Märksõnaregister 
Protokoll
XML 204kPDF 345kWORD 89k
Kolmapäev, 18. detsember 2019 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)
 5.Esitatud dokumendid
 6.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 7.Lissaboni lepingu ja õiguslikult siduva Euroopa Liidu põhiõiguste harta 10. aastapäeva tähistamine (arutelu)
 8.Istungi jätkamine
 9.Euroopa Ülemkogu 12. ja 13. detsembri kohtumise järeldused (arutelu)
 10.Istungi jätkamine
 11.Sahharovi auhinna üleandmine (pidulik istung)
 12.Istungi jätkamine
 13.Hääletused
  
13.1.Ombudsmani valimine (teine ja kolmas hääletusvoor)
  
13.2.ÜPP: finantsdistsipliin alates eelarveaastast 2021 ja sambaid puudutav paindlikkus kalendriaastal 2020 ***I (hääletus)
  
13.3.ELi ja Gambia vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping ja selle rakendamise protokoll *** (hääletus)
  
13.4.Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: toimeained, sh dimoksüstrobiin ja mankotseeb (hääletus)
  
13.5.Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemine (hääletus)
  
13.6.LGBTI-inimeste avalik diskrimineerimine ja nendevastane vihakõne, sealhulgas LGBTI-vabad alad (hääletus)
  
13.7.Õiglane maksustamine globaalses digitaalmajanduses – BEPS 2.0 (hääletus)
  
13.8.Õigusriik Maltal pärast Daphne Caruana Galizia mõrvaga seoses tehtud hiljutisi paljastusi (hääletus)
  
13.9.Tolmeldajaid käsitlev ELi algatus (hääletus)
  
13.10.Tervise- ja hooldusvaldkonna digiülemineku võimaldamine (hääletus)
 14.Selgitused hääletuse kohta
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 16.Istungi jätkamine
 17.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 18.Kehtiva ELi ja Mercosuri vahelise vabakaubanduslepingu ning Euroopa rohelist kokkulepet käsitleva komisjoni ettepaneku ühilduvus (temaatiline arutelu)
 19.Uiguuride olukord Hiinas (China Cables) (arutelu)
 20.Humanitaarolukord Venezuelas ning rände- ja pagulaskriis (arutelu)
 21.Inimõiguste ja demokraatia alane olukord Nicaraguas (arutelu)
 22.Hiljuti Iraanis toimunud meeleavalduste vägivaldne mahasurumine (arutelu)
 23.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 24.ELi strateegia, mille eesmärk on lõpetada naiste suguelundite moonutamine kogu maailmas (arutelu)
 25.Järgmise istungi päevakord
 26.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. lisa - Ombudsmani valimine


ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.08.


2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Vastavalt kodukorra artiklile 144 on parlamendiliikmed või fraktsioon(id) taotlenud arutelu korraldamist ja resolutsiooni ettepanekute esitamist järgmisel teemal:

I.   Inimõiguste, sh usuvabaduse rikkumine Burkina Fasos (2019/2980(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra ja Valdemar Tomaševski fraktsiooni ECR nimel: Inimõiguste, sh usuvabaduse rikkumine Burkina Fasos (B9-0261/2019);

—   Henrike Hahn, Ellie Chowns, Gina Dowding fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Fabio Massimo Castaldo: Inimõiguste, sh usuvabaduse rikkumine Burkina Fasos (B9-0264/2019);

—   Kati Piri ja Maria Arena, fraktsiooni S&D nimel: Inimõiguste, sh usuvabaduse rikkumine Burkina Fasos (B9-0265/2019);

—   Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Marisa Matias, José Gusmão, Pernando Barrena Arza, Manuel Bompard, Konstantinos Arvanitis, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Giorgos Georgiou ja Niyazi Kizilyürek fraktsiooni GUE/NGL nimel: Inimõiguste, sh usuvabaduse rikkumine Burkina Fasos (B9-0266/2019);

—   Lars Patrick Berg, Christine Anderson, Markus Buchheit, Nicolaus Fest ja Thierry Mariani fraktsiooni ID nimel: Inimõiguste, sh usuvabaduse rikkumine Burkina Fasos (B9-0268/2019);

—   Jan-Christoph Oetjen, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou fraktsiooni Renew nimel: Inimõiguste, sh usuvabaduse rikkumine Burkina Fasos (B9-0269/2019);

—   Michael Gahler, György Hölvényi, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Sandra Kalniete, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Peter van Dalen, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, David Lega, Krzysztof Hetman, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Karlo Ressler, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel: Inimõiguste, sh usuvabaduse rikkumine Burkina Fasos (B9-0270/2019).

II.   Afganistan, eelkõige poiste väidetav seksuaalne kuritarvitamine Logari provintsis (2019/2981(RSP))

—   Karol Karski, Anna Fotyga, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra ja Valdemar Tomaševski fraktsiooni ECR nimel: Afganistan, eelkõige poiste väidetav seksuaalne kuritarvitamine Logari provintsis (B9-0242/2019);

—   Erik Marquardt ja Hannah Neumann fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Fabio Massimo Castaldo: Afganistan, eelkõige poiste väidetav seksuaalne kuritarvitamine Logari provintsis (B9-0243/2019);

—   Kati Piri ja Robert Biedroń fraktsiooni S&D nimel: Afganistan, eelkõige poiste väidetav seksuaalne kuritarvitamine Logari provintsis (B9-0244/2019);

—   Marisa Matias, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Mick Wallace, José Gusmão, Özlem Demirel, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Giorgos Georgiou ja Niyazi Kizilyürek fraktsiooni GUE/NGL nimel: Afganistan, eelkõige poiste väidetav seksuaalne kuritarvitamine Logari provintsis (B9-0245/2019);

—   Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva-Veli, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou fraktsiooni Renew nimel: Afganistan, eelkõige poiste väidetav seksuaalne kuritarvitamine Logari provintsis (B9-0256/2019);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, David Lega, Krzysztof Hetman, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Luděk Niedermayer ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel: Afganistan, eelkõige poiste väidetav seksuaalne kuritarvitamine Logari provintsis (B9-0257/2019).

III.   Venemaa nn välisagentide seadus (2019/2982(RSP))

—   Anna Fotyga, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Zdzisław Krasnodębski, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Roberts Zīle ja Alexandr Vondra fraktsiooni ECR nimel: Venemaa välisagentide seadus ja selle hiljutised muudatused (B9-0258/2019);

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Viola Von Cramon-Taubadel, Catherine Rowett, Henrike Hahn, Reinhard Bütikofer, Rasmus Andresen, Hannah Neumann, Gina Dowding ja Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel: Venemaa nn välisagentide seadus (B9-0259/2019);

—   Kati Piri ja Tonino Picula fraktsiooni S&D nimel: Venemaa nn välisagentide seadus (B9-0260/2019);

—   Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Helmut Scholz, Konstantinos Arvanitis, Dimitrios Papadimoulis, Anne-Sophie Pelletier ja Niyazi Kizilyürek fraktsiooni GUE/NGL nimel: Venemaa nn välisagentide seadus (B9-0262/2019);

—   Antony Hook, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou ja Chrysoula Zacharopoulou fraktsiooni Renew nimel: Venemaa nn välisagentide seadus (B9-0263/2019);

—   Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Sandra Kalniete, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Roberta Metsola, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Vladimír Bilčík, Maria Walsh, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel: Venemaa nn välisagentide seadus (B9-0267/2019).

Kõneaega eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 171.


3. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga 3 (D063568/01 - 2019/2991(RPS) - tähtaeg: 13. märts 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: JURI (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa plii ja selle ühendite osas (D063675/03 - 2019/2949(RPS) - tähtaeg: 27. veebruar 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 57), IMCO (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses prokloraasi jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D063862/03 - 2019/2947(RPS) - tähtaeg: 27. jaanuar 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) 1881/2006 seoses perkloraadi piirnormidega teatavates toiduainetes (D063903/03 - 2019/2961(RPS) - tähtaeg: 4. märts 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses polüsorbaatide (E 432–436) kasutamisega gaseeritud jookides (D063907/03 - 2019/2969(RPS) - tähtaeg: 10. veebruar 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses sidrunhappe (E 330) kasutamisega kakao- ja šokolaaditoodetes (D063908/03 - 2019/2970(RPS) - tähtaeg: 11. veebruar 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses soja hemitselluloosi (E 426) kasutamisega (D063923/03 - 2019/2971(RPS) - tähtaeg: 10. veebruar 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 III lisa seoses sorbiinhappe (E 200) kasutamisega munakoorte kaunistamiseks ette nähtud vedelates toiduvärvivalmististes (D063924/03 - 2019/2972(RPS) - tähtaeg: 10. veebruar 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses polüglütseroolpolüritsinolaadi (E 476) kasutamisega vedelates taimeõliemulsioonides (D063925/03 - 2019/2973(RPS) - tähtaeg: 10. veebruar 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 142/2011 seoses liha-kondijahu kasutamisega kütusena põletustehastes (D063960/03 - 2019/2992(RPS) - tähtaeg: 14. märts 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus, millega muudetakse otsust 2014/312/EL eesmärgiga laiendada tsinkoksiidi suhtes kehtestatud erandit, et võimaldada selle aine kasutamist säilitusaine stabilisaatorina ka suletud nõus säilitamisel ja toonimispastade säilitamisel (D064651/02 - 2019/2960(RPS) - tähtaeg: 3. märts 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) II lisa (D064664/02 - 2019/2968(RPS) - tähtaeg: 7. märts 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 57), IMCO (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni määrus, millega parandatakse määruse (EL) nr 142/2011 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad, ja nõukogu direktiivi 97/78/EÜ seoses teatavate selle direktiivi alusel piiril toimuvast veterinaarkontrollist vabastatud proovide ja näidistega) saksakeelset versiooni (D064944/02 - 2019/2948(RPS) - tähtaeg: 27. veebruar 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI


4. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) VII lisa punkti 1 alapunktis b sätestatud haavatavuse künnisväärtust (C(2019)08360 - 2019/2946(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 26. novembrist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, milles käsitletakse sõidukite klassifitseerimist, Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse kasutajate kohustusi, koostalitluse komponentide suhtes kohaldatavaid nõudeid ja teavitatud asutuste sobivuse miinimumkriteeriume (C(2019)08369 - 2019/2955(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 28. novembrist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni delegeeritud määrus (EL), millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1700, määrates kindlaks sissetulekute ja elamistingimuste valdkonna muutujate arvu ja nimetused (C(2019)08800 - 2019/2995(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 16. detsembrist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1700, määrates kindlaks tööjõu valdkonna muutujate arvu ja nimetused (C(2019)08809 - 2019/2996(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 16. detsembrist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/2402 regulatiivsete tehniliste standarditega andmete kogumist, agregeerimist, võrdlemist, neile juurdepääsu andmist ning nende täielikkuse ja kooskõlalisuse kontrollimist käsitlevate väärtpaberistamise registri tegevusstandardite kohta (C(2019)08881 - 2019/2957(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 29. novembrist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/2402 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks väärtpaberistamise registri registreerimise taotluse üksikasjad ja kauplemisteabehoidla registreeringu laiendamise lihtsustatud taotluse üksikasjad (C(2019)08882 - 2019/2958(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 29. novembrist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega täpsustatakse kriteeriume, mille alusel määratakse kindlaks pandikirjade ja väärtpaberistamistega seotud vastaspoole krediidiriski piisava maandamise kord, ning muudetakse delegeeritud määruseid (EL) 2015/2205 ja (EL) 2016/1178 (C(2019)08886 - 2019/2994(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 16. detsembrist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON


5. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmine dokument:

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek 2/2019 – Euroopa välisteenistus (N9-0049/2019 - C9-0189/2019 - 2019/2179(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG


6. Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused

Euroopa Liidu Nõukogu teavitas vastavalt finantsmääruse artikli 31 lõikele 6 eelarvepädevat institutsiooni assigneeringute ümberpaigutamise DEC 26/2019 – III jagu – Komisjon heakskiitmisest.

Euroopa Liidu Nõukogu teavitas vastavalt finantsmääruse artiklile 31 eelarvepädevat institutsiooni assigneeringute ümberpaigutamise DEC 18/2019 – III jagu – Komisjon heakskiitmisest.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artikli 29 lõike 1 punktidele a ja b heaks kiita assigneeringute ümberpaigutamise 2/2019 – Euroopa välisteenistus.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artikli 29 lõigetele 1 ja 2 heaks kiita assigneeringute ümberpaigutamise INF 4/2019 – Euroopa Kohus.


7. Lissaboni lepingu ja õiguslikult siduva Euroopa Liidu põhiõiguste harta 10. aastapäeva tähistamine (arutelu)

Lissaboni lepingu ja õiguslikult siduva Euroopa Liidu põhiõiguste harta 10. aastapäeva tähistamine (2019/2951(RSP))

President tegi arutelu sissejuhatava avalduse.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Pascal Durand fraktsiooni Renew nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Zanni fraktsiooni ID nimel, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, Manon Aubry fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Jonathan Bullock (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võtsid Ursula von der Leyen (komisjoni president) ja Charles Michel (Euroopa Ülemkogu eesistuja).

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell 09.49.)


8. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 10.01.


9. Euroopa Ülemkogu 12. ja 13. detsembri kohtumise järeldused (arutelu)

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 12. ja 13. detsembri kohtumise järeldused (2019/2723(RSP))

Charles Michel (Euroopa Ülemkogu eesistuja) ja Ursula von der Leyen (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Dacian Cioloş fraktsiooni Renew nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gerolf Annemans fraktsiooni ID nimel, Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Michael Heaver (fraktsioonilise kuuluvuseta) ja Danuta Maria Hübner.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Simona Bonafè, Guy Verhofstadt, Bas Eickhout, Nicolas Bay, Peter Lundgren, Giorgos Georgiou, Miroslav Radačovský, Daniel Caspary, Miriam Dalli, Valérie Hayer, Gina Dowding, Harald Vilimsky, Derk Jan Eppink, Nigel Farage, Jan Olbrycht, Pedro Silva Pereira, Lucy Nethsingha, Rasmus Andresen, Mara Bizzotto, Johan Van Overtveldt, Brian Monteith, Ioan-Rareş Bogdan, Heléne Fritzon, Dita Charanzová, Alexandra Lesley Phillips, Edina Tóth, Margarida Marques, Billy Kelleher, Vangelis Meimarakis, Gabriele Bischoff, Paulo Rangel, Costas Mavrides, Angelika Niebler, Richard Corbett ja Seán Kelly.

Sõna võtsid Michel Barnier (ELi-Ühendkuningriigi suhete rakkerühma juht) ja Charles Michel.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell12.05.)


ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
president

10. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.10.


11. Sahharovi auhinna üleandmine (pidulik istung)

Parlament korraldas piduliku istungi Sahharovi auhinna üleandmiseks Ilham Tohtile, keda esindas ta tütar Jewher Ilham.

Enne auhinna üleandmist tervitas president ka finaliste ja nende esindajaid, kes istusid ametlike külastajate rõdul.

(Istung katkestati kell12.35.)


12. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.39.

°
° ° °

Sõna võtsid Angel Dzhambazki ja Karima Delli.


13. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda parlamendi veebisaidil.


13.1. Ombudsmani valimine (teine ja kolmas hääletusvoor)

President tuletas meelde, et ükski kandidaat ei saanud eile antud häälte absoluutset enamust (17.12.2019 protokollipunkt 4.1).

President andis teada, et oli saanud järgmiste kandidaatide nimed: Giuseppe Fortunato, Julia Laffranque, Emily O’Reilly ja Cecilia Wikström.

(Nils Muižnieks loobus kandideerimast.)

Ta tuletas parlamendiliikmetele meelde kodukorra artikli 231 sätteid ja hääletamise korda.

President märkis, et valimistingimused olid täidetud, sest enam kui pooled parlamendiliikmed olid kohal.

Ta jätkas salajase hääletusega.

President luges ette hääletuse tulemused:

- hääletanute arv: 694

- erapooletud: 56

- antud hääli: 638

- nõutav enamus: 320

Hääled jagunesid alanevas järjekorras järgmiselt:

Emily O’Reilly: 291 häält

Julia Laffranque: 251 häält

Giuseppe Fortunato: 58 häält

Cecilia Wikström: 38 häält

Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (18.12.2019 protokollilisa 1).

President nentis, et ükski kandidaat ei saanud antud häälte enamust ja seega tuleb korraldada kolmas hääletusvoor.

Ta tuletas meelde kodukorra artikli 231 lõike 6 teist lõiget ning kuulutas välja kolmanda hääletusvooru kahe kandidaadiga, kes said teises hääletusvoorus kõige rohkem hääli. Need olid Emily O’Reilly ja Julia Laffranque.

Korraldati salajane hääletus.

- hääletanute arv: 694

- erapooletud: 94

- antud hääli: 600

(Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (18.12.2019 protokollilisa 1).

Hääled jagunesid järgmiselt:

Emily O’Reilly: 320 häält

Julia Laffranque: 280 häält

President andis teada, et kolmanda hääletusvooru alusel valiti Euroopa Ombudsmaniks Emily O’Reilly (P9_TA(2019)0096), õnnitles teda valimise puhul ning andis talle teada, et allkirjastab parlamendi otsuse Euroopa Ombudsmani valimise kohta.

Sõnavõtt

Phil Hogan (komisjoni liige) võttis sõna, et Emily O’Reillyt õnnitleda.

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident


13.2. ÜPP: finantsdistsipliin alates eelarveaastast 2021 ja sambaid puudutav paindlikkus kalendriaastal 2020 ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1306/2013 seoses 2021. eelarveaastast kohaldatava finantsdistsipliiniga ja määrust (EL) nr 1307/2013 seoses sammastevahelise paindlikkusega 2020. kalendriaastal [COM(2019)0580 - C9-0163/2019- 2019/0253(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Norbert Lins (A9-0042/2019)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2019)0097)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


13.3. ELi ja Gambia vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping ja selle rakendamise protokoll *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Gambia Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja nimetatud partnerluslepingu rakendamise protokolli sõlmimise kohta [08974/2019 - C9-0106/2019- 2019/0076(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Carmen Avram (A9-0026/2019)

(Nõutav lihthäälteenamus)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2019)0098)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

Parlament andis lepingu ja selle protokolli sõlmimisele heakskiidu.


13.4. Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: toimeained, sh dimoksüstrobiin ja mankotseeb (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel ENVI-komisjon komisjoni rakendusmääruse eelnõu kohta, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete benfluraliini, dimoksüstrobiini, fluasinaami, flutolaniili, mankotseebi, mekoprop-P, mepikvaadi, metiraami, oksamüüli ja püraklostrobiini heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (D064213/02 - 2019/2925(RSP)) (B9-0230/2019) - Vastutavad parlamendiliikmed: Anja Hazekamp, Tilly Metz ja Eleonora Evi.

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2019)0099)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)


13.5. Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemine (hääletus)

Otsuse ettepanek B9-0235/2019

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2019)0100)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)


13.6. LGBTI-inimeste avalik diskrimineerimine ja nendevastane vihakõne, sealhulgas LGBTI-vabad alad (hääletus)

Arutelu toimus 26. novembril 2019 (26.11.2019 protokollipunkt 15).

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Maria Walsh ja Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, Delara Burkhardt, Birgit Sippel, Claude Moraes, Sylwia Spurek, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Sylvie Guillaume ja Raphaël Glucksmann fraktsiooni S&D nimel, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, Irène Tolleret, Naomi Long, Liesje Schreinemacher, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller ja Ramona Strugariu fraktsiooni Renew nimel, Terry Reintke, Kira Marie Peter-Hansen, Henrike Hahn, Katrin Langensiepen, Diana Riba i Giner, Gwendoline Delbos-Corfield, Petra De Sutter, Saskia Bricmont, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Kim Van Sparrentak, Marie Toussaint, Tineke Strik, Erik Marquardt, Monika Vana, Rasmus Andresen ja Alice Kuhnke fraktsiooni Verts/ALE nimel, Malin Björk, Manon Aubry, Younous Omarjee, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Martin Buschmann, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Idoia Villanueva Ruiz, Konstantinos Arvanitis, Niyazi Kizilyürek ja Petros Kokkalis fraktsiooni GUE/NGL nimel: LGBTI-inimeste avaliku diskrimineerimise ja nende vastu suunatud vaenukõne, sealhulgas LGBTI-vabade piirkondade kohta (2019/2933(RSP)) (B9-0234/2019).

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2019)0101)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)


13.7. Õiglane maksustamine globaalses digitaalmajanduses – BEPS 2.0 (hääletus)

Arutelu toimus 17. detsembril 2019 (16.12.2019 protokollipunkt 17).

Kodukorra artikli 136 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Irene Tinagli, ECON-komisjoni nimel õiglase maksustamise kohta globaalses digitaalmajanduses: BEPS 2.0 (2019/2901(RSP)) (B9-0238/2019).

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2019)0102)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)


13.8. Õigusriik Maltal pärast Daphne Caruana Galizia mõrvaga seoses tehtud hiljutisi paljastusi (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B9-0240/2019

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2019)0103)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

Sõnavõtud

Sophia in 't Veld esitas suulise muudatusettepaneku põhjendusele W. Parlament pani suulise muudatusettepaneku hääletusele.


13.9. Tolmeldajaid käsitlev ELi algatus (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B9-0233/2019

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2019)0104)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

Sõnavõtud

Nicolaus Fest ja Jérôme Rivière küsisid hääletamise korra kohta (asepresident selgitas eeskirju).


13.10. Tervise- ja hooldusvaldkonna digiülemineku võimaldamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B9-0239/2019

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2019)0105)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

Sõnavõtud

Patrick Breyer esitas suulise muudatusettepaneku muudatusettepanekutele 6, 7 ja 9. Parlament ei pannud suulist muudatusettepanekut hääletusele, kuna selle vastu oli rohkem kui 40 parlamendiliiget.

Patrick Breyer soovis vastavalt kodukorra artikli 180 lõikele 5 muudatusettepanekud 6, 7 ja 9 tagasi võtta.


14. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud hääletuse selgitused:

Kodukorra artikli 194 kohased kirjalikud hääletuse selgitused avaldatakse parlamendiliikme lehel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

LGBTI-inimeste avalik diskrimineerimine ja nendevastane vihakõne, sealhulgas LGBTI-vabad alad - B9-0234/2019

Aurélia Beigneux, Billy Kelleher, Manuel Bompard, Sheila Ritchie, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Daniel Hannan, Angel Dzhambazki, Rory Palmer, Claire Fox, Gilles Lebreton, Juan Fernando López Aguilar, Jackie Jones, Christine Anderson, Annika Bruna, Joachim Stanisław Brudziński ja Martin Horwood

Õiglane maksustamine globaalses digitaalmajanduses – BEPS 2.0 Õiglane maksustamine globaalses digitaalmajanduses – BEPS 2.0 - B9-0238/2019

Manon Aubry, Stanislav Polčák, Leszek Miller ja Seán Kelly

Õigusriik Maltal pärast Daphne Caruana Galizia mõrvaga seoses tehtud hiljutisi paljastusi - B9-0240/2019

Juan Fernando López Aguilar, Romana Tomc, Jiří Pospíšil ja Joachim Stanisław Brudziński

Tolmeldajaid käsitlev ELi algatus - B9-0233/2019

Billy Kelleher, Joëlle Mélin, Michaela Šojdrová, István Ujhelyi, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki ja Jiří Pospíšil

Tervise- ja hooldusvaldkonna digiülemineku võimaldamine - B9-0239/2019

Joëlle Mélin, Michaela Šojdrová, István Ujhelyi, Rory Palmer ja Billy Kelleher.


15. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Euroopa Parlamendi veebisaidil (Täiskogu – Täiskogu istungid – Hääletused – Hääletustulemused (Nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 14.14.)


ISTUNGI JUHATAJA: Dita CHARANZOVÁ
asepresident

16. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.00.


17. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


18. Kehtiva ELi ja Mercosuri vahelise vabakaubanduslepingu ning Euroopa rohelist kokkulepet käsitleva komisjoni ettepaneku ühilduvus (temaatiline arutelu)

Kehtiva ELi ja Mercosuri vahelise vabakaubanduslepingu ning Euroopa rohelist kokkulepet käsitleva komisjoni ettepaneku ühilduvus (2019/2976(RSP))

Sõna võttis Yannick Jadot, et juhatada sisse fraktsiooni Verts/ALE pakutud arutelu.

Sõna võtsid Tytti Tuppurainen (nõukogu eesistuja) ja Phil Hogan (komisjoni liige).

Sõna võtsid Sven Simon fraktsiooni PPE nimel, Kathleen Van Brempt fraktsiooni S&D nimel, Jordi Cañas fraktsiooni Renew nimel, Anna Cavazzini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Markus Buchheit fraktsiooni ID nimel, Geert Bourgeois fraktsiooni ECR nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tiziana Beghin (fraktsioonilise kuuluvuseta), Mairead McGuinness, Bernd Lange, Karin Karlsbro, Saskia Bricmont, Jaak Madison, Mazaly Aguilar, Emmanuel Maurel, Ivan Vilibor Sinčić, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jytte Guteland, Samira Rafaela, Ellie Chowns, Danilo Oscar Lancini, Bert-Jan Ruissen, Miguel Urbán Crespo, Daniel Buda, Paolo De Castro, Morten Løkkegaard, Molly Scott Cato, Teuvo Hakkarainen, Jan Zahradil, Marisa Matias, Massimiliano Salini, Robert Biedroń, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Gilles Lebreton, Nicola Procaccini, Sira Rego, Kris Peeters, Javi López ja Frédérique Ries.

ISTUNGI JUHATAJA: Katarina BARLEY
asepresident

Sõna võtsid Martin Häusling, Nicolas Bay, Jessica Stegrud, Mick Wallace, Simone Schmiedtbauer, Nicola Danti, Billy Kelleher, Pär Holmgren, Robert Roos, Adam Jarubas, Günther Sidl, Caroline Voaden, Sarah Wiener, Nathalie Colin-Oesterlé, Maria Arena, Urmas Paet, Grace O'Sullivan, Henna Virkkunen, Isabel Carvalhais, Anna Deparnay-Grunenberg, Geoffroy Didier, Miapetra Kumpula-Natri, Stanislav Polčák, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Spyraki, Agnes Jongerius, Sirpa Pietikäinen, Michaela Šojdrová ja José Manuel Fernandes.

Sõna võtsid Phil Hogan ja Tytti Tuppurainen.

Arutelu lõpetati.


19. Uiguuride olukord Hiinas (China Cables) (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Uiguuride olukord Hiinas (China Cables) (2019/2945(RSP))

Josep Borrell Fontelles (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Isabel Wiseler-Lima fraktsiooni PPE nimel, Kati Piri fraktsiooni S&D nimel, Phil Bennion fraktsiooni Renew nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Anna Bonfrisco fraktsiooni ID nimel, Anna Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Idoia Villanueva Ruiz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Fabio Massimo Castaldo (fraktsioonilise kuuluvuseta), Michael Gahler, Evelyne Gebhardt, Sophia in 't Veld, Markéta Gregorová, Ignazio Corrao, David McAllister, Isabel Santos ja Ilhan Kyuchyuk.

ISTUNGI JUHATAJA: Ewa KOPACZ
asepresident

Sõna võtsid Viola Von Cramon-Taubadel, Željana Zovko, Raphaël Glucksmann, Bernard Guetta, David Lega, Neena Gill, Petras Auštrevičius, Michaela Šojdrová, Elena Yoncheva ja Bogusław Liberadzki.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Robert Hajšel, Julie Ward, Mick Wallace ja Clare Daly.

Sõna võttis Josep Borrell Fontelles.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Kati Piri, Evelyne Gebhardt, Isabel Santos ja Raphaël Glucksmann fraktsiooni S&D nimel, uiguuride olukorra kohta Hiinas (China Cables) (2019/2945(RSP)) (B9-0246/2019);

—   Anna Fotyga, Bert Jan Ruissen, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Charlie Weimers, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski ja Alexandr Vondra fraktsiooni ECR nimel, ja Fabio Massimo Castaldo, uiguuride olukorra kohta Hiinas (China Cables) (2019/2945(RSP)) (B9-0247/2019);

—   Reinhard Bütikofer ja Saskia Bricmont, fraktsiooni Verts/ALE nimel, uiguuride olukorra kohta Hiinas (China Cables) (2019/2945(RSP)) (B9-0248/2019);

—   Phil Bennion, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou fraktsiooni Renew nimel, uiguuride olukorra kohta Hiinas (China Cables) (2019/2945(RSP)) (B9-0249/2019);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, Željana Zovko ja David Lega fraktsiooni PPE nimel, uiguuride olukorra kohta Hiinas (China Cables) (2019/2945(RSP)) (B9-0250/2019).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.12.2019 protokollipunkt 6.5.


20. Humanitaarolukord Venezuelas ning rände- ja pagulaskriis (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Humanitaarolukord Venezuelas ning rände- ja pagulaskriis (2019/2952(RSP))

Josep Borrell Fontelles (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Leopoldo López Gil fraktsiooni PPE nimel, Javi López fraktsiooni S&D nimel, Dita Charanzová fraktsiooni Renew nimel, Alice Kuhnke fraktsiooni Verts/ALE nimel, Thierry Mariani fraktsiooni ID nimel, Hermann Tertsch fraktsiooni ECR nimel, Idoia Villanueva Ruiz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Lefteris Nikolaou-Alavanos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Antonio Tajani, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jordi Cañas, Silvia Sardone, Tomasz Piotr Poręba, Sandra Pereira, Ioannis Lagos, Paulo Rangel, Tonino Picula, Samira Rafaela, Ryszard Czarnecki, Ignazio Corrao, Andrey Kovatchev, Evin Incir, Izaskun Bilbao Barandica, David Lega, Nikos Androulakis, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tomislav Sokol, Željana Zovko, Julie Ward, Tomislav Sokol, Bogusław Liberadzki, Isabel Santos, Ibán García Del Blanco, Caterina Chinnici ja Carlo Fidanza.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly, Mick Wallace ja Fabio Massimo Castaldo.

ISTUNGI JUHATAJA: Marcel KOLAJA
asepresident

Sõna võttis Josep Borrell Fontelles.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmisel osaistungjärgul.


21. Inimõiguste ja demokraatia alane olukord Nicaraguas (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Inimõiguste ja demokraatia alane olukord Nicaraguas (2019/2978(RSP))

Josep Borrell Fontelles (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Leopoldo López Gil fraktsiooni PPE nimel, Maria-Manuel Leitão-Marques fraktsiooni S&D nimel, Javier Nart fraktsiooni Renew nimel, Tilly Metz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Hermann Tertsch fraktsiooni ECR nimel, Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javi López, Izaskun Bilbao Barandica, Assita Kanko, Clare Daly, Maria Arena, María Soraya Rodríguez Ramos ja Alicia Homs Ginel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Juan Fernando López Aguilar, Mick Wallace ja Fabio Massimo Castaldo.

Sõna võttis Josep Borrell Fontelles.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Kati Piri ja Maria Manuel Leitão Marques fraktsiooni S&D nimel, inimõiguste ja demokraatia olukorra kohta Nicaraguas (2019/2978(RSP)) (B9-0251/2019);

—   Tilly Metz, Hannah Neumann, Anna Cavazzini ja Saskia Bricmont fraktsiooni Verts/ALE nimel, Sophia Fabio Massimo Castaldo inimõiguste ja demokraatia olukorra kohta Nicaraguas (2019/2978(RSP)) (B9-0252/2019);

—   Leopoldo López Gil, Michael Gahler, Željana Zovko, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javier Zarzalejos, Vladimír Bilčík ja David Lega fraktsiooni PPE nimel, inimõiguste ja demokraatia olukorra kohta Nicaraguas (2019/2978(RSP)) (B9-0253/2019);

—   Javier Nart, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou fraktsiooni Renew nimel, inimõiguste ja demokraatia olukorra kohta Nicaraguas (2019/2978(RSP)) (B9-0254/2019);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski ja Alexandr Vondra fraktsiooni ECR nimel, inimõiguste ja demokraatia olukorra kohta Nicaraguas (2019/2978(RSP)) (B9-0255/2019).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.12.2019 protokollipunkt 6.6.


22. Hiljuti Iraanis toimunud meeleavalduste vägivaldne mahasurumine (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Hiljuti Iraanis toimunud meeleavalduste vägivaldne mahasurumine (2019/2993(RSP))

Josep Borrell Fontelles (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Traian Băsescu fraktsiooni PPE nimel, Domènec Ruiz Devesa fraktsiooni S&D nimel, Luisa Porritt fraktsiooni Renew nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jérôme Rivière fraktsiooni ID nimel, Anna Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Matthew Patten (fraktsioonilise kuuluvuseta), Lukas Mandl, Isabel Santos, Klemen Grošelj, Virginie Joron, Charlie Weimers, Isabel Benjumea Benjumea, Jytte Guteland, María Soraya Rodríguez Ramos, Jiří Pospíšil ja Bernard Guetta.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Milan Zver, Julie Ward, Clare Daly, Fabio Massimo Castaldo, Eugen Tomac, Juan Fernando López Aguilar ja Mick Wallace.

ISTUNGI JUHATAJA: Klára DOBREV
asepresident

Sõna võttis Josep Borrell Fontelles.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Ernest Urtasun, Katrin Langensiepen, Gina Dowding, Hannah Neumann, Klaus Buchner, Monika Vana, Erik Marquardt ja Mounir Satouri fraktsiooni Verts/ALE nimel, hiljutiste meeleavalduste vägivaldse mahasurumise kohta Iraanis (2019/2993(RSP)) (B9-0271/2019);

—   Kati Piri, Jytte Guteland fraktsiooni S&D nimel, hiljutiste meeleavalduste vägivaldse mahasurumise kohta Iraanis (2019/2993(RSP)) (B9-0272/2019);

—   Anna Fotyga, Bert Jan Ruissen, Witold Jan Waszczykowski ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel, hiljutiste meeleavalduste vägivaldse mahasurumise kohta Iraanis (2019/2993(RSP)) (B9-0273/2019);

—   Luisa Porritt, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Moritz Körner ja María Soraya Rodríguez Ramos fraktsiooni Renew nimel hiljutiste meeleavalduste vägivaldse mahasurumise kohta Iraanis (2019/2993(RSP)) (B9-0274/2019);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Sandra Kalniete ja David McAllister fraktsiooni PPE nimel, hiljutiste meeleavalduste vägivaldse mahasurumise kohta Iraanis (2019/2993(RSP)) (B9-0275/2019);

—   Cornelia Ernst ja Manuel Bompard fraktsiooni GUE/NGL nimel, hiljutiste meeleavalduste vägivaldse mahasurumise kohta Iraanis (2019/2993(RSP)) (B9-0276/2019).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.12.2019 protokollipunkt 6.7.


23. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsioon PPE on esitanud presidendile järgmised otsused muudatuste tegemiseks komisjonide ja delegatsioonide koosseisus:

AFET-komisjon: Sunčana Glavaki asemel Dubravka Šuica

ECON-komisjon: Siegfried Mureşani asemel Cristian-Silviu Buşoi

Delegatsioon Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovoga suhtlemiseks : Sunčana Glavaki asemel Dubravka Šuica

Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks: Gheorghe-Vlad Nistori asemel Adina-Ioana Vălean

Otsused jõustusid nende teatavakstegemise päeval.


24. ELi strateegia, mille eesmärk on lõpetada naiste suguelundite moonutamine kogu maailmas (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ELi strateegia, mille eesmärk on lõpetada naiste suguelundite moonutamine kogu maailmas (2019/2988(RSP))

Tytti Tuppurainen (nõukogu eesistuja) ja Helena Dalli (volinik) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Frances Fitzgerald fraktsiooni PPE nimel, Maria Noichl fraktsiooni S&D nimel, Irène Tolleret fraktsiooni Renew nimel, Pierrette Herzberger-Fofana fraktsiooni Verts/ALE nimel, Christine Anderson fraktsiooni ID nimel, Assita Kanko fraktsiooni ECR nimel, Eugenia Rodríguez Palop fraktsiooni GUE/NGL nimel, Maria Walsh, Julie Ward, Izaskun Bilbao Barandica, Petra De Sutter, Virginie Joron, Jessica Stegrud, Sandra Pereira, Javier Zarzalejos, Jackie Jones, Samira Rafaela, Alice Kuhnke, Dominique Bilde, Maria da Graça Carvalho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mathilde Androuët, Jiří Pospíšil, Vera Tax, György Hölvényi ja Stanislav Polčák.

Sõna võtsid Helena Dalli ja Tytti Tuppurainen.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 2020. aasta veebruari osaistungjärgul.


25. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 645.170/OJJE).


26. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.20.

Klaus Welle

Rainer Wieland

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Vabandataval põhjusel puudujad:

Andrieu Eric, Bentele Hildegard, Carthy Matt, Heinäluoma Eero, Millán Mon Francisco José, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary


1. lisa - Ombudsmani valimine

HÄÄLETUSTEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

Teine hääletusvoor

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Geuking, Hannan, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Anderson Martina, Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Bompard, Botenga, Buschmann, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bull, Bullock, Castaldo, Corrao, D'Amato, Daubney, Dodds, England Kerr, Evi, Farage, Fox, Furore, Gemma, Giarrusso, Gill Nathan, Glancy, Gyöngyösi, Heaver, Konstantinou, Lagos, Longworth, Monteith, Mummery, Nikolaou-Alavanos, Overgaard Nielsen, Papadakis Kostas, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Pugh, Radačovský, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Tennant, Uhrík, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Edtstadler, Estaràs Ferragut, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Halicki, Hansen, Hava, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomc, Tóth, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Glück, Goerens, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dalli, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka.

Kolmas hääletusvoor

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Geuking, Hannan, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:   
Anderson Martina, Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Bompard, Botenga, Buschmann, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bull, Bullock, Castaldo, Corrao, D'Amato, Daubney, Dodds, England Kerr, Evi, Farage, Fox, Furore, Gemma, Giarrusso, Gill Nathan, Glancy, Gyöngyösi, Heaver, Konstantinou, Lagos, Longworth, Monteith, Mummery, Nikolaou-Alavanos, Overgaard Nielsen, Papadakis Kostas, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Pugh, Radačovský, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Stedman-Bryce, Tennant, Tice, Uhrík, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Edtstadler, Estaràs Ferragut, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Halicki, Hansen, Hava, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomc, Tóth, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Glück, Goerens, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dalli, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jongerius, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka.

Viimane päevakajastamine: 21. aprill 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika