Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2945(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0246/2019

Συζήτηση :

PV 18/12/2019 - 19
CRE 18/12/2019 - 19

Ψηφοφορία :

PV 19/12/2019 - 6.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0110

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

19. Κατάσταση των Ουιγούρων στην Κίνα («China Cables») (συζήτηση)
CRE

Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση των Ουιγούρων στην Κίνα («China Cables») (2019/2945(RSP))

Ο Josep Borrell Fontelles (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Isabel Wiseler-Lima, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Phil Bennion, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anna Bonfrisco, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Anna Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Idoia Villanueva Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, μη εγγεγραμμένος, Michael Gahler, Evelyne Gebhardt, Sophia in 't Veld, Markéta Gregorová, Ignazio Corrao, David McAllister, Isabel Santos και Ilhan Kyuchyuk.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ewa KOPACZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Viola Von Cramon-Taubadel, Željana Zovko, Raphaël Glucksmann, Bernard Guetta, David Lega, Neena Gill, Petras Auštrevičius, Michaela Šojdrová, Elena Yoncheva και Bogusław Liberadzki.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Robert Hajšel, Julie Ward, Mick Wallace και Clare Daly.

Παρεμβαίνει ο Josep Borrell Fontelles.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Kati Piri, Evelyne Gebhardt, Isabel Santos και Raphaël Glucksmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση των Ουιγούρων στην Κίνα («China Cables») (2019/2945(RSP)) (B9-0246/2019

—   Anna Fotyga, Bert Jan Ruissen, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Charlie Weimers, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski και Alexandr Vondra, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Fabio Massimo Castaldo, σχετικά με την κατάσταση των Ουιγούρων στην Κίνα («China Cables») (2019/2945(RSP)) (B9-0247/2019

—   Reinhard Bütikofer και Saskia Bricmont, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση των Ουιγούρων στην Κίνα («China Cables») (2019/2945(RSP)) (B9-0248/2019

—   Phil Bennion, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne και Chrysoula Zacharopoulou, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με την κατάσταση των Ουιγούρων στην Κίνα («China Cables») (2019/2945(RSP)) (B9-0249/2019

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, Željana Zovko και David Lega, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση των Ουιγούρων στην Κίνα («China Cables») (2019/2945(RSP)) (B9-0250/2019).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.12.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου