Indeks 
Protokół
PDF 358kWORD 90k
Środa, 18 grudnia 2019 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie złożonych projektów rezolucji)
 3.Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu)
 4.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)
 5.Składanie dokumentów
 6.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 7.Obchody 10. rocznicy wejścia w życie traktatu lizbońskiego i Karty praw podstawowych (debata)
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 12–13 grudnia (debata)
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)
 12.Wznowienie posiedzenia
 13.Głosowanie
  13.1.Wybór Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (druga i trzecia tura)
  13.2.WPR: Dyscyplina finansowa począwszy od roku budżetowego 2021 oraz elastyczność między filarami w odniesieniu do roku kalendarzowego 2020 ***I (głosowanie)
  13.3.Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Gambią oraz protokół wykonawczy do tej umowy *** (głosowanie)
  13.4.Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: substancje czynne, w tym dimoksystrobina i mankozeb (głosowanie)
  13.5.Zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) za rok budżetowy 2017 (głosowanie)
  13.6.Dyskryminacja osób LGBTI i nawoływanie do nienawiści do nich w sferze publicznej, w tym strefy wolne od LGBTI (głosowanie)
  13.7.Sprawiedliwe opodatkowanie w zglobalizowanej gospodarce cyfrowej – BEPS 2.0 (głosowanie)
  13.8.Praworządność na Malcie po ujawnieniu najnowszych informacji w sprawie morderstwa Daphne Caruany Galizii (głosowanie)
  13.9.Inicjatywa UE na rzecz owadów zapylających (głosowanie)
  13.10.Umożliwienie transformacji cyfrowej opieki zdrowotnej i społecznej (głosowanie)
 14.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 15.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 16.Wznowienie posiedzenia
 17.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 18.Zgodność obecnej umowy o wolnym handlu między UE a Mercosurem z proponowanym przez Komisję Europejskim Zielonym Ładem (debata na aktualny temat)
 19.Sytuacja Ujgurów w Chinach (China cables) (debata)
 20.Sytuacja humanitarna w Wenezueli oraz kryzys migracyjny i uchodźczy (debata)
 21.Sytuacja praw człowieka i demokracji w Nikaragui (debata)
 22.Brutalne stłumienie niedawnych protestów w Iranie (debata)
 23.Skład komisji i delegacji
 24.Strategia UE mająca wykorzenić okaleczanie żeńskich narządów płciowych na świecie (debata)
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia
 26.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Wybór Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich


PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.08.


2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie złożonych projektów rezolucji)

Następujący posłowie lub następujące grupy polityczne złożyli zgodnie z art. 144 Regulaminu wnioski o przeprowadzenie debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.   Łamanie praw człowieka, w tym swobód religijnych, w Burkina Faso (2019/2980(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra i Valdemar Tomaševski, w imieniu grupy ECR, w sprawie łamania praw człowieka, w tym swobód religijnych, w Burkina Faso (B9-0261/2019);

—   Henrike Hahn, Ellie Chowns, Gina Dowding, w imieniu grupy Verts/ALE, i Fabio Massimo Castaldo, w sprawie łamania praw człowieka, w tym swobód religijnych, w Burkina Faso (B9-0264/2019);

—   Kati Piri i Maria Arena, w imieniu grupy S&D, w sprawie łamania praw człowieka, w tym swobód religijnych, w Burkina Faso (B9-0265/2019);

—   Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Marisa Matias, José Gusmão, Pernando Barrena Arza, Manuel Bompard, Konstantinos Arvanitis, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Giorgos Georgiou i Niyazi Kizilyürek, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie łamania praw człowieka, w tym swobód religijnych, w Burkina Faso (B9-0266/2019);

—   Lars Patrick Berg, Christine Anderson, Markus Buchheit, Nicolaus Fest i Thierry Mariani, w imieniu grupy ID, w sprawie łamania praw człowieka, w tym swobód religijnych, w Burkina Faso (B9-0268/2019);

—   Jan-Christoph Oetjen, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne i Chrysoula Zacharopoulou, w imieniu grupy Renew, w sprawie łamania praw człowieka, w tym swobód religijnych, w Burkina Faso (B9-0269/2019);

—   Michael Gahler, György Hölvényi, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Sandra Kalniete, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Peter van Dalen, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, David Lega, Krzysztof Hetman, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Karlo Ressler, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE, w sprawie łamania praw człowieka, w tym swobód religijnych, w Burkina Faso (B9-0270/2019).

II.   Afganistan, zwłaszcza doniesienia o wykorzystywaniu seksualnym chłopców w prowincji Logar (2019/2981(RSP))

—   Karol Karski, Anna Fotyga, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra i Valdemar Tomaševski, w imieniu grupy ECR, w sprawie Afganistanu, zwłaszcza doniesień o wykorzystywaniu seksualnym chłopców w prowincji Logar (B9-0242/2019);

—   Erik Marquardt i Hannah Neumann, w imieniu grupy Verts/ALE, i Fabio Massimo Castaldo, w sprawie Afganistanu, zwłaszcza doniesień o wykorzystywaniu seksualnym chłopców w prowincji Logar (B9-0243/2019);

—   Kati Piri i Robert Biedroń, w imieniu grupy S&D, w sprawie Afganistanu, zwłaszcza doniesień o wykorzystywaniu seksualnym chłopców w prowincji Logar (B9-0244/2019);

—   Marisa Matias, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Mick Wallace, José Gusmão, Özlem Demirel, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Giorgos Georgiou i Niyazi Kizilyürek, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Afganistanu, zwłaszcza doniesień o wykorzystywaniu seksualnym chłopców w prowincji Logar (B9-0245/2019);

—   Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva-Veli, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne i Chrysoula Zacharopoulou, w imieniu grupy Renew, w sprawie Afganistanu, zwłaszcza doniesień o wykorzystywaniu seksualnym chłopców w prowincji Logar (B9-0256/2019);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, David Lega, Krzysztof Hetman, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Luděk Niedermayer i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE, w sprawie Afganistanu, zwłaszcza doniesień o wykorzystywaniu seksualnym chłopców w prowincji Logar (B9-0257/2019).

III.   Rosyjska ustawa o obcych agentach (2019/2982(RSP))

—   Anna Fotyga, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Zdzisław Krasnodębski, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Roberts Zīle i Alexandr Vondra, w imieniu grupy ECR, w sprawie rosyjskiej ustawy o obcych agentach oraz niedawnych poprawkach do tej ustawy (B9-0258/2019);

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Viola Von Cramon-Taubadel, Catherine Rowett, Henrike Hahn, Reinhard Bütikofer, Rasmus Andresen, Hannah Neumann, Gina Dowding i Bronis Ropė, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie rosyjskiej ustawy o obcych agentach (B9-0259/2019);

—   Kati Piri i Tonino Picula, w imieniu grupy S&D, w sprawie rosyjskiej ustawy o obcych agentach (B9-0260/2019);

—   Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Helmut Scholz, Konstantinos Arvanitis, Dimitrios Papadimoulis, Anne-Sophie Pelletier i Niyazi Kizilyürek, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie rosyjskiej ustawy o obcych agentach (B9-0262/2019);

—   Antony Hook, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou i Chrysoula Zacharopoulou, w imieniu grupy Renew, w sprawie rosyjskiej ustawy o obcych agentach (B9-0263/2019);

—   Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Sandra Kalniete, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Roberta Metsola, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Vladimír Bilčík, Maria Walsh, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE, w sprawie rosyjskiej ustawy o obcych agentach (B9-0267/2019).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 171 Regulaminu.


3. Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 3 (D063568/01 - 2019/2991(RPS) - termin: 13 marca 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON
opinia: JURI (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) odnośnie do ołowiu i jego związków (D063675/03 - 2019/2949(RPS) - termin: 27 lutego 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE (art. 57 Regulaminu), IMCO (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości prochlorazu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D063862/03 - 2019/2947(RPS) - termin: 27 stycznia 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów nadchloranu w niektórych środkach spożywczych (D063903/03 - 2019/2961(RPS) - termin: 4 marca 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania polisorbatów (E 432–436) w napojach gazowanych (D063907/03 - 2019/2969(RPS) - termin: 10 lutego 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania kwasu cytrynowego (E 330) w wyrobach kakaowych i czekoladowych (D063908/03 - 2019/2970(RPS) - termin: 11 lutego 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania hemicelulozy sojowej (E 426) (D063923/03 - 2019/2971(RPS) - termin: 10 lutego 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania kwasu sorbowego (E 200) w płynnych preparatach barwnikowych do dekoracyjnego barwienia jaj (D063924/03 - 2019/2972(RPS) - termin: 10 lutego 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania polirycynooleinianu poliglicerolu (E 476) w płynnych emulsjach olejów roślinnych (D063925/03 - 2019/2973(RPS) - termin: 10 lutego 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do stosowania mączki mięsno-kostnej jako paliwa w obiektach energetycznego spalania (D063960/03 - 2019/2992(RPS) - termin: 14 marca 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzję 2014/312/UE w celu przedłużenia odstępstwa dla tlenku cynku, aby umożliwić jego stosowanie jako stabilizatora środka konserwującego w celu uwzględnienia „konserwacji produktów w opakowaniach zamkniętych” i konserwacji „past barwiących” (D064651/02 - 2019/2960(RPS) - termin: 3 marca 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (D064664/02 - 2019/2968(RPS) - termin: 7 marca 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE (art. 57 Regulaminu), IMCO (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji w sprawie sprostowania niemieckiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (D064944/02 - 2019/2948(RPS) - termin: 27 lutego 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI


4. Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające próg podatności na zagrożenia określony w pkt1 lit. b) załącznika VII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych (C(2019)08360 - 2019/2946(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od 26 listopada 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie klasyfikacji pojazdów, obowiązków użytkowników europejskiej usługi opłaty elektronicznej, wymogów dotyczących składników interoperacyjności oraz minimalnych kryteriów kwalifikowalności jednostek notyfikowanych (C(2019)08369 - 2019/2955(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od 28 listopada 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 przez określenie liczby i nazw zmiennych dla dziedziny „dochody i warunki życia” (C(2019)08800 - 2019/2995(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od 16 grudnia 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 przez określenie liczby i nazwy zmiennych dla dziedziny „zasoby pracy” (C(2019)08809 - 2019/2996(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od 16 grudnia 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących standardów operacyjnych repozytorium sekurytyzacji w zakresie gromadzenia, agregowania, porównywania i udostępniania danych oraz weryfikacji ich kompletności i spójności (C(2019)08881 - 2019/2957(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od 29 listopada 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegółowe informacje dotyczące wniosku o rejestrację repozytorium sekurytyzacji oraz szczegółowe informacje dotyczące uproszczonego wniosku o rozszerzenie rejestracji repozytorium transakcji (C(2019)08882 - 2019/2958(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od 29 listopada 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących określenia kryteriów oceny uzgodnień odpowiednio ograniczających ryzyko kredytowe kontrahenta związane zobligacjami zabezpieczonymi i sekurytyzacjami oraz zmieniające rozporządzenia delegowane (UE) 2015/2205 i (UE) 2016/1178 (C(2019)08886 - 2019/2994(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia wpłynięcia, tj. od 16 grudnia 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON


5. Składanie dokumentów

Następujący dokument został złożony:

- Wniosek dotyczący przesunięcia środków nr 2/2019 – ESDZ (N9-0049/2019 - C9-0189/2019 - 2019/2179(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG


6. Przesunięcia środków i decyzje budżetowe

Zgodnie z art. 31 ust. 6 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków DEC 26/2019 - Sekcja III - Komisja.

Zgodnie z art. 31 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową, że nie zatwierdzono przesunięcia środków DEC 18/2019 - Sekcja III - Komisja.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 lit. a) i art. 29 ust. 1 lit. b) rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków nr 2/2019 - Europejska Służba Działań Zewnętrznych.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 i 2 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków nr INF 4/2019 - Trybunał Sprawiedliwości.


7. Obchody 10. rocznicy wejścia w życie traktatu lizbońskiego i Karty praw podstawowych (debata)

Obchody 10. rocznicy wejścia w życie traktatu lizbońskiego i Karty praw podstawowych (2019/2951(RSP))

Przewodniczący wygłosił oświadczenie na rozpoczęcie debaty.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Pascal Durand w imieniu grupy Renew, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Zanni w imieniu grupy ID, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Manon Aubry w imieniu grupy GUE/NGL i Jonathan Bullock niezrzeszony.

Głos zabrali Ursula von der Leyen (przewodnicząca Komisji) i Charles Michel (przewodniczący Rady Europejskiej).

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 9.49.)


8. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 10.01.


9. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 12–13 grudnia (debata)

Oświadczenie Rady Europejskiej i Komisji: Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 12–13 grudnia (2019/2723(RSP))

Charles Michel (przewodniczący Rady Europejskiej) i Ursula von der Leyen (przewodnicząca Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Dacian Cioloş w imieniu grupy Renew, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Gerolf Annemans w imieniu grupy ID, Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Michael Heaver niezrzeszony i Danuta Maria Hübner.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Simona Bonafè, Guy Verhofstadt, Bas Eickhout, Nicolas Bay, Peter Lundgren, Giorgos Georgiou, Miroslav Radačovský, Daniel Caspary, Miriam Dalli, Valérie Hayer, Gina Dowding, Harald Vilimsky, Derk Jan Eppink, Nigel Farage, Jan Olbrycht, Pedro Silva Pereira, Lucy Nethsingha, Rasmus Andresen, Mara Bizzotto, Johan Van Overtveldt, Brian Monteith, Ioan-Rareş Bogdan, Heléne Fritzon, Dita Charanzová, Alexandra Lesley Phillips, Edina Tóth, Margarida Marques, Billy Kelleher, Vangelis Meimarakis, Gabriele Bischoff, Paulo Rangel, Costas Mavrides, Angelika Niebler, Richard Corbett i Seán Kelly.

Głos zabrali Michel Barnier (szef Grupy Zadaniowej ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem) i Charles Michel.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.05.)


PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

10. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.10.


11. Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)

Parlament obradował na uroczystym posiedzeniu z okazji wręczenia Nagrody im. Sacharowa Ilhamowi Tohtiemu, którego reprezentowała córka Jewher Ilham.

Przed wręczeniem nagrody Przewodniczący powitał również finalistów i ich przedstawicieli; zajęli oni miejsca na trybunie honorowej.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.35.)


12. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.39.

°
° ° °

Głos zabrali Angel Dzhambazki i Karima Delli.


13. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


13.1. Wybór Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (druga i trzecia tura)

Przewodniczący przypomniał, że poprzedniego dnia żaden z kandydatów nie otrzymał bezwzględnej większości oddanych głosów (pkt 4.1 protokołu z dnia 17.12.2019).

Przewodniczący oświadczył, że otrzymał kandydatury Giuseppe Fortunata, Julii Laffranque, Emily O’Reilly i Cecilii Wikström.

(Nils Muižnieks wycofał swoją kandydaturę.)

Przewodniczący przypomniał postanowienia art. 231 Regulaminu i praktyczne zasady głosowania.

Przewodniczący stwierdził, że są spełnione warunki do przeprowadzenia głosowania, gdyż obecna była ponad połowa posłów wchodzących w skład Parlamentu.

Przystąpiono do głosowania tajnego.

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

- liczba głosujących: 694

- wstrzymało się: 56

- oddane głosy: 638

- wymagana większość: 320

Odpowiednią liczbę głosów otrzymali w porządku malejącym:

Emily O’Reilly: 291 głosów

Julia Laffranque: 251 głosów

Giuseppe Fortunato: 58 głosów

Cecilia Wikström: 38 głosów

Listę posłów uczestniczących w głosowaniu załączono do niniejszego protokołu (załącznik 1 do protokołu z 18.12.2019).

Przewodniczący stwierdził, że żaden z kandydatów nie otrzymał większości oddanych głosów i że konieczne jest przeprowadzenie trzeciej tury głosowania.

Przewodniczący przypomniał postanowienia art. 231 ust. 6 akapit drugi Regulaminu i zapowiedział trzecią turę głosowania z udziałem dwóch kandydatek, które otrzymały największą liczbę głosów w drugiej turze: Emily O'Reilly i Julii Laffranque.

Przystąpiono do głosowania tajnego.

- liczba głosujących: 694

- wstrzymało się: 94

- oddane głosy: 600

Listę posłów uczestniczących w głosowaniu załączono do niniejszego protokołu (załącznik 1 do protokołu z 18.12.2019).

Liczba otrzymanych głosów:

Emily O’Reilly: 320 głosów

Julia Laffranque: 280 głosów

Na podstawie wyników trzeciej tury Przewodniczący ogłosił, że Emily O'Reilly została wybrana na Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich (P9_TA(2019)0096), złożył jej gratulacje i poinformował, że przystąpi do podpisania decyzji Parlamentu o wyborze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wystąpienie

Phil Hogan (członek Komisji) złożył gratulacje Emily O’Reilly.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący


13.2. WPR: Dyscyplina finansowa począwszy od roku budżetowego 2021 oraz elastyczność między filarami w odniesieniu do roku kalendarzowego 2020 ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do dyscypliny finansowej począwszy od roku budżetowego 2021 oraz rozporządzenie (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do elastyczności między filarami w odniesieniu do roku kalendarzowego 2020 [COM(2019)0580 - C9-0163/2019- 2019/0253(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Norbert Lins (A9-0042/2019)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2019)0097)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


13.3. Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Gambią oraz protokół wykonawczy do tej umowy *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Gambii i protokołu wykonawczego do tej Umowy o partnerstwie [08974/2019 - C9-0106/2019- 2019/0076(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Carmen Avram (A9-0026/2019)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2019)0098)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy i protokołu.


13.4. Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: substancje czynne, w tym dimoksystrobina i mankozeb (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony przez komisję ENVI zgodnie z art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu, w sprawie projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: benfluralin, dimoksystrobina, fluazynam, flutolanil, mankozeb, mekoprop-P, mepikwat, metiram, oksamyl i piraklostrobina (D064213/02 - 2019/2925(RSP)) (B9-0230/2019) - Posłanki odpowiedzialne: Anja Hazekamp, Tilly Metz i Eleonora Evi.

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2019)0099)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)


13.5. Zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) za rok budżetowy 2017 (głosowanie)

Projekt decyzji B9-0235/2019

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2019)0100)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)


13.6. Dyskryminacja osób LGBTI i nawoływanie do nienawiści do nich w sferze publicznej, w tym strefy wolne od LGBTI (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 26 listopada 2019 r. (pkt 15 protokołu z dnia 26.11.2019).

Projekt rezolucji składanej zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Maria Walsh i Roberta Metsola, w imieniu grupy PPE, Delara Burkhardt, Birgit Sippel, Claude Moraes, Sylwia Spurek, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Sylvie Guillaume i Raphaël Glucksmann, w imieniu grupy S&D, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, Irène Tolleret, Naomi Long, Liesje Schreinemacher, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller i Ramona Strugariu, w imieniu grupy Renew, Terry Reintke, Kira Marie Peter-Hansen, Henrike Hahn, Katrin Langensiepen, Diana Riba i Giner, Gwendoline Delbos-Corfield, Petra De Sutter, Saskia Bricmont, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Kim Van Sparrentak, Marie Toussaint, Tineke Strik, Erik Marquardt, Monika Vana, Rasmus Andresen i Alice Kuhnke, w imieniu grupy Verts/ALE, Malin Björk, Manon Aubry, Younous Omarjee, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Martin Buschmann, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Idoia Villanueva Ruiz, Konstantinos Arvanitis, Niyazi Kizilyürek i Petros Kokkalis, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie dyskryminacji osób LGBTI i nawoływania do nienawiści do nich w sferze publicznej, w tym stref wolnych od LGBTI (2019/2933(RSP)) (B9-0234/2019).

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2019)0101)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)


13.7. Sprawiedliwe opodatkowanie w zglobalizowanej gospodarce cyfrowej – BEPS 2.0 (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 17 grudnia 2019 r. (pkt 17 protokołu z dnia 16.12.2019).

Projekt rezolucji składanej zgodnie z art. 136 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Irene Tinagli, w imieniu komisji ECON, w sprawie sprawiedliwego opodatkowania w zglobalizowanej gospodarce cyfrowej: BEPS 2.0 (2019/2901(RSP)) (B9-0238/2019).

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2019)0102)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)


13.8. Praworządność na Malcie po ujawnieniu najnowszych informacji w sprawie morderstwa Daphne Caruany Galizii (głosowanie)

Projekt rezolucji B9-0240/2019

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2019)0103)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

Wystąpienia

Sophia in 't Veld przedstawiła poprawkę ustną do motywu W. Parlament zgodził się poddać tę poprawkę ustną pod głosowanie.


13.9. Inicjatywa UE na rzecz owadów zapylających (głosowanie)

Projekt rezolucji B9-0233/2019

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2019)0104)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

Wystąpienia

Nicolaus Fest i Jérôme Rivière w sprawie przebiegu głosowania (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).


13.10. Umożliwienie transformacji cyfrowej opieki zdrowotnej i społecznej (głosowanie)

Projekt rezolucji B9-0239/2019

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2019)0105)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

Wystąpienia

Patrick Breyer przedstawił poprawkę ustną do poprawek 6, 7 i 9. Parlament nie zgodził się poddać tej poprawki ustnej pod głosowanie, gdyż sprzeciwiło się temu ponad 40 posłów.

Patrick Breyer, zgodnie z art. 180 ust. 5 Regulaminu, wycofał poprawki 6,7 i 9.


14. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194 Regulaminu figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Dyskryminacja osób LGBTI i nawoływanie do nienawiści do nich w sferze publicznej, w tym strefy wolne od LGBTI - B9-0234/2019

Aurélia Beigneux, Billy Kelleher, Manuel Bompard, Sheila Ritchie, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Daniel Hannan, Angel Dzhambazki, Rory Palmer, Claire Fox, Gilles Lebreton, Juan Fernando López Aguilar, Jackie Jones, Christine Anderson, Annika Bruna, Joachim Stanisław Brudziński i Martin Horwood

Sprawiedliwe opodatkowanie w zglobalizowanej gospodarce cyfrowej – BEPS 2.0 - B9-0238/2019

Manon Aubry, Stanislav Polčák, Leszek Miller i Seán Kelly

Praworządność na Malcie po ujawnieniu najnowszych informacji w sprawie morderstwa Daphne Caruany Galizii - B9-0240/2019

Juan Fernando López Aguilar, Romana Tomc, Jiří Pospíšil i Joachim Stanisław Brudziński

Inicjatywa UE na rzecz owadów zapylających - B9-0233/2019

Billy Kelleher, Joëlle Mélin, Michaela Šojdrová, István Ujhelyi, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki i Jiří Pospíšil

Umożliwienie transformacji cyfrowej opieki zdrowotnej i społecznej - B9-0239/2019

Joëlle Mélin, Michaela Šojdrová, István Ujhelyi, Rory Palmer i Billy Kelleher.


15. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu są zamieszczone na stronie Parlamentu – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie internetowej Parlamentu będzie regularnie aktualizowana przez maksimum dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt oddanych głosów i zgłoszeń zamiaru oddania głosu zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.14.)


PRZEWODNICTWO: Dita CHARANZOVÁ
Wiceprzewodnicząca

16. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.00.


17. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


18. Zgodność obecnej umowy o wolnym handlu między UE a Mercosurem z proponowanym przez Komisję Europejskim Zielonym Ładem (debata na aktualny temat)

Zgodność obecnej umowy o wolnym handlu między UE a Mercosurem z proponowanym przez Komisję Europejskim Zielonym Ładem (2019/2976(RSP))

Głos zabrał Yannick Jadot, aby rozpocząć debatę zaproponowaną przez grupę Verts/ALE.

Głos zabrali Tytti Tuppurainen (urzędująca przewodnicząca Rady) i Phil Hogan (członek Komisji).

Głos zabrali: Sven Simon w imieniu grupy PPE, Kathleen Van Brempt w imieniu grupy S&D, Jordi Cañas w imieniu grupy Renew, Anna Cavazzini w imieniu grupy Verts/ALE, Markus Buchheit w imieniu grupy ID, Geert Bourgeois w imieniu grupy ECR, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Tiziana Beghin niezrzeszona, Mairead McGuinness, Bernd Lange, Karin Karlsbro, Saskia Bricmont, Jaak Madison, Mazaly Aguilar, Emmanuel Maurel, Ivan Vilibor Sinčić, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jytte Guteland, Samira Rafaela, Ellie Chowns, Danilo Oscar Lancini, Bert-Jan Ruissen, Miguel Urbán Crespo, Daniel Buda, Paolo De Castro, Morten Løkkegaard, Molly Scott Cato, Teuvo Hakkarainen, Jan Zahradil, Marisa Matias, Massimiliano Salini, Robert Biedroń, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Gilles Lebreton, Nicola Procaccini, Sira Rego, Kris Peeters, Javi López i Frédérique Ries.

PRZEWODNICTWO: Katarina BARLEY
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Martin Häusling, Nicolas Bay, Jessica Stegrud, Mick Wallace, Simone Schmiedtbauer, Nicola Danti, Billy Kelleher, Pär Holmgren, Robert Roos, Adam Jarubas, Günther Sidl, Caroline Voaden, Sarah Wiener, Nathalie Colin-Oesterlé, Maria Arena, Urmas Paet, Grace O'Sullivan, Henna Virkkunen, Isabel Carvalhais, Anna Deparnay-Grunenberg, Geoffroy Didier, Miapetra Kumpula-Natri, Stanislav Polčák, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Spyraki, Agnes Jongerius, Sirpa Pietikäinen, Michaela Šojdrová i José Manuel Fernandes.

Głos zabrali Phil Hogan i Tytti Tuppurainen.

Debata została zamknięta.


19. Sytuacja Ujgurów w Chinach (China cables) (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja Ujgurów w Chinach (China cables) (2019/2945(RSP))

Josep Borrell Fontelles (wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Isabel Wiseler-Lima w imieniu grupy PPE, Kati Piri w imieniu grupy S&D, Phil Bennion w imieniu grupy Renew, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Anna Bonfrisco w imieniu grupy ID, Anna Fotyga w imieniu grupy ECR, Idoia Villanueva Ruiz w imieniu grupy GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo niezrzeszony, Michael Gahler, Evelyne Gebhardt, Sophia in 't Veld, Markéta Gregorová, Ignazio Corrao, David McAllister, Isabel Santos i Ilhan Kyuchyuk.

PRZEWODNICTWO: Ewa KOPACZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Viola Von Cramon-Taubadel, Željana Zovko, Raphaël Glucksmann, Bernard Guetta, David Lega, Neena Gill, Petras Auštrevičius, Michaela Šojdrová, Elena Yoncheva i Bogusław Liberadzki.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Robert Hajšel, Julie Ward, Mick Wallace i Clare Daly.

Głos zabrał Josep Borrell Fontelles.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Kati Piri, Evelyne Gebhardt, Isabel Santos i Raphaël Glucksmann, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji Ujgurów w Chinach (wyciek dokumentów China Cables) (2019/2945(RSP)) (B9-0246/2019);

—   Anna Fotyga, Bert Jan Ruissen, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Charlie Weimers, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski i Alexandr Vondra, w imieniu grupy ECR, i Fabio Massimo Castaldo, w sprawie sytuacji Ujgurów w Chinach (China Cables) (2019/2945(RSP)) (B9-0247/2019);

—   Reinhard Bütikofer i Saskia Bricmont, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji Ujgurów w Chinach (wyciek dokumentów China Cables) (2019/2945(RSP)) (B9-0248/2019);

—   Phil Bennion, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne i Chrysoula Zacharopoulou, w imieniu grupy Renew, w sprawie sytuacji Ujgurów w Chinach (wyciek dokumentów China Cables) (2019/2945(RSP)) (B9-0249/2019);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, Željana Zovko i David Lega, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji Ujgurów w Chinach (wyciek dokumentów China Cables) (2019/2945(RSP)) (B9-0250/2019).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.5 protokołu z dnia 19.12.2019.


20. Sytuacja humanitarna w Wenezueli oraz kryzys migracyjny i uchodźczy (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja humanitarna w Wenezueli oraz kryzys migracyjny i uchodźczy (2019/2952(RSP))

Josep Borrell Fontelles (wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Leopoldo López Gil w imieniu grupy PPE, Javi López w imieniu grupy S&D, Dita Charanzová w imieniu grupy Renew, Alice Kuhnke w imieniu grupy Verts/ALE, Thierry Mariani w imieniu grupy ID, Hermann Tertsch w imieniu grupy ECR, Idoia Villanueva Ruiz w imieniu grupy GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos niezrzeszony, Antonio Tajani, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jordi Cañas, Silvia Sardone, Tomasz Piotr Poręba, Sandra Pereira, Ioannis Lagos, Paulo Rangel, Tonino Picula, Samira Rafaela, Ryszard Czarnecki, Ignazio Corrao, Andrey Kovatchev, Evin Incir, Izaskun Bilbao Barandica, David Lega, Nikos Androulakis, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomislava Sokola, Željana Zovko, Julie Ward, Tomislav Sokol, Bogusław Liberadzki, Isabel Santos, Ibán García Del Blanco, Caterina Chinnici i Carlo Fidanza.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly, Mick Wallace i Fabio Massimo Castaldo.

PRZEWODNICTWO: Marcel KOLAJA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Josep Borrell Fontelles.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu zostaną ogłoszone w późniejszym czasie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.


21. Sytuacja praw człowieka i demokracji w Nikaragui (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja praw człowieka i demokracji w Nikaragui (2019/2978(RSP))

Josep Borrell Fontelles (wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Leopoldo López Gil w imieniu grupy PPE, Maria-Manuel Leitão-Marques w imieniu grupy S&D, Javier Nart w imieniu grupy Renew, Tilly Metz w imieniu grupy Verts/ALE, Hermann Tertsch w imieniu grupy ECR, Miguel Urbán Crespo w imieniu grupy GUE/NGL, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javi López, Izaskun Bilbao Barandica, Assita Kanko, Clare Daly, Maria Arena, María Soraya Rodríguez Ramos i Alicia Homs Ginel.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Juan Fernando López Aguilar, Mick Wallace i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrał Josep Borrell Fontelles.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Kati Piri i Maria Manuel Leitão Marques, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka i demokracji w Nikaragui (2019/2978(RSP)) (B9-0251/2019);

—   Tilly Metz, Hannah Neumann, Anna Cavazzini i Saskia Bricmont, w imieniu grupy Verts/ALE, Sophia Fabio Massimo Castaldo w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka i demokracji w Nikaragui (2019/2978(RSP)) (B9-0252/2019);

—   Leopoldo López Gil, Michael Gahler, Željana Zovko, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javier Zarzalejos, Vladimír Bilčík i David Lega, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka i demokracji w Nikaragui (2019/2978(RSP)) (B9-0253/2019);

—   Javier Nart, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne i Chrysoula Zacharopoulou, w imieniu grupy Renew, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka i demokracji w Nikaragui (2019/2978(RSP)) (B9-0254/2019);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski i Alexandr Vondra, w imieniu grupy ECR, w sprawie w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka i demokracji w Nikaragui (2019/2978(RSP)) (B9-0255/2019).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.6 protokołu z dnia 19.12.2019.


22. Brutalne stłumienie niedawnych protestów w Iranie (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Brutalne stłumienie niedawnych protestów w Iranie (2019/2993(RSP))

Josep Borrell Fontelles (wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Traian Băsescu w imieniu grupy PPE, Domènec Ruiz Devesa w imieniu grupy S&D, Luisa Porritt w imieniu grupy Renew, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Jérôme Rivière w imieniu grupy ID, Anna Fotyga w imieniu grupy ECR, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Matthew Patten niezrzeszony, Lukas Mandl, Isabel Santos, Klemen Grošelj, Virginie Joron, Charlie Weimers, Isabel Benjumea Benjumea, Jytte Guteland, María Soraya Rodríguez Ramos, Jiří Pospíšil i Bernard Guetta.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Milan Zver, Julie Ward, Clare Daly, Fabio Massimo Castaldo, Eugen Tomac, Juan Fernando López Aguilar i Mick Wallace.

PRZEWODNICTWO: Klára DOBREV
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Josep Borrell Fontelles.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Ernest Urtasun, Katrin Langensiepen, Gina Dowding, Hannah Neumann, Klaus Buchner, Monika Vana, Erik Marquardt i Mounir Satouri, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie brutalnego stłumienia niedawnych protestów w Iranie (2019/2993(RSP)) (B9-0271/2019);

—   Kati Piri, Jytte Guteland, w imieniu grupy S&D, w sprawie brutalnego stłumienia niedawnych protestów w Iranie (2019/2993(RSP)) (B9-0272/2019);

—   Anna Fotyga, Bert Jan Ruissen, Witold Jan Waszczykowski i Adam Bielan, w imieniu grupy ECR, w sprawie brutalnego stłumienia niedawnych protestów w Iranie (2019/2993(RSP)) (B9-0273/2019);

—   Luisa Porritt, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Moritz Körner i María Soraya Rodríguez Ramos, w imieniu grupy Renew w sprawie brutalnego stłumienia niedawnych protestów w Iranie (2019/2993(RSP)) (B9-0274/2019);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Sandra Kalniete i David McAllister, w imieniu grupy PPE, w sprawie brutalnego stłumienia niedawnych protestów w Iranie (2019/2993(RSP)) (B9-0275/2019);

—   Cornelia Ernst i Manuel Bompard, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie brutalnego stłumienia niedawnych protestów w Iranie (2019/2993(RSP)) (B9-0276/2019).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.7 protokołu z dnia 19.12.2019.


23. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy PPE następujące decyzje zmieniające skład komisji i delegacji:

komisja AFET: Sunčana Glavak w miejsce Dubravki Šuicy

komisja ECON: Siegfried Mureşan w miejsce Cristiana-Silviu Buşoi

Delegacja do spraw Stosunków z Bośnią i Hercegowiną oraz Kosowem: Sunčana Glavak w miejsce Dubravki Šuicy

Delegacja do spraw Stosunków ze Stanami Zjednoczonymi: Gheorghe-Vlad Nistor w miejsce Adiny-Ioany Vălean

Decyzje te wchodzą w życie z dniem dzisiejszym.


24. Strategia UE mająca wykorzenić okaleczanie żeńskich narządów płciowych na świecie (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Strategia UE mająca wykorzenić okaleczanie żeńskich narządów płciowych na świecie (2019/2988(RSP))

Tytti Tuppurainen (urzędująca przewodnicząca Rady) i Helena Dalli (członkini Komisji) wygłosiły oświadczenia.

Głos zabrali: Frances Fitzgerald w imieniu grupy PPE, Maria Noichl w imieniu grupy S&D, Irène Tolleret w imieniu grupy Renew, Pierrette Herzberger-Fofana w imieniu grupy Verts/ALE, Christine Anderson w imieniu grupy ID, Assita Kanko w imieniu grupy ECR, Eugenia Rodríguez Palop w imieniu grupy GUE/NGL, Maria Walsh, Julie Ward, Izaskun Bilbao Barandica, Petra De Sutter, Virginie Joron, Jessica Stegrud, Sandra Pereira, Javier Zarzalejos, Jackie Jones, Samira Rafaela, Alice Kuhnke, Dominique Bilde, Maria da Graça Carvalho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mathilde Androuët, Jiří Pospíšil, Vera Tax, György Hölvényi i Stanislav Polčák.

Głos zabrały Helena Dalli i Tytti Tuppurainen.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu zostaną ogłoszone w późniejszym czasie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: sesja miesięczna w lutym 2020 r.


25. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 645.170/OJJE).


26. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.20.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Nieobecność usprawiedliwiona:

Andrieu Eric, Bentele Hildegard, Carthy Matt, Heinäluoma Eero, Millán Mon Francisco José, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary


Załącznik 1 - Wybór Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIACH

Druga tura głosowania

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Geuking, Hannan, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Anderson Martina, Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Bompard, Botenga, Buschmann, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bull, Bullock, Castaldo, Corrao, D'Amato, Daubney, Dodds, England Kerr, Evi, Farage, Fox, Furore, Gemma, Giarrusso, Gill Nathan, Glancy, Gyöngyösi, Heaver, Konstantinou, Lagos, Longworth, Monteith, Mummery, Nikolaou-Alavanos, Overgaard Nielsen, Papadakis Kostas, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Pugh, Radačovský, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Tennant, Uhrík, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Edtstadler, Estaràs Ferragut, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Halicki, Hansen, Hava, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomc, Tóth, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Glück, Goerens, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dalli, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka.

Trzecia tura głosowania

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Geuking, Hannan, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:   
Anderson Martina, Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Bompard, Botenga, Buschmann, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bull, Bullock, Castaldo, Corrao, D'Amato, Daubney, Dodds, England Kerr, Evi, Farage, Fox, Furore, Gemma, Giarrusso, Gill Nathan, Glancy, Gyöngyösi, Heaver, Konstantinou, Lagos, Longworth, Monteith, Mummery, Nikolaou-Alavanos, Overgaard Nielsen, Papadakis Kostas, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Pugh, Radačovský, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Stedman-Bryce, Tennant, Tice, Uhrík, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Edtstadler, Estaràs Ferragut, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Halicki, Hansen, Hava, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomc, Tóth, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Glück, Goerens, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dalli, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jongerius, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka.

Ostatnia aktualizacja: 21 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności