Pablo Arias Echeverría, Marek Belka, Bogdan Rzońca, Emmanuel Maurel, Ivan Vilibor Sinčić, Ivan Štefanec, Zbigniew Kuźmiuk i Barbara Thaler.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Maria Grapini, Vlad-Marius Botoş i Tudor Ciuhodaru.

Głos zabrali Paolo Gentiloni i Lídia Pereira.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.7 protokołu z dnia 17.12.2019 i pkt 4.8 protokołu z dnia 17.12.2019.


16. Mianowanie członków Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (debata)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Rady w sprawie mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego [12451/2019 - C9-0149/2019- 2019/0817(NLE)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Rady dotyczącego powołania na stanowisko członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego [13651/2019 - C9-0173/2019- 2019/0818(NLE)] – Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

Irene Tinagli przedstawiła sprawozdania.

Głos zabrał Paolo Gentiloni (członek Komisji).

Głos zabrali Markus Ferber w imieniu grupy PPE, Jonás Fernández w imieniu grupy S&D, Luis Garicano w imieniu grupy Renew i Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: Ewa KOPACZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Antonio Maria Rinaldi w imieniu grupy ID, Johan Van Overtveldt w imieniu grupy ECR, José Gusmão w imieniu grupy GUE/NGL, Stefan Berger, Pedro Marques, Ernest Urtasun, Herve Juvin, Matt Carthy, Fabio Massimo Castaldo niezrzeszony, Paul Tang, Roman Haider, Evelyn Regner, Gunnar Beck i Maximilian Krah.

Głos zabrał Paolo Gentiloni.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.10 protokołu z dnia 17.12.2019 i pkt 4.11 protokołu z dnia 17.12.2019.


17. Sprawiedliwe opodatkowanie w zglobalizowanej gospodarce cyfrowej – BEPS 2.0 (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000040/2019) które skierowała Irene Tinagli w imieniu komisji ECON do Komisji: Sprawiedliwe opodatkowanie w zglobalizowanej gospodarce cyfrowej – BEPS 2.0 (B9-0060/2019)

Irene Tinagli rozwinęła pytanie.

Paolo Gentiloni (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali Markus Ferber w imieniu grupy PPE, Jonás Fernández w imieniu grupy S&D, Luis Garicano w imieniu grupy Renew, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Gunnar Beck w imieniu grupy ID, Bogdan Rzońca w imieniu grupy ECR, José Gusmão w imieniu grupy GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos niezrzeszony, Enikő Győri, Paul Tang, Dragoș Pîslaru, Ernest Urtasun, Matt Carthy, Pilar del Castillo Vera, Aurore Lalucq, Henrike Hahn, João Ferreira, Barbara Thaler, Marek Belka, Evelyn Regner i Margarida Marques.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Tudor Ciuhodaru.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Billy Kelleher.

Głos zabrał Paolo Gentiloni.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 136 ust. 5 Regulaminu zostaną ogłoszone w późniejszym czasie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.7 protokołu z dnia 18.12.2019.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)


18. Pomoc makrofinansowa dla Jordanii ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Jordańskiemu Królestwu Haszymidzkiemu [COM(2019)0411 - C9-0116/2019- 2019/0192(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

Luisa Regimenti przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Paolo Gentiloni (członek Komisji).

Głos zabrali David McAllister w imieniu grupy PPE, Jérémy Decerle w imieniu grupy Renew, i Thierry Mariani w imieniu grupy ID.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Tudor Ciuhodaru.

Głos zabrali Paolo Gentiloni i Luisa Regimenti.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.2 protokołu z dnia 17.12.2019.


19. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 172 Regulaminu następujący posłowie w wystąpieniach jednominutowych zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Andrea Bocskor, Tudor Ciuhodaru, Phil Bennion, Nico Semsrott, Maxette Pirbakas, Hermann Tertsch, Kateřina Konečná, Milan Zver, Ibán García Del Blanco, Jane Brophy, Francisco Guerreiro, Christine Anderson, Radan Kanev, César Luena, Billy Kelleher, Kostas Papadakis, Sunčana Glavak, Javi López, Peter Pollák, Inma Rodríguez-Piñero, Susanna Ceccardi, Matthew Patten, Irena Joveva, Tomislav Sokol i Cristian Terheş.


20. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 645.170/OJMA).


21. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.03.

Klaus Welle

Katarina Barley

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Deli Andor, Delli Karima, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Farage Nigel, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Longworth John, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lundgren Peter, McAllister David, McGuinness Mairead, McLeod Aileen, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rooken Rob, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Nieobecność usprawiedliwiona:

Andrieu Eric, Bentele Hildegard, Heinäluoma Eero, Millán Mon Francisco José, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary

Ostatnia aktualizacja: 22 marca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności