Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2982(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0258/2019

Συζήτηση :

PV 19/12/2019 - 2.3
CRE 19/12/2019 - 2.3

Ψηφοφορία :

PV 19/12/2019 - 6.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0108

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

6.3. Ρωσικός νόμος περί «ξένων πρακτόρων»

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019, B9-0263/2019 και B9-0267/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0258/2019

(αντικαθιστά τις B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0263/2019 και B9-0267/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Željana Zovko, Roberta Metsola, David Lega, Inese Vaidere, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Vladimír Bilčík, Sandra Kalniete, Maria Walsh, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Liudas Mažylis, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe-Vlad Nistor, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec και Michal Wiezik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kati Piri και Tonino Picula, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Antony Hook, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese και Chrysoula Zacharopoulou, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Viola Von Cramon-Taubadel, Bronis Ropė, Sergey Lagodinsky και Hannah Neumann, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Anna Fotyga και Jacek Saryusz-Wolski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0108)

(Η πρόταση ψηφίσματος B9-0262/2019 καταπίπτει.)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

Τελευταία ενημέρωση: 6 Μαρτίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου