Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 3k
Måndagen den 13 januari 2020 - Strasbourg

15. Gemensam laddare för mobil radioutrustning (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Gemensam laddare för mobil radioutrustning (2019/2983(RSP))

Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Róża Thun und Hohenstein för PPE-gruppen, Christel Schaldemose för S&D-gruppen, Liesje Schreinemacher för Renew-gruppen, David Cormand för Verts/ALE-gruppen, Virginie Joron för ID-gruppen, Andżelika Anna Możdżanowska för ECR-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Antonius Manders, Alex Agius Saliba, Dita Charanzová, Petra De Sutter, Andreas Schwab, Biljana Borzan, Maria da Graça Carvalho, Evelyne Gebhardt, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Ivan Štefanec och Pilar del Castillo Vera.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Romana Tomc, Adriana Maldonado López, Vlad-Marius Botoş, João Ferreira, Maria Manuel Leitão Marques, Michaela Šojdrová och Leszek Miller.

Talare: Maroš Šefčovič.

Resolutionsförslagen (artikel 132.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: vid en senare sammanträdesperiod.

Senaste uppdatering: 3 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy