Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2980(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0261/2019

Συζήτηση :

PV 19/12/2019 - 2.1
CRE 19/12/2019 - 2.1

Ψηφοφορία :

PV 19/12/2019 - 6.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0106

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

2.1. Παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών ελευθεριών, στην Μπουρκίνα Φάσο
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019, B9-0266/2019, B9-0268/2019 και B9-0270/2019 (2019/2980(RSP))

Οι Assita Kanko, Ellie Chowns, Maria Arena, Idoia Villanueva Ruiz, Jan-Christoph Oetjen και György Hölvényi παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Mounir Satouri, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Alessandro Panza, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Bert-Jan Ruissen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Isabel Benjumea Benjumea, Jackie Jones, Nathalie Loiseau, Dominique Bilde, Tomasz Piotr Poręba, Krzysztof Hetman και Joachim Kuhs.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Mick Wallace και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει ο Josep Borrell Fontelles (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.12.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 6 Μαρτίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου