Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 18 декември 2019 г. - Страсбург

24. Стратегия на ЕС за слагане на край на гениталното осакатяване на жени навсякъде по света (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Стратегия на ЕС за слагане на край на гениталното осакатяване на жени навсякъде по света (2019/2988(RSP))

Tytti Tuppurainen (действащ председател на Съвета) и Helena Dalli (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Frances Fitzgerald, от името на групата PPE, Maria Noichl, от името на групата S&D, Irène Tolleret, от името на групата Renew, Pierrette Herzberger-Fofana, от името на групата Verts/ALE, Christine Anderson, от името на групата ID, Assita Kanko, от името на групата ECR, Eugenia Rodríguez Palop, от името на групата GUE/NGL, Maria Walsh, Julie Ward, Izaskun Bilbao Barandica, Petra De Sutter, Virginie Joron, Jessica Stegrud, Sandra Pereira, Javier Zarzalejos, Jackie Jones, Samira Rafaela, Alice Kuhnke, Dominique Bilde, Maria da Graça Carvalho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mathilde Androuët, Jiří Pospíšil, Vera Tax, György Hölvényi и Stanislav Polčák.

Изказаха се Helena Dalli и Tytti Tuppurainen.

Предложенията за резолюция, които ще бъдат внесени в съответствие с член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени по-късно.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на месечната сесия през февруари 2020 г.

Последно осъвременяване: 6 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност