Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2933(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0234/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0234/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/12/2019 - 13.6
CRE 18/12/2019 - 13.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0101

Συνοπτικά πρακτικά
XML 4k
Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

13.6. Δημόσιες διακρίσεις και ρητορική μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, συμπεριλαμβανομένης της έννοιας των ζωνών χωρίς ΛΟΑΔΜ (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Η συζήτηση διεξήχθη στις 26 Νοεμβρίου 2019 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.11.2019).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Maria Walsh και Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Delara Burkhardt, Birgit Sippel, Claude Moraes, Sylwia Spurek, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Sylvie Guillaume και Raphaël Glucksmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, Irène Tolleret, Naomi Long, Liesje Schreinemacher, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller και Ramona Strugariu, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Terry Reintke, Kira Marie Peter-Hansen, Henrike Hahn, Katrin Langensiepen, Diana Riba i Giner, Gwendoline Delbos-Corfield, Petra De Sutter, Saskia Bricmont, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Kim Van Sparrentak, Marie Toussaint, Tineke Strik, Erik Marquardt, Monika Vana, Rasmus Andresen και Alice Kuhnke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Malin Björk, Manon Aubry, Younous Omarjee, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Martin Buschmann, Leila Chaibi, Στέλιος Κούλογλου, Δημήτριος Παπαδημούλης, Idoia Villanueva Ruiz, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ και Πέτρος Κόκκαλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις δημόσιες διακρίσεις και τη ρητορική μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, συμπεριλαμβανομένης της έννοιας των ζωνών χωρίς ΛΟΑΔΜ (2019/2933(RSP)) (B9-0234/2019).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0101)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)

Τελευταία ενημέρωση: 21 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου