Zoznam 
Zápisnica
XML 128kPDF 260kWORD 77k
Pondelok, 16. decembra 2019 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Zloženie výborov a delegácií
 6.Korigendum (článok 241 rokovacieho poriadku)
 7.Rokovania pred prvým čítaním v Rade (článok 72 rokovacieho poriadku)
 8.Vykonávacie akty a opatrenia (článok 112 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku a článok 111 ods. 6)
 9.Žiadosť o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (článok 145 rokovacieho poriadku)
 10.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)
 11.Predloženie dokumentov
 12.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 13.Program práce
 14.Pripomenutie 30. výročia rumunskej revolúcie z decembra 1989 (rozprava)
 15.Požiadavky na poskytovateľov platobných služieb * - Opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v záujme boja proti podvodom v oblasti DPH * (rozprava)
 16.Vymenovanie členov Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (rozprava)
 17.Spravodlivé zdaňovanie v digitalizovanom a globalizovanom hospodárstve – BEPS 2.0 (rozprava)
 18.Makrofinančná pomoc Jordánsku ***I (rozprava)
 19.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Zasadanie prerušené v stredu 11. decembra 2019 pokračuje.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 17.11 h.


3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


4. Zloženie Parlamentu

Príslušný orgán Spojeného kráľovstva oznámil, že Alyn Smith bol zvolený za poslanca parlamentu Spojeného kráľovstva s účinnosťou od 13. decembra 2019.

Parlament vzal na vedomie, že v súlade s Aktom o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu nie je táto funkcia zlučiteľná s funkciou poslanca Európskeho parlamentu, a konštatoval uvoľnenie jeho mandátu s účinnosťou od 13. decembra 2019.


5. Zloženie výborov a delegácií

Skupina S&D doručila predsedovi tieto rozhodnutia, ktorými sa mení zloženie výborov a delegácií:

výbor EMPL: Marc Angel namiesto Nicolasa Schmita

Delegácia pre vzťahy s krajinami Magrebu a s Arabskou magrebskou úniou (vrátane Líbye) vrátane Spoločných parlamentných výborov EÚ – Maroko, EÚ – Tunisko a EÚ – Alžírsko: Marc Angel namiesto Nicolasa Schmita

Tieto rozhodnutia nadobúdajú účinnosť dnešným dňom.


6. Korigendum (článok 241 rokovacieho poriadku)

Výbory ENVI a INTA predložili tieto korigendá k textom prijatým Európskym parlamentom:

—   Korigendum P8_TA(2017)0107(COR02) k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach, zmene smernice 2001/83/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002 a nariadenia (ES) č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (Ú. v. EÚ L 117, 5.5.2017, s. 1) (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 5. apríla 2017 na účely prijatia vyššie uvedeného nariadenia P8_TA(2017)0107) (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD)) - výbor ENVI;

—   Korigendum P8_TA(2017)0108(COR02) k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/746 z 5. apríla 2017 o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a o zrušení smernice 98/79/ES a rozhodnutia Komisie 2010/227/EÚ (Ú. v. EÚ L 117, 5.5.2017, s. 176) (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 5. apríla 2017 na účely prijatia vyššie uvedeného nariadenia P8_TA(2017)0108) (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)) - výbor ENVI;

—   Korigendum P8_TA(2019)0022(COR01) k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/216 z 30. januára 2019 o proporčnom rozdelení colných kvót uvedených v listine WTO pre Úniu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie a o zmene nariadenia Rady (ES) č. 32/2000 (Ú. v. EÚ L 38, 8.2.2019, s. 1) (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. januára 2019 na účely prijatia vyššie uvedeného nariadenia P8_TA(2019)0022) (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)) - výbor INTA.

V súlade s článkom 241 ods. 4 rokovacieho poriadku sa tieto korigendá považujú za schválené, pokiaľ do 24 hodín nepredloží politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, žiadosť, aby sa o nich hlasovalo.


7. Rokovania pred prvým čítaním v Rade (článok 72 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že v súlade s článkom 72 rokovacieho poriadku výbory ITRE a TRAN rozhodli o začatí medziinštitucionálnych rokovaní na základe tejto pozície Parlamentu v prvom čítaní:

—   legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepájanie Európy a zrušujú sa nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014 (COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0420.


8. Vykonávacie akty a opatrenia (článok 112 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku a článok 111 ods. 6)

V súlade s článkom 112 ods. 4 a článkom 111 ods. 6 rokovacieho poriadku predseda Konferencie predsedov oznámil predsedovi Parlamentu, že nebola vznesená námietka voči:

—   odporúčaniu výboru ECON nevzniesť námietku voči návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 39 a medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 7 a 9 (D064618/01 ; 2019/2912(RPS)) (B9-0229/2019)

Ak politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nevznesú námietku v lehote 24 hodín od oznámenia odporúčania v pléne, odporúčanie sa považuje za schválené. Inak sa o ňom bude hlasovať.


9. Žiadosť o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (článok 145 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že v súlade s článkom 145 ods. 2 rokovacieho poriadku mu bola doručená žiadosť výboru EMPL o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, pokiaľ ide o dôstojné minimálne mzdy v celej Európe.

Táto žiadosť o konzultáciu sa považuje za schválenú, pokiaľ politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nepožiadajú do 24 hodín, aby sa o nej hlasovalo.


10. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu 18. decembra 2019 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1092/2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (00077/2019/LEX - C9-0200/2019 - 2017/0232(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II), smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi a smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu (00076/2019/LEX - C9-0199/2019 - 2017/0231(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), nariadenie (EÚ) č. 1094/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, nariadenie (EÚ) 2016/1011 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov a nariadenie (EÚ) 2015/847 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov (00075/2019/LEX - C9-0190/2019 - 2017/0230(COD)).


11. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) iných inštitúcií

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1936/2001, (EÚ) 2017/2107 a (EÚ) 2019/833 a zrušuje nariadenie (EÚ) 2016/1627 (COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI

2) parlamentných výborov

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Gambijskou republikou a protokolu o vykonávaní uvedenej dohody o partnerstve (08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)) - výbor PECH - Spravodajkyňa: Carmen Avram (A9-0026/2019)

- Správa o činnosti európskej ombudsmanky - výročná správa za rok 2018 (2019/2134(INI)) - výbor PETI - Spravodajca: Peter Jahr (A9-0032/2019)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb v mene Únie (11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE)) - výbor TRAN - Spravodajca: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

- ***I Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o finančnú disciplínu od rozpočtového roka 2021, a nariadenie (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o pružnosť medzi piliermi vzhľadom na kalendárny rok 2020 (COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)) - výbor AGRI - Spravodajca: Norbert Lins (A9-0042/2019)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o uplatňovaní určitých ustanovení rozhodnutia Rady 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, rozhodnutia Rady 2008/616/SVV o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, ako aj prílohy k uvedenému rozhodnutiu, a rámcového rozhodnutia Rady 2009/905/SVV o akreditácii poskytovateľov forenzných služieb vykonávajúcich laboratórne činnosti (08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Roberta Metsola (A9-0043/2019)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Lichtenštajnským kniežatstvom o uplatňovaní určitých ustanovení rozhodnutia Rady 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, rozhodnutia Rady 2008/616/SVV o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, ako aj prílohy k uvedenému rozhodnutiu, a rámcového rozhodnutia Rady 2009/905/SVV o akreditácii poskytovateľov forenzných služieb vykonávajúcich laboratórne činnosti (08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Roberta Metsola (A9-0044/2019)

- ***I Správa o rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu (COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)) - výbor INTA - Spravodajkyňa: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

- * Správa o odporúčaní Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v záujme boja proti podvodom v oblasti DPH (COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

- * Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o zavedenie určitých požiadaviek na poskytovateľov platobných služieb (COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

- Správa o odporúčaní Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Šalamúnových ostrovov k Dočasnej dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane (09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: Bernd Lange (A9-0050/2019)


12. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Do programu boli zaradené tieto otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou (článok 136 rokovacieho poriadku):

—   O-000040/2019, ktorú položila Irene Tinagli, v mene výboru ECON, pre Komisiu: Spravodlivé zdaňovanie v digitalizovanom a globalizovanom hospodárstve – BEPS 2.0 (B9-0060/2019);

—   O-000041/2019, ktorú položila Monika Hohlmeier, v mene výboru CONT, pre Komisiu: Konflikt záujmov a korupcia s dosahom na ochranu finančných záujmov EÚ v členských štátoch (B9-0061/2019);

—   O-000042/2019/rev.5, ktorú položili Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti a Joanna Kopcińska, v mene výboru ENVI, a Kateřina Konečná, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Digitálna transformácia zdravotnej a inej starostlivosti (B9-0062/2019).


13. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu druhej decembrovej schôdze v roku 2019 (645.170/PDOJ).

Po porade s politickými skupinami predseda navrhol túto zmenu (článok 158 rokovacieho poriadku):

Štvrtok

Hlasovanie o vyhlásení Komisie na tému Právny štát na Malte po najnovších odhaleniach v súvislosti s vraždou Daphne Caruanovej Galiziovej (bod 46 PDOJ) sa presunie na stredajšie hlasovanie.

Lehoty na predkladanie sa preto zmenia takto:

Návrhy uznesení: pondelok 16. decembra 2019 o 19.00 h.
Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení a návrhy spoločných uznesení: utorok 17. decembra 2019 o 12.00 h.
Pozmeňujúce návrhy k návrhom spoločných uznesení: utorok 17. decembra 2019 o 13.00 h.
Žiadosti o oddelené hlasovanie a žiadosti o hlasovanie po častiach: utorok 17. decembra 2019 o 19.00 h.

Parlament vyjadril súhlas s týmto návrhom.

Okrem toho boli predsedovi predložené tieto žiadosti o zmeny:

Utorok

Žiadosť skupiny Verts/ALE, aby sa rozprava o vyhlásení Rady na tému Stratégia EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia na obdobie po roku 2020 (bod 55 PDOJ) ukončila predložením návrhov uznesení, o ktorých by sa hlasovalo na nasledujúcej schôdzi.

V rozprave vystúpila Katrin Langensiepen, v mene skupiny Verts/ALE, ktorá žiadosť odôvodnila.

Parlament žiadosť schválil.

Žiadosť skupiny S&D, aby sa ako druhý bod doobedňajšieho programu rokovania zaradila rozprava o vyhláseniach Rady a Komisie o výsledkoch konferencie COP25.

Vystúpili títo poslanci: Simona Bonafè v mene skupiny S&D, ktorá žiadosť odôvodnila, Esther de Lange, ktorá navrhla, aby sa rozprava uskutočnila v utorok poobede alebo v stredu poobede, a Simona Bonafè, ktorá vyjadrila súhlas so štvrtkom poobede.

Parlament schválil žiadosť v znení zmien.

Streda

Žiadosť skupiny ECR, aby sa ako piaty bod popoludňajšieho programu rokovania zaradilo vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o násilnom potlačení nedávnych demonštrácií v Iráne. Rozprava sa ukončí predložením návrhov uznesení, o ktorých sa bude hlasovať vo štvrtok.

Vystúpili títo poslanci: Anna Fotyga v mene skupiny ECR, ktorá žiadosť odôvodnila, Simona Bonafè, ktorá navrhla, aby sa rozprava uskutočnila na nasledujúcej schôdzi, a Anna Fotyga, ktorá trvala na žiadosti skupiny ECR.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 207, proti: 154, zdržali sa hlasovania: 28).

Boli stanovené tieto lehoty na predkladanie:

Návrhy uznesení: utorok 17. decembra 2019 o 12.00 h.
Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení a návrhy spoločných uznesení: streda 18. decembra 2019 o 12.00 h.
Pozmeňujúce návrhy k návrhom spoločných uznesení: streda 18. decembra 2019 o 13.00 h.
Žiadosti o oddelené hlasovanie a žiadosti o hlasovanie po častiach: streda 18. decembra 2019 o 19.00 h.

Týmto bol stanovený program práce.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Nicolaus Fest a Marco Zanni.


PREDSEDNÍCTVO: Dita CHARANZOVÁ
podpredsedníčka

14. Pripomenutie 30. výročia rumunskej revolúcie z decembra 1989 (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Pripomenutie 30. výročia rumunskej revolúcie z decembra 1989 (2019/2989(RSP))

Adina-Ioana Vălean (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Traian Băsescu v mene skupiny PPE, Cristian Terheş v mene skupiny S&D, Dacian Cioloş v mene skupiny Renew, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Nicola Procaccini v mene skupiny ECR, Siegfried Mureşan, Adrian-Dragoş Benea, Vlad-Marius Botoş, Kinga Gál, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Alexander Alexandrov Yordanov, Bogusław Liberadzki, Dan-Ştefan Motreanu, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomislav Sokol, Carmen Avram, Loránt Vincze, Tudor Ciuhodaru a Maria Grapini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Eugen Tomac, Robert Hajšel, Clare Daly, Iuliu Winkler a Julie Ward.

V rozprave vystúpila Adina-Ioana Vălean.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.4 zápisnice zo dňa 19.12.2019.


15. Požiadavky na poskytovateľov platobných služieb * - Opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v záujme boja proti podvodom v oblasti DPH * (rozprava)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o zavedenie určitých požiadaviek na poskytovateľov platobných služieb [COM(2018)0812 - C8-0015/2019- 2018/0412(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v záujme boja proti podvodom v oblasti DPH [COM(2018)0813 - C8-0016/2019- 2018/0413(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

Lídia Pereira uviedla správy.

V rozprave vystúpil Paolo Gentiloni (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Othmar Karas v mene skupiny PPE, Csaba Molnár v mene skupiny S&D, Ondřej Kovařík v mene skupiny Renew, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Gunnar Beck v mene skupiny ID, Eugen Jurzyca v mene skupiny ECR, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Henrik Overgaard Nielsen – nezaradený poslanec, Pablo Arias Echeverría, Marek Belka, Bogdan Rzońca, Emmanuel Maurel, Ivan Vilibor Sinčić, Ivan Štefanec, Zbigniew Kuźmiuk a Barbara Thaler.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Grapini, Vlad-Marius Botoş a Tudor Ciuhodaru.

Vystúpili: Paolo Gentiloni a Lídia Pereira.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.7 zápisnice zo dňa 17.12.2019 a bod 4.8 zápisnice zo dňa 17.12.2019.


16. Vymenovanie členov Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (rozprava)

Správa o odporúčaní Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky [12451/2019 - C9-0149/2019- 2019/0817(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

Správa o odporúčaní Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky [13651/2019 - C9-0173/2019- 2019/0818(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

Irene Tinagli uviedla správy.

V rozprave vystúpil Paolo Gentiloni (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Markus Ferber v mene skupiny PPE, Jonás Fernández v mene skupiny S&D, Luis Garicano v mene skupiny Renew a Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Ewa KOPACZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Antonio Maria Rinaldi v mene skupiny ID, Johan Van Overtveldt v mene skupiny ECR, José Gusmão v mene skupiny GUE/NGL, Stefan Berger, Pedro Marques, Ernest Urtasun, Herve Juvin, Matt Carthy, Fabio Massimo Castaldo – nezaradený poslanec, Paul Tang, Roman Haider, Evelyn Regner, Gunnar Beck a Maximilian Krah.

Vystúpil: Paolo Gentiloni.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.10 zápisnice zo dňa 17.12.2019 a bod 4.11 zápisnice zo dňa 17.12.2019.


17. Spravodlivé zdaňovanie v digitalizovanom a globalizovanom hospodárstve – BEPS 2.0 (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000040/2019), ktorú položila Irene Tinagli, v mene výboru ECON, pre Komisiu: Spravodlivé zdaňovanie v digitalizovanom a globalizovanom hospodárstve – BEPS 2.0 (B9-0060/2019)

Irene Tinagli rozvinula otázku.

Paolo Gentiloni (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Markus Ferber v mene skupiny PPE, Jonás Fernández v mene skupiny S&D, Luis Garicano v mene skupiny Renew, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Gunnar Beck v mene skupiny ID, Bogdan Rzońca v mene skupiny ECR, José Gusmão v mene skupiny GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos – nezaradený poslanec, Enikő Győri, Paul Tang, Dragoș Pîslaru, Ernest Urtasun, Matt Carthy, Pilar del Castillo Vera, Aurore Lalucq, Henrike Hahn, João Ferreira, Barbara Thaler, Marek Belka, Evelyn Regner a Margarida Marques.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Tudor Ciuhodaru.

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Billy Kelleher.

V rozprave vystúpil Paolo Gentiloni.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia podľa článku 136 ods. 5 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.7 zápisnice zo dňa 18.12.2019.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)


18. Makrofinančná pomoc Jordánsku ***I (rozprava)

Správa o rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu [COM(2019)0411 - C9-0116/2019- 2019/0192(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

Luisa Regimenti uviedla správu.

V rozprave vystúpil Paolo Gentiloni (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: David McAllister v mene skupiny PPE, Jérémy Decerle v mene skupiny Renew a Thierry Mariani v mene skupiny ID.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Tudor Ciuhodaru.

Vystúpili: Paolo Gentiloni a Luisa Regimenti.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.2 zápisnice zo dňa 17.12.2019.


19. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 172 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Andrea Bocskor, Tudor Ciuhodaru, Phil Bennion, Nico Semsrott, Maxette Pirbakas, Hermann Tertsch, Kateřina Konečná, Milan Zver, Ibán García Del Blanco, Jane Brophy, Francisco Guerreiro, Christine Anderson, Radan Kanev, César Luena, Billy Kelleher, Kostas Papadakis, Sunčana Glavak, Javi López, Peter Pollák, Inma Rodríguez-Piñero, Susanna Ceccardi, Matthew Patten, Irena Joveva, Tomislav Sokol a Cristian Terheş.


20. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 645.170/OJMA).


21. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.03 h.

Klaus Welle

Katarina Barley

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Deli Andor, Delli Karima, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Farage Nigel, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Longworth John, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lundgren Peter, McAllister David, McGuinness Mairead, McLeod Aileen, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rooken Rob, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Ospravedlnení:

Andrieu Eric, Bentele Hildegard, Heinäluoma Eero, Millán Mon Francisco José, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary

Posledná úprava: 22. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia