Kazalo 
Zapisnik
XML 125kPDF 250kWORD 75k
Ponedeljek, 16. december 2019 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 4.Sestava Parlamenta
 5.Sestava odborov in delegacij
 6.Popravki (člen 241 Poslovnika)
 7.Pogajanja pred prvo obravnavo v Svetu (člen 72 Poslovnika)
 8.Izvedbeni akti in ukrepi (člen 112(4)(d) in člen 111(6)Poslovnika)
 9.Zahteva po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom (člen 145 Poslovnika)
 10.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 79 Poslovnika)
 11.Predložitev dokumentov
 12.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 13.Razpored dela
 14.30. obletnica romunske revolucije decembra 1989 (razprava)
 15.Zahteve za ponudnike plačilnih storitev * - Ukrepi za krepitev upravnega sodelovanja za boj proti goljufijam na področju DDV * (razprava)
 16.Imenovanja članov izvršilnega odbora Evropske centralne banke (razprava)
 17.Poštena obdavčitev v digitaliziranem in globaliziranem gospodarstvu – BEPS 2.0 (razprava)
 18.Makrofinančna pomoč Jordaniji ***I (razprava)
 19.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 20.Dnevni red naslednje seje
 21.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Nadaljevalo se je zasedanje, ki je bilo prekinjeno v sredo, 11. decembra 2019.


2. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 17.11.


3. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


4. Sestava Parlamenta

Pristojni organ Združenega kraljestva je sporočil, da je bil Alyn Smith izvoljen v za poslanca britanskega parlamenta z začetkom veljavnosti 13. decembra 2019.

Parlament je ugotovil, da v skladu z Aktom o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami ta funkcija ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta, in potrdil sprostitev njegovega sedeža s 13. decembrom 2019.


5. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine S&D prejel naslednje odločitve, ki spreminjajo sestavo odborov in delegacij:

odbor EMPL: Marc Angel namesto Nicolasa Schmita

delegacija za odnose z državami Magreba in Arabsko-magrebško unijo, vključno s skupnimi parlamentarnimi odbori EU-Maroko, EU-Tunizija in EU-Alžirija: Marc Angel namesto Nicolasa Schmita

Te odločitve začnejo veljati na današnji dan.


6. Popravki (člen 241 Poslovnika)

Odbora ENVI in INTA sta posredovala naslednje popravke besedil, ki jih je sprejel Evropski parlament:

—   Popravek P8_TA(2017)0107(COR02) Uredbe (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009, ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS (UL L 117, 5.5.2017, str. 1) (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v drugi obravnavi 5. aprila 2017 z namenom sprejetja navedene uredbe P8_TA(2017)0107) (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD)) - odbor ENVI;

—   Popravek P8_TA(2017)0108(COR02) Uredbe (EU) 2017/746 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih ter razveljavitvi Direktive 98/79/ES in Sklepa Komisije 2010/227/EU (UL L 117, 5.5.2017, str. 176) (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v drugi obravnavi 5. aprila 2017 z namenom sprejetja navedene uredbe P8_TA(2017)0108) (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)) - odbor ENVI;

—   Popravek P8_TA(2019)0022(COR01) Uredbe (EU) 2019/216 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. januarja 2019 o porazdelitvi tarifnih kvot, vključenih na seznam Unije v okviru STO, po izstopu Združenega kraljestva iz Unije in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 32/2000 (UL L 38, 8.2.2019, str. 1) (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi 16. januarja 2019 z namenom sprejetja navedene uredbe P8_TA(2019)0022) (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)) - odbor INTA.

V skladu s členom 241(4) Poslovnika se šteje, da so ti popravki sprejeti, če politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, najpozneje v štiriindvajsetih urah ne zahtevajo glasovanja o njih.


7. Pogajanja pred prvo obravnavo v Svetu (člen 72 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da sta se odbora ITRE in TRAN v skladu s členom 72 Poslovnika odločila, da bosta začela medinstitucionalna pogajanja na podlagi naslednjega stališča Parlamenta v prvi obravnavi:

—   zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. aprila 2019 o vzpostavitvi instrumenta za povezovanje Evrope ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) št. 283/2014 (COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) – stališče v prvi obravnavi P8_TA(2019)0420.


8. Izvedbeni akti in ukrepi (člen 112(4)(d) in člen 111(6)Poslovnika)

V skladu s členom 112(4)(d) in členom 111(6) Poslovnika je predsednik konference predsednikov odborov predsedniku Parlamenta sporočil, da ni bilo izraženo nobeno nasprotovanje v zvezi s:

—   priporočilom odbora ECON, da ne nasprotuje osnutku uredbe Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede Mednarodnega računovodskega standarda 39 in mednarodnih standardov računovodskega poročanja 7 in 9 (D064618/01 - 2019/2912(RPS)) (B9-0229/2019)

Če v štiriindvajsetih urah po razglasitvi na plenarnem zasedanju priporočilu ne nasprotuje politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, se šteje za sprejeto. V nasprotnem primeru se o njem glasuje.


9. Zahteva po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom (člen 145 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da je v skladu 145(2) Poslovnika prejel zahtevo odbora EMPL za posvetovanje z Ekonomsko-socialnim odborom o dostojnih minimalnih plačah po vsej Evropi .

Za to zahtevo po posvetovanju se bo štelo, da je sprejeta, razen če politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, v 24 urah zahtevajo, da se o njej glasuje.


10. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 79 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo, 18. decembra 2019 podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1092/2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja (00077/2019/LEX - C9-0200/2019 - 2017/0232(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II), Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma (00076/2019/LEX - C9-0199/2019 - 2017/0231(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Uredbe (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine), Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in Uredbe (EU) 2015/847 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev (00075/2019/LEX - C9-0190/2019 - 2017/0230(COD)).


11. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od drugih institucij

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta upravljanja za modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, spremembi uredb (ES) št. 1936/2001, (EU) 2017/2107 in (EU) 2019/833 ter razveljavitvi Uredbe (EU)2016/1627 (COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 145(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

PECH

mnenje :

ENVI

2) od odborov

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo ter Protokola o izvajanju navedenega sporazuma o partnerstvu (08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)) - odbor PECH - Poročevalka: Carmen Avram (A9-0026/2019)

- Poročilo o letnem poročilu o dejavnostih evropskega varuha človekovih pravic za leto 2018 (2019/2134(INI)) - odbor PETI - Poročevalec: Peter Jahr (A9-0032/2019)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, sporazuma med Evropsko unijo in vlado Ljudske republike Kitajske o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza (11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE)) - odbor TRAN - Poročevalec: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1306/2013 glede finančne discipline od proračunskega leta 2021 naprej in Uredbe (EU) št. 1307/2013 glede prožnosti med stebroma za koledarsko leto 2020 (COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)) - odbor AGRI - Poročevalec: Norbert Lins (A9-0042/2019)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o uporabi nekaterih določb Sklepa Sveta 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, Sklepa Sveta 2008/616/PNZ o izvajanju Sklepa 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, in Priloge k Sklepu 2008/616/PNZ ter Okvirnega sklepa Sveta 2009/905/PNZ o akreditaciji izvajalcev forenzičnih dejavnosti, ki opravljajo laboratorijske dejavnosti (08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE)) - odbor LIBE - Poročevalka: Roberta Metsola (A9-0043/2019)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Kneževino Lihtenštajn o uporabi nekaterih določb Sklepa Sveta 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, Sklepa Sveta 2008/616/PNZ o izvajanju Sklepa 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, in Priloge k Sklepu 2008/616/PNZ ter Okvirnega sklepa Sveta 2009/905/PNZ o akreditaciji izvajalcev forenzičnih dejavnosti, ki opravljajo laboratorijske dejavnosti (08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE)) - odbor LIBE - Poročevalka: Roberta Metsola (A9-0044/2019)

- ***I Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Hašemitski kraljevini Jordaniji (COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)) - odbor INTA - Poročevalka: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

- * Poročilo o priporočilu Sveta o imenovanju članice izvršilnega odbora Evropske centralne banke (13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)) - odbor ECON - Poročevalka: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

- * Poročilo o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 904/2010 v zvezi z ukrepi za krepitev upravnega sodelovanja za boj proti goljufijam na področju DDV (COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)) - odbor ECON - Poročevalka: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

- * Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede uvedbe nekaterih zahtev za ponudnike plačilnih storitev (COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)) - odbor ECON - Poročevalka: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

- Poročilo o priporočilu Sveta o imenovanju člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke (12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)) - odbor ECON - Poročevalka: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o pristopu Salomonovih otokov k začasnemu sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani (09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE)) - odbor INTA - Poročevalec: Bernd Lange (A9-0050/2019)


12. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Naslednja vprašanja za ustni odgovor z razpravo so bila uvrščena na dnevni red (člen 136 Poslovnika):

—   O-000040/2019, ki ga je postavila Irene Tinagli, v imenu odbora ECON, Komisiji: Poštena obdavčitev v digitaliziranem in globaliziranem gospodarstvu – BEPS 2.0 (B9-0060/2019);

—   O-000041/2019, ki ga je postavila Monika Hohlmeier, v imenu odbora CONT, Komisiji: Nasprotje interesov in korupcija, ki ogroža zaščito finančnih interesov EU v državah članicah (B9-0061/2019);

—   O-000042/2019/rev.5, ki so ga postavili Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti in Joanna Kopcińska, v imenu odbora ENVI, in Kateřina Konečná, v imenu odbora ENVI, Komisiji: Digitalna preobrazba zdravstva in zdravstvenega varstva (B9-0062/2019).


13. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za drugo decembrsko delno zasedanje v letu 2019 (PE 645.170/PDOJ).

Po posvetovanju s političnimi skupinami je predsednik predlagal naslednjo spremembo (člen 158 Poslovnika):

Četrtek

Glasovanje o izjavi Komisije o „Pravni državi na Malti po nedavnih razkritjih okoliščin umora Daphne Caruane Galizie“ (točka 46 PDOJ) bo prestavljeno na čas za glasovanje v sredo.

Zato bodo roki prestavljeni, kot sledi :

Predlogi resolucij: v ponedeljek, 16. decembra 2019, ob 19.00.
Predlogi sprememb k predlogom resolucij in skupni predlogi resolucij: v torek, 17. decembra 2019, ob 12.00.
Spremembe skupnih predlogov resolucij: v torek, 17. decembra 2019, ob 13.00.
Zahteve za ločeno glasovanje in zahteve za glasovanje po delih: v torek, 17. decembra 2019, ob 19.00.

Parlament je podprl ta predlog.

Poleg tega je predsednik sprejel naslednje predloge sprememb:

Torek

Zahteva skupine Verts/ALE za zaključek razprave o izjavi Komisije o „Strategiji EU o invalidnosti po letu 2020“ (točka 55 PDOJ) z vložitvijo predlogov resolucij, o katerih se bo glasovalo na naslednjem delnem zasedanju.

Govorila je Katrin Langensiepen, v imenu skupine Verts/ALE, ki je zahtevo utemeljila.

Parlament je zahtevo odobril.

Zahteva skupine S&D, da se kot druga točka dopoldanskega dnevnega reda doda razprava o izjavah Sveta in Komisije o rezultatih konference COP 25.

Govorili sta Simona Bonafè, v imenu skupine S&D, ki je zahtevo utemeljila, Esther de Lange, ki je menila, da bi morala razprava potekati v torek popoldne ali sredo popoldne, in Simona Bonafè, ki se je strinjala s torkom popoldne.

Parlament je odobril spremenjeni zahtevek.

Sreda

Zahteva skupine ECR, naj se kot peta točka na popoldanski dnevni red uvrsti izjava podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o nasilnem zatiranju nedavnih demonstracij v Iranu. Razprava se bo zaključila z vložitvijo predlogov resolucij, o katerih bo glasovalo v četrtek.

Govorili sta Anna Fotyga, v imenu skupine ECR, ki je zahtevo utemeljila, Simona Bonafè, ki je predlagala, naj razprava poteka na naslednjem zasedanju, in Anna Fotyga, ki je vztrajala pri zahtevi skupine ECR.

Parlament je z elektronskim glasovanjem zahtevo odobril (207 glasov za, 154 glasov proti, 28 vzdržanih glasov).

Določeni so naslednji roki za vložitev:

Predlogi resolucij: v torek, 17. decembra 2019, ob 12.00.
Predlogi sprememb k predlogom resolucij in skupni predlogi resolucij: v sredo, 18. decembra 2019, ob 12.00.
Spremembe skupnih predlogov resolucij: v sredo, 18. decembra 2019, ob 13.00.
Zahteve za ločeno glasovanje in zahteve za glasovanje po delih: v sredo, 18. decembra 2019, ob 19.00.

S tem je bil določen razpored dela.

°
° ° °

Govorila sta Nicolaus Fest in Marco Zanni.


PREDSEDSTVO: Dita CHARANZOVÁ
podpredsednica

14. 30. obletnica romunske revolucije decembra 1989 (razprava)

Izjava Komisije: 30. obletnica romunske revolucije decembra 1989 (2019/2989(RSP))

Adina-Ioana Vălean (članica Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Traian Băsescu v imenu skupine PPE, Cristian Terheş v imenu skupine S&D, Dacian Cioloş v imenu skupine Renew, Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE, Nicola Procaccini v imenu skupine ECR, Siegfried Mureşan, Adrian-Dragoş Benea, Vlad-Marius Botoş, Kinga Gál, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Alexander Alexandrov Yordanov, Bogusław Liberadzki, Dan-Ştefan Motreanu, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tomislav Sokol, Carmen Avram, Loránt Vincze, Tudor Ciuhodaru in Maria Grapini.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Eugen Tomac, Robert Hajšel, Clare Daly, Iuliu Winkler in Julie Ward.

Govorilq je Adina-Ioana Vălean.

Predlogi resolucije, ki jih je treba vložiti v skladu s členom 132(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.4 zapisnika z dne 19.12.2019.


15. Zahteve za ponudnike plačilnih storitev * - Ukrepi za krepitev upravnega sodelovanja za boj proti goljufijam na področju DDV * (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede uvedbe nekaterih zahtev za ponudnike plačilnih storitev [COM(2018)0812 - C8-0015/2019- 2018/0412(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 904/2010 v zvezi z ukrepi za krepitev upravnega sodelovanja za boj proti goljufijam na področju DDV [COM(2018)0813 - C8-0016/2019- 2018/0413(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

Lídia Pereira je predstavila poročila.

Govoril je Paolo Gentiloni (član Komisije).

Govorili so Othmar Karas v imenu skupine PPE, Csaba Molnár v imenu skupine S&D, Ondřej Kovařík v imenu skupine Renew, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Gunnar Beck v imenu skupine ID, Eugen Jurzyca v imenu skupine ECR, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, Henrik Overgaard Nielsen samostojni poslanec, Pablo Arias Echeverría, Marek Belka, Bogdan Rzońca, Emmanuel Maurel, Ivan Vilibor Sinčić, Ivan Štefanec, Zbigniew Kuźmiuk in Barbara Thaler.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Maria Grapini, Vlad-Marius Botoş in Tudor Ciuhodaru.

Govorila sta Paolo Gentiloni in Lídia Pereira.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.7 zapisnika z dne 17.12.2019 in točka 4.8 zapisnika z dne 17.12.2019.


16. Imenovanja članov izvršilnega odbora Evropske centralne banke (razprava)

Poročilo o priporočilu Sveta o imenovanju člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke [12451/2019 - C9-0149/2019- 2019/0817(NLE)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

Poročilo o priporočilu Sveta o imenovanju člana Izvršilnega odbora Evropske centralne banke [13651/2019 - C9-0173/2019- 2019/0818(NLE)] – Odbor za ekonomske in monterne zadeve. Poročevalka: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

Irene Tinagli je predstavila poročili.

Govoril je Paolo Gentiloni (član Komisije).

Govorili so Markus Ferber v imenu skupine PPE, Jonás Fernández v imenu skupine S&D, Luis Garicano v imenu skupine Renew, in Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE.

PREDSEDSTVO: Ewa KOPACZ
podpredsednica

Govorili so Antonio Maria Rinaldi v imenu skupine ID, Johan Van Overtveldt v imenu skupine ECR, José Gusmão v imenu skupine GUE/NGL, Stefan Berger, Pedro Marques, Ernest Urtasun, Herve Juvin, Matt Carthy, Fabio Massimo Castaldo samostojni poslanec, Paul Tang, Roman Haider, Evelyn Regner, Gunnar Beck in Maximilian Krah.

Govoril je Paolo Gentiloni.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.10 zapisnika z dne 17.12.2019 in točka 4.11 zapisnika z dne 17.12.2019.


17. Poštena obdavčitev v digitaliziranem in globaliziranem gospodarstvu – BEPS 2.0 (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000040/2019) Komisiji, ki ga je v imenu odbora ECON postavila Irene Tinagli : Poštena obdavčitev v digitaliziranem in globaliziranem gospodarstvu – BEPS 2.0 (B9-0060/2019)

Irene Tinagli je predstavila vprašanje.

Paolo Gentiloni (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Markus Ferber v imenu skupine PPE, Jonás Fernández v imenu skupine S&D, Luis Garicano v imenu skupine Renew, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, Gunnar Beck v imenu skupine ID, Bogdan Rzońca v imenu skupine ECR, José Gusmão v imenu skupine GUE/NGL, samostojni poslanec Lefteris Nikolaou-Alavanos, Enikő Győri, Paul Tang, Dragoș Pîslaru, Ernest Urtasun, Matt Carthy, Pilar del Castillo Vera, Aurore Lalucq, Henrike Hahn, João Ferreira, Barbara Thaler, Marek Belka, Evelyn Regner in Margarida Marques.

Po postopku pritegnitve pozornosti je govoril Tudor Ciuhodaru.

PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

Po postopku pritegnitve pozornosti je govoril Billy Kelleher.

Govoril je Paolo Gentiloni.

Predlogi resolucije, ki jih je treba vložiti v skladu s členom 136(5) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.7 zapisnika z dne 18.12.2019.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)


18. Makrofinančna pomoč Jordaniji ***I (razprava)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Hašemitski kraljevini Jordaniji [COM(2019)0411 - C9-0116/2019- 2019/0192(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

Luisa Regimenti je predstavila poročilo.

Govoril je Paolo Gentiloni (član Komisije).

Govorili so David McAllister v imenu skupine PPE, Jérémy Decerle v imenu skupine Renew in Thierry Mariani v imenu skupine ID.

Po postopku pritegnitve pozornosti je govoril Tudor Ciuhodaru.

Govorila sta Paolo Gentiloni in Luisa Regimenti.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.2 zapisnika z dne 17.12.2019.


19. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

Enominutni govori v skladu s členom 172 Poslovnika, s katerimi želijo poslanci Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Andrea Bocskor, Tudor Ciuhodaru, Phil Bennion, Nico Semsrott, Maxette Pirbakas, Hermann Tertsch, Kateřina Konečná, Milan Zver, Ibán García Del Blanco, Jane Brophy, Francisco Guerreiro, Christine Anderson, Radan Kanev, César Luena, Billy Kelleher, Kostas Papadakis, Sunčana Glavak, Javi López, Peter Pollák, Inma Rodríguez-Piñero, Susanna Ceccardi, Matthew Patten, Irena Joveva, Tomislav Sokol in Cristian Terheş.


20. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 645.170/OJMA).


21. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.03.

Klaus Welle

Katarina Barley

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Deli Andor, Delli Karima, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Farage Nigel, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Longworth John, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lundgren Peter, McAllister David, McGuinness Mairead, McLeod Aileen, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rooken Rob, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Opravičeni:

Andrieu Eric, Bentele Hildegard, Heinäluoma Eero, Millán Mon Francisco José, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary

Zadnja posodobitev: 22. marec 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov