Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 4k
Вторник, 17 декември 2019 г. - Страсбург

16. Условия за хуманно отношение към животните по време на транспортирането към трети държави (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Условия за хуманно отношение към животните по време на транспортирането към трети държави (2019/2944(RSP))

Tytti Tuppurainen (действащ председател на Съвета) и Stella Kyriakides (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Herbert Dorfmann, от името на групата PPE, Paolo De Castro, от името на групата S&D, Elsi Katainen, от името на групата Renew, Francisco Guerreiro, от името на групата Verts/ALE, Julie Lechanteux, от името на групата ID, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Ann Widdecombe, независим член на ЕП, и Daniel Buda.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се Maria Noichl, Nicolae Ştefănuță, Karima Delli, Annika Bruna, Martin Buschmann, Eleonora Evi, Andrzej Halicki, Clara Aguilera, Jan Huitema, Martin Häusling, Aurelia Beigneux, Dan-Ştefan Motreanu, Carmen Avram, Martin Hojsík, Grace O'Sullivan, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Jytte Guteland, Klaus Buchner, Michaela Šojdrová, Juozas Olekas, Benoît Biteau и Sylwia Spurek.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Leszek Miller, Tilly Metz, Jiří Pospíšil, Petra De Sutter и Ioan-Rareş Bogdan.

Изказаха се Stella Kyriakides и Tytti Tuppurainen.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 3 декември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност