Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 18. detsember 2019 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)
 5.Esitatud dokumendid
 6.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 7.Lissaboni lepingu ja õiguslikult siduva Euroopa Liidu põhiõiguste harta 10. aastapäeva tähistamine (arutelu)
 8.Istungi jätkamine
 9.Euroopa Ülemkogu 12. ja 13. detsembri kohtumise järeldused (arutelu)
 10.Istungi jätkamine
 11.Sahharovi auhinna üleandmine (pidulik istung)
 12.Istungi jätkamine
 13.Hääletused
  
13.1.Ombudsmani valimine (teine ja kolmas hääletusvoor)
  
13.2.ÜPP: finantsdistsipliin alates eelarveaastast 2021 ja sambaid puudutav paindlikkus kalendriaastal 2020 ***I (hääletus)
  
13.3.ELi ja Gambia vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping ja selle rakendamise protokoll *** (hääletus)
  
13.4.Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: toimeained, sh dimoksüstrobiin ja mankotseeb (hääletus)
  
13.5.Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemine (hääletus)
  
13.6.LGBTI-inimeste avalik diskrimineerimine ja nendevastane vihakõne, sealhulgas LGBTI-vabad alad (hääletus)
  
13.7.Õiglane maksustamine globaalses digitaalmajanduses – BEPS 2.0 (hääletus)
  
13.8.Õigusriik Maltal pärast Daphne Caruana Galizia mõrvaga seoses tehtud hiljutisi paljastusi (hääletus)
  
13.9.Tolmeldajaid käsitlev ELi algatus (hääletus)
  
13.10.Tervise- ja hooldusvaldkonna digiülemineku võimaldamine (hääletus)
 14.Selgitused hääletuse kohta
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 16.Istungi jätkamine
 17.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 18.Kehtiva ELi ja Mercosuri vahelise vabakaubanduslepingu ning Euroopa rohelist kokkulepet käsitleva komisjoni ettepaneku ühilduvus (temaatiline arutelu)
 19.Uiguuride olukord Hiinas (China Cables) (arutelu)
 20.Humanitaarolukord Venezuelas ning rände- ja pagulaskriis (arutelu)
 21.Inimõiguste ja demokraatia alane olukord Nicaraguas (arutelu)
 22.Hiljuti Iraanis toimunud meeleavalduste vägivaldne mahasurumine (arutelu)
 23.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 24.ELi strateegia, mille eesmärk on lõpetada naiste suguelundite moonutamine kogu maailmas (arutelu)
 25.Järgmise istungi päevakord
 26.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. lisa - Ombudsmani valimine
Protokoll (204 kb) Kohalolijate nimekiri (69 kb) Hääletustulemused (94 kb) Nimelise hääletuse tulemused (1709 kb) 1 lisa (14 kb) 
 
Protokoll (204 kb) Kohalolijate nimekiri (69 kb) Hääletustulemused (94 kb) Nimelise hääletuse tulemused (1709 kb) 1 lisa (14 kb) 
 
Protokoll (89 kb) Kohalolijate nimekiri (14 kb) Hääletustulemused (40 kb) Nimelise hääletuse tulemused (117 kb)    
 
Protokoll (345 kb) Kohalolijate nimekiri (84 kb) Hääletustulemused (138 kb) Nimelise hääletuse tulemused (558 kb)    
Viimane päevakajastamine: 21. aprill 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika