Zoznam 
Zápisnica
XML 205kPDF 341kWORD 91k
Streda, 18. decembra 2019 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku)
 4.Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 5.Predloženie dokumentov
 6.Presuny rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia
 7.Pripomenutie si 10. výročia Lisabonskej zmluvy a právne záväznej charty základných práv (rozprava)
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Závery zo zasadnutia Európskej rady z 12. a 13. decembra 2019 (rozprava)
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Udeľovanie Sacharovovej ceny (slávnostné zasadnutie)
 12.Pokračovanie rokovania
 13.Hlasovanie
  
13.1.Voľba Európskeho ombudsmana (druhé a tretie kolo hlasovania)
  
13.2.SPP: Finančná disciplína od rozpočtového roku 2021 a flexibilita medzi piliermi v súvislosti s kalendárnym rokom 2020 ***I (hlasovanie)
  
13.3.Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Gambiou a jej vykonávací protokol *** (hlasovanie)
  
13.4.Námietka podľa článku 112: účinné látky vrátane dimoxystrobínu a mankozebu (hlasovanie)
  
13.5.Účtovná závierka Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) za rozpočtový rok 2017 (hlasovanie)
  
13.6.Verejná diskriminácia LGBTI osôb a nenávistné prejavy namierené voči nim vrátane zón bez osôb LGBTI (hlasovanie)
  
13.7.Spravodlivé zdaňovanie v digitalizovanom a globalizovanom hospodárstve – BEPS 2.0 (hlasovanie)
  
13.8.Právny štát na Malte po najnovších odhaleniach v súvislosti s vraždou Daphne Caruanovej Galiziovej (hlasovanie)
  
13.9.Iniciatíva EÚ zameraná na opeľovače (hlasovanie)
  
13.10.Uľahčovanie digitálnej transformácie zdravotnej a inej starostlivosti (hlasovanie)
 14.Vysvetlenia hlasovania
 15.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 16.Pokračovanie rokovania
 17.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 18.Zlučiteľnosť medzi súčasnou dohodou o voľnom obchode medzi EÚ a Mercosurom a návrhom Komisie týkajúcim sa Európskeho ekologického dohovoru (tematická rozprava)
 19.Situácia Ujgurov v Číne (kauza China Cables) (rozprava)
 20.Humanitárna situácia vo Venezuele a migračná a utečenecká kríza (rozprava)
 21.Situácia v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague (rozprava)
 22.Násilný zásah proti nedávnym protestom v Iráne (rozprava)
 23.Zloženie výborov a delegácií
 24.Stratégia EÚ na ukončenie mrzačenia ženských pohlavných orgánov na celom svete (rozprava)
 25.Program rokovania na nasledujúci deň
 26.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Voľba Európskeho ombudsmana


PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.08 h.


2. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Podľa článku 144 rokovacieho poriadku požiadali títo poslanci alebo politické skupiny o konanie rozpravy o uvedených návrhoch uznesení:

I.   Porušovanie ľudských práv vrátane náboženských slobôd v Burkine Faso (2019/2980(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra a Valdemar Tomaševski v mene skupiny ECR o porušovaní ľudských práv vrátane náboženských slobôd v Burkine Faso (B9-0261/2019);

—   Henrike Hahn, Ellie Chowns, Gina Dowding v mene skupiny Verts/ALE a Fabio Massimo Castaldo o porušovaní ľudských práv vrátane náboženských slobôd v Burkine Faso (B9-0264/2019);

—   Kati Piri a Maria Arena v mene skupiny S&D o porušovaní ľudských práv vrátane náboženských slobôd v Burkine Faso (B9-0265/2019);

—   Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Marisa Matias, José Gusmão, Pernando Barrena Arza, Manuel Bompard, Konstantinos Arvanitis, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Giorgos Georgiou a Niyazi Kizilyürek v mene skupiny GUE/NGL o porušovaní ľudských práv vrátane náboženských slobôd v Burkine Faso (B9-0266/2019);

—   Lars Patrick Berg, Christine Anderson, Markus Buchheit, Nicolaus Fest a Thierry Mariani v mene skupiny ID o porušovaní ľudských práv vrátane náboženských slobôd v Burkine Faso (B9-0268/2019);

—   Jan-Christoph Oetjen, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans Marie-Pierre Vedrenne a Chrysoula Zacharopoulou v mene skupiny Renew o porušovaní ľudských práv vrátane náboženských slobôd v Burkine Faso (B9-0269/2019);

—   Michael Gahler, György Hölvényi, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Sandra Kalniete, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Peter van Dalen, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, David Lega, Krzysztof Hetman, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Karlo Ressler, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer a Inese Vaidere v mene skupiny PPE o porušovaní ľudských práv vrátane náboženských slobôd v Burkine Faso (B9-0270/2019).

II.   Afganistan, najmä obvinenia zo sexuálneho zneužívania chlapcov v provincii Lowgar (2019/2981(RSP))

—   Karol Karski, Anna Fotyga, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra a Valdemar Tomaševski v mene skupiny ECR o Afganistane, najmä obvineniach zo sexuálneho zneužívania chlapcov v provincii Lowgar (B9-0242/2019);

—   Erik Marquardt a Hannah Neumann v mene skupiny Verts/ALE a Fabio Massimo Castaldo o Afganistane, najmä obvineniach zo sexuálneho zneužívania chlapcov v provincii Lowgar (B9-0243/2019);

—   Kati Piri a Robert Biedroń v mene skupiny S&D o Afganistane, najmä obvineniach zo sexuálneho zneužívania chlapcov v provincii Lowgar (B9-0244/2019);

—   Marisa Matias, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Mick Wallace, José Gusmão, Özlem Demirel, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Giorgos Georgiou a Niyazi Kizilyürek v mene skupiny GUE/NGL o Afganistane, najmä obvineniach zo sexuálneho zneužívania chlapcov v provincii Lowgar (B9-0245/2019);

—   Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva-Veli, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne a Chrysoula Zacharopoulou v mene skupiny Renew o Afganistane, najmä obvineniach zo sexuálneho zneužívania chlapcov v provincii Lowgar (B9-0256/2019);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, David Lega, Krzysztof Hetman, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Luděk Niedermayer a Inese Vaidere v mene skupiny PPE o Afganistane, najmä obvineniach zo sexuálneho zneužívania chlapcov v provincii Lowgar (B9-0257/2019).

III.   Ruský zákon o „zahraničných agentoch“ (2019/2982(RSP))

—   Anna Fotyga, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Zdzisław Krasnodębski, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Roberts Zīle a Alexandr Vondra v mene skupiny ECR o ruskom zákone o „zahraničných agentoch“ a jeho nedávnych zmenách (B9-0258/2019);

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Viola Von Cramon-Taubadel, Catherine Rowett, Henrike Hahn, Reinhard Bütikofer, Rasmus Andresen, Hannah Neumann, Gina Dowding a Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE o ruskom zákone o „zahraničných agentoch“ (B9-0259/2019);

—   Kati Piri a Tonino Picula v mene skupiny S&D o ruskom zákone o „zahraničných agentoch“ (B9-0260/2019);

—   Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Helmut Scholz, Konstantinos Arvanitis, Dimitrios Papadimoulis, Anne-Sophie Pelletier a Niyazi Kizilyürek v mene skupiny GUE/NGL o ruskom zákone o „zahraničných agentoch“ (B9-0262/2019);

—   Antony Hook, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou a Chrysoula Zacharopoulou v mene skupiny Renew o ruskom zákone o „zahraničných agentoch“ (B9-0263/2019);

—   Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Sandra Kalniete, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Roberta Metsola, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Vladimír Bilčík, Maria Walsh, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer a Inese Vaidere v mene skupiny PPE o ruskom zákone o „zahraničných agentoch“ (B9-0267/2019).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 171 rokovacieho poriadku.


3. Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 3 (D063568/01 - 2019/2991(RPS) - lehota: 13. marca 2020)
predložené gestorskému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o olovo a jeho zlúčeniny (D063675/03 - 2019/2949(RPS) - lehota: 27. februára 2020)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článok 57 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí prochlorazu v určitých produktoch alebo na nich (D063862/03 - 2019/2947(RPS) - lehota: 27. januára 2020)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu chloristanu v určitých potravinách (D063903/03 - 2019/2961(RPS) - lehota: 4. marca 2020)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie polysorbanov (E 432 – 436) v sýtených nápojoch (D063907/03 - 2019/2969(RPS) - lehota: 10. februára 2020)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie kyseliny citrónovej (E 330) vo výrobkoch z kakaa a čokolády (D063908/03 - 2019/2970(RPS) - lehota: 11. februára 2020)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie sójovej hemicelulózy (E 426) (D063923/03 - 2019/2971(RPS) - lehota: 10. februára 2020)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie kyseliny sorbovej (E 200) v tekutých farbiacich prípravkoch na ozdobné farbenie vaječných škrupín (D063924/03 - 2019/2972(RPS) - lehota: 10. februára 2020)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie polyglycerolpolyricínoleátu (E 476) v tekutých emulziách z rastlinných olejov (D063925/03 - 2019/2973(RPS) - lehota: 10. februára 2020)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 142/2011, pokiaľ ide o používanie mäsokostnej múčky ako paliva v spaľovacích zariadeniach (D063960/03 - 2019/2992(RPS) - lehota: 14. marca 2020)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Rozhodnutie Komisie, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/312/EÚ s cieľom rozšíriť výnimku pre oxid zinočnatý tak, aby sa mohol používať ako konzervačný stabilizátor, a zahrnúť do tejto výnimky jeho použitie ako „konzervačného prostriedku používaného na zabránenie rastu mikroogramizmov počas skladovania výrobkov“ a ako konzervačného prostriedku používaného v „tónovacích pastách“ (D064651/02 - 2019/2960(RPS) - lehota: 3. marca 2020)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (D064664/02 - 2019/2968(RPS) - lehota: 7. marca 2020)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článok 57 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje nemecká jazyková verzia nariadenia (EÚ) č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (D064944/02 - 2019/2948(RPS) - lehota: 27. februára 2020)
predložené gestorskému výboru: ENVI


4. Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie ktorým sa mení limit zraniteľnosti stanovený v bode 1 písm. b) prílohy VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (C(2019)08360 - 2019/2946(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 26. novembra 2019

predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované nariadenie Komisie o klasifikácii vozidiel, povinnostiach používateľov Európskej služby elektronického výberu mýta, požiadavkách na zložky interoperability a minimálnych kritériách oprávnenosti pre notifikované orgány (C(2019)08369 - 2019/2955(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 28. novembra 2019

predložené gestorskému výboru: TRAN

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1700 upresnením počtu a názvov premenných v doméne „príjem a životné podmienky“ (C(2019)08800 - 2019/2995(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 16. decembra 2019

predložené gestorskému výboru: EMPL

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1700 upresnením počtu a názvu premenných v doméne „pracovná sila“ (C(2019)08809 - 2019/2996(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 16. decembra 2019

predložené gestorskému výboru: EMPL

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre prevádzkové normy archívov sekuritizačných údajov o zhromažďovaní, agregácii, porovnávaní a overovaní úplnosti a konzistentnosti údajov a prístupe k nim (C(2019)08881 - 2019/2957(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 29. novembra 2019

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa bližšie určujú podrobnosti žiadosti o registráciu archívu sekuritizačných údajov a podrobnosti zjednodušenej žiadosti o rozšírenie registrácie archívu obchodných údajov (C(2019)08882 - 2019/2958(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 29. novembra 2019

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa špecifikácie kritérií na určenie toho, ktoré opatrenia primerane zmierňujú kreditné riziko protistrany v súvislosti s krytými dlhopismi a sekuritizáciami, a ktorým sa menia delegované nariadenia (EÚ) 2015/2205 a (EÚ) 2016/1178 (C(2019)08886 - 2019/2994(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 16. decembra 2019

predložené gestorskému výboru: ECON


5. Predloženie dokumentov

Bol predložený tento dokument:

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. 2/2019 – ESVČ (N9-0049/2019 - C9-0189/2019 - 2019/2179(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG


6. Presuny rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia

V súlade s článkom 31 ods. 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov DEC 26/2019 - Oddiel III - Komisia.

V súlade s článkom 31 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o neschválení presunu rozpočtových prostriedkov DEC 18/2019 - Oddiel III - Komisia.

V súlade s článkom 29 ods. 1 písm. a) a článkom 29 ods. 1 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presun rozpočtových prostriedkov č. 2/2019 - Európska služba pre vonkajšiu činnosť.

V súlade s článkom 29 ods. 1 a 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presun rozpočtových prostriedkov č. INF 4/2019 - Súdny dvor.


7. Pripomenutie si 10. výročia Lisabonskej zmluvy a právne záväznej charty základných práv (rozprava)

Pripomenutie si 10. výročia Lisabonskej zmluvy a právne záväznej charty základných práv (2019/2951(RSP))

Predseda vystúpil s vyhlásením, aby uviedol rozpravu.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Pascal Durand v mene skupiny Renew, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zanni v mene skupiny ID, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Manon Aubry v mene skupiny GUE/NGL a Jonathan Bullock – nezaradený poslanec.

Vystúpili: Ursula von der Leyen (predsedníčka Komisie) a Charles Michel (predseda Európskej rady).

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 9.49 h.)


8. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 10.01 h.


9. Závery zo zasadnutia Európskej rady z 12. a 13. decembra 2019 (rozprava)

Vyhlásenia Európskej rady a Komisie: Závery zo zasadnutia Európskej rady z 12. a 13. decembra 2019 (2019/2723(RSP))

Charles Michel (predseda Európskej rady) a Ursula von der Leyen (predsedníčka Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Dacian Cioloş v mene skupiny Renew, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Gerolf Annemans v mene skupiny ID, Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Michael Heaver – nezaradený poslanec a Danuta Maria Hübner.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Simona Bonafè, Guy Verhofstadt, Bas Eickhout, Nicolas Bay, Peter Lundgren, Giorgos Georgiou, Miroslav Radačovský, Daniel Caspary, Miriam Dalli, Valérie Hayer, Gina Dowding, Harald Vilimsky, Derk Jan Eppink, Nigel Farage, Jan Olbrycht, Pedro Silva Pereira, Lucy Nethsingha, Rasmus Andresen, Mara Bizzotto, Johan Van Overtveldt, Brian Monteith, Ioan-Rareş Bogdan, Heléne Fritzon, Dita Charanzová, Alexandra Lesley Phillips, Edina Tóth, Margarida Marques, Billy Kelleher, Vangelis Meimarakis, Gabriele Bischoff, Paulo Rangel, Costas Mavrides, Angelika Niebler, Richard Corbett a Seán Kelly.

Vystúpili: Michel Barnier (vedúci Osobitnej skupiny pre vzťahy so Spojeným kráľovstvom) a Charles Michel.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 12.05 h.)


PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

10. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.10 h.


11. Udeľovanie Sacharovovej ceny (slávnostné zasadnutie)

Parlament sa zišiel na slávnostnom zasadnutí pri príležitosti udeľovanie Sacharovovej ceny Ilhamovi Tohtimu, ktorého zastupovala jeho dcéra Jewher Ilham.

Predseda pred udelením ceny zároveň privítal finalistov a ich zástupcov, ktorí boli usadení na čestnej galérii.

(Rokovanie bolo prerušené o 12.35 h.)


12. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.39 h.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Angel Dzhambazki a Karima Delli.


13. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetovej stránke Parlamentu.


13.1. Voľba Európskeho ombudsmana (druhé a tretie kolo hlasovania)

Predseda pripomenul, že včera žiaden kandidát nezískal absolútnu väčšinu odovzdaných hlasov (bod 4.1 zápisnice zo dňa 17.12.2019).

Predseda oznámil, že mu boli predložené tieto kandidatúry: Giuseppe Fortunato, Julia Laffranque, Emily O’Reilly a Cecilia Wikström.

(Nils Muižnieks stiahol svoju kandidatúru.)

Pripomenul ustanovenia článku 231 rokovacieho poriadku a postup hlasovania.

Predseda poznamenal, že podmienky voľby boli splnené, keďže bola prítomná viac ako polovica všetkých poslancov Parlamentu.

Konalo sa tajné hlasovanie.

Predseda oznámil výsledky hlasovania :

- Počet hlasujúcich poslancov: 694

- sa zdržali: 56

- Počet odovzdaných hlasov: 638

- požadovaná väčšina: 320

Získané hlasy v zostupnom poradí:

Emily O’Reilly: 291 hlasov

Julia Laffranque: 251 hlasov

Giuseppe Fortunato: 58 hlasov

Cecilia Wikström: 38 hlasov

Zoznam účastníkov hlasovania je uvedený v prílohe zápisnice (príloha 1 zápisnice zo dňa 18.12.2019).

Predseda poznamenal, že žiaden kandidát nezískal požadovanú väčšinu odovzdaných hlasov a že je potrebné tretie kolo hlasovania.

Pripomenul ustanovenia článku 231 ods. 6 druhého pododseku rokovacieho poriadku a oznámil, že do tretieho kola postúpili dve kandidátky, ktoré v druhom kole získali najviac hlasov, t. j. Emily O'Reilly a Julia Laffranque.

Konalo sa tajné hlasovanie.

- Počet hlasujúcich poslancov: 694

- sa zdržali: 94

- Počet odovzdaných hlasov: 600

(Zoznam účastníkov hlasovania je uvedený v prílohe zápisnice (príloha 1 zápisnice zo dňa 18.12.2019).

Získali:

Emily O’Reilly: 320 hlasov

Julia Laffranque: 280 hlasov

Na základe výsledkov tretieho kola hlasovania predseda vyhlásil, že Emily O'Reilly bola zvolená za Európsku ombudsmanku (P9_TA(2019)0096), zablahoželal jej k zvoleniu a oznámil, že pristúpi k podpísaniu rozhodnutia Parlamentu o voľbe Európskeho ombudsmana.

Vystúpenie

Phil Hogan (člen Komisie), aby zablahoželal Emily O’Reilly.

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda


13.2. SPP: Finančná disciplína od rozpočtového roku 2021 a flexibilita medzi piliermi v súvislosti s kalendárnym rokom 2020 ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o finančnú disciplínu od rozpočtového roka 2021, a nariadenie (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o pružnosť medzi piliermi vzhľadom na kalendárny rok 2020 [COM(2019)0580 - C9-0163/2019- 2019/0253(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Norbert Lins (A9-0042/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2019)0097)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


13.3. Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Gambiou a jej vykonávací protokol *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Gambijskou republikou a protokolu o vykonávaní uvedenej dohody o partnerstve [08974/2019 - C9-0106/2019- 2019/0076(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Carmen Avram (A9-0026/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2019)0098)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody a protokolu.


13.4. Námietka podľa článku 112: účinné látky vrátane dimoxystrobínu a mankozebu (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý predložil výbor ENVI v súlade s článkom 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku, o návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie obdobia platnosti schválenia účinných látok benfluralín, dimoxystrobín, fluazinam, flutolanil, mankozeb, mekoprop-P, metiram, mepikvát, metiram, oxamyl a pyraklostrobín (D064213/02 - 2019/2925(RSP)) (B9-0230/2019) - Zodpovední poslanci: Anja Hazekamp, Tilly Metz a Eleonora Evi.

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2019)0099)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)


13.5. Účtovná závierka Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) za rozpočtový rok 2017 (hlasovanie)

Návrh rozhodnutia B9-0235/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P9_TA(2019)0100)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)


13.6. Verejná diskriminácia LGBTI osôb a nenávistné prejavy namierené voči nim vrátane zón bez osôb LGBTI (hlasovanie)

Rozprava sa uskutočnila 26. novembra 2019 (bod 15 zápisnice zo dňa 26.11.2019).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Maria Walsh a Roberta Metsola v mene skupiny PPE, Delara Burkhardt, Birgit Sippel, Claude Moraes, Sylwia Spurek, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Sylvie Guillaume a Raphaël Glucksmann v mene skupiny S&D, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, Irène Tolleret, Naomi Long, Liesje Schreinemacher, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller a Ramona Strugariu v mene skupiny Renew, Terry Reintke, Kira Marie Peter-Hansen, Henrike Hahn, Katrin Langensiepen, Diana Riba i Giner, Gwendoline Delbos-Corfield, Petra De Sutter, Saskia Bricmont, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Kim Van Sparrentak, Marie Toussaint, Tineke Strik, Erik Marquardt, Monika Vana, Rasmus Andresen a Alice Kuhnke v mene skupiny Verts/ALE, Malin Björk, Manon Aubry, Younous Omarjee, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Martin Buschmann, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Idoia Villanueva Ruiz, Konstantinos Arvanitis, Niyazi Kizilyürek a Petros Kokkalis v mene skupiny GUE/NGL o verejnej diskriminácii a nenávistných prejavoch proti LGBTI osobám vrátane zón bez LGBTI (2019/2933(RSP)) (B9-0234/2019).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2019)0101)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)


13.7. Spravodlivé zdaňovanie v digitalizovanom a globalizovanom hospodárstve – BEPS 2.0 (hlasovanie)

Rozprava sa uskutočnila 17. decembra 2019 (bod 17 zápisnice zo dňa 16.12.2019).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 136 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Irene Tinagli v mene výboru ECON o spravodlivom zdaňovaní v digitalizovanom a globalizovanom hospodárstve: BEPS 2.0 (2019/2901(RSP)) (B9-0238/2019).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2019)0102)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)


13.8. Právny štát na Malte po najnovších odhaleniach v súvislosti s vraždou Daphne Caruanovej Galiziovej (hlasovanie)

Návrh uznesenia B9-0240/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2019)0103)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

Vystúpenia:

Sophia in 't Veld, aby predložila ústny pozmeňujúci návrh k odôvodneniu W. Parlament súhlasil s tým, aby sa o ústnom pozmeňujúcom návrhu hlasovalo.


13.9. Iniciatíva EÚ zameraná na opeľovače (hlasovanie)

Návrh uznesenia B9-0233/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2019)0104)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

Vystúpenia:

Nicolaus Fest a Jérôme Rivière k priebehu rozpravy (predseda poskytol spresňujúce informácie).


13.10. Uľahčovanie digitálnej transformácie zdravotnej a inej starostlivosti (hlasovanie)

Návrh uznesenia B9-0239/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2019)0105)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

Vystúpenia:

Patrick Breyer, aby predložil ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcim návrhom 6, 7 a 9. Parlament nesúhlasil s tým, aby sa o ústnom pozmeňujúcom návrhu hlasovalo, pretože sa proti nemu vyslovilo viac ako 40 poslancov.

Patrick Breyer, aby v súlade s článkom 180 ods. 5 rokovacieho poriadku stiahol pozmeňujúce návrhy 6,7 a 9.


14. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenie hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Verejná diskriminácia LGBTI osôb a nenávistné prejavy namierené voči nim vrátane zón bez osôb LGBTI - B9-0234/2019

Aurélia Beigneux, Billy Kelleher, Manuel Bompard, Sheila Ritchie, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Daniel Hannan, Angel Dzhambazki, Rory Palmer, Claire Fox, Gilles Lebreton, Juan Fernando López Aguilar, Jackie Jones, Christine Anderson, Annika Bruna, Joachim Stanisław Brudziński a Martin Horwood

Spravodlivé zdaňovanie v digitalizovanom a globalizovanom hospodárstve – BEPS 2.0 Spravodlivé zdaňovanie v digitalizovanom a globalizovanom hospodárstve – BEPS 2.0 - B9-0238/2019

Manon Aubry, Stanislav Polčák, Leszek Miller a Seán Kelly

Právny štát na Malte po najnovších odhaleniach v súvislosti s vraždou Daphne Caruanovej Galiziovej - B9-0240/2019

Juan Fernando López Aguilar, Romana Tomc, Jiří Pospíšil a Joachim Stanisław Brudziński

Iniciatíva EÚ zameraná na opeľovače - B9-0233/2019

Billy Kelleher, Joëlle Mélin, Michaela Šojdrová, István Ujhelyi, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki a Jiří Pospíšil

Uľahčovanie digitálnej transformácie zdravotnej a inej starostlivosti - B9-0239/2019

Joëlle Mélin, Michaela Šojdrová, István Ujhelyi, Rory Palmer a Billy Kelleher.


15. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sa nachádzajú na stránke Parlamentu „Plenárne zasadnutie“, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 14.14 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Dita CHARANZOVÁ
podpredsedníčka

16. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.00 h.


17. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


18. Zlučiteľnosť medzi súčasnou dohodou o voľnom obchode medzi EÚ a Mercosurom a návrhom Komisie týkajúcim sa Európskeho ekologického dohovoru (tematická rozprava)

Zlučiteľnosť medzi súčasnou dohodou o voľnom obchode medzi EÚ a Mercosurom a návrhom Komisie týkajúcim sa Európskeho ekologického dohovoru (2019/2976(RSP))

V rozprave vystúpil Yannick Jadot, aby začal rozpravu navrhovanú skupinou Verts/ALE.

V rozprave vystúpili: Tytti Tuppurainen (úradujúca predsedníčka Rady) a Phil Hogan (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Sven Simon v mene skupiny PPE, Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D, Jordi Cañas v mene skupiny Renew, Anna Cavazzini v mene skupiny Verts/ALE, Markus Buchheit v mene skupiny ID, Geert Bourgeois v mene skupiny ECR, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Tiziana Beghin – nezaradená poslankyňa, Mairead McGuinness, Bernd Lange, Karin Karlsbro, Saskia Bricmont, Jaak Madison, Mazaly Aguilar, Emmanuel Maurel, Ivan Vilibor Sinčić, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jytte Guteland, Samira Rafaela, Ellie Chowns, Danilo Oscar Lancini, Bert-Jan Ruissen, Miguel Urbán Crespo, Daniel Buda, Paolo De Castro, Morten Løkkegaard, Molly Scott Cato, Teuvo Hakkarainen, Jan Zahradil, Marisa Matias, Massimiliano Salini, Robert Biedroń, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Gilles Lebreton, Nicola Procaccini, Sira Rego, Kris Peeters, Javi López a Frédérique Ries.

PREDSEDNÍCTVO: Katarina BARLEY
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Martin Häusling, Nicolas Bay, Jessica Stegrud, Mick Wallace, Simone Schmiedtbauer, Nicola Danti, Billy Kelleher, Pär Holmgren, Robert Roos, Adam Jarubas, Günther Sidl, Caroline Voaden, Sarah Wiener, Nathalie Colin-Oesterlé, Maria Arena, Urmas Paet, Grace O'Sullivan, Henna Virkkunen, Isabel Carvalhais, Anna Deparnay-Grunenberg, Geoffroy Didier, Miapetra Kumpula-Natri, Stanislav Polčák, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Spyraki, Agnes Jongerius, Sirpa Pietikäinen, Michaela Šojdrová a José Manuel Fernandes.

Vystúpili: Phil Hogan a Tytti Tuppurainen.

Rozprava sa skončila.


19. Situácia Ujgurov v Číne (kauza China Cables) (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia Ujgurov v Číne (kauza China Cables) (2019/2945(RSP))

Josep Borrell Fontelles (podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Isabel Wiseler-Lima v mene skupiny PPE, Kati Piri v mene skupiny S&D, Phil Bennion v mene skupiny Renew, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Anna Bonfrisco v mene skupiny ID, Anna Fotyga v mene skupiny ECR, Idoia Villanueva Ruiz v mene skupiny GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo – nezaradený poslanec, Michael Gahler, Evelyne Gebhardt, Sophia in 't Veld, Markéta Gregorová, Ignazio Corrao, David McAllister, Isabel Santos a Ilhan Kyuchyuk.

PREDSEDNÍCTVO: Ewa KOPACZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Viola Von Cramon-Taubadel, Željana Zovko, Raphaël Glucksmann, Bernard Guetta, David Lega, Neena Gill, Petras Auštrevičius, Michaela Šojdrová, Elena Yoncheva a Bogusław Liberadzki.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Robert Hajšel, Julie Ward, Mick Wallace a Clare Daly.

V rozprave vystúpil Josep Borrell Fontelles.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Kati Piri, Evelyne Gebhardt, Isabel Santos a Raphaël Glucksmann v mene skupiny S&D o situácii Ujgurov v Číne o situácii Ujgurov v Číne (kauza China Cables) (2019/2945(RSP)) (B9-0246/2019);

—   Anna Fotyga, Bert Jan Ruissen, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Charlie Weimers, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski a Alexandr Vondra v mene skupiny ECR a Fabio Massimo Castaldo o situácii Ujgurov v Číne (China Cables) (2019/2945(RSP)) (B9-0247/2019);

—   Reinhard Bütikofer a Saskia Bricmont v mene skupiny Verts/ALE o situácii Ujgurov v Číne (China Cables) (2019/2945(RSP)) (B9-0248/2019);

—   Phil Bennion, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne a Chrysoula Zacharopoulou v mene skupiny Renew o situácii Ujgurov v Číne (kauza China Cables) (2019/2945(RSP)) (B9-0249/2019);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, Željana Zovko a David Lega v mene skupiny PPE o situácii Ujgurov v Číne (kauza China Cables) (2019/2945(RSP)) (B9-0250/2019).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.5 zápisnice zo dňa 19.12.2019.


20. Humanitárna situácia vo Venezuele a migračná a utečenecká kríza (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Humanitárna situácia vo Venezuele a migračná a utečenecká kríza (2019/2952(RSP))

Josep Borrell Fontelles (podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Leopoldo López Gil v mene skupiny PPE, Javi López v mene skupiny S&D, Dita Charanzová v mene skupiny Renew, Alice Kuhnke v mene skupiny Verts/ALE, Thierry Mariani v mene skupiny ID, Hermann Tertsch v mene skupiny ECR, Idoia Villanueva Ruiz v mene skupiny GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos – nezaradený poslanec, Antonio Tajani, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jordi Cañas, Silvia Sardone, Tomasz Piotr Poręba, Sandra Pereira, Ioannis Lagos, Paulo Rangel, Tonino Picula, Samira Rafaela, Ryszard Czarnecki, Ignazio Corrao, Andrey Kovatchev, Evin Incir, Izaskun Bilbao Barandica, David Lega, Nikos Androulakis, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomislav Sokol, Željana Zovko, Julie Ward, Tomislav Sokol, Bogusław Liberadzki, Isabel Santos, Ibán García Del Blanco, Caterina Chinnici a Carlo Fidanza.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly, Mick Wallace a Fabio Massimo Castaldo.

PREDSEDNÍCTVO: Marcel KOLAJA
podpredseda

V rozprave vystúpil Josep Borrell Fontelles.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca plenárna schôdza.


21. Situácia v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague (2019/2978(RSP))

Josep Borrell Fontelles (podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Leopoldo López Gil v mene skupiny PPE, Maria-Manuel Leitão-Marques v mene skupiny S&D, Javier Nart v mene skupiny Renew, Tilly Metz v mene skupiny Verts/ALE, Hermann Tertsch v mene skupiny ECR, Miguel Urbán Crespo v mene skupiny GUE/NGL, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javi López, Izaskun Bilbao Barandica, Assita Kanko, Clare Daly, Maria Arena, María Soraya Rodríguez Ramos a Alicia Homs Ginel.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Juan Fernando López Aguilar, Mick Wallace a Fabio Massimo Castaldo.

V rozprave vystúpil Josep Borrell Fontelles.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Kati Piri a Maria Manuel Leitão Marques, v mene skupiny S&D, o situácii v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague (2019/2978(RSP)) (B9-0251/2019);

—   Tilly Metz, Hannah Neumann, Anna Cavazzini a Saskia Bricmont, v mene skupiny Verts/ALE, Sophia Fabio Massimo Castaldo o situácii v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague (2019/2978(RSP)) (B9-0252/2019);

—   Leopoldo López Gil, Michael Gahler, Željana Zovko, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javier Zarzalejos, Vladimír Bilčík a David Lega, v mene skupiny PPE, o situácii v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague (2019/2978(RSP)) (B9-0253/2019);

—   Javier Nart, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne a Chrysoula Zacharopoulou, v mene skupiny Renew, o situácii v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague (2019/2978(RSP)) (B9-0254/2019);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski a Alexandr Vondra, v mene skupiny ECR, o situácii v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague (2019/2978(RSP)) (B9-0255/2019).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.6 zápisnice zo dňa 19.12.2019.


22. Násilný zásah proti nedávnym protestom v Iráne (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Násilný zásah proti nedávnym protestom v Iráne (2019/2993(RSP))

Josep Borrell Fontelles (podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Traian Băsescu v mene skupiny PPE, Domènec Ruiz Devesa v mene skupiny S&D, Luisa Porritt v mene skupiny Renew, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Jérôme Rivière v mene skupiny ID, Anna Fotyga v mene skupiny ECR, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Matthew Patten – nezaradený poslanec, Lukas Mandl, Isabel Santos, Klemen Grošelj, Virginie Joron, Charlie Weimers, Isabel Benjumea Benjumea, Jytte Guteland, María Soraya Rodríguez Ramos, Jiří Pospíšil a Bernard Guetta.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Milan Zver, Julie Ward, Clare Daly, Fabio Massimo Castaldo, Eugen Tomac, Juan Fernando López Aguilar a Mick Wallace.

PREDSEDNÍCTVO: Klára DOBREV
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Josep Borrell Fontelles.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Ernest Urtasun, Katrin Langensiepen, Gina Dowding, Hannah Neumann, Klaus Buchner, Monika Vana, Erik Marquardt a Mounir Satouri, v mene skupiny Verts/ALE, o násilnom potlačení nedávnych protestov v Iráne (2019/2993(RSP)) (B9-0271/2019);

—   Kati Piri, Jytte Guteland, v mene skupiny S&D, o násilnom potlačení nedávnych protestov v Iráne (2019/2993(RSP)) (B9-0272/2019);

—   Anna Fotyga, Bert Jan Ruissen, Witold Jan Waszczykowski a Adam Bielan, v mene skupiny ECR, o násilnom potlačení nedávnych protestov v Iráne (2019/2993(RSP)) (B9-0273/2019);

—   Luisa Porritt, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Moritz Körner a María Soraya Rodríguez Ramos, v mene skupiny Renew, o násilnom potlačení nedávnych protestov v Iráne (2019/2993(RSP)) (B9-0274/2019);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Sandra Kalniete a David McAllister, v mene skupiny PPE, o násilnom potlačení nedávnych protestov v Iráne (2019/2993(RSP)) (B9-0275/2019);

—   Cornelia Ernst a Manuel Bompard, v mene skupiny GUE/NGL, o násilnom zásahu proti nedávnym protestom v Iráne (2019/2993(RSP)) (B9-0276/2019).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.7 zápisnice zo dňa 19.12.2019.


23. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny PPE nasledujúce rozhodnutia, ktorými sa mení zloženie výborov a delegácií:

výbor AFET: Sunčana Glavak, ktorou je nahradená Dubravka Šuica

výbor ECON: Siegfried Mureşan, ktorým je nahradený Cristian-Silviu Buşoi

Delegácia pre vzťahy s Bosnou a Hercegovinou a Kosovom: Sunčana Glavak, ktorou je nahradená Dubravka Šuica

Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými: Gheorghe-Vlad Nistor, ktorým je nahradená Adina-Ioana Vălean

Tieto rozhodnutia nadobúdajú účinnosť dnešným dňom.


24. Stratégia EÚ na ukončenie mrzačenia ženských pohlavných orgánov na celom svete (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Stratégia EÚ na ukončenie mrzačenia ženských pohlavných orgánov na celom svete (2019/2988(RSP))

Tytti Tuppurainen (úradujúca predsedníčka Rady) a Helena Dalli (členka Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Frances Fitzgerald v mene skupiny PPE, Maria Noichl v mene skupiny S&D, Irène Tolleret v mene skupiny Renew, Pierrette Herzberger-Fofana v mene skupiny Verts/ALE, Christine Anderson v mene skupiny ID, Assita Kanko v mene skupiny ECR, Eugenia Rodríguez Palop v mene skupiny GUE/NGL, Maria Walsh, Julie Ward, Izaskun Bilbao Barandica, Petra De Sutter, Virginie Joron, Jessica Stegrud, Sandra Pereira, Javier Zarzalejos, Jackie Jones, Samira Rafaela, Alice Kuhnke, Dominique Bilde, Maria da Graça Carvalho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mathilde Androuët, Jiří Pospíšil, Vera Tax, György Hölvényi a Stanislav Polčák.

Vystúpili: Helena Dalli a Tytti Tuppurainen.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: februárová plenárna schôdza v roku 2020.


25. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 645.170/OJJE).


26. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.20 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Ospravedlnení:

Andrieu Eric, Bentele Hildegard, Carthy Matt, Heinäluoma Eero, Millán Mon Francisco José, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary


Príloha 1 - Voľba Európskeho ombudsmana

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA VOĽBE

Druhé kolo hlasovania

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Geuking, Hannan, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Anderson Martina, Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Bompard, Botenga, Buschmann, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bull, Bullock, Castaldo, Corrao, D'Amato, Daubney, Dodds, England Kerr, Evi, Farage, Fox, Furore, Gemma, Giarrusso, Gill Nathan, Glancy, Gyöngyösi, Heaver, Konstantinou, Lagos, Longworth, Monteith, Mummery, Nikolaou-Alavanos, Overgaard Nielsen, Papadakis Kostas, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Pugh, Radačovský, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Tennant, Uhrík, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Edtstadler, Estaràs Ferragut, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Halicki, Hansen, Hava, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomc, Tóth, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Glück, Goerens, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dalli, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka.

Tretie kolo hlasovania

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Geuking, Hannan, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:   
Anderson Martina, Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Bompard, Botenga, Buschmann, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bull, Bullock, Castaldo, Corrao, D'Amato, Daubney, Dodds, England Kerr, Evi, Farage, Fox, Furore, Gemma, Giarrusso, Gill Nathan, Glancy, Gyöngyösi, Heaver, Konstantinou, Lagos, Longworth, Monteith, Mummery, Nikolaou-Alavanos, Overgaard Nielsen, Papadakis Kostas, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Pugh, Radačovský, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Stedman-Bryce, Tennant, Tice, Uhrík, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Edtstadler, Estaràs Ferragut, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Halicki, Hansen, Hava, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomc, Tóth, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Glück, Goerens, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dalli, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jongerius, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka.

Posledná úprava: 23. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia