Index 
Protokoll
XML 207kPDF 351kWORD 89k
Onsdagen den 18 december 2019 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)
 4.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
 5.Inkomna dokument
 6.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 7.Högtidlighållande av tioårsdagen för Lissabonfördraget och den rättsligt bindande stadgan om de grundläggande rättigheterna (debatt)
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Slutsatser från Europeiska rådets möte den 12-13 december (debatt)
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Utdelning av Sacharovpriset (högtidligt möte)
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Omröstning
  
13.1.Val av ombudsmannen (andra och tredje slutna omröstningarna)
  
13.2.Den gemensamma jordbrukspolitiken: Finansiell disciplin från och med budgetåret 2021 och när det gäller flexibilitet mellan pelarna för kalenderåret 2020 ***I (omröstning)
  
13.3.Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gambia och dess genomförandeprotokoll *** (omröstning)
  
13.4.Invändning enligt artikel 112: Verksamma ämnen, däribland dimoxistrobin och mankozeb (omröstning)
  
13.5.Avslutning av räkenskaperna för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2017 (omröstning)
  
13.6.Allmän diskriminering och hatpropaganda som drabbar hbti-personer samt ”hbti-fria zoner” (omröstning)
  
13.7.Rättvis beskattning i en digitaliserad och globaliserad ekonomi. BEPS 2.0 (omröstning)
  
13.8.Rättsstatssituationen i Malta efter de senaste avslöjandena kring mordet på Daphne Caruana Galizia (omröstning)
  
13.9.EU-initiativet för pollinerande insekter (omröstning)
  
13.10.Möjliggörande av digital omvandling av vård och omsorg (omröstning)
 14.Röstförklaringar
 15.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 16.Återupptagande av sammanträdet
 17.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 18.Förenligheten mellan det nuvarande frihandelsavtalet mellan EU och Mercosur och kommissionens förslag om en europeisk grön giv (debatt om en aktuell fråga)
 19.Situationen för uigurerna i Kina ("China Cables") (debatt)
 20.Den humanitära situationen i Venezuela och migrations- och flyktingkrisen (debatt)
 21.Situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Nicaragua (debatt)
 22.Våldsamma ingripanden mot den senaste tidens protester i Iran (debatt)
 23.Utskottens och delegationernas sammansättning
 24.En EU-strategi för ett slut på kvinnlig könsstympning runt om i världen (debatt)
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Val av ombudsmannen


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.08.


2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 144 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Kränkningar av de mänskliga rättigheterna, bland annat religionsfriheten, i Burkina Faso (2019/2980(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra och Valdemar Tomaševski, för ECR-gruppen, om kränkningar av de mänskliga rättigheterna, bland annat religionsfriheten, i Burkina Faso (B9-0261/2019);

—   Henrike Hahn, Ellie Chowns, Gina Dowding, för Verts/ALE-gruppen och Fabio Massimo Castaldo, om kränkningar av de mänskliga rättigheterna, bland annat religionsfriheten, i Burkina Faso (B9-0264/2019);

—   Kati Piri och Maria Arena, för S&D-gruppen, om kränkningar av de mänskliga rättigheterna, bland annat religionsfriheten, i Burkina Faso (B9-0265/2019);

—   Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Marisa Matias, José Gusmão, Pernando Barrena Arza, Manuel Bompard, Konstantinos Arvanitis, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Giorgos Georgiou och Niyazi Kizilyürek, för GUE/NGL-gruppen, om kränkningar av de mänskliga rättigheterna, bland annat religionsfriheten, i Burkina Faso (B9-0266/2019);

—   Lars Patrick Berg, Christine Anderson, Markus Buchheit, Nicolaus Fest och Thierry Mariani, för ID-gruppen, om kränkningar av de mänskliga rättigheterna, bland annat religionsfriheten, i Burkina Faso (B9-0268/2019);

—   Jan-Christoph Oetjen, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne och Chrysoula Zacharopoulou, för Renew-gruppen, om kränkningar av de mänskliga rättigheterna, bland annat religionsfriheten, i Burkina Faso (B9-0269/2019);

—   Michael Gahler, György Hölvényi, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Sandra Kalniete, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Peter van Dalen, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, David Lega, Krzysztof Hetman, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Karlo Ressler, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer och Inese Vaidere, för PPE-gruppen, om kränkningar av de mänskliga rättigheterna, bland annat religionsfriheten, i Burkina Faso (B9-0270/2019).

II.   Afghanistan, särskilt påståendena om sexuella övergrepp mot pojkar i provinsen Logar (2019/2981(RSP))

—   Karol Karski, Anna Fotyga, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra och Valdemar Tomaševski, för ECR-gruppen, om Afghanistan, särskilt påståendena om sexuella övergrepp mot pojkar i provinsen Logar (B9-0242/2019);

—   Erik Marquardt och Hannah Neumann, för Verts/ALE-gruppen och Fabio Massimo Castaldo, om Afghanistan, särskilt påståendena om sexuella övergrepp mot pojkar i provinsen Logar (B9-0243/2019);

—   Kati Piri och Robert Biedroń, för S&D-gruppen, om Afghanistan, särskilt påståendena om sexuella övergrepp mot pojkar i provinsen Logar (B9-0244/2019);

—   Marisa Matias, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Mick Wallace, José Gusmão, Özlem Demirel, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Giorgos Georgiou och Niyazi Kizilyürek, för GUE/NGL-gruppen, om Afghanistan, särskilt påståendena om sexuella övergrepp mot pojkar i provinsen Logar (B9-0245/2019);

—   Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva-Veli, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne och Chrysoula Zacharopoulou, för Renew-gruppen, om Afghanistan, särskilt påståendena om sexuella övergrepp mot pojkar i provinsen Logar (B9-0256/2019);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, David Lega, Krzysztof Hetman, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Luděk Niedermayer och Inese Vaidere, för PPE-gruppen, om Afghanistan, särskilt påståendena om sexuella övergrepp mot pojkar i provinsen Logar (B9-0257/2019).

III.   Den ryska lagen om ”utländska agenter” (2019/2982(RSP))

—   Anna Fotyga, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Zdzisław Krasnodębski, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Roberts Zīle och Alexandr Vondra, för ECR-gruppen, om den ryska lagen om ”utländska agenter” och de senaste ändringarna av denna (B9-0258/2019);

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Viola Von Cramon-Taubadel, Catherine Rowett, Henrike Hahn, Reinhard Bütikofer, Rasmus Andresen, Hannah Neumann, Gina Dowding och Bronis Ropė, för Verts/ALE-gruppen, om den ryska lagen om ”utländska agenter” (B9-0259/2019);

—   Kati Piri och Tonino Picula, för S&D-gruppen, om den ryska lagen om ”utländska agenter” (B9-0260/2019);

—   Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Helmut Scholz, Konstantinos Arvanitis, Dimitrios Papadimoulis, Anne-Sophie Pelletier och Niyazi Kizilyürek, för GUE/NGL-gruppen, om den ryska lagen om ”utländska agenter” (B9-0262/2019);

—   Antony Hook, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou och Chrysoula Zacharopoulou, för Renew-gruppen, om den ryska lagen om ”utländska agenter” (B9-0263/2019);

—   Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Sandra Kalniete, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Roberta Metsola, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Vladimír Bilčík, Maria Walsh, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer och Inese Vaidere, för PPE-gruppen, som den ryska lagen om ”utländska agenter” (B9-0267/2019).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 171 i arbetsordningen.


3. Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller International Financial Reporting Standard 3 (D063568/01 - 2019/2991(RPS) - tidsfrist: 13 mars 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller bly och blyföreningar (D063675/03 - 2019/2949(RPS) - tidsfrist: 27 februari 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE (artikel 57 i arbetsordningen), IMCO (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för prokloraz i eller på vissa produkter (D063862/03 - 2019/2947(RPS) - tidsfrist: 27 januari 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för perklorat i vissa livsmedel (D063903/03 - 2019/2961(RPS) - tidsfrist: 4 mars 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av polysorbater (E 432–436) i kolsyrade drycker (D063907/03 - 2019/2969(RPS) - tidsfrist: 10 februari 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av citronsyra (E 330) i kakao- och chokladvaror (D063908/03 - 2019/2970(RPS) - tidsfrist: 11 februari 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av sojabönshemicellulosa (E 426) (D063923/03 - 2019/2971(RPS) - tidsfrist: 10 februari 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av sorbinsyra (E 200) i flytande färgberedningar för dekorationsmålning av äggskal (D063924/03 - 2019/2972(RPS) - tidsfrist: 10 februari 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av polyglycerolpolyricinoleat (E 476) i flytande vegetabiliska oljeemulsioner (D063925/03 - 2019/2973(RPS) - tidsfrist: 10 februari 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller användningen av kött- och benmjöl som bränsle i förbränningsanläggningar (D063960/03 - 2019/2992(RPS) - tidsfrist: 14 mars 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om ändring av beslut 2014/312/EU för att utvidga undantaget för zinkoxid så att dess användning som konserverande stabiliseringsmedel även får innefatta ”konservering av burkförpackade produkter” och konservering av ”färgbrytningspastor” (D064651/02 - 2019/2960(RPS) - tidsfrist: 3 mars 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (D064664/02 - 2019/2968(RPS) - tidsfrist: 7 mars 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE (artikel 57 i arbetsordningen), IMCO (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om rättelse av den tyska språkversionen av förordning (EU) nr 142/2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen (D064944/02 - 2019/2948(RPS) - tidsfrist: 27 februari 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI


4. Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av det gränsvärde för sårbarhet som anges i punkt 1 b i bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (C(2019)08360 - 2019/2946(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 26 november 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om klassificering av fordon, skyldigheter för användare av europeiska elektroniska vägtullar, krav på driftskompatibilitetskomponenter och minimikriterier för anmälda organs behörighet (C(2019)08369 - 2019/2955(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 28 november 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 vad gäller antal och beteckningar för variablerna inom området inkomster och levnadsvillkor (C(2019)08800 - 2019/2995(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 16 december 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 vad gäller antal och beteckningar för variablerna inom området arbetskraft (C(2019)08809 - 2019/2996(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 16 december 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för värdepapperiseringsregisters operativa standarder för uppgiftsinsamling, aggregering, jämförelse, tillgång och kontroll av fullständighet och samstämmighet (C(2019)08881 - 2019/2957(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 29 november 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 vad gäller tekniska standarder för tillsyn med närmare uppgifter om ansökan om registrering av ett värdepapperiseringsregister och närmare uppgifter om en förenklad ansökan om utvidgning av registrering av ett transaktionsregister (C(2019)08882 - 2019/2958(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 29 november 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för att specificera kriterier för fastställande av arrangemang för att på lämpligt sätt minska motpartskreditrisken i samband med säkerställda obligationer och värdepapperiseringar och om ändring av delegerade förordningar (EU) 2015/2205 och (EU) 2016/1178 (C(2019)08886 - 2019/2994(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 16 december 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON


5. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

- Förslag till anslagsöverföring 2/2019 - Utrikestjänsten (N9-0049/2019 - C9-0189/2019 - 2019/2179(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG


6. Anslagsöverföringar och budgetbeslut

Europeiska unionens råd hade i enlighet med artikel 31.6 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om godkännandet av anslagsöverföring DEC 26/2019 - avsnitt III - kommissionen.

Europeiska unionens råd hade i enlighet med artikel 31 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om att man inte godkände anslagsöverföring DEC 18/2019 - avsnitt III - kommissionen.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 29.1 led a och 29.1 led b i budgetförordningen beslutat att godkänna anslagsöverföring nr 2/2019 - Europeiska utrikestjänsten.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 29.1 och 29.2 i budgetförordningen beslutat att godkänna anslagsöverföring nr INF 4/2019 – domstolen.


7. Högtidlighållande av tioårsdagen för Lissabonfördraget och den rättsligt bindande stadgan om de grundläggande rättigheterna (debatt)

Högtidlighållande av tioårsdagen för Lissabonfördraget och den rättsligt bindande stadgan om de grundläggande rättigheterna (2019/2951(RSP))

Talmannen gjorde ett uttalande som inledning på debatten.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Pascal Durand för Renew-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Marco Zanni för ID-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Manon Aubry för GUE/NGL-gruppen, och Jonathan Bullock, grupplös.

Talare: Ursula von der Leyen (kommissionens ordförande) och Charles Michel (Europeiska rådets ordförande).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 9.49.)


8. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 10.01.


9. Slutsatser från Europeiska rådets möte den 12-13 december (debatt)

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen: Slutsatser från Europeiska rådets möte den 12-13 december (2019/2723(RSP))

Charles Michel (Europeiska rådets ordförande) och Ursula von der Leyen (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Dacian Cioloş för Renew-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Gerolf Annemans för ID-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Michael Heaver, grupplös, och Danuta Maria Hübner.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Simona Bonafè, Guy Verhofstadt, Bas Eickhout, Nicolas Bay, Peter Lundgren, Giorgos Georgiou, Miroslav Radačovský, Daniel Caspary, Miriam Dalli, Valérie Hayer, Gina Dowding, Harald Vilimsky, Derk Jan Eppink, Nigel Farage, Jan Olbrycht, Pedro Silva Pereira, Lucy Nethsingha, Rasmus Andresen, Mara Bizzotto, Johan Van Overtveldt, Brian Monteith, Ioan-Rareş Bogdan, Heléne Fritzon, Dita Charanzová, Alexandra Lesley Phillips, Edina Tóth, Margarida Marques, Billy Kelleher, Vangelis Meimarakis, Gabriele Bischoff, Paulo Rangel, Costas Mavrides, Angelika Niebler, Richard Corbett och Seán Kelly.

Talare: Michel Barnier (Chef för arbetsgruppen för förbindelser med Storbritannien) och Charles Michel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.05.)


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

10. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.10.


11. Utdelning av Sacharovpriset (högtidligt möte)

Parlamentet samlades till ett högtidligt möte för utdelning av Sacharovpriset till Ilham Tohti, som representerades av sin dotter Jewher Ilham.

Före prisutdelningen välkomnade talmannen även finalisterna och deras representanter som hade tagit plats på åhörarläktaren.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.35.)


12. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.39.

°
° ° °

Talare: Angel Dzhambazki och Karima Delli.


13. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


13.1. Val av ombudsmannen (andra och tredje slutna omröstningarna)

Talmannen påminde om att ingen hade fått en absolut majoritet av rösterna under gårdagen (punkt 4.1 i protokollet av den 17.12.2019).

Talmannen förklarade att de återstående kandidaterna är Giuseppe Fortunato, Julia Laffranque, Emily O’Reilly och Cecilia Wikström.

(Nils Muižnieks hade dragit tillbaka sin kandidatur.)

Han påminde om bestämmelserna i artikel 231 i arbetsordningen och om hur valet går till.

Talmannen konstaterade att villkoren för valet var uppfyllda eftersom mer än hälften av Europaparlamentets ledamöter var närvarande.

Man övergick till sluten omröstning.

Talmannen läste upp resultatet av den slutna omröstningen:

- antal röstdeltagande: 694

- nedlagda röster: 56

- avgivna röster: 638

- erforderlig majoritet 320

Rösterna fördelade sig på följande sätt, i fallande ordning:

Emily O’Reilly: 291 röster

Julia Laffranque: 251 röster

Giuseppe Fortunato: 58 röster

Cecilia Wikström: 38 röster

Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 18.12.2019).

Talmannen konstaterade att ingen hade fått en absolut majoritet av rösterna och att det krävdes en tredje sluten omröstning.

Han påminde om bestämmelserna i artikel 231.6 andra strecksatsen och meddelade att en tredje sluten omröstning skulle hållas mellan de två kandidater som hade fått flest röster i andra omgången, Emily O'Reilly och Julia Laffranque.

Man övergick till sluten omröstning.

- antal röstdeltagande: 694

- nedlagda röster: 94

- avgivna röster: 600

Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 18.12.2019).

Rösterna fördelade sig på följande sätt:

Emily O’Reilly: 320 röster

Julia Laffranque: 280 röster

På grundval av resultaten av den tredje slutna omröstningen förklarade talmannen att Emily O'Reilly hade valts till europeisk ombudsman (P9_TA(2019)0096), och gratulerade henne till att ha blivit vald samt meddelade att han kommer att underteckna parlamentets beslut om valet av europeisk ombudsman.

Inlägg

Phil Hogan (ledamot av kommissionen) som gratulerade Emily O’Reilly.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman


13.2. Den gemensamma jordbrukspolitiken: Finansiell disciplin från och med budgetåret 2021 och när det gäller flexibilitet mellan pelarna för kalenderåret 2020 ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller finansiell disciplin från och med budgetåret 2021 och förordning (EU) nr 1307/2013 vad gäller flexibilitet mellan pelare avseende kalenderåret 2020 [COM(2019)0580 - C9-0163/2019- 2019/0253(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Norbert Lins (A9-0042/2019)

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2019)0097)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


13.3. Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gambia och dess genomförandeprotokoll *** (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gambia och om protokollet om genomförandet av det partnerskapsavtalet [08974/2019 - C9-0106/2019- 2019/0076(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Carmen Avram (A9-0026/2019)

(enkel majoritet erfordrades)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2019)0098)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

Parlamentet godkände att avtalet och protokollet ingås.


13.4. Invändning enligt artikel 112: Verksamma ämnen, däribland dimoxistrobin och mankozeb (omröstning)

Resolutionsförslag, ingivet av ENVI-utskottet i enlighet med artikel 112.2 och 112.3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandeförordning om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena benfluralin, dimoxistrobin, fluazinam, flutolanil, mankozeb, mekoprop-P, mepikvat, metiram, oxamyl och pyraklostrobin (D064213/02 - 2019/2925(RSP)) (B9-0230/2019) - Ansvariga ledamöter: Anja Hazekamp, Tilly Metz och Eleonora Evi.

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2019)0099)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)


13.5. Avslutning av räkenskaperna för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2017 (omröstning)

Förslag till beslut B9-0235/2019

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2019)0100)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)


13.6. Allmän diskriminering och hatpropaganda som drabbar hbti-personer samt ”hbti-fria zoner” (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 26 november 2019 (punkt 15 i protokollet av den 26.11.2019).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Maria Walsh och Roberta Metsola, för PPE-gruppen, Delara Burkhardt, Birgit Sippel, Claude Moraes, Sylwia Spurek, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Sylvie Guillaume och Raphaël Glucksmann, för S&D-gruppen, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, Irène Tolleret, Naomi Long, Liesje Schreinemacher, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller och Ramona Strugariu, för Renew-gruppen, Terry Reintke, Kira Marie Peter-Hansen, Henrike Hahn, Katrin Langensiepen, Diana Riba i Giner, Gwendoline Delbos-Corfield, Petra De Sutter, Saskia Bricmont, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Kim Van Sparrentak, Marie Toussaint, Tineke Strik, Erik Marquardt, Monika Vana, Rasmus Andresen och Alice Kuhnke, för Verts/ALE-gruppen, Malin Björk, Manon Aubry, Younous Omarjee, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Martin Buschmann, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Idoia Villanueva Ruiz, Konstantinos Arvanitis, Niyazi Kizilyürek och Petros Kokkalis, för GUE/NGL-gruppen, om allmän diskriminering och hatpropaganda som drabbar hbti-personer samt ”hbti-fria zoner” (2019/2933(RSP)) (B9-0234/2019).

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2019)0101)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)


13.7. Rättvis beskattning i en digitaliserad och globaliserad ekonomi. BEPS 2.0 (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 17 december 2019 (punkt 17 i protokollet av den 16.12.2019).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 136.5 i arbetsordningen):

—   Irene Tinagli, för ECON-utskottet, om rättvis beskattning i en digitaliserad och globaliserad ekonomi: BEPS 2.0 (2019/2901(RSP)) (B9-0238/2019).

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2019)0102)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)


13.8. Rättsstatssituationen i Malta efter de senaste avslöjandena kring mordet på Daphne Caruana Galizia (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0240/2019

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2019)0103)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

Inlägg:

Sophia in 't Veld lade fram ett muntligt ändringsförslag till led W. Parlamentet godkände att detta muntliga ändringsförslag gick till omröstning.


13.9. EU-initiativet för pollinerande insekter (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0233/2019

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2019)0104)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

Inlägg:

Nicolaus Fest och Jérôme Rivière yttrade sig om genomförandet av omröstningen. (Talmannen gjorde förtydliganden).


13.10. Möjliggörande av digital omvandling av vård och omsorg (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0239/2019

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2019)0105)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

Inlägg:

Patrick Breyer lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 6, 7 och 9. Parlamentet godkände inte att detta muntliga ändringsförslag gick till omröstning eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig det.

Patrick Breyer drog i enlighet med artikel 180.5 i arbetsordningen tillbaka ändringsförslag 6,7 och 9.


14. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Allmän diskriminering och hatpropaganda som drabbar hbti-personer samt ”hbti-fria zoner” - B9-0234/2019

Aurélia Beigneux, Billy Kelleher, Manuel Bompard, Sheila Ritchie, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Daniel Hannan, Angel Dzhambazki, Rory Palmer, Claire Fox, Gilles Lebreton, Juan Fernando López Aguilar, Jackie Jones, Christine Anderson, Annika Bruna, Joachim Stanisław Brudziński och Martin Horwood

Rättvis beskattning i en digitaliserad och globaliserad ekonomi. BEPS 2.0 Rättvis beskattning i en digitaliserad och globaliserad ekonomi. BEPS 2.0 - B9-0238/2019

Manon Aubry, Stanislav Polčák, Leszek Miller och Seán Kelly

Rättsstatssituationen i Malta efter de senaste avslöjandena kring mordet på Daphne Caruana Galizia - B9-0240/2019

Juan Fernando López Aguilar, Romana Tomc, Jiří Pospíšil och Joachim Stanisław Brudziński

EU-initiativet för pollinerande insekter - B9-0233/2019

Billy Kelleher, Joëlle Mélin, Michaela Šojdrová, István Ujhelyi, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki och Jiří Pospíšil

Möjliggörande av digital omvandling av vård och omsorg - B9-0239/2019

Joëlle Mélin, Michaela Šojdrová, István Ujhelyi, Rory Palmer och Billy Kelleher.


15. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Plenarsammanträden”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 14.14.)


ORDFÖRANDESKAP: Dita CHARANZOVÁ
Vice talman

16. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.00.


17. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


18. Förenligheten mellan det nuvarande frihandelsavtalet mellan EU och Mercosur och kommissionens förslag om en europeisk grön giv (debatt om en aktuell fråga)

Förenligheten mellan det nuvarande frihandelsavtalet mellan EU och Mercosur och kommissionens förslag om en europeisk grön giv (2019/2976(RSP))

Talare: Yannick Jadot inledde den debatt som föreslagits av Verts/ALE-gruppen.

Talare: Tytti Tuppurainen (rådets tjänstgörande ordförande) och Phil Hogan (ledamot av kommissionen).

Talare: Sven Simon för PPE-gruppen, Kathleen Van Brempt för S&D-gruppen, Jordi Cañas för Renew-gruppen, Anna Cavazzini för Verts/ALE-gruppen, Markus Buchheit för ID-gruppen, Geert Bourgeois för ECR-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Tiziana Beghin, grupplös, Mairead McGuinness, Bernd Lange, Karin Karlsbro, Saskia Bricmont, Jaak Madison, Mazaly Aguilar, Emmanuel Maurel, Ivan Vilibor Sinčić, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jytte Guteland, Samira Rafaela, Ellie Chowns, Danilo Oscar Lancini, Bert-Jan Ruissen, Miguel Urbán Crespo, Daniel Buda, Paolo De Castro, Morten Løkkegaard, Molly Scott Cato, Teuvo Hakkarainen, Jan Zahradil, Marisa Matias, Massimiliano Salini, Robert Biedroń, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Gilles Lebreton, Nicola Procaccini, Sira Rego, Kris Peeters, Javi López och Frédérique Ries.

ORDFÖRANDESKAP: Katarina BARLEY
Vice talman

Talare: Martin Häusling, Nicolas Bay, Jessica Stegrud, Mick Wallace, Simone Schmiedtbauer, Nicola Danti, Billy Kelleher, Pär Holmgren, Robert Roos, Adam Jarubas, Günther Sidl, Caroline Voaden, Sarah Wiener, Nathalie Colin-Oesterlé, Maria Arena, Urmas Paet, Grace O'Sullivan, Henna Virkkunen, Isabel Carvalhais, Anna Deparnay-Grunenberg, Geoffroy Didier, Miapetra Kumpula-Natri, Stanislav Polčák, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Spyraki, Agnes Jongerius, Sirpa Pietikäinen, Michaela Šojdrová och José Manuel Fernandes.

Talare: Phil Hogan och Tytti Tuppurainen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. Situationen för uigurerna i Kina ("China Cables") (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen för uigurerna i Kina ("China Cables") (2019/2945(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Isabel Wiseler-Lima för PPE-gruppen, Kati Piri för S&D-gruppen, Phil Bennion för Renew-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Anna Bonfrisco för ID-gruppen, Anna Fotyga för ECR-gruppen, Idoia Villanueva Ruiz för GUE/NGL-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, grupplös, Michael Gahler, Evelyne Gebhardt, Sophia in 't Veld, Markéta Gregorová, Ignazio Corrao, David McAllister, Isabel Santos och Ilhan Kyuchyuk.

ORDFÖRANDESKAP: Ewa KOPACZ
Vice talman

Talare: Viola Von Cramon-Taubadel, Željana Zovko, Raphaël Glucksmann, Bernard Guetta, David Lega, Neena Gill, Petras Auštrevičius, Michaela Šojdrová, Elena Yoncheva och Bogusław Liberadzki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Robert Hajšel, Julie Ward, Mick Wallace och Clare Daly.

Talare: Josep Borrell Fontelles.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Kati Piri, Evelyne Gebhardt, Isabel Santos och Raphaël Glucksmann, för S&D-gruppen, om situationen för uigurerna i Kina (”China Cables”) (2019/2945(RSP)) (B9-0246/2019);

—   Anna Fotyga, Bert Jan Ruissen, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Charlie Weimers, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski och Alexandr Vondra, för ECR-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, om situationen för uigurerna i Kina (”China Cables”) (2019/2945(RSP)) (B9-0247/2019);

—   Reinhard Bütikofer och Saskia Bricmont, för Verts/ALE-gruppen, om situationen för uigurerna i Kina (”China Cables”) (2019/2945(RSP)) (B9-0248/2019);

—   Phil Bennion, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne och Chrysoula Zacharopoulou, för Renew-gruppen, om situationen för uigurerna i Kina (”China Cables”) (2019/2945(RSP)) (B9-0249/2019);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, Željana Zovko och David Lega, för PPE-gruppen, om situationen för uigurerna i Kina (”China Cables”) (2019/2945(RSP)) (B9-0250/2019).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 19.12.2019.


20. Den humanitära situationen i Venezuela och migrations- och flyktingkrisen (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Den humanitära situationen i Venezuela och migrations- och flyktingkrisen (2019/2952(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Leopoldo López Gil för PPE-gruppen, Javi López för S&D-gruppen, Dita Charanzová för Renew-gruppen, Alice Kuhnke för Verts/ALE-gruppen, Thierry Mariani för ID-gruppen, Hermann Tertsch för ECR-gruppen, Idoia Villanueva Ruiz för GUE/NGL-gruppen, Lefteris Nikolaou-Alavanos, grupplös, Antonio Tajani, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jordi Cañas, Silvia Sardone, Tomasz Piotr Poręba, Sandra Pereira, Ioannis Lagos, Paulo Rangel, Tonino Picula, Samira Rafaela, Ryszard Czarnecki, Ignazio Corrao, Andrey Kovatchev, Evin Incir, Izaskun Bilbao Barandica, David Lega, Nikos Androulakis, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomislav Sokol, Željana Zovko, Julie Ward, Tomislav Sokol, Bogusław Liberadzki, Isabel Santos, Ibán García Del Blanco, Caterina Chinnici och Carlo Fidanza.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly, Mick Wallace och Fabio Massimo Castaldo.

ORDFÖRANDESKAP: Marcel KOLAJA
Vice talman

Talare: Josep Borrell Fontelles.

Resolutionsförslagen (artikel 132.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: vid en senare sammanträdesperiod.


21. Situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Nicaragua (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Nicaragua (2019/2978(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Leopoldo López Gil för PPE-gruppen, Maria-Manuel Leitão-Marques för S&D-gruppen, Javier Nart för Renew-gruppen, Tilly Metz för Verts/ALE-gruppen, Hermann Tertsch för ECR-gruppen, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javi López, Izaskun Bilbao Barandica, Assita Kanko, Clare Daly, Maria Arena, María Soraya Rodríguez Ramos och Alicia Homs Ginel.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Juan Fernando López Aguilar, Mick Wallace och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Josep Borrell Fontelles.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Kati Piri och Maria Manuel Leitão Marques, för S&D-gruppen, om situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Nicaragua (2019/2978(RSP)) (B9-0251/2019);

—   Tilly Metz, Hannah Neumann, Anna Cavazzini och Saskia Bricmont, för Verts/ALE-gruppen, Sophia Fabio Massimo Castaldo om situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Nicaragua (2019/2978(RSP)) (B9-0252/2019);

—   Leopoldo López Gil, Michael Gahler, Željana Zovko, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javier Zarzalejos, Vladimír Bilčík och David Lega, för PPE-gruppen, om situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Nicaragua (2019/2978(RSP)) (B9-0253/2019);

—   Javier Nart, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne och Chrysoula Zacharopoulou, för Renew-gruppen, om situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Nicaragua (2019/2978(RSP)) (B9-0254/2019);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski och Alexandr Vondra, för ECR-gruppen, om situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Nicaragua (2019/2978(RSP)) (B9-0255/2019).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.6 i protokollet av den 19.12.2019.


22. Våldsamma ingripanden mot den senaste tidens protester i Iran (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Våldsamma ingripanden mot den senaste tidens protester i Iran (2019/2993(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Traian Băsescu för PPE-gruppen, Domènec Ruiz Devesa för S&D-gruppen, Luisa Porritt för Renew-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Jérôme Rivière för ID-gruppen, Anna Fotyga för ECR-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Matthew Patten, grupplös, Lukas Mandl, Isabel Santos, Klemen Grošelj, Virginie Joron, Charlie Weimers, Isabel Benjumea Benjumea, Jytte Guteland, María Soraya Rodríguez Ramos, Jiří Pospíšil och Bernard Guetta.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Milan Zver, Julie Ward, Clare Daly, Fabio Massimo Castaldo, Eugen Tomac, Juan Fernando López Aguilar och Mick Wallace.

ORDFÖRANDESKAP: Klára DOBREV
Vice talman

Talare: Josep Borrell Fontelles.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Ernest Urtasun, Katrin Langensiepen, Gina Dowding, Hannah Neumann, Klaus Buchner, Monika Vana, Erik Marquardt och Mounir Satouri, för Verts/ALE-gruppen, om de våldsamma ingripandena mot den senaste tidens protester i Iran (2019/2993(RSP)) (B9-0271/2019);

—   Kati Piri, Jytte Guteland, för S&D-gruppen, om de våldsamma ingripandena mot den senaste tidens protester i Iran (2019/2993(RSP)) (B9-0272/2019);

—   Anna Fotyga, Bert Jan Ruissen, Witold Jan Waszczykowski och Adam Bielan, för ECR-gruppen, om de våldsamma ingripandena mot den senaste tidens protester i Iran (2019/2993(RSP)) (B9-0273/2019);

—   Luisa Porritt, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Moritz Körner och María Soraya Rodríguez Ramos, för Renew-gruppen om de våldsamma ingripandena mot den senaste tidens protester i Iran (2019/2993(RSP)) (B9-0274/2019);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Sandra Kalniete och David McAllister, för PPE-gruppen, om de våldsamma ingripandena mot den senaste tidens protester i Iran (2019/2993(RSP)) (B9-0275/2019);

—   Cornelia Ernst och Manuel Bompard, för GUE/NGL-gruppen, om de våldsamma ingripandena mot den senaste tidens protester i Iran (2019/2993(RSP)) (B9-0276/2019).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.7 i protokollet av den 19.12.2019.


23. Utskottens och delegationernas sammansättning

PPE-gruppen hade lämnat följande beslut till talmannen om ändring av utskottens och delegationernas sammansättning:

AFET-utskottet: Sunčana Glavak i stället för Dubravka Šuica

ECON-utskottet: Siegfried Mureşan i stället för Cristian-Silviu Buşoi

Delegationen för förbindelserna med Bosnien och Hercegovina samt Kosovo: Sunčana Glavak i stället för Dubravka Šuica

Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna: Gheorghe-Vlad Nistor i stället för Adina-Ioana Vălean

Dessa beslut trädde i kraft innevarande dag.


24. En EU-strategi för ett slut på kvinnlig könsstympning runt om i världen (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: En EU-strategi för ett slut på kvinnlig könsstympning runt om i världen (2019/2988(RSP))

Tytti Tuppurainen (rådets tjänstgörande ordförande) och Helena Dalli (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Frances Fitzgerald för PPE-gruppen, Maria Noichl för S&D-gruppen, Irène Tolleret för Renew-gruppen, Pierrette Herzberger-Fofana för Verts/ALE-gruppen, Christine Anderson för ID-gruppen, Assita Kanko för ECR-gruppen, Eugenia Rodríguez Palop för GUE/NGL-gruppen, Maria Walsh, Julie Ward, Izaskun Bilbao Barandica, Petra De Sutter, Virginie Joron, Jessica Stegrud, Sandra Pereira, Javier Zarzalejos, Jackie Jones, Samira Rafaela, Alice Kuhnke, Dominique Bilde, Maria da Graça Carvalho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mathilde Androuët, Jiří Pospíšil, Vera Tax, György Hölvényi och Stanislav Polčák.

Talare: Helena Dalli och Tytti Tuppurainen.

Resolutionsförslagen (artikel 132.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: plenarsammanträdet i februari 2020.


25. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 645.170/OJJE).


26. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.20.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Befriade från närvaro:

Andrieu Eric, Bentele Hildegard, Carthy Matt, Heinäluoma Eero, Millán Mon Francisco José, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary


Bilaga 1 - Val av ombudsmannen

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

Andra valomgången

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Geuking, Hannan, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Anderson Martina, Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Bompard, Botenga, Buschmann, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bull, Bullock, Castaldo, Corrao, D'Amato, Daubney, Dodds, England Kerr, Evi, Farage, Fox, Furore, Gemma, Giarrusso, Gill Nathan, Glancy, Gyöngyösi, Heaver, Konstantinou, Lagos, Longworth, Monteith, Mummery, Nikolaou-Alavanos, Overgaard Nielsen, Papadakis Kostas, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Pugh, Radačovský, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Tennant, Uhrík, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Edtstadler, Estaràs Ferragut, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Halicki, Hansen, Hava, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomc, Tóth, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Glück, Goerens, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dalli, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka.

Tredje valomgången

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Geuking, Hannan, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:   
Anderson Martina, Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Bompard, Botenga, Buschmann, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bull, Bullock, Castaldo, Corrao, D'Amato, Daubney, Dodds, England Kerr, Evi, Farage, Fox, Furore, Gemma, Giarrusso, Gill Nathan, Glancy, Gyöngyösi, Heaver, Konstantinou, Lagos, Longworth, Monteith, Mummery, Nikolaou-Alavanos, Overgaard Nielsen, Papadakis Kostas, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Pugh, Radačovský, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Stedman-Bryce, Tennant, Tice, Uhrík, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Edtstadler, Estaràs Ferragut, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Halicki, Hansen, Hava, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomc, Tóth, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Glück, Goerens, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dalli, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jongerius, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka.

Senaste uppdatering: 21 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy