Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2981(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0242/2019

Συζήτηση :

PV 19/12/2019 - 2.2
CRE 19/12/2019 - 2.2

Ψηφοφορία :

PV 19/12/2019 - 6.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0107

Συνοπτικά πρακτικά
XML 6k
Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

6.2. Αφγανιστάν και συγκεκριμένα οι καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση αγοριών στην επαρχία Logar (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019, B9-0256/2019 και B9-0257/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0242/2019

(αντικαθιστά τις B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019, B9-0256/2019 και B9-0257/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Maria Walsh, Milan Zver, Roberta Metsola, Λευτέρης Χριστοφόρου, Λουκάς Φουρλάς, David Lega, Krzysztof Hetman, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Vladimír Bilčík, Luděk Niedermayer, Ioan Rareş Bogdan, Gheorghe Vlad Nistor, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Michal Wiezik και Peter Pollák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kati Piri και Robert Biedroń, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva Veli, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese και Chrysoula Zacharopoulou, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Erik Marquardt και Hannah Neumann, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Anna Fotyga, Jan Zahradil και Karol Karski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Marisa Matias, Manuel Bompard, Clare Daly, Mick Wallace, Helmut Scholz, Özlem Demirel, Martin Buschmann, Martina Michels και José Gusmão, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Fabio Massimo Castaldo.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0107)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

Τελευταία ενημέρωση: 6 Μαρτίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου