Index 
Proces-verbal
XML 187kPDF 314kWORD 86k
Marţi, 17 decembrie 2019 - Strasbourg
1.Deschiderea lucrărilor ședinței
 2.Statul de drept în Malta, după recentele dezvăluiri privind asasinarea jurnalistei Daphné Caruana Galizia (dezbatere)
 3.Reluarea ședinței
 4.Votare
  
4.1.Alegerea Ombudsmanului (vot)
  
4.2.Asistență macrofinanciară pentru Iordania ***I (vot)
  
4.3.Acordul dintre UE și Elveția privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere *** (vot)
  
4.4.Acordul dintre UE și Liechtenstein privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere *** (vot)
  
4.5.Protocol la Acordul dintre UE și Elveția cu privire la criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil introduse într-un stat membru sau în Elveția în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii *** (vot)
  
4.6.Aderarea Insulelor Solomon la Acordul interimar de parteneriat dintre UE și statele din Pacific *** (vot)
  
4.7.Cerințe pentru prestatorii de servicii de plată * (vot)
  
4.8.Măsuri de consolidare a cooperării administrative în vederea combaterii fraudei în domeniul TVA * (vot)
  
4.9.Asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană ( „Decizia de asociere peste mări”) * (vot)
  
4.10.Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (vot)
  
4.11.Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (vot)
 5.Explicații privind votul
 6.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 7.Reluarea ședinței
 8.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 9.Conflictele de interese și corupția care afectează protecția intereselor financiare ale UE în statele membre (dezbatere)
 10.Strategia europeană pentru persoanele cu handicap post-2020 (dezbatere)
 11.Rectificări (articolul 241 din Regulamentul de procedură) (măsuri subsecvente)
 12.Acte și măsuri de executare (articolul 112 alineatl (4) punctul (d) și articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul de procedură) (măsuri subsecvente)
 13.Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European (articolul 145 din Regulamentul de procedură) (aprobare)
 14.Rezultatele COP25 (dezbatere)
 15.Inițiativa UE privind polenizatorii (dezbatere)
 16.Condiții privind calitatea vieții animalelor în timpul transportului către țări terțe (dezbatere)
 17.Modalitățile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență (dezbatere)
 18.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 19.Încheierea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Alegerea Ombudsmanului
 Anexa 2 - Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene
 Anexa 3 - Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene


A PREZIDAT: Pedro SILVA PEREIRA
Vicepreședinte

1. Deschiderea lucrărilor ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.01.


2. Statul de drept în Malta, după recentele dezvăluiri privind asasinarea jurnalistei Daphné Caruana Galizia (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Statul de drept în Malta, după recentele dezvăluiri privind asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia (2019/2954(RSP))

Věra Jourová (vicepreședintă a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, Birgit Sippel, în numele Grupului S&D, Sophia in 't Veld, în numele Grupului Renew, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Dreosto, în numele Grupului ID, Assita Kanko, în numele Grupului ECR, Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL, John David Edward Tennant, neafiliat, Roberta Metsola, Miriam Dalli, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Javier Zarzalejos, Michal Šimečka, Gwendoline Delbos-Corfield, Jérôme Rivière, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Marisa Matias, Ignazio Corrao, Antonio Tajani, Juan Fernando López Aguilar, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Manfred Weber, Ramona Strugariu, Tineke Strik, Isabella Tovaglieri, Dace Melbārde, Miguel Urbán Crespo, Vladimír Bilčík, Alex Agius Saliba, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lefteris Christoforou, Anna Júlia Donáth, Alice Kuhnke, Jordan Bardella, Peter Lundgren, Anne-Sophie Pelletier, David Casa și Evin Incir.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit Fabienne Keller, Molly Scott Cato, Ruža Tomašić, Pernando Barrena Arza, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Javier Zarzalejos, Andrzej Halicki, Tudor Ciuhodaru, Antony Hook, Daniel Freund, Jeroen Lenaers, Josianne Cutajar, Hilde Vautmans, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elena Yoncheva, Caroline Voaden, Karoline Edtstadler, Katarina Barley, Radka Maxová, Paulo Rangel, Alfred Sant, Moritz Körner, Angelika Niebler, Peter Pollák, Balázs Hidvéghi, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Alex Agius Saliba, Ralf Seekatz și François-Xavier Bellamy.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Loucas Fourlas, Julie Ward, Michaela Šojdrová, Robert Hajšel și Maria Grapini.

A intervenit Didier Reynders (membru al Comisiei).

Propunere de rezoluție depusă în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Roberta Metsola și Antonio Tajani, în numele Grupului PPE, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Katarina Barley și Sylwia Spurek în numele Grupului S&D, Sophia in ’t Veld, Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Antony Hook, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel și Karen Melchior în numele Grupului Renew Europe, Sven Giegold, Daniel Freund, Terry Reintke, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Bronis Ropė, Henrike Hahn, Tineke Strik, Saskia Bricmont, Viola Von Cramon-Taubadel, Erik Marquardt și Diana Riba i Giner în numele Grupului Verts/ALE, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde și Lucia Ďuriš Nicholsonová în numele Grupului ECR, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José Gusmão, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Anne-Sophie Pelletier, Manon Aubry, Petros Kokkalis și Niyazi Kizilyürek în numele Grupului GUE/NGL, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo, Dino Giarrusso, Rosa D’Amato și Sabrina Pignedoli, referitoare la statul de drept în Malta, după recentele dezvăluiri privind asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia (2019/2954(RSP)) (B9-0240/2019).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.8 al PV din 18.12.2019.

Președinta a salutat curajul familiei lui Daphné Caruana Galizia.

(Ședința a fost suspendată la 11.35.)


A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Președinte

3. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.04.


4. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


4.1. Alegerea Ombudsmanului (vot)

(Vot secret) [articolul 191 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

Președintele a fost înștiințat cu privire la candidaturile lui Giuseppe Fortunato, Julia Laffranque, Nils Muižnieks, Emily O’Reilly și Cecilia Wikström. El a reamintit dispozițiile articolului 231 din Regulamentul de procedură și modalitățile practice de votare.

Președintele a constatat că sunt întrunite condițiile pentru alegere, fiind prezenți mai mult de jumătate din deputații care compun Parlamentul.

S-a procedat la votare prin vot secret.

Președintele a dat citire rezultatelor votării:

- numărul de votanți: 692

- abțineri: 103

- voturi exprimate: 589

- majoritate necesară: 295

Au obținut în ordinea descrescătoare a numărului de voturi:

Emily O’Reilly: 240 voturi

Julia Laffranque: 162 voturi

Cecilia Wikström: 73 voturi

Giuseppe Fortunato: 67 voturi

Nils Muižnieks: 47 voturi

Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 al PV din 17.12.2019)

Întrucât niciun candidat nu a obținut majoritatea voturilor exprimate, o a doua rundă de votare se va desfășura mâine miercuri, la ora 12.30.

Termenul pentru retragerea candidaturilor este fixat pentru ora 20.00 astă-seară.

°
° ° °

Au intervenit Philippe Lamberts și Iratxe García Pérez cu privire la anumite remarci ale lui Angel Dzhambazki (Președintele a luat act).


4.2. Asistență macrofinanciară pentru Iordania ***I (vot)

Raport privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei noi asistențe macrofinanciare pentru Regatul Hașemit al Iordaniei [COM(2019)0411 - C9-0116/2019- 2019/0192(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2019)0085)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


4.3. Acordul dintre UE și Elveția privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind aplicarea anumitor dispoziții ale Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, ale Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere și ale anexei la aceasta și ale Deciziei-cadru 2009/905/JAI a Consiliului privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activități de laborator [08730/2019 - C9-0018/2019- 2019/0013(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Roberta Metsola (A9-0043/2019)

(Majoritate simplă)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2019)0086)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


4.4. Acordul dintre UE și Liechtenstein privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Principatul Liechtenstein privind aplicarea anumitor dispoziții ale Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, ale Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere și ale anexei la aceasta și ale Deciziei-cadru 2009/905/JAI a Consiliului privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activități de laborator [08732/2019 - C9-0019/2019- 2019/0012(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Roberta Metsola (A9-0044/2019)

(Majoritate simplă)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2019)0087)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


4.5. Protocol la Acordul dintre UE și Elveția cu privire la criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil introduse într-un stat membru sau în Elveția în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului între Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil introduse într-un stat membru sau în Elveția în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii [15783/2018 - C9-0025/2019- 2018/0418(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Jadwiga Wiśniewska (A9-0025/2019)

(Majoritate simplă)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2019)0088)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


4.6. Aderarea Insulelor Solomon la Acordul interimar de parteneriat dintre UE și statele din Pacific *** (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind aderarea Insulelor Solomon la Acordul interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte și statele din Pacific, pe de altă parte [09405/2019 - C9-0010/2019- 2019/0099(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Bernd Lange (A9-0050/2019)

(Majoritate simplă)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2019)0089)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

Parlamentul a aprobat aderarea Insulelor Salomon la acord.


4.7. Cerințe pentru prestatorii de servicii de plată * (vot)

Raport privind propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește introducerea anumitor cerințe pentru prestatorii de servicii de plată [COM(2018)0812 - C8-0015/2019- 2018/0412(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2019)0090)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)


4.8. Măsuri de consolidare a cooperării administrative în vederea combaterii fraudei în domeniul TVA * (vot)

Raport privind propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 în ceea ce privește măsurile de consolidare a cooperării administrative în vederea combaterii fraudei în domeniul TVA [COM(2018)0813 - C8-0016/2019- 2018/0413(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2019)0091)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)


4.9. Asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană ( „Decizia de asociere peste mări”) * (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană ( „Decizia de asociere peste mări”) [COM(2019)0359 - C9-0118/2019- 2019/0162(CNS)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Tomas Tobé (A9-0033/2019)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2019)0092)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)


4.10. Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (vot)

Raport privind recomandarea Consiliului privind numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene [12451/2019 - C9-0149/2019- 2019/0817(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

(Majoritate simplă)
(Vot secret [articolul 191 alineatul (1) din Regulamentul de procedură])

PROPUNERE DE DECIZIE: NUMIREA LUI FABIO PANETTA

Adoptat (P9_TA(2019)0093)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 2 al PV din 17.12.2019)


4.11. Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (vot)

Raport privind recomandarea Consiliului privind numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene [13651/2019 - C9-0173/2019- 2019/0818(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

(Majoritate simplă)
(Vot secret [articolul 191 alineatul (1) din Regulamentul de procedură])

PROPUNERE DE DECIZIE: NUMIREA LUI ISABEL SCHNABEL

Adoptat (P9_TA(2019)0094)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 3 al PV din 17.12.2019)


A PREZIDAT: Nicola BEER
Vicepreședintă

5. Explicații privind votul

Explicațiile privind votul prezentate în scris:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Luisa Regimenti - A9-0045/2019
Daniel Hannan, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Jiří Pospíšil

Raport Lídia Pereira - A9-0048/2019
Mikuláš Peksa

Raport Lídia Pereira - A9-0047/2019
Mikuláš Peksa, Stanislav Polčák, Seán Kelly


6. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul internet al Parlamentului, secțiunea „Ședința plenară”, „Ședințe plenare”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 12.33.)


A PREZIDAT: Katarina BARLEY
Vicepreședintă

7. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.02.


8. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


9. Conflictele de interese și corupția care afectează protecția intereselor financiare ale UE în statele membre (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000041/2019)) adresată de Monika Hohlmeier Comisiei: Conflictele de interese și corupția care îngreunează apărarea intereselor financiare ale UE în statele membre (B9-0061/2019)

Monika Hohlmeier a dezvoltat întrebarea.

Johannes Hahn (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit Tomáš Zdechovský, în numele Grupului PPE, Isabel García Muñoz, în numele Grupului S&D, Martina Dlabajová, în numele Grupului Renew, Viola Von Cramon-Taubadel, în numele Grupului Verts/ALE, Joachim Kuhs, în numele Grupului ID, Bert-Jan Ruissen, în numele Grupului ECR, Luke Ming Flanagan, în numele Grupului GUE/NGL, Márton Gyöngyösi, neafiliat, Tamás Deutsch, Bogdan Rzońca, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Tamás Deutsch (Președinta a constatat că nu era o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” și i-a retras cuvântul vorbitorului), Sándor Rónai, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Tamás Deutsch, la care acesta a răspuns, Lara Wolters, Sheila Ritchie, Mikuláš Peksa, Hélène Laporte, Veronika Vrecionová, Kateřina Konečná, Ivan Vilibor Sinčić, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomislav Sokol, Michaela Šojdrová, Sándor Rónai, Ramona Strugariu, Nicolaus Fest, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Monika Hohlmeier, Jessica Stegrud, Jeroen Lenaers, Paolo De Castro, Jordan Bardella, Peter Lundgren, Herbert Dorfmann, Josianne Cutajar, Alexandr Vondra, Stanislav Polčák, Jens Geier, Ruža Tomašić, Tomislav Sokol, Clara Aguilera, Jorge Buxadé Villalba, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Clara Aguilera, Jiří Pospíšil și Tudor Ciuhodaru.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Radan Kanev, Maria Grapini, Ondřej Knotek, Clare Daly, Bogdan Rzońca, Mick Wallace, Franc Bogovič și João Ferreira.

A intervenit Johannes Hahn.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Dezbaterea s-a încheiat.


10. Strategia europeană pentru persoanele cu handicap post-2020 (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Strategia europeană pentru persoanele cu handicap post-2020 (2019/2975(RSP))

Helena Dalli (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Stelios Kympouropoulos, în numele Grupului PPE, Agnes Jongerius, în numele Grupului S&D, Abir Al-Sahlani, în numele Grupului Renew, Katrin Langensiepen, în numele Grupului Verts/ALE, Gianantonio Da Re, în numele Grupului ID, Lucia Ďuriš Nicholsonová, în numele Grupului ECR, José Gusmão, în numele Grupului GUE/NGL, Chiara Gemma, neafiliată, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Radka Maxová, Tilly Metz, Bogdan Rzońca, Isabella Adinolfi, Rosa Estaràs Ferragut, Vilija Blinkevičiūtė, Dragoș Pîslaru, Kim Van Sparrentak, Patryk Jaki, Dennis Radtke, Milan Brglez, Jane Brophy, Loucas Fourlas, Brando Benifei, Chrysoula Zacharopoulou, Frances Fitzgerald, Manuel Pizarro, Róża Thun und Hohenstein, Marianne Vind, Lefteris Christoforou, Alex Agius Saliba, Leszek Miller și Sandra Pereira.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Romana Tomc, Julie Ward, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná, Mairead McGuinness și Tudor Ciuhodaru

A intervenit Helena Dalli.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: perioada de sesiune ulterioară.


11. Rectificări (articolul 241 din Regulamentul de procedură) (măsuri subsecvente)

Rectificările P8_TA(2017)0107(COR02), P8_TA(2017)0108(COR02) și P8_TA(2019)0022(COR01) au fost anunțate în plen ieri (punctul 6 al PV din 16.12.2019).

Întrucât nu a fost prezentată o cerere de supunere la vot din partea unui grup politic sau a unui număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus, în conformitate cu articolul 241 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, rectificările se consideră aprobate.


12. Acte și măsuri de executare (articolul 112 alineatl (4) punctul (d) și articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul de procedură) (măsuri subsecvente)

Președintele a comunicat următoarele:

Absența de obiecțiuni la recomandarea comisiei ECON de a nu se opune proiectului de regulament de executare a fost anunțată în plen ieri (punctul 8 al PV din 16.12.2019).

Nu a fost exprimată nicio obiecțiune la această recomandare în termenul de 24 de ore stabilit la articolul 111, alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

În conformitate cu articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, această recomandare este considerată aprobată și va fi publicată în Textele adoptate.


13. Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European (articolul 145 din Regulamentul de procedură) (aprobare)

Președintele a anunțat că nu a primit o cerere din partea unui număr de deputați sau a unuia sau mai multor grupuri politice care să atingă cel puțin pragul redus cu privire la supunerea la vot a unei cereri de consultare a Comitetului Economic și Social European înaintată de comisia EMPL pentru ca acesta să elaboreze un aviz privind salarii minime decente în toată Europa, anunțată în procesul-verbal de luni 16 decembrie 2019 (punctul 9 al PV din 16.12.2019).

În conformitate cu articolul 145 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, cererea este, prin urmare, considerată aprobată.


14. Rezultatele COP25 (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Rezultatele COP25 (2019/2998(RSP))

Tytti Tuppurainen (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Frans Timmermans au făcut declarațiile.

Au intervenit Peter Liese, în numele Grupului PPE, și Jytte Guteland, în numele Grupului S&D.

A PREZIDAT: Nicola BEER
Vicepreședintă

Au intervenit Nils Torvalds, în numele Grupului Renew, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Silvia Sardone, în numele Grupului ID, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Mick Wallace, în numele Grupului GUE/NGL, Piernicola Pedicini, neafiliat, Pernille Weiss, Nicolás González Casares, Catherine Chabaud, Pär Holmgren, Laura Huhtasaari, Idoia Villanueva Ruiz, Dolors Montserrat, Mohammed Chahim, Katalin Cseh, Jutta Paulus, Herve Juvin, Petros Kokkalis, Maria da Graça Carvalho, Evin Incir, Caroline Voaden, Ville Niinistö, Gianantonio Da Re, Silvia Modig, Maria Spyraki, Sándor Rónai, Fredrick Federley, Michael Bloss, Teuvo Hakkarainen, Manuel Bompard, Stanislav Polčák, Carlos Zorrinho, Marie Toussaint, Michal Wiezik, Liudas Mažylis și Marian-Jean Marinescu.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ljudmila Novak, Julie Ward, Billy Kelleher, Ellie Chowns, João Ferreira, Seán Kelly și César Luena.

Au intervenit Frans Timmermans și Tytti Tuppurainen.

Dezbaterea s-a încheiat.


15. Inițiativa UE privind polenizatorii (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Inițiativa UE privind polenizatorii (2019/2803(RSP))

Tytti Tuppurainen (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Stella Kyriakides (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Mairead McGuinness, în numele Grupului PPE, István Ujhelyi, în numele Grupului S&D, și Frédérique Ries, în numele Grupului Renew.

A PREZIDAT: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepreședinte

Au intervenit Martin Häusling, în numele Grupului Verts/ALE, Gilles Lebreton, în numele Grupului ID, Pietro Fiocchi, în numele Grupului ECR, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Eleonora Evi, neafiliată, Norbert Lins, Jytte Guteland, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Annika Bruna, Andrey Slabakov, Anja Hazekamp, Ljudmila Novak, Paolo De Castro, Martin Hojsík, Sarah Wiener, Nikolaj Villumsen, Michal Wiezik, Monika Beňová, María Soraya Rodríguez Ramos, Stanislav Polčák, Ivo Hristov, Irena Joveva, Liudas Mažylis, Tudor Ciuhodaru, Martin Hlaváček, Tomislav Sokol, Isabel Carvalhais, Nathalie Colin-Oesterlé, Maria Spyraki și Seán Kelly.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Clara Aguilera, Vlad-Marius Botoş, Mick Wallace, Mick Wallace, Herbert Dorfmann, Robert Hajšel și Silvia Modig.

Au intervenit Stella Kyriakides și Tytti Tuppurainen.

Propunere de rezoluție depusă în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa Regimenti, Pietro Fiocchi și Kateřina Konečná, în numele Comisiei ENVI, cu privire la Inițiativa UE privind polenizatorii (2019/2803(RSP)) (B9-0233/2019).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.9 al PV din 18.12.2019.


16. Condiții privind calitatea vieții animalelor în timpul transportului către țări terțe (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Condiții privind calitatea vieții animalelor în timpul transportului către țări terțe (2019/2944(RSP))

Tytti Tuppurainen (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Stella Kyriakides (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Herbert Dorfmann, în numele Grupului PPE, Paolo De Castro, în numele Grupului S&D, Elsi Katainen, în numele Grupului Renew, Francisco Guerreiro, în numele Grupului Verts/ALE, Julie Lechanteux, în numele Grupului ID, Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, Ann Widdecombe, neafiliată, și Daniel Buda.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit Maria Noichl, Nicolae Ştefănuță, Karima Delli, Annika Bruna, Martin Buschmann, Eleonora Evi, Andrzej Halicki, Clara Aguilera, Jan Huitema, Martin Häusling, Aurelia Beigneux, Dan-Ştefan Motreanu, Carmen Avram, Martin Hojsík, Grace O'Sullivan, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Jytte Guteland, Klaus Buchner, Michaela Šojdrová, Juozas Olekas, Benoît Biteau și Sylwia Spurek.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Leszek Miller, Tilly Metz, Jiří Pospíšil, Petra De Sutter și Ioan-Rareş Bogdan.

Au intervenit Stella Kyriakides și Tytti Tuppurainen.

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Modalitățile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000042/2019) adresată de Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska și Kateřina Konečná, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Transformarea digitală a serviciilor de sănătate și asistență medicală (B9-0062/2019)

Sara Cerdas a dezvoltat întrebarea.

Stella Kyriakides (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit Stanislav Polčák, în numele Grupului PPE, Biljana Borzan, în numele Grupului S&D, Véronique Trillet-Lenoir, în numele Grupului Renew, Petra De Sutter, în numele Grupului Verts/ALE, Nathalie Colin-Oesterlé, Carlos Zorrinho, Nicolae Ştefănuță, Liudas Mažylis, Susana Solís Pérez, Cindy Franssen, Lídia Pereira, Cristian-Silviu Buşoi și Tomislav Sokol.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Patrick Breyer și Antonius Manders.

A intervenit Stella Kyriakides.

Propunere de rezoluție depusă în temeiul articolului 136 alineatul (5) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska și Kateřina Konečná, în numele Comisiei ENVI: referitoare la modalitățile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență în cadrul pieței unice digitale, la autonomizarea cetățenilor și la construirea unei societăți mai sănătoase (2019/2804(RSP)) (B9-0239/2019).    

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.10 al PV din 18.12.2019.


18. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 645.170/OJME).


19. Încheierea ședinței

Ședința s-a încheiat la 22.24.

Klaus Welle

Dita Charanzová

Secretar General

Vicepreședintă


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Absenți motivat

Andrieu Eric, Bentele Hildegard, Heinäluoma Eero, Millán Mon Francisco José, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary


Anexa 1 - Alegerea Ombudsmanului

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Hannan, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Procaccini, Rafalska, Rooken, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Anderson Martina, Arvanitis, Barrena Arza, Bompard, Botenga, Buschmann, Carthy, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Rego, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bull, Bullock, Castaldo, Corrao, D'Amato, Daubney, Dodds, England Kerr, Evi, Farage, Fox, Furore, Gemma, Giarrusso, Gill Nathan, Glancy, Gyöngyösi, Heaver, Konstantinou, Lagos, Longworth, Monteith, Nikolaou-Alavanos, Overgaard Nielsen, Papadakis Kostas, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Pugh, Radačovský, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Tennant, Uhrík, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE:
Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Edtstadler, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Glück, Goerens, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dalli, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Terheş, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Anexa 2 - Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene

Numirea lui Fabio Panetta

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Hannan, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Procaccini, Rafalska, Rooken, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Anderson Martina, Arvanitis, Barrena Arza, Bompard, Botenga, Buschmann, Carthy, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Rego, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bull, Bullock, Castaldo, Corrao, D'Amato, Daubney, Dodds, England Kerr, Evi, Farage, Fox, Furore, Gemma, Giarrusso, Gill Nathan, Glancy, Gyöngyösi, Heaver, Konstantinou, Lagos, Longworth, Monteith, Mummery, Nikolaou-Alavanos, Overgaard Nielsen, Papadakis Kostas, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Pugh, Radačovský, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Tennant, Uhrík, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE:
Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Edtstadler, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Glück, Goerens, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dalli, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Terheş, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Anexa 3 - Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene

Numirea lui Isabel Schnabel

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Hannan, Jurgiel, Jurzyca, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Procaccini, Rafalska, Rooken, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle

GUE/NGL:
Anderson Martina, Arvanitis, Barrena Arza, Bompard, Botenga, Buschmann, Carthy, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bull, Bullock, Castaldo, Corrao, D'Amato, Daubney, Dodds, England Kerr, Evi, Fox, Furore, Gemma, Giarrusso, Gill Nathan, Glancy, Gyöngyösi, Heaver, Konstantinou, Lagos, Longworth, Monteith, Mummery, Nikolaou-Alavanos, Overgaard Nielsen, Papadakis Kostas, Patten, Pedicini, Pignedoli, Pugh, Radačovský, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Tennant, Uhrík, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE:
Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Edtstadler, Ehler, Estaràs Ferragut, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Glück, Goerens, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dalli, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lange, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Terheş, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Ultima actualizare: 3 decembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate