Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 4k
Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 - Στρασβούργο

15. Κοινός φορτιστής για κινητό ραδιοεξοπλισμό (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Κοινός φορτιστής για κινητό ραδιοεξοπλισμό (2019/2983(RSP))

Ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Róża Thun und Hohenstein, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Christel Schaldemose, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Liesje Schreinemacher, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, David Cormand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Virginie Joron, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Andżelika Anna Możdżanowska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Antonius Manders, Alex Agius Saliba, Dita Charanzová, Petra De Sutter, Andreas Schwab, Biljana Borzan, Maria da Graça Carvalho, Evelyne Gebhardt, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Ivan Štefanec και Pilar del Castillo Vera.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Romana Tomc, Adriana Maldonado López, Vlad-Marius Botoş, João Ferreira, Maria Manuel Leitão Marques, Michaela Šojdrová και Leszek Miller.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σε επόμενη περίοδο συνόδου.

Τελευταία ενημέρωση: 3 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου