Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2804(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000042/2019 (B9-0062/2019)

Συζήτηση :

PV 17/12/2019 - 17
CRE 17/12/2019 - 17

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

17. Διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της υγείας και της περίθαλψης (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000042/2019) που κατέθεσαν οι Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska και Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα της υγείας και της περίθαλψης (B9-0062/2019)

Η Sara Cerdas αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Στέλλα Κυριακίδου (μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Stanislav Polčák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Biljana Borzan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Véronique Trillet-Lenoir, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Petra De Sutter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nathalie Colin-Oesterlé, Carlos Zorrinho, Nicolae Ştefănuță, Liudas Mažylis, Susana Solís Pérez, Cindy Franssen, Lídia Pereira, Cristian-Silviu Buşoi και Tomislav Sokol.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Michaela Šojdrová, Julie Ward, Patrick Breyer και Antonius Manders.

Παρεμβαίνει η Στέλλα Κυριακίδου.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska και Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI: σχετικά με τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της υγείας και της περίθαλψης στην ψηφιακή ενιαία αγορά, την ισχυροποίηση των πολιτών και την ανάπτυξη μιας υγιέστερης κοινωνίας (2019/2804(RSP)) (B9-0239/2019).    

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.12.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου