Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2982(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0258/2019

Συζήτηση :

PV 19/12/2019 - 2.3
CRE 19/12/2019 - 2.3

Ψηφοφορία :

PV 19/12/2019 - 6.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0108

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

2.3. Ρωσικός νόμος περί «ξένων πρακτόρων»
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019, B9-0263/2019 και B9-0267/2019 (2019/2982(RSP))

Οι Anna Fotyga, Viola Von Cramon-Taubadel, Tonino Picula, Antony Hook και Michael Gahler παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Andrius Kubilius, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Raphaël Glucksmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Thierry Mariani, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nikolaj Villumsen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Miroslav Radačovský, μη εγγεγραμμένος, David Lega, Attila Ara-Kovács, Anna Júlia Donáth, Catherine Rowett, Hermann Tertsch, Claire Fox, Seán Kelly, Pierfrancesco Majorino, Phil Bennion, Bronis Ropė, Michaela Šojdrová και Ramona Strugariu.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Eugen Tomac, Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly, Jiří Pospíšil, Maria Grapini και Silvia Modig.

Παρεμβαίνει Josep Borrell Fontelles (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.12.2019.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.57.)

Τελευταία ενημέρωση: 6 Μαρτίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου