Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 4k
Понеделник, 13 януари 2020 г. - Страсбург

15. Общо зарядно устройство за мобилно радиооборудване (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: Общо зарядно устройство за мобилно радиооборудване (2019/2983(RSP))

Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се Róża Thun und Hohenstein, от името на групата PPE, Christel Schaldemose, от името на групата S&D, Liesje Schreinemacher, от името на групата Renew, David Cormand, от името на групата Verts/ALE, Virginie Joron, от името на групата ID, Andżelika Anna Możdżanowska, от името на групата ECR, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Antonius Manders, Alex Agius Saliba, Dita Charanzová, Petra De Sutter, Andreas Schwab, Biljana Borzan, Maria da Graça Carvalho, Evelyne Gebhardt, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Ivan Štefanec и Pilar del Castillo Vera.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Romana Tomc, Adriana Maldonado López, Vlad-Marius Botoş, João Ferreira, Maria Manuel Leitão Marques, Michaela Šojdrová и Leszek Miller.

Изказа се Maroš Šefčovič.

Предложенията за резолюция, които ще бъдат внесени в съответствие с член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени по-късно.

Разискването приключи.

Гласуване: на по-нататъшна сесия.

Последно осъвременяване: 3 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност