Seznam 
Zápis
XML 186kPDF 296kWORD 83k
Čtvrtek, 19. prosince 2019 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
2.1.Porušování lidských práv včetně náboženské svobody v Burkině Faso
  
2.2.Afghánistán, konkrétně údajné sexuální zneužívání chlapců v provincii Logar
  
2.3.Ruský zákon o „zahraničních agentech“
 3.Pokračování denního zasedání
 4.Sdělení předsednictví
 5.Přivítání
 6.Hlasování
  
6.1.Porušování lidských práv včetně náboženské svobody v Burkině Faso (hlasování)
  
6.2.Afghánistán, konkrétně údajné sexuální zneužívání chlapců v provincii Logar (hlasování)
  
6.3.Ruský zákon o „zahraničních agentech“
  
6.4.Připomínka 30. výročí rumunské revoluce, k níž došlo v prosinci 1989 (hlasování)
  
6.5.Situace Ujgurů v Číně (odhalení v tzv. China Cables) (hlasování)
  
6.6.Situace v oblasti lidských práv a demokracie v Nikaragui (hlasování)
  
6.7.Tvrdý zákrok proti nedávným demonstracím v Íránu (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Předložení dokumentů
 12.Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu
 13.Změny v postoupení výborům (článek 56 jednacího řádu)
 14.Postup s přidruženými výbory (článek 57 jednacího řádu)
 15.Oznámení zmocněnce USA pro obchod o zahájení šetření podle oddílu 301 týkajícího se daně z digitálních služeb (rozprava)
 16.Petice
 17.Schválení zápisu z tohoto denního zasedání a předání přijatých textů
 18.Termín příštího dílčího zasedání
 19.Ukončení denního zasedání
 20.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 10:03.


2. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 18.12.2019.)


2.1. Porušování lidských práv včetně náboženské svobody v Burkině Faso

Návrhy usnesení B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019, B9-0266/2019, B9-0268/2019 a B9-0270/2019 (2019/2980(RSP))

Assita Kanko, Ellie Chowns, Maria Arena, Idoia Villanueva Ruiz, Jan-Christoph Oetjen a György Hölvényi uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Peter van Dalen za skupinu PPE, Neena Gill za skupinu S&D, María Soraya Rodríguez Ramos za skupinu Renew, Mounir Satouri za skupinu Verts/ALE, Alessandro Panza za skupinu ID, Bert-Jan Ruissen za skupinu ECR, Isabel Benjumea Benjumea, Jackie Jones, Nathalie Loiseau, Dominique Bilde, Tomasz Piotr Poręba, Krzysztof Hetman a Joachim Kuhs.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Mick Wallace a Stanislav Polčák.

Vystoupil Josep Borrell Fontelles (místopředseda Komise, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.1 zápisu ze dne 19.12.2019.


2.2. Afghánistán, konkrétně údajné sexuální zneužívání chlapců v provincii Logar

Návrhy usnesení B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019, B9-0256/2019 a B9-0257/2019 (2019/2981(RSP))

Ryszard Czarnecki, Erik Marquardt, Kati Piri, Marisa Matias, Petras Auštrevičius a Željana Zovko uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Isabel Santos za skupinu S&D, Christine Anderson za skupinu ID, Clare Daly za skupinu GUE/NGL, Robert Biedroń a Evin Incir.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil a Maria Grapini.

PŘEDSEDNICTVÍ: Klára DOBREV
místopředsedkyně

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Mick Wallace.

Vystoupil Josep Borrell Fontelles (místopředseda Komise, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.2 zápisu ze dne 19.12.2019.


2.3. Ruský zákon o „zahraničních agentech“

Návrhy usnesení B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019, B9-0263/2019 a B9-0267/2019 (2019/2982(RSP))

Anna Fotyga, Viola Von Cramon-Taubadel, Tonino Picula, Antony Hook a Michael Gahler uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Andrius Kubilius za skupinu PPE, Raphaël Glucksmann za skupinu S&D, Petras Auštrevičius za skupinu Renew, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Thierry Mariani za skupinu ID, Zdzisław Krasnodębski za skupinu ECR, Nikolaj Villumsen za skupinu GUE/NGL, Miroslav Radačovský – nezařazený poslanec, David Lega, Attila Ara-Kovács, Anna Júlia Donáth, Catherine Rowett, Hermann Tertsch, Claire Fox, Seán Kelly, Pierfrancesco Majorino, Phil Bennion, Bronis Ropė, Michaela Šojdrová a Ramona Strugariu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Eugen Tomac, Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly, Jiří Pospíšil, Maria Grapini a Silvia Modig.

Vystoupil Josep Borrell Fontelles (místopředseda Komise, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.3 zápisu ze dne 19.12.2019.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:57.)


PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

3. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:24.


4. Sdělení předsednictví

Předseda vystoupil s tímto sdělením:

„Soudní dvůr Evropské unie dnes vynesl rozsudek ve věci C-502/19, Junqueras Vies.

Jedná se o mimořádně důležitý rozsudek, který se přímo dotýká složení tohoto Parlamentu.

Soudní dvůr rozhodl, že mandát poslance Evropského parlamentu vzniká zvolením dané osoby.

Osoba, která byla zvolena do Evropského parlamentu, se tak stává poslancem Parlamentu na základě a v okamžiku oficiálního oznámení výsledků voleb příslušnými orgány členského státu, ve kterém se volby konaly, a od okamžiku tohoto oznámení tedy také požívá poslanecké imunity, kterou zaručuje článek 9 protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie. Daná osoba je tedy považována za poslance Evropského parlamentu na základě samotné skutečnosti, že bylo učiněno výše uvedeného oficiálního oznámení, a to s platností od okamžiku, kdy bylo toto prohlášení učiněno.

Soudní dvůr dále rozhodl, že skutečnost, že příslušná osoba požívá imunity, znamená, že musí být zrušeno rozhodnutí o vzetí tohoto zvoleného poslance do vazby, aby mu bylo umožněno cestovat do Evropského parlamentu a vykonat nezbytné formality.

Pokud se tedy příslušný vnitrostátní soud domnívá, že je třeba toto opatření zachovat i poté, co se dotyčná osoba stala poslancem Evropského parlamentu, musí v co nejkratší lhůtě požádat v souladu s článkem 9 výše uvedeného protokolu Evropský parlament, aby poslance imunity zbavil.

Vyzývám proto příslušné španělské orgány, aby tento rozsudek dodržely, a pověřil jsem útvary Parlamentu, aby co nejrychleji posoudily dopady uplatňování tohoto rozsudku na složení Parlamentu.

Chci vás rovněž informovat, že k této věci nelze předkládat procesní námitky.“


PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

5. Přivítání

Předsedající jménem Parlamentu přivítala delegaci ukrajinského parlamentu, jejíž členové usedli na vyhrazená místa na galerii pro hosty.


6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zveřejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


6.1. Porušování lidských práv včetně náboženské svobody v Burkině Faso (hlasování)

Návrhy usnesení B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019, B9-0268/2019, B9-0269/2019 a B9-0270/2019

(požaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B9-0261/2019

(nahrazující B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0269/2019 a B9-0270/2019):

předložen těmito poslanci:

—   Michael Gahler, György Hölvényi, Peter van Dalen, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Sandra Kalniete, Isabel Benjumea Benjumea, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, David Lega, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Karlo Ressler, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Maria Walsh, Ioan Rareş Bogdan, Gheorghe Vlad Nistor, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Michal Wiezik a Peter Pollák za skupinu PPE;

—   Kati Piri a Maria Arena za skupinu S&D;

—   Jan Christoph Oetjen, Atidzhe Alieva Veli, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese a Chrysoula Zacharopoulou za skupinu Renew;

—   Gina Dowding a Ellie Chowns za skupinu Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Jan Zahradil, Karol Karski, Assita Kanko a Bert Jan Ruissen za skupinu ECR;

—   Fabio Massimo Castaldo.

přijat (P9_TA(2019)0106)

(Návrhy usnesení B9-0266/2019 a B9-0268/2019 se neberou v potaz.)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)


6.2. Afghánistán, konkrétně údajné sexuální zneužívání chlapců v provincii Logar (hlasování)

Návrhy usnesení B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019, B9-0256/2019 a B9-0257/2019

(požaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B9-0242/2019

(nahrazující B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019, B9-0256/2019 a B9-0257/2019):

předložen těmito poslanci:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Maria Walsh, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, David Lega, Krzysztof Hetman, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Luděk Niedermayer, Ioan Rareş Bogdan, Gheorghe Vlad Nistor, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Michal Wiezik a Peter Pollák za skupinu PPE;

—   Kati Piri a Robert Biedroń za skupinu S&D;

—   Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva Veli, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese a Chrysoula Zacharopoulou za skupinu Renew;

—   Erik Marquardt a Hannah Neumann za skupinu Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Jan Zahradil a Karol Karski za skupinu ECR;

—   Marisa Matias, Manuel Bompard, Clare Daly, Mick Wallace, Helmut Scholz, Özlem Demirel, Martin Buschmann, Martina Michels a José Gusmão za skupinu GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo.

přijat (P9_TA(2019)0107)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)


6.3. Ruský zákon o „zahraničních agentech“

Návrhy usnesení B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019, B9-0263/2019 a B9-0267/2019

(požaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B9-0258/2019

(nahrazující B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0263/2019 a B9-0267/2019):

předložen těmito poslanci:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Željana Zovko, Roberta Metsola, David Lega, Inese Vaidere, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Vladimír Bilčík, Sandra Kalniete, Maria Walsh, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Liudas Mažylis, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe-Vlad Nistor, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec a Michal Wiezik za skupinu PPE;

—   Kati Piri a Tonino Picula za skupinu S&D;

—   Antony Hook, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Marie-Pierre, Vedrenne, Irina Von Wiese a Chrysoula Zacharopoulou za skupinu Renew;

—   Viola Von Cramon-Taubadel, Bronis Ropė, Sergey Lagodinsky a Hannah Neumann za skupinu Verts/ALE,

—   Anna Fotyga a Jacek Saryusz-Wolski za skupinu ECR.

přijat (P9_TA(2019)0108)

(Návrh usnesení B9-0262/2019 se nebere v potaz.)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)


6.4. Připomínka 30. výročí rumunské revoluce, k níž došlo v prosinci 1989 (hlasování)

Rozprava se konala dne 16. prosince 2019 (bod 14 zápisu ze dne 16.12.2019).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Traian Băsescu, Ioan-Rareş Bogdan, Siegfried Mureşan, Marian-Jean Marinescu, Vasile Blaga, Daniel Buda, Cristian-Silviu Buşoi, Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Gheorghe-Vlad Nistor, Eugen Tomac, Loránt Vincze, Iuliu Winkler, Roberta Metsola, Kinga Gál, Antonio Tajani a Radan Kanev za skupinu PPE, Dan Nica, Juan Fernando López Aguilar, Claudiu Manda, Klára Dobrev, Csaba Molnár, Attila Ara-Kovács, Cristian Terheş, Maria Grapini, Tudor Ciuhodaru, Mihai Tudose, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel a Corina Crețu za skupinu S&D, Dacian Cioloş, Cristian Ghinea, Dragoş Tudorache, Dragoş Pîslaru, Clotilde Armand, Ramona Strugariu, Vlad-Marius Botoş, Nicolae Ştefănuță a Karen Melchior za skupinu Renew, Dace Melbārde, Andrey Slabakov, Anna Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki a Nicola Procaccini za skupinu ECR o připomínce 30. výročí rumunské revoluce, k níž došlo v prosinci 1989 (2019/2989(RSP)) (B9-0241/2019).

(požaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2019)0109)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)


6.5. Situace Ujgurů v Číně (odhalení v tzv. China Cables) (hlasování)

Návrhy usnesení B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019 a B9-0250/2019

(požaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B9-0246/2019

(nahrazující B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019 a B9-0250/2019):

předložen těmito poslanci:

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, Željana Zovko, David Lega a Sandra Kalniete za skupinu PPE;

—   Kati Piri, Evelyne Gebhardt, Isabel Santos a Raphaël Glucksmann za skupinu S&D;

—   Phil Bennion, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne a Chrysoula Zacharopoulou za skupinu Renew;

—   Reinhard Bütikofer, Saskia Bricmont a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE;

—   Anna Fotyga za skupinu ECR;

—   Fabio Massimo Castaldo.

přijat (P9_TA(2019)0110)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)


6.6. Situace v oblasti lidských práv a demokracie v Nikaragui (hlasování)

Návrhy usnesení B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019 a B9-0255/2019

(požaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B9-0251/2019

(nahrazující B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019 a B9-0255/2019):

předložen těmito poslanci:

—   Leopoldo López Gil, Michael Gahler, Željana Zovko, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javier Zarzalejos, Vladimír Bilčík a David Lega za skupinu PPE;

—   Kati Piri a Maria Manuel Leitão Marques za skupinu S&D;

—   Javier Nart, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Jan Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne a Chrysoula Zacharopoulou za skupinu Renew;

—   Tilly Metz za skupinu Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Hermann Tertsch a Assita Kanko za skupinu ECR;

—   Fabio Massimo Castaldo.

přijat (P9_TA(2019)0111)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)


6.7. Tvrdý zákrok proti nedávným demonstracím v Íránu (hlasování)

Návrhy usnesení B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019 a B9-0276/2019

(požaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B9-0271/2019

(nahrazující B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019 a B9-0275/2019):

předložen těmito poslanci:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Sandra Kalniete, David McAllister a Ivan Štefanec za skupinu PPE;

—   Kati Piri a Jytte Guteland za skupinu S&D;

—   Luisa Porritt, Frédérique Ries, Catherine Bearder, Phil Bennion, Jane Brophy, Judith Bunting, Dinesh Dhamija, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Billy Kelleher, Moritz Körner, Shaffaq Mohammed, Lucy Nethsingha, Sheila Ritchie, María Soraya Rodríguez Ramos, Caroline Voaden a Irina Von Wiese za skupinu Renew;

—   Ernest Urtasun a Hannah Neumann za skupinu Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Jan Zahradil, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers a Bert Jan Ruissen za skupinu ECR;

—   Fabio Massimo Castaldo;

—   Cornelia Ernst.

přijat (P9_TA(2019)0112)

(Návrh usnesení B9-0276/2019 se nebere v potaz.)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)


7. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Připomínka 30. výročí rumunské revoluce, k níž došlo v prosinci 1989 - B9-0241/2019
Daniel Hannan, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil a Vlad-Marius Botoş

Situace Ujgurů v Číně (odhalení v tzv. China Cables) - RC-B9-0246/2019, B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019
Dominique Bilde

Situation des droits de l'homme et de la démocratie au Nicaragua - RC-B9-0251/2019, B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019, B9-0255/2019
Jan Zahradil a Patrick Breyer

Tvrdý zákrok proti nedávným demonstracím v Íránu - RC-B9-0271/2019, B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019, B9-0276/2019
Matthew Patten.


8. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Parlamentu (Europarl), „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická verze bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:50.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

9. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:00.


10. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


11. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) jinými orgány

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o bezpečnosti civilního letectví mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky (14185/2019 - C9-0191/2019 - 2018/0155(NLE))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Moldavskou republikou o společném leteckém prostoru jménem Unie (14205/2019 - C9-0192/2019 - 2012/0006(NLE))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Evropsko-středomořské letecké dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé, jménem Unie (14209/2019 - C9-0193/2019 - 2010/0180(NLE))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací v souvislosti s jednáními podle článku XXVIII dohody GATT 1994 o změně švýcarských koncesí WTO, pokud jde o ochucené maso (12482/2019 - C9-0194/2019 - 2019/0196(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie a jejích členských států, Protokolu, kterým se mění Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Moldavskou republikou s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Evropsko-středomořské letecké dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Státu Izrael na straně druhé, jménem Unie (14207/2019 - C9-0196/2019 - 2012/0324(NLE))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

AFET, INTA

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 654/2014 o výkonu práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu (COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD))

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů ve Spojeném království (14247/2019 - C9-0198/2019 - 2019/0819(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

2) poslanci

- Jaak Madison. Návrh usnesení o dezinformacích namířených proti pravicovým politickým stranám (B9-0176/2019)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o stavu lidských práv a demokracie v Turecku (B9-0177/2019)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Jean-Paul Garraud. Návrh usnesení o politickém islámu v Evropské unii (B9-0227/2019)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o odstranění apatridismu v subsaharské Africe (B9-0228/2019)

předáno

příslušný výbor :

DEVE


12. Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 47 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 11. prosince 2019)

výbor EMPL

- Přezkum směrnice o evropské radě zaměstnanců (2019/2183(INL))

- Ochrana pracovníků před azbestem (2019/2182(INL))

- Právo odpojit se (2019/2181(INL))

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 54 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 28. listopadu 2019)

výbor AFET

- Turecko – výroční zpráva o pokroku za rok 2019 (2019/2176(INI))

- Srbsko – výroční zpráva o pokroku za rok 2019 (2019/2175(INI))

- Severní Makedonie – výroční zpráva o pokroku za rok 2019 (2019/2174(INI))

- Černá Hora - výroční zpráva o pokroku za rok 2019 (2019/2173(INI))

- Kosovo – výroční zpráva o pokroku za rok 2019 (2019/2172(INI))

- Bosna a Hercegovina – výroční zpráva o pokroku za rok 2019 (2019/2171(INI))

- Albánie - výroční zpráva o pokroku za rok 2019 (2019/2170(INI))

výbor AGRI

- Evropská strategie v oblasti lesnictví - další postup (2019/2157(INI))
(stanovisko: ENVI (článek 57 jednacího řádu), ITRE)

výbor ENVI

- Posílení opatření EU na ochranu a obnovu světových lesů (COM(2019)0352 - 2019/2156(INI))
(stanovisko: DEVE (článek 57 jednacího řádu), INTA, ITRE, REGI, AGRI (článek 57 jednacího řádu))

výbor FEMM

- Strategie EU pro rovnost žen a mužů (2019/2169(INI))
(stanovisko: EMPL (článek 57 jednacího řádu), CULT, LIBE)

- Odstraňování rozdílů v digitálních dovednostech žen a mužů: účast žen v digitální ekonomice (2019/2168(INI))
(stanovisko: ITRE)

- Rovnost žen a mužů v zahraniční a bezpečnostní politice EU (2019/2167(INI))
(stanovisko: AFET)

- Dopad domácího násilí a práva na péči o dítě na ženy a děti (2019/2166(INI))

- Situace v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a práv v EU v souvislosti se zdravím žen (2019/2165(INI))

- Prosazování rovnosti žen a mužů ve vzdělávání a zaměstnání v oblasti přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky (obory STEM) (2019/2164(INI))
(stanovisko: ITRE, CULT (článek 57 jednacího řádu))

výbor PECH

- Obnova rybích populací ve Středozemním moři: posouzení a další kroky (2019/2178(INI))

- Plnění cílů povinnosti vykládky podle článku 15 Společné rybářské politiky (2019/2177(INI))

- Důsledky stoupajících teplot mořské vody pro rybí populace a rybolov (2019/2163(INI))

- Více ryb v mořích? Opatření na podporu obnovy rybích populací nad úrovně maximálního udržitelného výnosu (MSY), včetně oblastí na obnovu rybích populací a chráněných mořských oblastí (2019/2162(INI))

- Rybáři pro budoucnost: Přilákat novou generaci pracovníků do odvětví rybolovu a vytvářet pracovní místa v pobřežních komunitách (2019/2161(INI))
(stanovisko: EMPL)

- Dopad mořského odpadu na rybolov (2019/2160(INI))

- Výzvy a příležitosti pro odvětví rybolovu v Černém moři (2019/2159(INI))

- Dopad mořských větrných elektráren a ostatních systémů výroby energie z obnovitelných zdrojů na odvětví rybolovu (2019/2158(INI))
(stanovisko: ITRE)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 11. prosince 2019)

výbor AFET

- Výroční zpráva o provádění dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou (2019/2202(INI))
(stanovisko: INTA)

- Výroční zpráva o provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem (2019/2201(INI))
(stanovisko: INTA)

- Výroční zpráva o provádění dohody o přidružení mezi EU a Gruzií (2019/2200(INI))
(stanovisko: INTA)

výbor CULT

- Účinná opatření, která by umožnila zlepšit programy Erasmus+ a Kreativní Evropa a Evropský sbor solidarity s ohledem na životní prostředí (2019/2195(INI))

- Naplňování účinného politického odkazu v rámci Evropského roku kulturního dědictví (2019/2194(INI))

výbor DEVE

- Zvýšení účinnosti rozvoje a efektivnosti pomoci (2019/2184(INI))

výbor ECON

- Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2020 (2019/2211(INI))
(stanovisko: BUDG (článek 57 jednacího řádu), REGI, FEMM)

výbor EMPL

- Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2020 (2019/2212(INI))
(stanovisko: BUDG (článek 57 jednacího řádu), CULT, FEMM)

- Hodnocení programu pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) v polovině období (2019/2203(INI))

- Snižování nerovností se zvláštním zaměřením na chudobu pracujících (2019/2188(INI))
(stanovisko: FEMM, PETI)

- Přístup k důstojnému a dostupnému bydlení pro všechny (2019/2187(INI))
(stanovisko: ITRE, FEMM)

- Spravedlivé pracovní podmínky, práva a sociální ochrana pracovníků platforem - Nové formy zaměstnanosti v souvislosti s digitálním rozvojem (2019/2186(INI))
(stanovisko: TRAN)

- Demokracie v praxi: Evropský rámec práv zaměstnanců na účast a přezkum směrnice o evropské radě zaměstnanců (2019/2185(INI))
(stanovisko: JURI)

výbor IMCO

- Prováděcí směrnice 2009/81/ES, pokud jde o zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti, a směrnice 2009/43/ES, pokud jde o transfer produktů pro obranné účely (2019/2204(INI))
(stanovisko: ITRE)

- Řešení bezpečnosti výrobků na jednotném trhu (2019/2190(INI))

výbor INTA

- Provádění společné obchodní politiky – výroční zpráva za rok 2018 (2019/2197(INI))
(stanovisko: DEVE)

výbor ITRE

- Komplexní evropský přístup k ukládání energie (2019/2189(INI))

výbor LIBE

- Zpráva o provádění směrnice o navracení (2019/2208(INI))

- Provádění evropského zatýkacího rozkazu a postupy předávání mezi členskými státy (2019/2207(INI))
(stanovisko: AFCO)

- Provádění nařízení Dublin III (2019/2206(INI))
(stanovisko: FEMM)

- Stav základních práv v Evropské unii - Výroční zpráva za období 2018-2019 (2019/2199(INI))
(stanovisko: AFCO, FEMM, PETI)

- Přístup veřejnosti k dokumentům (čl. 122 odst. 7) - Výroční zpráva za období 2016-2018 (2019/2198(INI))

- Výroční zpráva o fungování schengenského prostoru (2019/2196(INI))

výbor TRAN

- Zpráva o provádění ohledně aspektů bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v rámci balíčku předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel (2019/2205(INI))

- Technická a provozní opatření pro účinnější a ekologičtější námořní dopravu (2019/2193(INI))
(stanovisko: ENVI)

- Přezkum hlavních směrů pro transevropské dopravní sítě (TEN-T) (2019/2192(INI))

- Bezpečnost železnic a signalizace: Posouzení aktuálního stavu zavádění evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS) (2019/2191(INI))

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 118 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 11. prosince 2019)

výbor AFET

- Doporučení Radě, Komisi a ESVČ k západnímu Balkánu před summitem konaným v květnu 2020 (2019/2210(INI))
(stanovisko: INTA)

- Doporučení Radě, Komisi a ESVČ k Východnímu partnerství před summitem konaným v červnu 2020 (2019/2209(INI))
(stanovisko: INTA)


13. Změny v postoupení výborům (článek 56 jednacího řádu)

výbor IMCO

- Politika v oblasti hospodářské soutěže - výroční zpráva za rok 2019 (2019/2131(INI))
předáno příslušnému výboru: ECON
stanovisko: INTA, IMCO, AGRI

výbor JURI

- Evropská pohraniční a pobřežní stráž: systém falešných a pravých dokladů online (FADO) a zrušení společné akce Rady 98/700/SVV (COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD))
předáno příslušnému výboru: LIBE
stanovisko: BUDG, JURI (článek 40 jednacího řádu)

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Itálie zmocňuje, aby se Švýcarskem sjednala a uzavřela dohodu povolující kabotáž v rámci provozování mezinárodní osobní autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmi (COM(2019)0223 - C9-0002/2019 - 2019/0108(COD))
předáno příslušnému výboru: TRAN
stanovisko: EMPL, JURI (článek 40 jednacího řádu)

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Německo zmocňuje ke změně své stávající dvoustranné dohody o silniční dopravě se Švýcarskem za účelem povolení kabotáže v rámci provozování mezinárodní osobní silniční autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmi (COM(2019)0221 - C9-0001/2019 - 2019/0107(COD))
předáno příslušnému výboru: TRAN
stanovisko: EMPL, JURI (článek 40 jednacího řádu)


14. Postup s přidruženými výbory (článek 57 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 28. listopadu 2019)

výbor ENVI

- Posílení opatření EU na ochranu a obnovu světových lesů (2019/2156(INI))
(stanovisko: DEVE (článek 57 jednacího řádu), INTA, ITRE, REGI, AGRI (článek 57 jednacího řádu))

- Schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD))
(stanovisko: ITRE, IMCO (článek 57 jednacího řádu), TRAN)

výbor ITRE

- Strategický program inovací Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) na období 2021-2027: Posílení evropského inovačního talentu a kapacity (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD))
(stanovisko: BUDG, CULT (článek 57 jednacího řádu), JURI)

- Evropský inovační a technologický institut (přepracované znění) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD))
(stanovisko: BUDG, CONT, CULT (článek 57 jednacího řádu), JURI (článek 110 jednacího řádu))

výbor AGRI

- Evropská strategie v oblasti lesnictví - další postup (2019/2157(INI))
(stanovisko: ENVI (článek 57 jednacího řádu), ITRE)

výbor FEMM

- Prosazování rovnosti žen a mužů ve vzdělávání a zaměstnání v oblasti přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky (obory STEM) (2019/2164(INI))
(stanovisko: ITRE, CULT (článek 57 jednacího řádu))

- Strategie EU pro rovnost žen a mužů (2019/2169(INI))
(stanovisko: EMPL (článek 57 jednacího řádu), CULT, LIBE)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 11. prosince 2019)

výbor ECON

- Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2020 (2019/2211(INI))
(stanovisko: BUDG (článek 57 jednacího řádu), REGI, FEMM)

výbor EMPL

- Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2020 (2019/2212(INI))
(stanovisko: BUDG (článek 57 jednacího řádu), CULT, FEMM)


15. Oznámení zmocněnce USA pro obchod o zahájení šetření podle oddílu 301 týkajícího se daně z digitálních služeb (rozprava)

Prohlášení Komise: Oznámení zmocněnce USA pro obchod o zahájení šetření podle oddílu 301 týkajícího se daně z digitálních služeb (2019/2979(RSP))

Phil Hogan (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Marie-Pierre Vedrenne za skupinu Renew a Angel Dzhambazki za skupinu ECR.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Maria Walsh.

Vystoupil Phil Hogan.

Rozprava skončila.

Vystoupili: předsedající k průběhu denního zasedání a Angel Dzhambazki.


16. Petice

Petice č. 1107-19 až 1184-19 byly dne 16. prosince 2019 zapsány do rejstříku a předány příslušnému výboru podle čl. 226 odst. 9 a 10 jednacího řádu.

Předseda oznámil, že dne 16. prosince 2019 zaslal v souladu s ustanoveními čl. 226 odst. 15 jednacího řádu příslušnému výboru petice, které Evropský parlament obdržel od fyzických nebo právnických osob, které nejsou občany Evropské unie ani nemají bydliště nebo sídlo v členském státě.


17. Schválení zápisu z tohoto denního zasedání a předání přijatých textů

Podle čl. 202 odst. 3 jednacího řádu bude zápis z tohoto denního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou texty přijaté na tomto dílčím zasedání ihned předány všem příjemcům.


18. Termín příštího dílčího zasedání

Příští zasedání se bude konat od 13. do 16. ledna 2020.


19. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 15:19.


20. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beigneux Aurelia, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão Marques Maria Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Omluven/a:

Andrieu Eric, Bentele Hildegard, Carthy Matt, Evren Agnès, Heinäluoma Eero, Millán Mon Francisco José, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary

Poslední aktualizace: 6. března 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí