Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 5k
Keskiviikko 18. joulukuuta 2019 - Strasbourg

4. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteessä VII olevan 1 kohdan b alakohdassa määritellyn muita heikompaa asemaa koskevan kynnysarvon muuttamisesta (C(2019)08360 - 2019/2946(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 26. marraskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Komission delegoitu asetus ajoneuvojen luokittelusta, eurooppalaisen sähköisen tietullipalvelun käyttäjien velvollisuuksista, yhteentoimivuuden osatekijöitä koskevista vaatimuksista ja vähimmäisperusteista ilmoitettujen laitosten kelpoisuudelle (C(2019)08369 - 2019/2955(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 28. marraskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1700 täydentämisestä täsmentämällä tulojen ja elinolojen aihealueen muuttujien määrä ja nimet (C(2019)08800 - 2019/2995(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 16. joulukuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1700 täydentämisestä täsmentämällä työvoiman aihealueen muuttujien määrä ja nimet (C(2019)08809 - 2019/2996(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 16. joulukuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 täydentämisestä tietojen keräämiseen, yhdistelemiseen, vertailuun, käyttöön sekä täydellisyyden ja johdonmukaisuuden tarkistamiseen liittyviä arvopaperistamisrekisterin operatiivisia standardeja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2019)08881 - 2019/2957(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 29. marraskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 täydentämisestä arvopaperistamisrekisterin rekisteröintihakemuksen ja kauppatietorekisterin rekisteröinnin laajentamista koskevan yksinkertaistetun hakemuksen yksityiskohtia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2019)08882 - 2019/2958(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 29. marraskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä sellaisten teknisten sääntelystandardien osalta, joissa määritellään perusteet sille, mitkä järjestelyt lieventävät riittävästi katettuihin joukkolainoihin ja arvopaperistamisiin liittyvää vastapuoliluottoriskiä, ja delegoitujen asetusten (EU) 2015/2205 ja (EU) 2016/1178 muuttamisesta (C(2019)08886 - 2019/2994(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 16. joulukuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Päivitetty viimeksi: 21. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö