Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2993(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0271/2019

Συζήτηση :

PV 18/12/2019 - 22
PV 18/12/2019 - 23
CRE 18/12/2019 - 22

Ψηφοφορία :

PV 19/12/2019 - 6.7
CRE 19/12/2019 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0112

Συνοπτικά πρακτικά
XML 9k
Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

22. Βίαιη καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων στο Ιράν (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Βίαιη καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων στο Ιράν (2019/2993(RSP))

Ο Josep Borrell Fontelles (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Traian Băsescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Domènec Ruiz Devesa, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Luisa Porritt, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jérôme Rivière, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Anna Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Matthew Patten, μη εγγεγραμμένος, Lukas Mandl, Isabel Santos, Klemen Grošelj, Virginie Joron, Charlie Weimers, Isabel Benjumea Benjumea, Jytte Guteland, María Soraya Rodríguez Ramos, Jiří Pospíšil και Bernard Guetta.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Milan Zver, Julie Ward, Clare Daly, Fabio Massimo Castaldo, Eugen Tomac, Juan Fernando López Aguilar και Mick Wallace.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Klára DOBREV
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Josep Borrell Fontelles.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Ernest Urtasun, Katrin Langensiepen, Gina Dowding, Hannah Neumann, Klaus Buchner, Monika Vana, Erik Marquardt και Mounir Satouri, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη βίαιη καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων στο Ιράν (2019/2993(RSP)) (B9-0271/2019

—   Kati Piri, Jytte Guteland, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη βίαιη καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων στο Ιράν (2019/2993(RSP)) (B9-0272/2019

—   Anna Fotyga, Bert Jan Ruissen, Witold Jan Waszczykowski και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη βίαιη καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων στο Ιράν (2019/2993(RSP)) (B9-0273/2019

—   Luisa Porritt, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Moritz Körner και María Soraya Rodríguez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας Renew σχετικά με τη βίαιη καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων στο Ιράν (2019/2993(RSP)) (B9-0274/2019

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Sandra Kalniete και David McAllister, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη βίαιη καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων στο Ιράν (2019/2993(RSP)) (B9-0275/2019

—   Cornelia Ernst και Manuel Bompard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη βίαιη καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων στο Ιράν (2019/2993(RSP)) (B9-0276/2019).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.12.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου