Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 5k
Понеделник, 13 януари 2020 г. - Страсбург

16. Разлика в заплащането на жените и мъжете (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Разлика в заплащането на жените и мъжете (2019/2870(RSP))

Helena Dalli (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Frances Fitzgerald, от името на групата PPE, Evelyn Regner, от името на групата S&D, Sylvie Brunet, от името на групата Renew, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Maximilian Krah, от името на групата ID, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Sandra Pereira, от името на групата GUE/NGL, Rosa Estaràs Ferragut, Agnes Jongerius, Radka Maxová, Kira Marie Peter-Hansen, Isabella Tovaglieri, Elżbieta Rafalska, Eugenia Rodríguez Palop, Daniela Rondinelli, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Susana Solís Pérez, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Annika Bruna, Jessica Stegrud, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Danuta Maria Hübner и Elisabetta Gualmini.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pedro SILVA PEREIRA
Заместник-председател

Изказаха се Samira Rafaela, Beata Szydło, Maria da Graça Carvalho, Jackie Jones, Izaskun Bilbao Barandica, Andżelika Anna Możdżanowska, Michaela Šojdrová, Marc Angel, Dace Melbārde, Sunčana Glavak и Robert Biedroń.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Henna Virkkunen, Margarida Marques, Vlad-Marius Botoş, Lina Gálvez Muñoz, Kateřina Konečná и Isabel Carvalhais.

Изказа се Helena Dalli.

Предложенията за резолюция, които ще бъдат внесени в съответствие с член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени по-късно.

Разискването приключи.

Гласуване: втора януарска сесия.

Последно осъвременяване: 3 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност