Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 17 декември 2019 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Върховенството на закона в Малта след последните разкрития около убийството на Дафне Каруана Галиция (разискване)
 3.Възобновяване на заседанието
 4.Време за гласуване
  4.1.Избиране на омбудсмана (гласуване)
  4.2.Макрофинансова помощ за Хашемитското кралство Йордания ***I (гласуване)
  4.3.Споразумение между ЕС и Швейцария за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата с тероризма и трансграничната престъпност *** (гласуване)
  4.4.Споразумение между ЕС и Лихтенщайн за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност *** (гласуване)
  4.5.Протокол към Споразумението между ЕС и Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна да разгледа молба за убежище, подадена в държава членка или в Швейцария, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането *** (гласуване)
  4.6.Присъединяване на Соломоновите острови към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна *** (гласуване)
  4.7.Изисквания за доставчиците на платежни услуги * (гласуване)
  4.8.Мерки за засилване на административното сътрудничество с цел борба с измамите с ДДС * (гласуване)
  4.9.Асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) * (гласуване)
  4.10.Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (гласуване)
  4.11.Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (гласуване)
 5.Обяснения на вот
 6.Поправки на вот и намерения за гласуване
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Конфликтите на интереси и корупцията, засягащи защитата на финансовите интереси на Европейския съюз в държавите членки - (разискване)
 10.Стратегията на ЕС за хората с увреждания за периода след 2020 г. (разискване)
 11.Поправки (член 241 от Правилника за дейността) (предприети действия)
 12.Актове и мерки за изпълнение (член 112, параграф 4, буква г) и член 111, параграф 6 от Правилника за дейността) (предприети действия)
 13.Искане за консултации с Европейския икономически и социален комитет (член 145 от Правилника за дейността) (одобрение)
 14.Резултати от Конференцията на ООН за климатичните промени (COP-25) (разискване)
 15.Инициативата на ЕС за опрашителите (разискване)
 16.Условия за хуманно отношение към животните по време на транспортирането към трети държави (разискване)
 17.Въвеждане на цифровата трансформация в областта на здравеопазването и грижите (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
 Приложение 1 - Избиране на омбудсмана
 Приложение 2 - Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка
 Приложение 3 - Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка
Протокол (202 kb) Списък на присъствалите (68 kb) Резултати от различните гласувания (23 kb) Поименни гласувания (598 kb) Приложение 1 (7 kb) Приложение 2 (7 kb) 
 
            Приложение 3 (7 kb) 
 
Протокол (89 kb) Списък на присъствалите (14 kb) Резултати от различните гласувания (25 kb) Поименни гласувания (37 kb)    
 
Протокол (338 kb) Списък на присъствалите (92 kb) Резултати от различните гласувания (107 kb) Поименни гласувания (175 kb)    
Последно осъвременяване: 3 декември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност