Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 17. joulukuuta 2019 - Strasbourg

4. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua parlamentin verkkosivustolla.


4.1. Oikeusasiamiehen valitseminen (äänestys)

(salainen äänestys) (työjärjestyksen 191 artiklan 1 kohta)

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa seuraavien jäsenten nimitysehdokkuudet: Giuseppe Fortunato, Julia Laffranque, Nils Muižnieks, Emily O’Reilly ja Cecilia Wikström. Hän palautti mieliin työjärjestyksen 231 artiklan määräykset ja äänestystä koskevat käytännön järjestelyt.

Puhemies totesi, että valitsemiselle asetetut edellytykset täyttyvät, sillä vähintään puolet parlamentin jäsenistä oli läsnä.

Toimitettiin salainen äänestys.

Puhemies luki ääneen äänestystulokset:

- äänestäneiden määrä: 692

- tyhjien äänten määrä: 103

- annetut äänet: 589

- vaadittava enemmistö: 295

Äänimäärät järjestyksessä suurimmasta pienimpään:

Emily O’Reilly: 240 ääntä

Julia Laffranque: 162 ääntä

Cecilia Wikström: 73 ääntä

Giuseppe Fortunato: 67 ääntä

Nils Muižnieks: 47 ääntä

Luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 17.12.2019 liite 1)

Koska yksikään ehdokas ei saanut enemmistöä annetuista äänistä, huomenna keskiviikkona klo 12.30 järjestetään toinen äänestyskierros.

Ehdokkuuden peruuttamisen määräaika on tänä iltana klo 20.00.

°
° ° °

Puheenvuorot: Philippe Lamberts ja Iratxe García Pérez Angel Dzhambazkin esittämistä huomautuksista (puhemies pani asian merkille).


4.2. Makrotaloudellinen rahoitusapu Jordanialle ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Jordanian hašemiittiselle kuningaskunnalle [COM(2019)0411 - C9-0116/2019- 2019/0192(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2019)0085)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 1)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


4.3. EU:n ja Sveitsin sopimus rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/616/YOS ja sen liitteen sekä laboratoriotoimintaa harjoittavien rikosteknisten palvelujen tarjoajien akkreditoinnista tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/905/YOS tiettyjen säännösten soveltamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä [08730/2019 - C9-0018/2019- 2019/0013(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Roberta Metsola (A9-0043/2019)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2019)0086)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 2)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


4.4. EU:n ja Liechtensteinin sopimus rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/616/YOS ja sen liitteen sekä laboratoriotoimintaa harjoittavien rikosteknisten palvelujen tarjoajien akkreditoinnista tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/905/YOS tiettyjen säännösten soveltamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä [08732/2019 - C9-0019/2019- 2019/0012(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Roberta Metsola (A9-0044/2019)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2019)0087)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 3)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


4.5. Pöytäkirja EU:n ja Sveitsin väliseen sopimukseen niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, siltä osin kuin kyse on Eurodaciin pääsystä lainvalvontatarkoituksessa *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, tehtyyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen liitettävän, lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskevan Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen pöytäkirjan tekemisestä [15783/2018 - C9-0025/2019- 2018/0418(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Jadwiga Wiśniewska (A9-0025/2019)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2019)0088)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 4)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


4.6. Salomonsaarten liittyminen EU:n ja Tyynenmeren valtioiden väliaikaiseen kumppanuussopimukseen *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Salomonsaarten liittymisestä Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden väliseen väliaikaiseen kumppanuussopimukseen [09405/2019 - C9-0010/2019- 2019/0099(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Bernd Lange (A9-0050/2019)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2019)0089)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 5)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä Salomonsaarten liittymiselle sopimukseen.


4.7. Maksupalveluntarjoajia koskevat vaatimukset * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tiettyjen maksupalveluntarjoajia koskevien vaatimusten käyttöön ottamiseksi [COM(2018)0812 - C8-0015/2019- 2018/0412(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2019)0090)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 6)


4.8. Hallinnollisen yhteistyön lujittamiseen tähtäävät toimenpiteet alv-petosten torjumiseksi * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 904/2010 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse hallinnollisen yhteistyön lujittamiseen tähtäävistä toimenpiteistä alv-petosten torjumiseksi [COM(2018)0813 - C8-0016/2019- 2018/0413(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2019)0091)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 7)


4.9. Merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatio Euroopan unioniin (MMA-assosiaatiopäätös) * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin 25 päivänä marraskuuta 2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/755/EU (MMA-assosiaatiopäätös) muuttamisesta [COM(2019)0359 - C9-0118/2019- 2019/0162(CNS)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijä: Tomas Tobé (A9-0033/2019)

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2019)0092)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 8)


4.10. Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen (äänestys)

Mietintö neuvoston suosituksesta Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä [12451/2019 - C9-0149/2019- 2019/0817(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(salainen äänestys (työjärjestyksen 191 artiklan 1 kohta))

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI: DE FABIO PANETTAN NIMITTÄMINEN

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0093)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 9)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 17.12.2019 liite 2)


4.11. Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen (äänestys)

Mietintö neuvoston suosituksesta Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä [13651/2019 - C9-0173/2019- 2019/0818(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(salainen äänestys (työjärjestyksen 191 artiklan 1 kohta))

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI: ISABEL SCHNABELIN NIMITTÄMINEN

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0094)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 10)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 17.12.2019 liite 3)

Päivitetty viimeksi: 3. joulukuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö