Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 18. detsember 2019 - Strasbourg

18. Kehtiva ELi ja Mercosuri vahelise vabakaubanduslepingu ning Euroopa rohelist kokkulepet käsitleva komisjoni ettepaneku ühilduvus (temaatiline arutelu)
CRE

Kehtiva ELi ja Mercosuri vahelise vabakaubanduslepingu ning Euroopa rohelist kokkulepet käsitleva komisjoni ettepaneku ühilduvus (2019/2976(RSP))

Sõna võttis Yannick Jadot, et juhatada sisse fraktsiooni Verts/ALE pakutud arutelu.

Sõna võtsid Tytti Tuppurainen (nõukogu eesistuja) ja Phil Hogan (komisjoni liige).

Sõna võtsid Sven Simon fraktsiooni PPE nimel, Kathleen Van Brempt fraktsiooni S&D nimel, Jordi Cañas fraktsiooni Renew nimel, Anna Cavazzini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Markus Buchheit fraktsiooni ID nimel, Geert Bourgeois fraktsiooni ECR nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tiziana Beghin (fraktsioonilise kuuluvuseta), Mairead McGuinness, Bernd Lange, Karin Karlsbro, Saskia Bricmont, Jaak Madison, Mazaly Aguilar, Emmanuel Maurel, Ivan Vilibor Sinčić, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jytte Guteland, Samira Rafaela, Ellie Chowns, Danilo Oscar Lancini, Bert-Jan Ruissen, Miguel Urbán Crespo, Daniel Buda, Paolo De Castro, Morten Løkkegaard, Molly Scott Cato, Teuvo Hakkarainen, Jan Zahradil, Marisa Matias, Massimiliano Salini, Robert Biedroń, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Gilles Lebreton, Nicola Procaccini, Sira Rego, Kris Peeters, Javi López ja Frédérique Ries.

ISTUNGI JUHATAJA: Katarina BARLEY
asepresident

Sõna võtsid Martin Häusling, Nicolas Bay, Jessica Stegrud, Mick Wallace, Simone Schmiedtbauer, Nicola Danti, Billy Kelleher, Pär Holmgren, Robert Roos, Adam Jarubas, Günther Sidl, Caroline Voaden, Sarah Wiener, Nathalie Colin-Oesterlé, Maria Arena, Urmas Paet, Grace O'Sullivan, Henna Virkkunen, Isabel Carvalhais, Anna Deparnay-Grunenberg, Geoffroy Didier, Miapetra Kumpula-Natri, Stanislav Polčák, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Spyraki, Agnes Jongerius, Sirpa Pietikäinen, Michaela Šojdrová ja José Manuel Fernandes.

Sõna võtsid Phil Hogan ja Tytti Tuppurainen.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 21. aprill 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika