Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 7k
Streda, 18. decembra 2019 - Štrasburg

18. Zlučiteľnosť medzi súčasnou dohodou o voľnom obchode medzi EÚ a Mercosurom a návrhom Komisie týkajúcim sa Európskeho ekologického dohovoru (tematická rozprava)
CRE

Zlučiteľnosť medzi súčasnou dohodou o voľnom obchode medzi EÚ a Mercosurom a návrhom Komisie týkajúcim sa Európskeho ekologického dohovoru (2019/2976(RSP))

V rozprave vystúpil Yannick Jadot, aby začal rozpravu navrhovanú skupinou Verts/ALE.

V rozprave vystúpili: Tytti Tuppurainen (úradujúca predsedníčka Rady) a Phil Hogan (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Sven Simon v mene skupiny PPE, Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D, Jordi Cañas v mene skupiny Renew, Anna Cavazzini v mene skupiny Verts/ALE, Markus Buchheit v mene skupiny ID, Geert Bourgeois v mene skupiny ECR, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Tiziana Beghin – nezaradená poslankyňa, Mairead McGuinness, Bernd Lange, Karin Karlsbro, Saskia Bricmont, Jaak Madison, Mazaly Aguilar, Emmanuel Maurel, Ivan Vilibor Sinčić, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jytte Guteland, Samira Rafaela, Ellie Chowns, Danilo Oscar Lancini, Bert-Jan Ruissen, Miguel Urbán Crespo, Daniel Buda, Paolo De Castro, Morten Løkkegaard, Molly Scott Cato, Teuvo Hakkarainen, Jan Zahradil, Marisa Matias, Massimiliano Salini, Robert Biedroń, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Gilles Lebreton, Nicola Procaccini, Sira Rego, Kris Peeters, Javi López a Frédérique Ries.

PREDSEDNÍCTVO: Katarina BARLEY
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Martin Häusling, Nicolas Bay, Jessica Stegrud, Mick Wallace, Simone Schmiedtbauer, Nicola Danti, Billy Kelleher, Pär Holmgren, Robert Roos, Adam Jarubas, Günther Sidl, Caroline Voaden, Sarah Wiener, Nathalie Colin-Oesterlé, Maria Arena, Urmas Paet, Grace O'Sullivan, Henna Virkkunen, Isabel Carvalhais, Anna Deparnay-Grunenberg, Geoffroy Didier, Miapetra Kumpula-Natri, Stanislav Polčák, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Spyraki, Agnes Jongerius, Sirpa Pietikäinen, Michaela Šojdrová a José Manuel Fernandes.

Vystúpili: Phil Hogan a Tytti Tuppurainen.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 23. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia