Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 19 december 2019 - Strasbourg

6. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


6.1. Kränkningar av de mänskliga rättigheterna, bland annat religionsfriheten, i Burkina Faso (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019, B9-0268/2019, B9-0269/2019 och B9-0270/2019

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0261/2019

(ersätter B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0269/2019 och B9-0270/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, György Hölvényi, Peter van Dalen, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Sandra Kalniete, Isabel Benjumea Benjumea, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, David Lega, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Karlo Ressler, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Maria Walsh, Ioan Rareş Bogdan, Gheorghe Vlad Nistor, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Michal Wiezik och Peter Pollák, för PPE-gruppen;

—   Kati Piri och Maria Arena, för S&D-gruppen;

—   Jan Christoph Oetjen, Atidzhe Alieva Veli, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese och Chrysoula Zacharopoulou, för Renew-gruppen;

—   Gina Dowding och Ellie Chowns, för Verts/ALE-gruppen;

—   Anna Fotyga, Jan Zahradil, Karol Karski, Assita Kanko och Bert Jan Ruissen, för ECR-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P9_TA(2019)0106)

(Resolutionsförslagen B9-0266/2019 och B9-0268/2019 bortföll.)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)


6.2. Afghanistan, särskilt påståendena om sexuella övergrepp mot pojkar i provinsen Logar (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019, B9-0256/2019 och B9-0257/2019

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0242/2019

(ersätter B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019, B9-0256/2019 och B9-0257/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Maria Walsh, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, David Lega, Krzysztof Hetman, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Luděk Niedermayer, Ioan Rareş Bogdan, Gheorghe Vlad Nistor, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Michal Wiezik och Peter Pollák, för PPE-gruppen;

—   Kati Piri och Robert Biedroń, för S&D-gruppen;

—   Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva Veli, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese och Chrysoula Zacharopoulou, för Renew-gruppen;

—   Erik Marquardt och Hannah Neumann, för Verts/ALE-gruppen;

—   Anna Fotyga, Jan Zahradil och Karol Karski, för ECR-gruppen;

—   Marisa Matias, Manuel Bompard, Clare Daly, Mick Wallace, Helmut Scholz, Özlem Demirel, Martin Buschmann, Martina Michels och José Gusmão, för GUE/NGL-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P9_TA(2019)0107)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)


6.3. Den ryska lagen om ”utländska agenter”

Resolutionsförslag B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019, B9-0263/2019 och B9-0267/2019

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0258/2019

(ersätter B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0263/2019 och B9-0267/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Željana Zovko, Roberta Metsola, David Lega, Inese Vaidere, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Vladimír Bilčík, Sandra Kalniete, Maria Walsh, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Liudas Mažylis, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe-Vlad Nistor, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec och Michal Wiezik, för PPE-gruppen;

—   Kati Piri och Tonino Picula, för S&D-gruppen;

—   Antony Hook, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese och Chrysoula Zacharopoulou, för Renew-gruppen;

—   Viola Von Cramon-Taubadel, Bronis Ropė, Sergey Lagodinsky och Hannah Neumann, för Verts/ALE-gruppen;

—   Anna Fotyga och Jacek Saryusz-Wolski, för ECR-gruppen.

Antogs (P9_TA(2019)0108)

(Resolutionsförslag B9-0262/2019 bortföll.)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)


6.4. Högtidlighållande av 30-årsdagen av den rumänska revolutionen i december 1989 (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 16 december 2019 (punkt 14 i protokollet av den 16.12.2019).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Traian Băsescu, Ioan-Rareş Bogdan, Siegfried Mureşan, Marian-Jean Marinescu, Vasile Blaga, Daniel Buda, Cristian-Silviu Buşoi, Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Gheorghe-Vlad Nistor, Eugen Tomac, Loránt Vincze, Iuliu Winkler, Roberta Metsola, Kinga Gál, Antonio Tajani och Radan Kanev, för PPE-gruppen, Dan Nica, Juan Fernando López Aguilar, Claudiu Manda, Klára Dobrev, Csaba Molnár, Attila Ara-Kovács, Cristian Terheş, Maria Grapini, Tudor Ciuhodaru, Mihai Tudose, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel och Corina Crețu, för S&D-gruppen, Dacian Cioloş, Cristian Ghinea, Dragoş Tudorache, Dragoş Pîslaru, Clotilde Armand, Ramona Strugariu, Vlad-Marius Botoş, Nicolae Ştefănuță och Karen Melchior, för Renew-gruppen, Dace Melbārde, Andrey Slabakov, Anna Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki och Nicola Procaccini, för ECR-gruppen, Högtidlighållande av 30-årsdagen av den rumänska revolutionen i december 1989 (2019/2989(RSP)) (B9-0241/2019).

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2019)0109)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)


6.5. Situationen för uigurerna i Kina ("China Cables") (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019 och B9-0250/2019

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0246/2019

(ersätter B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019 och B9-0250/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, Željana Zovko, David Lega och Sandra Kalniete, för PPE-gruppen;

—   Kati Piri, Evelyne Gebhardt, Isabel Santos och Raphaël Glucksmann, för S&D-gruppen;

—   Phil Bennion, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne och Chrysoula Zacharopoulou, för Renew-gruppen;

—   Reinhard Bütikofer, Saskia Bricmont och Heidi Hautala, för Verts/ALE-gruppen;

—   Anna Fotyga, för ECR-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P9_TA(2019)0110)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)


6.6. Situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Nicaragua (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019 och B9-0255/2019

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0251/2019

(ersätter B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019 och B9-0255/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Leopoldo López Gil, Michael Gahler, Željana Zovko, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javier Zarzalejos, Vladimír Bilčík och David Lega, för PPE-gruppen;

—   Kati Piri och Maria Manuel Leitão Marques, för S&D-gruppen;

—   Javier Nart, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Jan Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne och Chrysoula Zacharopoulou, för Renew-gruppen;

—   Tilly Metz, för Verts/ALE-gruppen;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Hermann Tertsch och Assita Kanko, för ECR-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P9_TA(2019)0111)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)


6.7. Våldsamma ingripanden mot den senaste tidens protester i Iran (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019 och B9-0276/2019

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0271/2019

(ersätter B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019 och B9-0275/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Sandra Kalniete, David McAllister och Ivan Štefanec, för PPE-gruppen;

—   Kati Piri och Jytte Guteland, för S&D-gruppen;

—   Luisa Porritt, Frédérique Ries, Catherine Bearder, Phil Bennion, Jane Brophy, Judith Bunting, Dinesh Dhamija, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Billy Kelleher, Moritz Körner, Shaffaq Mohammed, Lucy Nethsingha, Sheila Ritchie, María Soraya Rodríguez Ramos, Caroline Voaden och Irina Von Wiese, för Renew-gruppen;

—   Ernest Urtasun och Hannah Neumann, för Verts/ALE-gruppen;

—   Anna Fotyga, Jan Zahradil, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers och Bert Jan Ruissen, för ECR-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo;

—   Cornelia Ernst.

Antogs (P9_TA(2019)0112)

(Resolutionsförslag B9-0276/2019 bortföll.)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

Senaste uppdatering: 6 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy