Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 322kWORD 89k
Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  2.1.Παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών ελευθεριών, στην Μπουρκίνα Φάσο
  2.2.Αφγανιστάν και συγκεκριμένα οι καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση αγοριών στην επαρχία Logar
  2.3.Ρωσικός νόμος περί «ξένων πρακτόρων»
 3.Επανάληψη της συνεδρίασης
 4.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 5.Υποδοχή
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών ελευθεριών, στην Μπουρκίνα Φάσο (ψηφοφορία)
  6.2.Αφγανιστάν και συγκεκριμένα οι καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση αγοριών στην επαρχία Logar (ψηφοφορία)
  6.3.Ρωσικός νόμος περί «ξένων πρακτόρων»
  6.4.Εορτασμός της 30ής επετείου της ρουμανικής επανάστασης του Δεκεμβρίου 1989 (ψηφοφορία)
  6.5.Κατάσταση των Ουιγούρων στην Κίνα («China Cables») (ψηφοφορία)
  6.6.Κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη Νικαράγουα (ψηφοφορία)
  6.7.Βίαιη καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων στο Ιράν (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Κατάθεση εγγράφων
 12.Αποφάσεις για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας
 13.Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 56 του Κανονισμού)
 14.Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 57 του Κανονισμού)
 15.Ανακοίνωση του Αντιπροσώπου των ΗΠΑ για το Εμπόριο (USTR) σχετικά με την έρευνα, δυνάμει της ενότητας 301, για τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών (συζήτηση)
 16.Αναφορές
 17.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 18.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 20.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 10.03.


2. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.12.2019)


2.1. Παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών ελευθεριών, στην Μπουρκίνα Φάσο

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019, B9-0266/2019, B9-0268/2019 και B9-0270/2019 (2019/2980(RSP))

Οι Assita Kanko, Ellie Chowns, Maria Arena, Idoia Villanueva Ruiz, Jan-Christoph Oetjen και György Hölvényi παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Mounir Satouri, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Alessandro Panza, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Bert-Jan Ruissen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Isabel Benjumea Benjumea, Jackie Jones, Nathalie Loiseau, Dominique Bilde, Tomasz Piotr Poręba, Krzysztof Hetman και Joachim Kuhs.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Mick Wallace και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει ο Josep Borrell Fontelles (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.12.2019.


2.2. Αφγανιστάν και συγκεκριμένα οι καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση αγοριών στην επαρχία Logar

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019, B9-0256/2019 και B9-0257/2019 (2019/2981(RSP))

Οι Ryszard Czarnecki, Erik Marquardt, Kati Piri, Marisa Matias, Petras Auštrevičius και Željana Zovko παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Isabel Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Christine Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Clare Daly, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Robert Biedroń και Evin Incir.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil και Maria Grapini.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Klára DOBREV
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Mick Wallace.

Παρεμβαίνει ο Josep Borrell Fontelles (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.12.2019.


2.3. Ρωσικός νόμος περί «ξένων πρακτόρων»

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019, B9-0263/2019 και B9-0267/2019 (2019/2982(RSP))

Οι Anna Fotyga, Viola Von Cramon-Taubadel, Tonino Picula, Antony Hook και Michael Gahler παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Andrius Kubilius, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Raphaël Glucksmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Thierry Mariani, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nikolaj Villumsen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Miroslav Radačovský, μη εγγεγραμμένος, David Lega, Attila Ara-Kovács, Anna Júlia Donáth, Catherine Rowett, Hermann Tertsch, Claire Fox, Seán Kelly, Pierfrancesco Majorino, Phil Bennion, Bronis Ropė, Michaela Šojdrová και Ramona Strugariu.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Eugen Tomac, Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly, Jiří Pospíšil, Maria Grapini και Silvia Modig.

Παρεμβαίνει Josep Borrell Fontelles (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.12.2019.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.57.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

3. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.24.


4. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ακόλουθη ανακοίνωση:

«Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε σήμερα απόφαση στην υπόθεση Junqueras Vies (C-502/19).

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική απόφαση η οποία αφορά άμεσα τη σύνθεση του θεσμικού μας οργάνου.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η ιδιότητα του μέλους του Κοινοβουλίου προκύπτει από την εκλογή του ενδιαφερομένου.

Επομένως, ένα πρόσωπο το οποίο εκλέγεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποκτά την ιδιότητα του μέλους του Κοινοβουλίου εκ του γεγονότος και από τη στιγμή της επίσημης ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των εκλογών από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο διεξήχθησαν οι εκλογές και, κατά συνέπεια, απολαύει από τη στιγμή εκείνη της βουλευτικής ασυλίας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 9 του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, η ιδιότητα του μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λογίζεται ως κτηθείσα εκ μόνου του γεγονότος και από τη στιγμή της προαναφερθείσας ανακοίνωσης.

Το Δικαστήριο απεφάνθη επίσης ότι η ασυλία συνεπάγεται την άρση του μέτρου προσωρινής κράτησης το οποίο επεβλήθη στον εκλεγέντα βουλευτή, προκειμένου να μπορέσει ο βουλευτής να μεταβεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να διεκπεραιώσει τις αναγκαίες διατυπώσεις.

Κατά συνέπεια, εάν το αρμόδιο εθνικό δικαστήριο κρίνει αναγκαίο να διατηρηθεί το επιβληθέν μέτρο αφού ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τότε το αρμόδιο δικαστήριο πρέπει να ζητήσει το συντομότερο δυνατόν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να άρει την ασυλία, σύμφωνα με το άρθρο 9 του προαναφερθέντος πρωτοκόλλου.

Καλώ, επομένως, τις αρμόδιες ισπανικές αρχές να συμμορφωθούν με την απόφαση αυτή και έδωσα εντολή στις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου να αξιολογήσουν το ταχύτερο δυνατόν την εφαρμογή του αποτελέσματος της απόφασης στη σύνθεση του Κοινοβουλίου μας.

Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώνω ότι δεν θα δεχθώ παρατηρήσεις επί της εφαρμογής του Κανονισμού σχετικά με το θέμα αυτό.»


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

5. Υποδοχή

Η Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία του Ουκρανικού Κοινοβουλίου που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.


6. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


6.1. Παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών ελευθεριών, στην Μπουρκίνα Φάσο (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019, B9-0268/2019, B9-0269/2019 και B9-0270/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0261/2019

(αντικαθιστά τις B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0269/2019 και B9-0270/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, György Hölvényi, Peter van Dalen, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Sandra Kalniete, Isabel Benjumea Benjumea, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Roberta Metsola, Λευτέρης Χριστοφόρου, Λουκάς Φουρλάς, David Lega, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Vladimír Bilčík, Karlo Ressler, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Maria Walsh, Ioan Rareş Bogdan, Gheorghe Vlad Nistor, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Michal Wiezik και Peter Pollák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kati Piri και Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Jan Christoph Oetjen, Atidzhe Alieva Veli, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese και Chrysoula Zacharopoulou, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Gina Dowding και Ellie Chowns, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Anna Fotyga, Jan Zahradil, Karol Karski, Assita Kanko και Bert Jan Ruissen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Fabio Massimo Castaldo.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0106)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0266/2019 και B9-0268/2019 καταπίπτουν.)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)


6.2. Αφγανιστάν και συγκεκριμένα οι καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση αγοριών στην επαρχία Logar (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019, B9-0256/2019 και B9-0257/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0242/2019

(αντικαθιστά τις B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019, B9-0256/2019 και B9-0257/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Maria Walsh, Milan Zver, Roberta Metsola, Λευτέρης Χριστοφόρου, Λουκάς Φουρλάς, David Lega, Krzysztof Hetman, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Vladimír Bilčík, Luděk Niedermayer, Ioan Rareş Bogdan, Gheorghe Vlad Nistor, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Michal Wiezik και Peter Pollák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kati Piri και Robert Biedroń, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva Veli, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese και Chrysoula Zacharopoulou, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Erik Marquardt και Hannah Neumann, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Anna Fotyga, Jan Zahradil και Karol Karski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Marisa Matias, Manuel Bompard, Clare Daly, Mick Wallace, Helmut Scholz, Özlem Demirel, Martin Buschmann, Martina Michels και José Gusmão, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Fabio Massimo Castaldo.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0107)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)


6.3. Ρωσικός νόμος περί «ξένων πρακτόρων»

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019, B9-0263/2019 και B9-0267/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0258/2019

(αντικαθιστά τις B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0263/2019 και B9-0267/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Željana Zovko, Roberta Metsola, David Lega, Inese Vaidere, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Vladimír Bilčík, Sandra Kalniete, Maria Walsh, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Liudas Mažylis, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe-Vlad Nistor, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec και Michal Wiezik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kati Piri και Tonino Picula, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Antony Hook, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese και Chrysoula Zacharopoulou, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Viola Von Cramon-Taubadel, Bronis Ropė, Sergey Lagodinsky και Hannah Neumann, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Anna Fotyga και Jacek Saryusz-Wolski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0108)

(Η πρόταση ψηφίσματος B9-0262/2019 καταπίπτει.)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)


6.4. Εορτασμός της 30ής επετείου της ρουμανικής επανάστασης του Δεκεμβρίου 1989 (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις16 Δεκεμβρίου 2019 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2019).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Traian Băsescu, Ioan-Rareş Bogdan, Siegfried Mureşan, Marian-Jean Marinescu, Vasile Blaga, Daniel Buda, Cristian-Silviu Buşoi, Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Gheorghe-Vlad Nistor, Eugen Tomac, Loránt Vincze, Iuliu Winkler, Roberta Metsola, Kinga Gál, Antonio Tajani και Radan Kanev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Dan Nica, Juan Fernando López Aguilar, Claudiu Manda, Klára Dobrev, Csaba Molnár, Attila Ara-Kovács, Cristian Terheş, Maria Grapini, Tudor Ciuhodaru, Mihai Tudose, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel και Corina Crețu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dacian Cioloş, Cristian Ghinea, Dragoş Tudorache, Dragoş Pîslaru, Clotilde Armand, Ramona Strugariu, Vlad-Marius Botoş, Nicolae Ştefănuță και Karen Melchior, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Dace Melbārde, Andrey Slabakov, Anna Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki και Nicola Procaccini, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τον εορτασμό της 30ής επετείου της ρουμανικής επανάστασης του Δεκεμβρίου 1989 (2019/2989(RSP)) (B9-0241/2019).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0109)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)


6.5. Κατάσταση των Ουιγούρων στην Κίνα («China Cables») (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019 και B9-0250/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0246/2019

(αντικαθιστά τις B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019 και B9-0250/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, Željana Zovko, David Lega και Sandra Kalniete, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kati Piri, Evelyne Gebhardt, Isabel Santos και Raphaël Glucksmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Phil Bennion, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne και Chrysoula Zacharopoulou, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Reinhard Bütikofer, Saskia Bricmont και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Anna Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Fabio Massimo Castaldo.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0110)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)


6.6. Κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη Νικαράγουα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019 και B9-0255/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0251/2019

(αντικαθιστά τις B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019 και B9-0255/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Leopoldo López Gil, Michael Gahler, Željana Zovko, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javier Zarzalejos, Vladimír Bilčík και David Lega, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kati Piri και Maria Manuel Leitão Marques, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Javier Nart, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Jan Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne και Chrysoula Zacharopoulou, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Tilly Metz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Hermann Tertsch και Assita Kanko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Fabio Massimo Castaldo.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0111)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)


6.7. Βίαιη καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων στο Ιράν (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019 και B9-0276/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0271/2019

(αντικαθιστά τις B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019 και B9-0275/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Sandra Kalniete, David McAllister και Ivan Štefanec, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kati Piri και Jytte Guteland, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Luisa Porritt, Frédérique Ries, Catherine Bearder, Phil Bennion, Jane Brophy, Judith Bunting, Dinesh Dhamija, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Billy Kelleher, Moritz Körner, Shaffaq Mohammed, Lucy Nethsingha, Sheila Ritchie, María Soraya Rodríguez Ramos, Caroline Voaden και Irina Von Wiese, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Ernest Urtasun και Hannah Neumann, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

—   Anna Fotyga, Jan Zahradil, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers και Bert Jan Ruissen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Fabio Massimo Castaldo·

—   Cornelia Ernst.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0112)

(Η πρόταση ψηφίσματος B9-0276/2019 καταπίπτει.)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)


7. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 194 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Εορτασμός της 30ής επετείου της ρουμανικής επανάστασης του Δεκεμβρίου 1989 - B9-0241/2019
Daniel Hannan, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil και Vlad-Marius Botoş

Κατάσταση των Ουιγούρων στην Κίνα («China Cables») - RC-B9-0246/2019, B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019
Dominique Bilde

Κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη Νικαράγουα - RC-B9-0251/2019, B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019, B9-0255/2019
Jan Zahradil και Patrick Breyer

Βίαιη καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων στο Ιράν - RC-B9-0271/2019, B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019, B9-0276/2019
Matthew Patten.


8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου, «Ολομέλεια», «Ψηφοφορίες», «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση).

Η ηλεκτρονική έκδοση θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ’ ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.50.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

9. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.00.


10. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


11. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από άλλα θεσμικά όργανα

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (14185/2019 - C9-0191/2019 - 2018/0155(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας κοινού αεροπορικού χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας (14205/2019 - C9-0192/2019 - 2012/0006(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη εξ ονόματος της Ένωσης της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου (14209/2019 - C9-0193/2019 - 2010/0180(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου XXVIII της GATT του 1994 για την τροποποίηση των παραχωρήσεων της Ελβετίας στον ΠΟΕ όσον αφορά το καρυκευμένο κρέας (12482/2019 - C9-0194/2019 - 2019/0196(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου τροποποίησης της συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη εξ ονόματος της Ένωσης της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της κυβέρνησης του κράτους του Ισραήλ, αφετέρου (14207/2019 - C9-0196/2019 - 2012/0324(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

AFET, INTA

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 654/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ασκήσεως των δικαιωμάτων της Ένωσης για την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων (COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων στο Ηνωμένο Βασίλειο (14247/2019 - C9-0198/2019 - 2019/0819(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

2) από τους βουλευτές

- Jaak Madison. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παραπληροφόρηση που στρέφεται κατά των δεξιών πολιτικών κομμάτων (B9-0176/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στην Τουρκία (B9-0177/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Jean-Paul Garraud. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το πολιτικό Ισλάμ στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B9-0227/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εξάλειψη της ανιθαγένειας στην υποσαχάρια Αφρική (B9-0228/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

DEVE


12. Αποφάσεις για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας

Αποφάσεις για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 47 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 11 Δεκεμβρίου 2019)

επιτροπή EMPL

- Αναθεώρηση της οδηγίας για τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων (2019/2183(INL))

- Προστασία των εργαζομένων από τον αμίαντο (2019/2182(INL))

- Το δικαίωμα αποσύνδεσης (2019/2181(INL))

Αποφάσεις για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 28 Νοεμβρίου 2019)

επιτροπή AFET

- Τουρκία - Ετήσια έκθεση προόδου 2019 (2019/2176(INI))

- Σερβία - Ετήσια έκθεση προόδου 2019 (2019/2175(INI))

- Βόρεια Μακεδονία - Ετήσια έκθεση προόδου 2019 (2019/2174(INI))

- Μαυροβούνιο - Ετήσια έκθεση προόδου για το 2019 (2019/2173(INI))

- Κοσσυφοπέδιο - Ετήσια έκθεση προόδου 2019 (2019/2172(INI))

- Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ετήσια έκθεση προόδου 2019 (2019/2171(INI))

- Αλβανία - Ετήσια έκθεση προόδου για το 2019 (2019/2170(INI))

επιτροπή AGRI

- Η ευρωπαϊκή δασική στρατηγική - Μελλοντική πορεία (2019/2157(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI (άρθρο 57 του Κανονισμού), ITRE)

επιτροπή ENVI

- Εντατικοποίηση της δράσης της ΕΕ για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη (COM(2019)0352 - 2019/2156(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE (άρθρο 57 του Κανονισμού), INTA, ITRE, REGI, AGRI (άρθρο 57 του Κανονισμού))

επιτροπή FEMM

- Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων (2019/2169(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL (άρθρο 57 του Κανονισμού), CULT, LIBE)

- Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων: συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία (2019/2168(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE)

- Η ισότητα των φύλων στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της ΕΕ (2019/2167(INI))
(γνωμοδότηση: AFET)

- Οι επιπτώσεις της ενδοοικογενειακής βίας και των δικαιωμάτων επιμέλειας στις γυναίκες και τα παιδιά (2019/2166(INI))

- Η κατάσταση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων στην ΕΕ, στο πλαίσιο της υγείας των γυναικών (2019/2165(INI))

- Προώθηση της ισότητας των φύλων όσον αφορά την εκπαίδευση και τη σταδιοδρομία στους τομείς των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) (2019/2164(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE, CULT (άρθρο 57 του Κανονισμού))

επιτροπή PECH

- Ανασύσταση των ιχθυαποθεμάτων στη Μεσόγειο: αξιολόγηση και επόμενα βήματα (2019/2178(INI))

- Διασφάλιση των στόχων της υποχρέωσης εκφόρτωσης δυνάμει του άρθρου 15 της κοινής αλιευτικής πολιτικής (2019/2177(INI))

- Συνέπειες για τα ιχθυαποθέματα και την αλιεία που σχετίζονται με την άνοδο της θερμοκρασίας της θάλασσας (2019/2163(INI))

- Περισσότερα ψάρια στις θάλασσες; Μέτρα για την προώθηση της αποκατάστασης των αποθεμάτων πάνω από τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ), συμπεριλαμβανομένων περιοχών αποκατάστασης των ιχθυαποθεμάτων και προστατευόμενων θαλάσσιων ζωνών (2019/2162(INI))

- Αλιείς για το μέλλον: Προσέλκυση μιας νέας γενιάς εργατικού δυναμικού στον τομέα της αλιείας και δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις παράκτιες κοινότητες (2019/2161(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL)

- Οι επιπτώσεις των θαλάσσιων απορριμμάτων στην αλιεία (2019/2160(INI))

- Προκλήσεις και ευκαιρίες για τον τομέα της αλιείας στον Εύξεινο Πόντο (2019/2159(INI))

- Ο αντίκτυπος των υπεράκτιων αιολικών πάρκων και άλλων συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα της αλιείας (2019/2158(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 11 Δεκεμβρίου 2019)

επιτροπή AFET

- Ετήσια έκθεση εφαρμογής της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία (2019/2202(INI))
(γνωμοδότηση: INTA)

- Ετήσια έκθεση εφαρμογής της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Μολδαβία (2019/2201(INI))
(γνωμοδότηση: INTA)

- Ετήσια έκθεση εφαρμογής της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Γεωργία (2019/2200(INI))
(γνωμοδότηση: INTA)

επιτροπή CULT

- Αποτελεσματικά μέτρα για να αποκτήσουν οικολογικό προσανατολισμό το Erasmus+, η Δημιουργική Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (2019/2195(INI))

- Επίτευξη αποτελεσματικής πολιτικής παρακαταθήκης για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. (2019/2194(INI))

επιτροπή DEVE

- Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης και της αποδοτικότητας της βοήθειας (2019/2184(INI))

επιτροπή ECON

- Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2020 (2019/2211(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG (άρθρο 57 του Κανονισμού), REGI, FEMM)

επιτροπή EMPL

- Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2020 (2019/2212(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG (άρθρο 57 του Κανονισμού), CULT, FEMM)

- Ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος EaSi (2019/2203(INI))

- Μείωση των ανισοτήτων με ειδική έμφαση στη φτώχεια των εργαζομένων (2019/2188(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, PETI)

- Πρόσβαση σε αξιοπρεπή και προσιτή στέγαση για όλους (2019/2187(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE, FEMM)

- Δίκαιες συνθήκες εργασίας, δικαιώματα και κοινωνική προστασία για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμα - Νέες μορφές απασχόλησης που συνδέονται με την ψηφιακή ανάπτυξη (2019/2186(INI))
(γνωμοδότηση: TRAN)

- Δημοκρατία εν δράσει: Ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα δικαιώματα συμμετοχής των εργαζομένων και την αναθεώρηση της οδηγίας για το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων (2019/2185(INI))
(γνωμοδότηση: JURI)

επιτροπή IMCO

- Εφαρμογή της οδηγίας 2009/81/ΕΚ σχετικά με τις συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, και της οδηγίας 2009/43/ΕΚ σχετικά με τη μεταφορά προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας (2019/2204(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE)

- Αντιμετώπιση της ασφάλειας των προϊόντων στην ενιαία αγορά (2019/2190(INI))

επιτροπή INTA

- Εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής - ετήσια έκθεση 2018 (2019/2197(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE)

επιτροπή ITRE

- Ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση στην αποθήκευση ενέργειας (2019/2189(INI))

επιτροπή LIBE

- Έκθεση εφαρμογής της οδηγίας για την επιστροφή (2019/2208(INI))

- Η εφαρμογή του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και των διαδικασιών παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών (2019/2207(INI))
(γνωμοδότηση: AFCO)

- Εφαρμογή του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ» (2019/2206(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM)

- Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Ετήσια έκθεση για τα έτη 2018-2019 (2019/2199(INI))
(γνωμοδότηση: AFCO, FEMM, PETI)

- Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα (άρθρο 122 παράγραφος 7 του Κανονισμού) - Ετήσια έκθεση για τα έτη 2016-2018 (2019/2198(INI))

- Ετήσια έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν (2019/2196(INI))

επιτροπή TRAN

- Έκθεση εφαρμογής των πτυχών οδικής ασφάλειας της δέσμης μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο (2019/2205(INI))

- Τεχνικά και επιχειρησιακά μέτρα για πιο αποτελεσματικές και καθαρές θαλάσσιες μεταφορές (2019/2193(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI)

- Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) (2019/2192(INI))

- Ασφάλεια των σιδηροδρόμων και σηματοδότηση: Αξιολόγηση της πορείας των εργασιών για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS) (2019/2191(INI))

Αποφάσεις για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 118 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 11 Δεκεμβρίου 2019)

επιτροπή AFET

- Σύσταση προς το Συβμούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με τα Δυτικά Βαλκάνια, ενόψει της συνόδου κορυφής του Μαΐου του 2020 (2019/2210(INI))
(γνωμοδότηση: INTA)

- Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με την ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Ιουνίου του 2020 (2019/2209(INI))
(γνωμοδότηση: INTA)


13. Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 56 του Κανονισμού)

επιτροπή IMCO

- Πολιτική ανταγωνισμού - ετήσια έκθεση 2019 (2019/2131(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: ECON
γνωμοδότηση: INTA, IMCO, AGRI

επιτροπή JURI

- Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή: επιγραμμικό μητρώο γνησίων και πλαστών εγγράφων (FADO) και κατάργηση της κοινής δράσης του Συμβουλίου αριθ. 98/700/JHA (COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: LIBE
γνωμοδότηση: BUDG, JURI (άρθρο 40 του Κανονισμού)

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση της Ιταλίας να διαπραγματευθεί και να συνάψει συμφωνία με την Ελβετία με την οποία να επιτρέπονται οι υπηρεσίες ενδομεταφορών κατά την εκτέλεση διεθνών επιβατικών μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία στις παραμεθόριες περιοχές μεταξύ των δύο χωρών. (COM(2019)0223 - C9-0002/2019 - 2019/0108(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN
γνωμοδότηση: EMPL, JURI (άρθρο 40 του Κανονισμού)

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση της Γερμανίας να τροποποιήσει τη διμερή συμφωνία οδικών μεταφορών με την Ελβετία με σκοπό να επιτραπούν οι υπηρεσίες ενδομεταφορών στο πλαίσιο διεθνών οδικών επιβατικών μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία στις παραμεθόριες περιοχές μεταξύ των δύο χωρών. (COM(2019)0221 - C9-0001/2019 - 2019/0107(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN
γνωμοδότηση: EMPL, JURI (άρθρο 40 του Κανονισμού)


14. Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 57 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 28 Νοεμβρίου 2019)

επιτροπή ENVI

- Εντατικοποίηση της δράσης της ΕΕ για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη (2019/2156(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE (άρθρο 57 του Κανονισμού), INTA, ITRE, REGI, AGRI (άρθρο 57 του Κανονισμού))

- Έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD))
(γνωμοδότηση: ITRE, IMCO (άρθρο 57 του Κανονισμού), TRAN)

επιτροπή ITRE

- Στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) 2021-2027: τόνωση του ταλέντου και της ικανότητας για καινοτομία της Ευρώπης (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD))
(γνωμοδότηση: BUDG, CULT (άρθρο 57 του Κανονισμού), JURI)

- Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (αναδιατύπωση) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD))
(γνωμοδότηση: BUDG, CONT, CULT (άρθρο 57 του Κανονισμού), JURI (άρθρο 110 του Κανονισμού))

επιτροπή AGRI

- Η ευρωπαϊκή δασική στρατηγική - Μελλοντική πορεία (2019/2157(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI (άρθρο 57 του Κανονισμού), ITRE)

επιτροπή FEMM

- Προώθηση της ισότητας των φύλων όσον αφορά την εκπαίδευση και τη σταδιοδρομία στους τομείς των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) (2019/2164(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE, CULT (άρθρο 57 του Κανονισμού))

- Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων (2019/2169(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL (άρθρο 57 του Κανονισμού), CULT, LIBE)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 11 Δεκεμβρίου 2019)

επιτροπή ECON

- Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2020 (2019/2211(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG (άρθρο 57 του Κανονισμού), REGI, FEMM)

επιτροπή EMPL

- Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2020 (2019/2212(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG (άρθρο 57 του Κανονισμού), CULT, FEMM)


15. Ανακοίνωση του Αντιπροσώπου των ΗΠΑ για το Εμπόριο (USTR) σχετικά με την έρευνα, δυνάμει της ενότητας 301, για τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Ανακοίνωση του Αντιπροσώπου των ΗΠΑ για το Εμπόριο (USTR) σχετικά με την έρευνα, δυνάμει της ενότητας 301, για τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών (2019/2979(RSP))

Ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Marie-Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, και Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» η Maria Walsh.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan.

Η συζήτηση περατώνεται.

Παρεμβαίνουν ο Πρόεδρος σχετικά με τη διεξαγωγή της συνεδρίασης και ο Angel Dzhambazki.


16. Αναφορές

Οι αναφορές αριθ. 1107-19 έως 1184-19 έχουν καταχωριστεί στο γενικό πρωτόκολλο στις 16 Δεκεμβρίου 2019 και έχουν παραπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 226 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι διαβίβασε στις 16 Δεκεμβρίου 2019 στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 226 παράγραφος 15 του Κανονισμού, αναφορές που απηύθηναν στο Κοινοβούλιο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν κατοικούν ούτε έχουν την καταστατική τους έδρα σε κράτος μέλος.


17. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν

Σύμφωνα με το άρθρο 202 παράγραφος 3 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της τρέχουσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν κατά την τρέχουσα σύνοδο ολομέλειας θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


18. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 13 Ιανουαρίου 2020 έως τις 16 Ιανουαρίου 2020.


19. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 15.19.


20. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Ανδρουλάκης Νίκος, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Αρβανίτης Κωνσταντίνος, Ασημακοπούλου Άννα-Μισέλ, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beigneux Aurelia, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Χριστοφόρου Λευτέρης, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Φουρλάς Λουκάς, Fox Claire, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Γεωργίου Γιώργος, Γεωργούλης Αλέξης, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Καϊλή Εύα, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Κεφαλογιάννης Μανώλης, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Κιζιλγιουρέκ Νιαζί, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Κόκκαλης Πέτρος, Kolaja Marcel, Konečná Kateřina, Κωνσταντίνου Αθανάσιος, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Κούλογλου Στέλιος, Κουντουρά Έλενα, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Κυμπουρόπουλος Στέλιος, Κύρτσος Γεώργιος, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão Marques Maria Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Μαυρίδης Κώστας, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Μεϊμαράκης Βαγγέλης, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Νικολάου-Αλαβάνος Λευτέρης, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κώστας, Παπαδημούλης Δημήτριος, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Σπυράκη Μαρία, Stancanelli Raffaele, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Ζαγοράκης Θεόδωρος, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Δικαιολογημένα απόντες:

Andrieu Eric, Bentele Hildegard, Carthy Matt, Evren Agnès, Heinäluoma Eero, Millán Mon Francisco José, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary

Τελευταία ενημέρωση: 6 Μαρτίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου