Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 4k
Onsdagen den 18 december 2019 - Strasbourg

9. Slutsatser från Europeiska rådets möte den 12-13 december (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen: Slutsatser från Europeiska rådets möte den 12-13 december (2019/2723(RSP))

Charles Michel (Europeiska rådets ordförande) och Ursula von der Leyen (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Dacian Cioloş för Renew-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Gerolf Annemans för ID-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Michael Heaver, grupplös, och Danuta Maria Hübner.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Simona Bonafè, Guy Verhofstadt, Bas Eickhout, Nicolas Bay, Peter Lundgren, Giorgos Georgiou, Miroslav Radačovský, Daniel Caspary, Miriam Dalli, Valérie Hayer, Gina Dowding, Harald Vilimsky, Derk Jan Eppink, Nigel Farage, Jan Olbrycht, Pedro Silva Pereira, Lucy Nethsingha, Rasmus Andresen, Mara Bizzotto, Johan Van Overtveldt, Brian Monteith, Ioan-Rareş Bogdan, Heléne Fritzon, Dita Charanzová, Alexandra Lesley Phillips, Edina Tóth, Margarida Marques, Billy Kelleher, Vangelis Meimarakis, Gabriele Bischoff, Paulo Rangel, Costas Mavrides, Angelika Niebler, Richard Corbett och Seán Kelly.

Talare: Michel Barnier (Chef för arbetsgruppen för förbindelser med Storbritannien) och Charles Michel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.05.)

Senaste uppdatering: 21 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy