Index 
Protokoll
PDF 295kWORD 81k
Torsdagen den 19 december 2019 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  2.1.Kränkningar av de mänskliga rättigheterna, bland annat religionsfriheten, i Burkina Faso
  2.2.Afghanistan, särskilt påståendena om sexuella övergrepp mot pojkar i provinsen Logar
  2.3.Den ryska lagen om ”utländska agenter”
 3.Återupptagande av sammanträdet
 4.Meddelande från talmannen
 5.Välkomsthälsning
 6.Omröstning
  6.1.Kränkningar av de mänskliga rättigheterna, bland annat religionsfriheten, i Burkina Faso (omröstning)
  6.2.Afghanistan, särskilt påståendena om sexuella övergrepp mot pojkar i provinsen Logar (omröstning)
  6.3.Den ryska lagen om ”utländska agenter”
  6.4.Högtidlighållande av 30-årsdagen av den rumänska revolutionen i december 1989 (omröstning)
  6.5.Situationen för uigurerna i Kina ("China Cables") (omröstning)
  6.6.Situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Nicaragua (omröstning)
  6.7.Våldsamma ingripanden mot den senaste tidens protester i Iran (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Inkomna dokument
 12.Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden
 13.Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen)
 14.Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen)
 15.Meddelande från Förenta staternas representant i handelsfrågor om en utredning enligt avsnitt 301 om skatt på digitala tjänster (debatt)
 16.Framställningar
 17.Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter
 18.Datum för nästa sammanträdesperiod
 19.Avslutande av sammanträdet
 20.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 10.03.


2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 18.12.2019.)


2.1. Kränkningar av de mänskliga rättigheterna, bland annat religionsfriheten, i Burkina Faso

Resolutionsförslag B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019, B9-0266/2019, B9-0268/2019 och B9-0270/2019 (2019/2980(RSP))

Assita Kanko, Ellie Chowns, Maria Arena, Idoia Villanueva Ruiz, Jan-Christoph Oetjen och György Hölvényi redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Peter van Dalen för PPE-gruppen, Neena Gill för S&D-gruppen, María Soraya Rodríguez Ramos för Renew-gruppen, Mounir Satouri för Verts/ALE-gruppen, Alessandro Panza för ID-gruppen, Bert-Jan Ruissen för ECR-gruppen, Isabel Benjumea Benjumea, Jackie Jones, Nathalie Loiseau, Dominique Bilde, Tomasz Piotr Poręba, Krzysztof Hetman och Joachim Kuhs.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Mick Wallace och Stanislav Polčák.

Talare: Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.1 i protokollet av den 19.12.2019.


2.2. Afghanistan, särskilt påståendena om sexuella övergrepp mot pojkar i provinsen Logar

Resolutionsförslag B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019, B9-0256/2019 och B9-0257/2019 (2019/2981(RSP))

Ryszard Czarnecki, Erik Marquardt, Kati Piri, Marisa Matias, Petras Auštrevičius och Željana Zovko redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Isabel Santos för S&D-gruppen, Christine Anderson för ID-gruppen, Clare Daly för GUE/NGL-gruppen, Robert Biedroń och Evin Incir.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil och Maria Grapini.

ORDFÖRANDESKAP: Klára DOBREV
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mick Wallace.

Talare: Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.2 i protokollet av den 19.12.2019.


2.3. Den ryska lagen om ”utländska agenter”

Resolutionsförslag B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019, B9-0263/2019 och B9-0267/2019 (2019/2982(RSP))

Anna Fotyga, Viola Von Cramon-Taubadel, Tonino Picula, Antony Hook och Michael Gahler redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Andrius Kubilius för PPE-gruppen, Raphaël Glucksmann för S&D-gruppen, Petras Auštrevičius för Renew-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Thierry Mariani för ID-gruppen, Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen, Nikolaj Villumsen för GUE/NGL-gruppen, Miroslav Radačovský, grupplös, David Lega, Attila Ara-Kovács, Anna Júlia Donáth, Catherine Rowett, Hermann Tertsch, Claire Fox, Seán Kelly, Pierfrancesco Majorino, Phil Bennion, Bronis Ropė, Michaela Šojdrová och Ramona Strugariu.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eugen Tomac, Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly, Jiří Pospíšil, Maria Grapini och Silvia Modig.

Talare: Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.3 i protokollet av den 19.12.2019.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.57.)


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

3. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.24.


4. Meddelande från talmannen

Talmannen meddelade följande:

"I dag har Europeiska unionens domstol meddelat dom i fallet med Junqueras Vies (C-502/19).

Det är en mycket viktig dom som i högsta grad rör denna institutions sammansättning.

Domstolen anger i sin dom att statusen som ledamot av Europaparlamentet uppnås som en följd av väljarnas avgivna röster.

Domstolen slår fast att en person som väljs till ledamot av Europaparlamentet får status som ledamot av parlamentet i det ögonblick då den behöriga valmyndigheten i den medlemsstat där valet ägde rum offentliggör det officiella valresultatet, och att denna person därmed åtnjuter den parlamentariska immunitet som säkerställs genom artikel 9 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier från och med detta ögonblick. Statusen som ledamot av Europaparlamentet måste sålunda anses vara uppfylld genom enbart detta kriterium och från och med ovannämnda offentliggörande.

Domstolen anger vidare att häktningen av den valda ledamoten nu måste upphävas, så att ledamoten kan ta sig till Europaparlamentet och fullgöra de erforderliga formaliteterna.

Därav följer att om den nationella rättsinstansen anser att häktningen ska fortsätta efter att den berörda personen har uppnått status som ledamot av Europaparlamentet måste den snarast möjligt begära att Europaparlamentet upphäver immuniteten i enlighet med artikel 9 i ovannämnda protokoll.

Jag uppmanar de behöriga spanska myndigheterna att följa denna dom och jag har uppdragit åt parlamentets personal att så snart som möjligt tillämpa de effekter denna dom får på sammansättningen av vårt parlament.

Jag kommer inte att acceptera några ordningsfrågor i detta ärende.”


ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

5. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation från Ukrainas parlamentet, som hade tagit plats på åhörarläktaren.


6. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


6.1. Kränkningar av de mänskliga rättigheterna, bland annat religionsfriheten, i Burkina Faso (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019, B9-0268/2019, B9-0269/2019 och B9-0270/2019

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0261/2019

(ersätter B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0269/2019 och B9-0270/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, György Hölvényi, Peter van Dalen, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Sandra Kalniete, Isabel Benjumea Benjumea, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, David Lega, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Karlo Ressler, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Maria Walsh, Ioan Rareş Bogdan, Gheorghe Vlad Nistor, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Michal Wiezik och Peter Pollák, för PPE-gruppen;

—   Kati Piri och Maria Arena, för S&D-gruppen;

—   Jan Christoph Oetjen, Atidzhe Alieva Veli, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese och Chrysoula Zacharopoulou, för Renew-gruppen;

—   Gina Dowding och Ellie Chowns, för Verts/ALE-gruppen;

—   Anna Fotyga, Jan Zahradil, Karol Karski, Assita Kanko och Bert Jan Ruissen, för ECR-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P9_TA(2019)0106)

(Resolutionsförslagen B9-0266/2019 och B9-0268/2019 bortföll.)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)


6.2. Afghanistan, särskilt påståendena om sexuella övergrepp mot pojkar i provinsen Logar (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019, B9-0256/2019 och B9-0257/2019

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0242/2019

(ersätter B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019, B9-0256/2019 och B9-0257/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Maria Walsh, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, David Lega, Krzysztof Hetman, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Luděk Niedermayer, Ioan Rareş Bogdan, Gheorghe Vlad Nistor, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Michal Wiezik och Peter Pollák, för PPE-gruppen;

—   Kati Piri och Robert Biedroń, för S&D-gruppen;

—   Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva Veli, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese och Chrysoula Zacharopoulou, för Renew-gruppen;

—   Erik Marquardt och Hannah Neumann, för Verts/ALE-gruppen;

—   Anna Fotyga, Jan Zahradil och Karol Karski, för ECR-gruppen;

—   Marisa Matias, Manuel Bompard, Clare Daly, Mick Wallace, Helmut Scholz, Özlem Demirel, Martin Buschmann, Martina Michels och José Gusmão, för GUE/NGL-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P9_TA(2019)0107)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)


6.3. Den ryska lagen om ”utländska agenter”

Resolutionsförslag B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019, B9-0263/2019 och B9-0267/2019

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0258/2019

(ersätter B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0263/2019 och B9-0267/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Željana Zovko, Roberta Metsola, David Lega, Inese Vaidere, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Vladimír Bilčík, Sandra Kalniete, Maria Walsh, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Liudas Mažylis, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe-Vlad Nistor, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec och Michal Wiezik, för PPE-gruppen;

—   Kati Piri och Tonino Picula, för S&D-gruppen;

—   Antony Hook, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese och Chrysoula Zacharopoulou, för Renew-gruppen;

—   Viola Von Cramon-Taubadel, Bronis Ropė, Sergey Lagodinsky och Hannah Neumann, för Verts/ALE-gruppen;

—   Anna Fotyga och Jacek Saryusz-Wolski, för ECR-gruppen.

Antogs (P9_TA(2019)0108)

(Resolutionsförslag B9-0262/2019 bortföll.)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)


6.4. Högtidlighållande av 30-årsdagen av den rumänska revolutionen i december 1989 (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 16 december 2019 (punkt 14 i protokollet av den 16.12.2019).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Traian Băsescu, Ioan-Rareş Bogdan, Siegfried Mureşan, Marian-Jean Marinescu, Vasile Blaga, Daniel Buda, Cristian-Silviu Buşoi, Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Gheorghe-Vlad Nistor, Eugen Tomac, Loránt Vincze, Iuliu Winkler, Roberta Metsola, Kinga Gál, Antonio Tajani och Radan Kanev, för PPE-gruppen, Dan Nica, Juan Fernando López Aguilar, Claudiu Manda, Klára Dobrev, Csaba Molnár, Attila Ara-Kovács, Cristian Terheş, Maria Grapini, Tudor Ciuhodaru, Mihai Tudose, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel och Corina Crețu, för S&D-gruppen, Dacian Cioloş, Cristian Ghinea, Dragoş Tudorache, Dragoş Pîslaru, Clotilde Armand, Ramona Strugariu, Vlad-Marius Botoş, Nicolae Ştefănuță och Karen Melchior, för Renew-gruppen, Dace Melbārde, Andrey Slabakov, Anna Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki och Nicola Procaccini, för ECR-gruppen, Högtidlighållande av 30-årsdagen av den rumänska revolutionen i december 1989 (2019/2989(RSP)) (B9-0241/2019).

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2019)0109)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)


6.5. Situationen för uigurerna i Kina ("China Cables") (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019 och B9-0250/2019

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0246/2019

(ersätter B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019 och B9-0250/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, Željana Zovko, David Lega och Sandra Kalniete, för PPE-gruppen;

—   Kati Piri, Evelyne Gebhardt, Isabel Santos och Raphaël Glucksmann, för S&D-gruppen;

—   Phil Bennion, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne och Chrysoula Zacharopoulou, för Renew-gruppen;

—   Reinhard Bütikofer, Saskia Bricmont och Heidi Hautala, för Verts/ALE-gruppen;

—   Anna Fotyga, för ECR-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P9_TA(2019)0110)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)


6.6. Situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Nicaragua (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019 och B9-0255/2019

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0251/2019

(ersätter B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019 och B9-0255/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Leopoldo López Gil, Michael Gahler, Željana Zovko, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javier Zarzalejos, Vladimír Bilčík och David Lega, för PPE-gruppen;

—   Kati Piri och Maria Manuel Leitão Marques, för S&D-gruppen;

—   Javier Nart, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Jan Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne och Chrysoula Zacharopoulou, för Renew-gruppen;

—   Tilly Metz, för Verts/ALE-gruppen;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Hermann Tertsch och Assita Kanko, för ECR-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P9_TA(2019)0111)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)


6.7. Våldsamma ingripanden mot den senaste tidens protester i Iran (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019 och B9-0276/2019

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0271/2019

(ersätter B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019 och B9-0275/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Sandra Kalniete, David McAllister och Ivan Štefanec, för PPE-gruppen;

—   Kati Piri och Jytte Guteland, för S&D-gruppen;

—   Luisa Porritt, Frédérique Ries, Catherine Bearder, Phil Bennion, Jane Brophy, Judith Bunting, Dinesh Dhamija, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Billy Kelleher, Moritz Körner, Shaffaq Mohammed, Lucy Nethsingha, Sheila Ritchie, María Soraya Rodríguez Ramos, Caroline Voaden och Irina Von Wiese, för Renew-gruppen;

—   Ernest Urtasun och Hannah Neumann, för Verts/ALE-gruppen;

—   Anna Fotyga, Jan Zahradil, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers och Bert Jan Ruissen, för ECR-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo;

—   Cornelia Ernst.

Antogs (P9_TA(2019)0112)

(Resolutionsförslag B9-0276/2019 bortföll.)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)


7. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Högtidlighållande av 30-årsdagen av den rumänska revolutionen i december 1989 - B9-0241/2019
Daniel Hannan, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil och Vlad-Marius Botoş

Situationen för uigurerna i Kina ("China Cables") - RC-B9-0246/2019, B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019
Dominique Bilde

Situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Nicaragua - RC-B9-0251/2019, B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019, B9-0255/2019
Jan Zahradil och Patrick Breyer

Våldsamma ingripanden mot den senaste tidens protester i Iran - RC-B9-0271/2019, B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019, B9-0276/2019
Matthew Patten.


8. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Plenarsammanträden”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.50.)


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

9. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.00.


10. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


11. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från andra institutioner

- Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet om civil luftfartssäkerhet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering (14185/2019 - C9-0191/2019 - 2018/0155(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Republiken Moldavien (14205/2019 - C9-0192/2019 - 2012/0006(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan (14209/2019 - C9-0193/2019 - 2010/0180(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet inom ramen för förhandlingarna enligt artikel XXVIII i Gatt 1994 om ändring av Schweiz WTO-medgivanden avseende kryddat kött (12482/2019 - C9-0194/2019 - 2019/0196(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett protokoll om ändring av avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Republiken Moldavien, med anledning av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan (14207/2019 - C9-0196/2019 - 2012/0324(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

AFET, INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 654/2014 om utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler (COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Förslag till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Förenade kungariket (14247/2019 - C9-0198/2019 - 2019/0819(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

2) från ledamöterna

- Jaak Madison. Förslag till resolution om desinformation mot högerpolitiska partier (B9-0176/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Turkiet (B9-0177/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Jean-Paul Garraud. Förslag till resolution om politisk islam i Europeiska unionen (B9-0227/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om utrotning av statslöshet i Afrika söder om Sahara (B9-0228/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

DEVE


12. Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 47 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11 december 2019)

EMPL-utskottet

- Revidering av direktivet om europeiska företagsråd (2019/2183(INL))

- Skydd av arbetstagare mot asbest (2019/2182(INL))

- Rätten att inte vara uppkopplad (2019/2181(INL))

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 28 november 2019)

AFET-utskottet

- Turkiet - årlig lägesrapport för 2019 (2019/2176(INI))

- Serbien - årlig lägesrapport för 2019 (2019/2175(INI))

- Nordmakedonien - årlig lägesrapport för 2019 (2019/2174(INI))

- Montenegro – Årlig framstegsrapport 2019 (2019/2173(INI))

- Kosovo - årlig lägesrapport för 2019 (2019/2172(INI))

- Bosnien och Hercegovina - årlig lägesrapport för 2019 (2019/2171(INI))

- Albanien – Årlig framstegsrapport 2019 (2019/2170(INI))

AGRI-utskottet

- Den europeiska skogsstrategin – vägen framåt (2019/2157(INI))
(rådgivande utskott: ENVI (artikel 57 i arbetsordningen), ITRE)

ENVI-utskottet

- Intensifierade EU-insatser för att skydda och återställa världens skogar (COM(2019)0352 - 2019/2156(INI))
(rådgivande utskott: DEVE (artikel 57 i arbetsordningen), INTA, ITRE, REGI, AGRI (artikel 57 i arbetsordningen))

FEMM-utskottet

- EU:s strategi för jämställdhet (2019/2169(INI))
(rådgivande utskott: EMPL (artikel 57 i arbetsordningen), CULT, LIBE)

- Överbryggande av den digitala klyftan mellan könen: kvinnors deltagande i den digitala ekonomin (2019/2168(INI))
(rådgivande utskott: ITRE)

- Jämställdhet i EU:s utrikes- och säkerhetspolitik (2019/2167(INI))
(rådgivande utskott: AFET)

- Konsekvenserna för kvinnor och barn av våld i nära relationer och vårdnadsrättigheter (2019/2166(INI))

- Situationen beträffande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i EU med avseende på kvinnohälsa (2019/2165(INI))

- Främjande av jämställdhet i utbildning och yrkesliv på området naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (2019/2164(INI))
(rådgivande utskott: ITRE, CULT (artikel 57 i arbetsordningen))

PECH-utskottet

- Återhämtning av fiskbestånden i Medelhavet - bedömning och nästa steg (2019/2178(INI))

- Säkerställande av målen för landningsskyldigheten enligt artikel 15 i förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken (2019/2177(INI))

- Konsekvenserna för fiskbestånd och fiske av stigande havstemperaturer (2019/2163(INI))

- Åtgärder som främjar återhämtning av bestånden till en nivå över det maximala hållbara uttaget, inbegripet återhämtningsområden för fiskbestånd och marina skyddsområden (2019/2162(INI))

- Fiskare för framtiden: locka en ny generation arbetskraft till fiskerinäringen och skapa sysselsättning i kustsamhällen (2019/2161(INI))
(rådgivande utskott: EMPL)

- Det marina skräpets påverkan på fisket (2019/2160(INI))

- Utmaningar och möjligheter för fiskerisektorn i Svarta havet (2019/2159(INI))

- Inverkan på fiskerisektorn av havsbaserade vindkraftsparker och andra system för förnybar energi (2019/2158(INI))
(rådgivande utskott: ITRE)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11 december 2019)

AFET-utskottet

- Den årliga genomföranderapporten om EU:s associeringsavtal med Ukraina (2019/2202(INI))
(rådgivande utskott: INTA)

- Den årliga genomföranderapporten om EU:s associeringsavtal med Moldavien (2019/2201(INI))
(rådgivande utskott: INTA)

- Den årliga genomföranderapporten om EU:s associeringsavtal med Georgien (2019/2200(INI))
(rådgivande utskott: INTA)

CULT-utskottet

- Effektiva åtgärder för att göra Erasmus+, Kreativa Europa och Europeiska solidaritetskåren grönare (2019/2195(INI))

- En bestående politisk inverkan av Europaåret för kulturarv (2019/2194(INI))

DEVE-utskottet

- Förbättrad utvecklings- och biståndseffektivitet (2019/2184(INI))

ECON-utskottet

- Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2020 (2019/2211(INI))
(rådgivande utskott: BUDG (artikel 57 i arbetsordningen), REGI, FEMM)

EMPL-utskottet

- Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2020 (2019/2212(INI))
(rådgivande utskott: BUDG (artikel 57 i arbetsordningen), CULT, FEMM)

- Halvtidsutvärderingen av programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI) (2019/2203(INI))

- Minskad ojämlikhet med särskilt fokus på fattigdom bland förvärvsarbetande (2019/2188(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, PETI)

- Tillgång till en dräglig bostad till ett överkomligt pris för alla (2019/2187(INI))
(rådgivande utskott: ITRE, FEMM)

- Rättvisa arbetsvillkor, rättigheter och socialt skydd för plattformsarbetare i samband med nya anställningsformer kopplade till den digitala utvecklingen (2019/2186(INI))
(rådgivande utskott: TRAN)

- Demokrati på arbetsplatsen: en EU-ram för anställdas rätt till medverkan och revideringen av direktivet om ett europeiskt företagsråd (2019/2185(INI))
(rådgivande utskott: JURI)

IMCO-utskottet

- Genomförandet av direktiv 2009/81/EG med avseende på upphandling på försvars- och säkerhetsområdena och av direktiv 2009/43/EG med avseende på överföring av försvarsrelaterade produkter (2019/2204(INI))
(rådgivande utskott: ITRE)

- Produktsäkerhet på den inre marknaden (2019/2190(INI))

INTA-utskottet

- Genomförandet av den gemensamma handelspolitiken – årsrapport 2018 (2019/2197(INI))
(rådgivande utskott: DEVE)

ITRE-utskottet

- En övergripande EU-strategi för energilagring (2019/2189(INI))

LIBE-utskottet

- Rapporten om genomförandet av återvändandedirektivet (2019/2208(INI))

- Genomförandet av den europeiska arresteringsordern och förfarandena för överlämnande mellan medlemsstaterna (2019/2207(INI))
(rådgivande utskott: AFCO)

- Genomförandet av Dublin III-förordningen (2019/2206(INI))
(rådgivande utskott: FEMM)

- Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen – årsrapport för 2018–2019 (2019/2199(INI))
(rådgivande utskott: AFCO, FEMM, PETI)

- Allmänhetens tillgång till handlingar (artikel 122.7 i arbetsordningen) – årsrapport för 2016–2018 (2019/2198(INI))

- Årsrapporten om Schengenområdets funktionssätt (2019/2196(INI))

TRAN-utskottet

- Genomföranderapport om vägtrafiksäkerhetsaspekterna av trafiksäkerhetspaketet (2019/2205(INI))

- Tekniska och operativa åtgärder för effektivare och renare sjötransporter (2019/2193(INI))
(rådgivande utskott: ENVI)

- Revidering av riktlinjerna för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) (2019/2192(INI))

- Järnvägssäkerhet och trafikstyrning för tåg: en bedömning av hur det går med införandet av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS) (2019/2191(INI))

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 118 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11 december 2019)

AFET-utskottet

- Rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om västra Balkan inför toppmötet i maj 2020 (2019/2210(INI))
(rådgivande utskott: INTA)

- Rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om det östliga partnerskapet inför toppmötet i juni 2020 (2019/2209(INI))
(rådgivande utskott: INTA)


13. Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen)

IMCO-utskottet

- Konkurrenspolitiken – årsrapport 2019 (2019/2131(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: INTA, IMCO, AGRI

JURI-utskottet

- Den europeiska gräns- och kustbevakningen: falska och äkta handlingar online (FADO-systemet) och upphävandet av rådets gemensamma åtgärd nr 98/700/RIF (COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE
rådgivande utskott: BUDG, JURI (artikel 40 i arbetsordningen)

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för Italien att förhandla fram och ingå ett avtal med Schweiz som tillåter cabotagetrafik vid tillhandahållandet av internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner (COM(2019)0223 - C9-0002/2019 - 2019/0108(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN
rådgivande utskott: EMPL, JURI (artikel 40 i arbetsordningen)

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för Tyskland att ändra sitt befintliga bilaterala avtal om vägtransporter med Schweiz i syfte att tillåta cabotagetrafik vid internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner (COM(2019)0221 - C9-0001/2019 - 2019/0107(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN
rådgivande utskott: EMPL, JURI (artikel 40 i arbetsordningen)


14. Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 28 november 2019)

ENVI-utskottet

- Intensifierade EU-insatser för att skydda och återställa världens skogar (2019/2156(INI))
(rådgivande utskott: DEVE (artikel 57 i arbetsordningen), INTA, ITRE, REGI, AGRI (artikel 57 i arbetsordningen))

- Typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD))
(rådgivande utskott: ITRE, IMCO (artikel 57 i arbetsordningen), TRAN)

ITRE-utskottet

- Ett strategiskt innovationsprogram för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) 2021-2027: en ökad innovationsförmåga för Europa (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD))
(rådgivande utskott: BUDG, CULT (artikel 57 i arbetsordningen), JURI)

- Europeiska institutet för innovation och teknik (omarbetning) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD))
(rådgivande utskott: BUDG, CONT, CULT (artikel 57 i arbetsordningen), JURI (artikel 110 i arbetsordningen))

AGRI-utskottet

- Den europeiska skogsstrategin – vägen framåt (2019/2157(INI))
(rådgivande utskott: ENVI (artikel 57 i arbetsordningen), ITRE)

FEMM-utskottet

- Främjande av jämställdhet i utbildning och yrkesliv på området naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (2019/2164(INI))
(rådgivande utskott: ITRE, CULT (artikel 57 i arbetsordningen))

- EU:s strategi för jämställdhet (2019/2169(INI))
(rådgivande utskott: EMPL (artikel 57 i arbetsordningen), CULT, LIBE)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11 december 2019)

ECON-utskottet

- Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2020 (2019/2211(INI))
(rådgivande utskott: BUDG (artikel 57 i arbetsordningen), REGI, FEMM)

EMPL-utskottet

- Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2020 (2019/2212(INI))
(rådgivande utskott: BUDG (artikel 57 i arbetsordningen), CULT, FEMM)


15. Meddelande från Förenta staternas representant i handelsfrågor om en utredning enligt avsnitt 301 om skatt på digitala tjänster (debatt)

Uttalande av kommissionen: Meddelande från Förenta staternas representant i handelsfrågor om en utredning enligt avsnitt 301 om skatt på digitala tjänster (2019/2979(RSP))

Phil Hogan (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Marie-Pierre Vedrenne för Renew-gruppen, och Angel Dzhambazki för ECR-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Walsh.

Talare: Phil Hogan.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Talare: Talmannen yttrade sig om sammanträdesperiodens förlopp och Angel Dzhambazki.


16. Framställningar

Framställningarna nr 1107-19–1184-19 hade upptagits i registret den 16 december 2019 och hänvisats till det behöriga utskottet i enlighet med artikel 226.9 och 226.10 i arbetsordningen.

Talmannen meddelade att han den 16 december 2019, i enlighet med bestämmelserna i artikel 226.15 i arbetsordningen, till det ansvariga utskottet hänvisat de framställningar som ingetts till parlamentet av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen eller bosatta i en medlemsstat eller har sin hemvist eller säte i en medlemsstat.


17. Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter

I enlighet med artikel 202.3 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Med parlamentets godkännande ska de texter som antagits under denna sammanträdesperiod omedelbart översändas till mottagarna.


18. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 13 januari 202016 januari 2020.


19. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 15.19.


20. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beigneux Aurelia, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão Marques Maria Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Befriade från närvaro:

Andrieu Eric, Bentele Hildegard, Carthy Matt, Evren Agnès, Heinäluoma Eero, Millán Mon Francisco José, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary

Senaste uppdatering: 6 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy